Genealógia obce

 

Genealógia pojem, ktorý je širšej verejnosti aspoň sčasti známy. Je to pomocná historická veda, ktorá skúma vývoj rodov a jedincov patriacich k nim a ich vzájomné príbuzenské vzťahy. Východiskovými prameňmi, z ktorých genealógia vychádza sú cirkevné matriky. Matriky sú verejnoprávne knihy, do ktorých sa zapisujú najdôležitejšie údaje v živote človeka: narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie. Cirkevné matriky od konca 16. storočia aj štátne matriky od 1.10.1895 tvoria teda základnú evidenciu obyvateľstva.

Keďže v Malachove nebol nikdy postavený kostol, boli a stále sú rímsko-katolícka a evanjelická konfesia v Malachove filiálnymi obcami farností v Radvani. V genealogickom výskume rodov obce Malachov sú teda primárne nasledovné matriky:

 

Cirkevné matriky

Radvaň – evanjelická a.v. farnosť

Evanjelický a. v. kostol v Radvani bol postavený a vysvätený v roku 1785. Je postavený v tesnej blízkosti Radvanského kaštieľa, pretože pozemok na jeho výstavbu darovali evanjelickej a. v. cirkvi členovia rodu Radvanskovcov. Súčasná veža bola k západnému priečeliu pristavaná až v rokoch 1862-1865. Na miestnej fare pôsobil v rokoch 1856 až 1872 farár a významný slovenský básnik Andrej Braxatoris-Sládkovič.

 

Matriky narodených – obdobie                             

                                 1612-1672

                                 1785-1824

                                 1825-1872

                                 1873-1950

 

Matriky sobášených – obdobie

                                 1612-1672

                                 1785-1841

                                 1841-1872 zmiešané manželstvá

                                 1842-1897

                                

Matriky zomrelých – obdobie

                                 1612-1672

                                 1785-1839

                                 1840-1902

 

Ukážka najstaršej radvanskej matriky evanjelickej cirkvi z rokov 1612-1672. Do tejto matriky boli chronologicky zapisovaní krstení, sobášení a zomrelí z jednotlivých filiálnych obcí farnosti, čiže aj obyvatelia Malachova. Ilustračná fotografia prezentuje zápisy na prelome rokov 1612/1613.

 

Radvaň – rímsko-katolícka farnosť

Rímskokatolický kostol Narodenia Panny Márie v Radvani na Hôrke. Kostol, ktorý vznikol v druhej polovici 13. storočia sa stal obľúbeným pútnickým miestom. V deň zasvätenia chrámu Narodenia Panny Márie, teda 8. septembra sa konal Radvanský jarmok. Na fotografii vidieť krásnu barokovú bránu s prekrytým schodiskom, ktoré viedlo ku kostolu, ktorý vtedy nebol zakrytý stromami. Vpravo je budova teremovského mlyna a za ním pri schodisku malý rodný dom Juraja Sarvaša.

 

Matriky narodených – obdobie

                                 1673-1755 (zapisovaní aj evanjelici)

                                 1756-1842 (zapisovaní aj evanjelici)

                                 1843-1875

                                 1876-1896

 

Matriky sobášených – obdobie

                                 1673-1755 (zapisovaní aj evanjelici)

                                 1756-1842 (zapisovaní aj evanjelici)

                                 1843-1875

                                 1876-1897

 

Matriky zomrelých – obdobie

                                 1673-1755 (zapisovaní aj evanjelici)

                                 1756-1820 (zapisovaní aj evanjelici)

                                 1843-1875

                                 1876-1896

 

Matrika vedená pre rímsko-katolícky cirkevný zbor sa začala písať už v roku 1668, avšak nie ako zvyčajne matričnými zápismi, ale písomnou správou o stavbe kostolnej veže v Radvani na Hôrke. Hovorí sa v nej o tzv. štyroch porubách, ktoré boli prijaté od obyvateľov jednotlivých dedín ne stavbu veže. Išlo o finančné čiastky, ktoré obce zaplatili v takomto poradí: Radvaň, Skubín, Malachov, Kremnička, Pršany, Kráľová, Iliaš, Dolný Rakytovec a Králik z hori (pravdepodobne obec Králiky). Záznam nájdeme na obrázku vpravo ôsmy zápis zdola.

 

 

Viac informácií o malachovských rodoch a ich genealogických súvislostiach sa dočítate v rubrike Malachovské rody