Vokátor Petra Pavla Tomčányho - evanjelická škola, rok 1934

27.01.2017 13:53

    Vokátor pánu Petrovi Pavlovi Tomčánymu, dočasnému učiteľovi ev. a. v. školy ľudovej v Podhradí. Školská stolica ev. a. v. školy ľudovej v Malachove jednohlasne vyneseným uzavretím svojho zasadnutia, odbývaného v miestnosti svojej menovanej školy dňa 19. augusta 1934 vyvolila Vás za riadneho učiteľa na svojej jednotriednej ľudovej škole.

     Miesto toto máte zaujať dňa 1. septembra 1934. Vaše povinnosti s týmto miestom spojené budú:

     1. Aby ste pilne a svedomite vyučovali školopovinné dietky vo všetkých predmetoch určených v ustálených alebo ustáliť sa majúcich štatútoch ev. a. v. seniorátu zvolenského, ako i v zákonoch Československej republiky, aby ste ich vychovávali v mravno-náboženskom duchu podľa zásad našej viery a učenia našej cirkve, slovom i skutkom viedli ich ku všetkému dobrému a počas vyučovania, aby ste sa výlučne len svojimi žiakmi zaoberali.

     2. Aby ste k cirkevným a svetským zákonom, ako i k svojim predstaveným dokazovali poslušnosť a príslušnú úctu, so všetkými cirkevníkmi nažívali v pokoji a jednomyseľnosti, s dietkami Vašej správe sverenými zaobchodili vždy otcovsky a láskavo.

     Za verné plnenie označených povinností sľubujeme Vám úctu a lásku, ktorou sa chceme chovať k Vám i Vášmu úradu a zaväzujeme sa v smysle paragrafu 10. a 19. zák. čl. XXVII. z roku 1907 uh. poskytovať Vám ročite nasledovné dôchodky:

  •  v hotovosti: Kčs 120,- v ¼ ročných čiastkach,
  •  v prírodninách: 36 metrov kubických ohrevného dreva miešano s dovozom do školského dvora, z ktorého 16 metrov kubických je na okurovanie učebne a 20 metrov kubických pre učiteľa, od každého manželského páru ¼ prešporskej merice raže, priemerne 36 prešporských meríc,
  •  byt v školskej budove,
  •  užívanie školskej záhrady,
  •  plat doplňajúca štátna podpora dľa zákona

 

     Dané v Malachove dňa 19. augusta 1934.

Július Szeneš, ev. farár (predseda školskej stolice)