Samospráva obce Malachov

Archontológia predstaviteľov Malachova

12.07.2012 07:54
    Archontológia patrí medzi pomerne nové pomocné vedy historické, ktorá sa zaoberá hodnostármi a úradníkmi vo svojich funkciách. Táto vedná disciplína nemá zatiaľ ustálenú metodológiu a terminológiu si čiastočne vypožičiava z genealógie, dejín správy, či chronológie.[1] Zmyslom...

Vývoj samosprávy obce Malachov

13.07.2012 10:12
Prehľad verejnej správy na území Zvolenskej kotliny      Počiatočná fáza štátnej správy na území dnešného Slovenska je známa už od 9. storočia v rámci Veľkej Moravy, neskôr sa vyvíjala v podmienkach Uhorského kráľovstva, potom Habsburskej monarchie a následne v dualistickej...

Signatúry predstaviteľov Malachova

15.07.2012 20:35
    Určite zaujímavý je pohľad na vlastnoručne písané podpisy eventuálne v prípade negramotnosti identifikačné znaky (krížiky), ktorými predstavitelia úradu správy obce Malachov potvrdzovali a uzatvárali rôzne písomnosti. Rovnako sú východiskom pre grafológiu, ktorá skúma...

Stanovy obce Malachov a Dolné Pršany

Stanovy obce Malachov rok 1890

12.06.2015 10:21
Poznámka editora:   V nasledujúcom texte je doslovný prepis stanov, ktorý zachováva štruktúru, formálnu a obsahovú stránku originálu. Transkripcia tiež kopíruje originál aj z hľadiska gramatiky, teda obsahuje gramatické, rozdeľovacie a interpunkčné chyby....

Stanovy obce Dolné Pršany rok 1890

12.06.2015 21:19
Poznámka editora:   V nasledujúcom texte je doslovný prepis stanov, ktorý zachováva štruktúru, formálnu a obsahovú stránku originálu. Transkripcia tiež kopíruje originál aj z hľadiska gramatiky, teda obsahuje gramatické, rozdeľovacie a interpunkčné chyby. Prameň:...

Stanovy obce Malachovpršany rok 1911

22.10.2015 14:46
Poznámka editora: V nasledujúcom texte je doslovný prepis stanov, ktorý zachováva štruktúru, formálnu a obsahovú stránku originálu. Transkripcia tiež kopíruje originál aj z hľadiska gramatiky, teda obsahuje gramatické, rozdeľovacie a interpunkčné chyby.  Prameň: Stanovy obce Malachovpršany,...