Vokátory učiteľov v Malachove

Vokátor učiteľa v Malachove a Dolných Pršanoch 1860

29.12.2016 12:19
    Povinnosti a dúchodky Učitele školy ve filialní Cirkve A.V. v Malachove a Dolných Pršanech. Vydáno v Malachove d. 1. Oct. 1860. Na slovo našeho Spasytele Krista Ježíše u Marka 10.16 „Nechte dítek jíti ke mne“ my filiálna Církev Evanjelická v Malachove...

Vokátor Eleny Slopovskej – evanjelická škola, rok 1930

27.01.2017 13:46
    Konvent ev. a. v. filiálného sboru malachovského uzavretím svojho zasadnutia odbývaného dňa 31. augusta 1930 vyvolil Vás za výpomocnú učiteľku na dobu od 1. septembra 1930 do 30. júna 1931. Miesto toto máte zaujať 1. septembra 1930. Vašou povinnosťou bude:      1....

Vokátor Anny Bušovskej - evanjelická škola, rok 1931

27.01.2017 13:49
    Konvent ev. a. v. filialného sboru v Malachove uzavretím svojho zasadnutia zo dňa 6. septembra 1931 roku vyvolil Vás za výpomocnú učiteľku a očakáva od Vás, aby ste verne a svedomite plnila nasledovne povinnosti:      1. aby ste pilne a svedomite...

Vokátor Anny Bušovskej - evanjelická škola, rok 1932

27.01.2017 13:51
    Ev. a. v. dcérocirkev v Malachove so želaním Božej milosti pozdravuje Vás sl. Anna Bušovská, výpomocná učiteľka, ktorú si v konvente dňa 1. septembra 1932 roku zadržanom za dočasnú výpomocnú učiteľku svojej ľudovej školy zvolila, očakávajúc od Vás verné a svedomité...

Vokátor Petra Pavla Tomčányho - evanjelická škola, rok 1934

27.01.2017 13:53
    Vokátor pánu Petrovi Pavlovi Tomčánymu, dočasnému učiteľovi ev. a. v. školy ľudovej v Podhradí. Školská stolica ev. a. v. školy ľudovej v Malachove jednohlasne vyneseným uzavretím svojho zasadnutia, odbývaného v miestnosti svojej menovanej školy dňa 19. augusta 1934...

Vokátor Viliama Martinyho - obecná škola, rok 1933

27.01.2017 13:56
    Vokátor pánu Viliamovi Martiny abituriantovi gymnázia v Banskej Bystrici. Školská stolica obecnej ľudovej školy väčšinou hlasov vynesením svojho zasadnutia, odbývaného v miestnosti Úverného družstva, dňa 16. septembra 1933 svolila Vás za výpomocného učiteľa na novozriadenú...

Vokátor Zuzany Lániovej - obecná škola, rok 1934

27.01.2017 13:57
    Vokátor slečne Zuzane Lániovej diplomovanej učiteľke v Pukanci. Školská stolica obecnej ľudovej školy v zasadnutí dňa 11. augusta 1934 jednohlasne Vás vyvolila na druhom mieste za výpomocnú učiteľku na obecnú ľudovú školu v Malachove. Nakoľko na prvom mieste zvolený...

Vokátor Zuzany Lániovej - obecná škola, rok 1935

27.01.2017 13:59
    Vokátor slečne Zuzane Lániovej, dočasnej učiteľke v Malachove. Školská stolica obecnej ľudovej školy v zasadnutí dňa 15. septembra 1935 Vás po pozvaní vyvolila jednohlasne za dočasnú učiteľku v stave čakateľskom na obecnej ľudovej škole v Malachove, kde ste...

Vokátor Samuela Brnáka - obecná škola, rok 1936

27.01.2017 14:12
    Vokátor pánu Samuelovi Brnákovi, učiteľovi v Bátovciach. Školská stolica obecnej ľudovej školy v Malachove väčšinou hlasov vynesením svojho zasadnutia, odbývaného v miestnosti Úverného družstva dňa: 6. októbra 1936 zvolila Vás za učiteľa na II. dočasnú postupnú triedu,...