Vokátor Anny Bušovskej - evanjelická škola, rok 1931

27.01.2017 13:49

    Konvent ev. a. v. filialného sboru v Malachove uzavretím svojho zasadnutia zo dňa 6. septembra 1931 roku vyvolil Vás za výpomocnú učiteľku a očakáva od Vás, aby ste verne a svedomite plnila nasledovne povinnosti:

     1. aby ste pilne a svedomite vyučovala školopovinné dietky vo všetkých predmetoch určených a ustálených alebo ustáliť sa majúcich štatútoch ev. a. v. seniorátu zvolenského, ako i v zákonoch Československej republiky; aby ste ich vychovávala v mravno-náboženskom duchu podľa zásad našej viery a učenia našej cirkve, slovom i skutkom viedla ich ku všetkému dobrému a počas vyučovania, aby ste sa výlučne len so svojimi žiakmi zaoberala;

     2. aby ste bola tak v súkromnom ako i vo verejnom živote príkladného života a bez úhorných mravov; aby ste dietkam Vašej správe svereným, ako i všetkým údom sboru a obce svojím kresťanským obcovaným slúžila za príklad nasledovania hodný; aby ste sa na službách Božieho i sama pilne zučastnovala z k horlivej návšteve chrámu Božieho povzbudzovala veriacich cirkve či už mladších alebo starších; jedným slovom, aby ste vždy za svoju svätú povinnosť pokladala pestovať a napomáhať vrúcnosť náboženskú horlivosť a dobré mravy.

     Za túto Vašu prácu zaväzujeme sa v smysle § 10.19 zák. čl. XXVII. z r. 1907 poskytovať nasledujúce dôchodky.

 

Pomenovanie dôchodku a ocenenie

  •  Byt v školskej budove s úžitkom záhrady (336,- Kčs)
  •  36 metrov kubických ohrevného dreva miešano s dovozom do školského dvora, z ktorého 16 metrov kubických je na okurovanie učebne a 20 metrov kubických pre učiteľa po 4,- Kčs (760,- Kčs)
  •  Hotovosť v ¼ ročných čiastkách (120,- Kčs)
  •  Od každého manželského páru ¼ prešporskej merice raže, priemerne 36 prešporskej merice (1545,- Kčs)
  •  Plat doplňujúca štátna podpora dľa zákona (4560,- Kčs)

Spolu po zaokrúhlení 7332,- Kčs

Z kmeňovej vokátoriálnej knihy zvolenského ev. a. v. seniorátu vypísané v Radvani nad Hronom 30. augusta 1931.

 

     Vokátor tento prejednaný, schválený bol cirkevným konventom volebným dňa 6. septembra 1931 v Malachove v miestnosti ev. a. v. ľudovej školy.

Július Szeneš, Ján Bušovský, Ján Haring,

Ondrej Dobrota, Anna Kollárová, Ján Kubiš, Zuzana Kubišová.