Vokátor Eleny Slopovskej – evanjelická škola, rok 1930

27.01.2017 13:46

    Konvent ev. a. v. filiálného sboru malachovského uzavretím svojho zasadnutia odbývaného dňa 31. augusta 1930 vyvolil Vás za výpomocnú učiteľku na dobu od 1. septembra 1930 do 30. júna 1931. Miesto toto máte zaujať 1. septembra 1930. Vašou povinnosťou bude:

     1. aby ste pilne a svedomite vyučovala školopovinné dietky vo všetkých predmetoch určených a ustálených alebo ustáliť sa majúcich štatútoch ev. a. v. seniorátu zvolenského, ako i v zákonoch Československej republiky; aby ste ich vychovávala v mravno-náboženskom duchu podľa zásad našej viery a učenia našej cirkve, slovom i skutkom viedla ich ku všetkému dobrému a počas vyučovania len aby ste sa výlučne len svojimi žiakmi zaoberala;

     2. aby ste k cirkevným a svetským zákonom ako i k svojim predstaveným dokazovala poslušnosť a príslušnú úctu, so všetkými cirkevníkmi nažívala v pokoji a jednomyselnosti, s dietkami Vašej správe sverenými zaobchodila vždy láskave;

     3. aby ste vo filiálnom sbore v Malachove konala povinnosti cirkevného zapisovateľa.

     Za verné plnenie označených povinností sľubujeme Vám dať a zaväzujeme sa v smysle § 10.19 zák. čl. XXVII z r. 1907 poskytovať Vám nasledujúce dôchodky.

 

Pomenovanie dôchodku a ocenenie

  •  Byt v školskej budove s úžitkom záhrady
  •  36 metrov kubických ohrevného dreva miešano s dovozom do školského dvora, z ktorého 16 metrov kubických je na okurovanie učebne a 20 metrov kubických pre učiteľa po 4,- Kčs (80,- Kčs)
  •  Hotovosť v ¼ ročných čiastkách (120,- Kčs)
  •  Od každého manželského páru ¼ prešporskej merice raže, priemerne 36 prešporskej merice (160,- Kčs)
  •  Štátna podpora

Z kmeňovej vokatorialnej knihy zvolenského ev. a. v. seniorátu vypísané v Radvani nad Hronom 30. júna 1930.

 

     Pojednané a schválené na cirkevnom konvente ev. a. v. filiálneho sboru v Malachove dňa 31. augusta 1930.

Ján Kubiš, Pavel Strelec, Ondrej Dobrota (kurátor), Ján Bušovský (pokladník)