Vokátor učiteľa v Malachove a Dolných Pršanoch 1860

29.12.2016 12:19

    Povinnosti a dúchodky Učitele školy ve filialní Cirkve A.V. v Malachove a Dolných Pršanech. Vydáno v Malachove d. 1. Oct. 1860. Na slovo našeho Spasytele Krista Ježíše u Marka 10.16 „Nechte dítek jíti ke mne“ my filiálna Církev Evanjelická v Malachove a Dolních Pršanech ne jen skrze křest svatý posvecujeme dítky své Bohu a životu krestanskému, ale tež usylujeme se o to, aby týže dítky naše ku plnení krstného slybu vychované, tak ku známosti Boží vedené za pobožné údy Evanjelické Cirkvi pripravované a ve všelikém užitečném umění cvičené byli.

     K tomu cyli na pomoc rodičovským povinnostem naším vyvolili jsme sobe Vás Muži ... za Učitele dítek svých školských požadujíce a očekávajíce od Vás, že dítky naše v čítaní, pisání, počtování, svatém katechizmu a jiných známostěch podle predpisu vyšší církevní vrchnosti  vynaučovati v modlitbách a písních nábožných svičiti, pri tom ku všelikým křesťanským ctnostem vésti budete věrně, ochotně a pilně.

     Krom toho očekávame od Vás, že ne jen porádným životem a slušným, pokojným obcováním mezi námi za příklad státi, ale tež k napomožení požehnané nábožnosti každou neděli popoledni pri svatém zpěvu a modlení výklad písma svatého z postilky[1] v školském príbytku po zazvonení shromaždeným údúm Církve a dítkám školským s príkladnou nábožností čítavati vždy hotov budete.  

     My pak v spojení tomto vážném s Vámi zustávajíce prislibujeme Vám krom i jináče povinné lásky a úcty nasledujícý čestný plat a poviňovatost porádně a svědomitě odevzdávati:

 

1. Hospoda v školském príbytku našém, kterýž my zdržovati, naprávati, mazati a potrebnými vecmi opatrovati budeme.

2. Plat v hotovosti na každý čtvrt roka  po 15 fl. t.j. petnáct zlatý Rak. čísla.

3. Za každé do školy choditi povinné dítě platiti bude rodič jeho ku konci každého pátého mesíce t.j. na púl školského roku 50 Kr. t.j. púl zlatýho Rak. čísla,  od každého po prve do školy doveděného dítěte za zápis 15 t.j. petnáct  Kr. Rak. čísla.

4. Drevo na oheň Obec Malachovská 6. Obec Dolné Pršaní 3. spolu 9. t.j. devet láchtry[2], poleno tri suche dlouhé, mješané bukové a jedlové drevo každoročně Obce naroubat a na své náklady do školského pribytku v mesýci Oktobri dovjest sa zavazujeme.

5. Rože vycúdené[3] od každého manželského páru jednu čtvr tácku prešporské kyly v mesýci Septembri a Oktobri.

6. Za obstaravání zvonení na usvit, na poledně a večer ročitě 4 fl. t.j.čtyri zlaty Rak. čísla.

7. Za obstaravání zvonení na pohrab pri každém mrtvém za jeden puls 10 kr. t.j. deset krajcaru Rak. čísla.

8. Na Slávnosti vyročité Narození a Vzkríšení našého Spasizele Krista Ježíše pri domácní navšteve dobročinnost podle možnosti.

9. Usylovati se budeme zahradu na zelené vecy, osredky pod krumple a kapustu co možná nejskúr opatriti, dotud ale takové osredky obyvatele zeme mající každoročne Učitelovi dávat se zavazujú.

10. Jestliže každoročně jedenkrát vykonávati se bude v Církvi naše filiální i chrámová nábožnost ranajší s kázáním Sl. B. skrze Pána Faráre pri menších svátcých, pri takové príležitosti dobročinnou offeru Pánu Učitelovi skladati budeme.

 

Poznamenání: Tu vyložené učitelské dúchodky tak státi budou, až nám Pan Búh dopomúže pri nastávajíci Commassácii pro školu naši hospodárský grunt obsáhnouti, což když se, jako doufáme staně, i plat učitelský tento vnove usporádan bude.

 


[1] Postila (z latinského post illa verba, teda „po týchto slovách“) je stredoveký názov pre súvislý výklad liturgického biblického textu („čítanie“) alebo neskôr pre celú zbierku takýchto výkladov.

[2] približne 4,5 metra

[3] raž zbavená nečistoty

Vokátor je povolávací dekrét. Išlo o listinu, v ktorej boli vymedzené práva a povinnosti oboch strán.