Mlynárske listy

Mlynárske listy, ročník III, číslo 9, zo dňa 4. marca 1922, str. 6
 

Vyhláška č. 274-922.

 

     Na základe uzavretia sirotskej vrchnosti č. 9225-921 sa bude dňa 16. marca 1922 o 10-ej predpoludním u rychtára v Malachove (župa Zvolen) mlyn i k nemu patriace pole, tvoriace majetok malol. Arnolda a Aranky Puchy – do prenájmu dávať.

     Prenájomná doba trvá od 15. apríla 1922 počnúc na šesť rokov. Mlyn je na vodný pohon; zariadený je na valce 60x30 cm, na ktorých sa cez 12 hodín 10 q zbožia zomele, ďalej jesto 1 kameň, 1 lúpačka „Gašparovská“, 1 trieb, 1 šrotový vysievač, 1 múčny vysievač 3 polový.

     Pole sa nachodí u chotára obcí Malachov, Ilavné, Pršany a Jabríková, pozostáva z 18 kat. jutár miešanej plochy.

     Výkričná cena ročnej árendy je 14.000 Kčs. Prenájomná smluva len po odobrení sirotskou vrchnosťou bude právoplatná.

     Prenájomné sa v dvoch polročných čiastkách, a síce 15. apr. a 15. okt. do sirotskej pokladnice župy zvolenskej má vyplácať. , páde zameškania platí 6 proc. úroky.

Árendátor je povinný jednoročnú árendu ako kauciu do sirotskej pokladnice složiť. Prenájomník je povinný mlyn a k tomu patriace budovy proti požiaru dať asekurovať v ustálenej hodnote. Prenájomník platí dane i kolkové poplatky.

 

Malachov, dňa 23. februára 1922.

Obecné predstavenstvo  

 

Zdigitalizovaná verzia Mlynárskych listov zo 4. marca 1922, zdroj: https://digitalna.kniznica.info