Vokátor Zuzany Lániovej - obecná škola, rok 1934

27.01.2017 13:57

    Vokátor slečne Zuzane Lániovej diplomovanej učiteľke v Pukanci. Školská stolica obecnej ľudovej školy v zasadnutí dňa 11. augusta 1934 jednohlasne Vás vyvolila na druhom mieste za výpomocnú učiteľku na obecnú ľudovú školu v Malachove. Nakoľko na prvom mieste zvolený Koloman Vonga na dvojnásobné upovedomenie vôbec neodpovedal, voľbu tedy neprijal, Vy ste zvolená za učiteľku. Miesto toto máte zaujať 1. septembra 1934.

     Očakávame od Vás pilné a svedomité plnenie so službou spojených všetkých povinností. Za túto Vašu prácu zaväzujeme sa v smysle § 10 a 19 zák. čl. XXVII. z r. 1907 uh. poskytovať Vám nasledujúce dôchodky:

1. V hotovosti plat ročne 1200,- Kčs

2. Bytné v hotovosti ročne 360,- Kčs

3. Výmena za záhradu ročne 20,- Kčs

Spolu ročne: 1580,- Kčs

 

v Malachove, dňa 1. septembra 1934

Ján Bušovský (predseda obecnej školskej stolice)