Kronika obce

 
 
Kronika našej obce bola v minulosti vedená ako Pamätná kniha obce Malachov od roku 1934 do roku 2006. Ide o dva zväzky, prvý končí septembrom 1998 a druhý májom 2006. Obe pamätné knihy sú uložené na Obecnom úrade v Malachove. Žiaľ okrem roku 1934 a 1945 nemáme k dispozícii žiadne iné historické zápisy, ktoré by sa v kronike nachádzali. Po dlhej pauze sa opäť začalo veľmi precízne zapisovať a súviselo to s osamostatnením obce v roku 1993. O tohto roku až po máj 2006 sú veľmi detailne vedené záznamy. Od roku 2007 až po súčasnosť čiastočne suplujú funkciu kroniky Malachovské noviny, ktoré vychádzajú spravidla 3 x do roka. 
 
   
                             od roku 1934-1998                                                      od roku 1998-2006
 
Malachov nepatrí medzi tie obce, v ktorých by bola silná tradícia vedenia obecnej kroniky. Počiatky siahajú do roku 1932, kedy 17. novembra vláda Československej republiky vydala vládne nariadenie o pamätných knihách obecných. Každá politická obec bola povinná založiť svojím nákladom pamätnú knihu obecnú a to pokiaľ ju už nemala najneskôr do 1. júla 1933. Listy v kronike mali byť v knihe pevne zošité, očíslované a všetky zväzky pamätnej knihy mali byť riadne viazané. Účelom pamätnej knihy obecnej bolo zachovať miestne dejiny pre poučenie budúcich.
 
Poznámka editora:
 
V ďalšom texte je doslovný prepis pamätnej knihy, ktorý zachováva štruktúru, formálnu a obsahovú stránku originálu. Transkripcia tiež kopíruje originál aj z hľadiska gramatiky, teda obsahuje gramatické, rozdeľovacie a interpunkčné chyby.