Dolné Pršany

Svadba bez muziky - zlúčenie obcí Dolné Pršany a Malachov

22.05.2012 20:30
Autor textu: Michal Kiššimon. V Uhorsku v roku 1886 uzrel svetlo sveta zákon XXII.  a  jeho § 162, na základe ktorého  boli obce vyzvané - u ktorých to bolo možné a mali reálne predpoklady k lepšej prosperite, mali k sebe blízko a mali rovnaký...

Stanovy obce Dolné Pršany rok 1890

12.06.2015 21:42
Poznámka editora:   V nasledujúcom texte je doslovný prepis stanov, ktorý zachováva štruktúru, formálnu a obsahovú stránku originálu. Transkripcia tiež kopíruje originál aj z hľadiska gramatiky, teda obsahuje gramatické, rozdeľovacie a interpunkčné...