Vokátor Viliama Martinyho - obecná škola, rok 1933

27.01.2017 13:56

    Vokátor pánu Viliamovi Martiny abituriantovi gymnázia v Banskej Bystrici. Školská stolica obecnej ľudovej školy väčšinou hlasov vynesením svojho zasadnutia, odbývaného v miestnosti Úverného družstva, dňa 16. septembra 1933 svolila Vás za výpomocného učiteľa na novozriadenú obecnú ľudovú školu v Malachove, za dobu najďalej do 30. júna 1934. Miesto toto máte zaujať 1. októbra 1933.

     Očakávame od Vás pilné a svedomité plnenie so službou spojených všetkých povinností. Za túto Vašu prácu zaväzujeme sa v smysle § 10 a 19 zák. čl. XXVII. z r. 1907 uh. poskytovať Vám nasledujúce dôchodky:

1. V hotovosti plat ročne 1200,- Kčs

2. Bytné v hotovosti ročne 360,- Kčs

3. Výmena za záhradu ročne 20,- Kčs

Spolu ročne: 1580,- Kčs

 

v Malachove, dňa 30. septembra 1933

Ján Bušovský (predseda obecnej školskej stolice)