Vokátor Anny Bušovskej - evanjelická škola, rok 1932

27.01.2017 13:51

    Ev. a. v. dcérocirkev v Malachove so želaním Božej milosti pozdravuje Vás sl. Anna Bušovská, výpomocná učiteľka, ktorú si v konvente dňa 1. septembra 1932 roku zadržanom za dočasnú výpomocnú učiteľku svojej ľudovej školy zvolila, očakávajúc od Vás verné a svedomité všetkých so stavom učiteľským súvisiacich povinnosti plnenie; menovite, aby ste dietky správe Vašej sverené dľa štátnych zákonov pilne vyučovala a cirkevným požiadavkám primerane mravno-náboženskej vychovávala; v súkromnom i verejnom živote vzorným sa chovaním ako mládeži tak i všetkým údom sboru za príklad slúžila; naproti predstaveným úctu dokazovala s občanmi sa snášala, vôbec aby ste svojmu vznešením čo i dočasnemu povolaniu všemožne žiadosť učiniť sa vynasnažovala.

     Za verné týchto povinnosti konanie, krem prislušnej úcty a lásky, zabezpečujem Vám prítomným vokátorom udanú odmenu.

 

Dôchodok a hodnota

  •  Byt v školskej budove s úžitkom záhrady
  •  36 metrov kubických ohrevného dreva miešano s dovozom do školského dvora, z ktorého 16 metrov kubických je na okurovanie učebne a 20 metrov kubických pre učiteľa po 4,- Kčs (80,- Kčs)
  •  Hotovosť v ¼ ročných čiastkách (120,- Kčs)
  •  Od každého manželského páru ¼ prešporskej merice raže
  •  Výmena učebného (160) a plat doplnuje štátna podpora

 

     Dané v Malachove 1. septembra 1932 roku

Július Szeneš (ev. farár), Anna Dobrotová, Anna Kollárová

Ondrej Dobrota, Ján Bušovský (starosta)