Vokátor Samuela Brnáka - obecná škola, rok 1936

27.01.2017 14:12

    Vokátor pánu Samuelovi Brnákovi, učiteľovi v Bátovciach. Školská stolica obecnej ľudovej školy v Malachove väčšinou hlasov vynesením svojho zasadnutia, odbývaného v miestnosti Úverného družstva dňa: 6. októbra 1936 zvolila Vás za učiteľa na II. dočasnú postupnú triedu, bez dobového obmedzenia.

     Miesto toto máte nastúpiť 21. októbra 1936. Očakávam od Vás pilné a svedomité plnenie so službou spojených povinností.

     Za túto prácu zaväzujem sa v smysle § 10. a 19. zák. čl. XXVII. z r. 1907 uh. poskytovať Vám tieto dôchodky:

1. V hotovosti plat ročne 1200,- Kčs

2. Bytné v hotovosti ročne 240,- Kčs

3. Výmena za záhradu ročne 20,- Kčs

Spolu ročne: 1460,- Kčs

 

v Malachove, dňa 7. novembra 1936

Ján Bušovský (predseda obecnej školskej stolice)