Rok 1997

 

Január 1997

 

Úmrtie:

Gustáv Krnáč, Banícka 63, 07.12.1928, † 01.01.1997

 

Jubilanti:

Božena Kapustová, Ortútska 213, 03.01.1927 – 70 rokov

Anna Čiefová, Bučinová 1, 26.01.1922 – 75 rokov

Ján Kralčák, Ortútska 96, 31.01.1927 – 70 rokov

 

     Prvý deň Nového roka pripadol na stredu so želaním zdravia, šťastia a pohody v rodinách, nových plánov a zámerov v rozvoji obce na prospech našich občanov.

     V tomto roku sa začnú práce na stavbe plynofikácia obce. Bude potrebná dobrá spolupráca obecného úradu so SPP, Okresným úradom – odborom ŽP pri zabezpečení finančných prostriedkov vo výške 9,8 mil. na uvedenú stavbu. Vzhľadom k možnostiam obecného úradu, nie je  možné toto dielo financovať z rozpočtu obce, možnosť vziať úver vo výške horeuvedenej sumy nám peňažný ústav neposkytne vzhľadom na rozsah obecného majetku.

     4. januára sme sa rozlúčili s našim občanom Gustávom Krnáčom, dlhoročným funkcionárom, členom KSS, SZPB, účastníkom SNP. Obrad sa konal v krematóriu v Kremničke za početnej účasti rodinných príslušníkov zosnulého. „Česť jeho pamiatke“.

     12. januára v nedeľu divadelný krúžok našich ochotníkov odohral zábavný program, blok hudby a úsmevného slova v rázovitej obci Povrazník.

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 31.1.1997

Zapísala: Viera Môciková

 

 

Február 1997

 

Úmrtie:

Ondrej Dobrota, Ortútska 157, 05.11.1905, † 26.02.1997

Emília Tymkivová, Ortútska 17, 24.12.1924, † 202.1997

 

Jubilanti:

Ondrej Klačan, Ortútska 77, 12.02.1912 – 85 rokov

 

     Prvý februárový deň usporiadal Slovenský lyžiarsky zväz Bratislava a TJ Slovan Malachov – lyžiarsky oddiel 3. kolo slovenských kvalifikačných pretekov – oblasť JUH. Štart pretekov bol o 10:00 hod. v k. ú. obce Malachov v lokalite DIEL. Zodpovední funkcionári za výdatnej pomoci občanov sa pričinili o dobrý priebeh pretekov.

Predseda org. výboru: Ján Oravec ml.

Tajomník org. výboru: Ing. Viliam Bacúlik

Hospodár: Zdeno Sečkár

Riaditeľ pretekov: Michal Šramko

Tréner: František Kliment

Veliteľ tratí: Ondrej Šima

     3. februára sa zástupca obce zúčastnil stretnutia s pánom riaditeľom Stvak-u Ing. Ľubomírom Ryšom za účelom postupu a realizácie rozvodu V. tlakového pásma vodovodu v Malachove v tomto roku. Dolná časť obce je od r. 1996 zásobovaná vodou z rozvodu IV. tlakového pásma, ktoré siaha po uličku, ktorá odbočuje nad KD na Banícku ulicu. Horná časť bude zásobovaná z rozvodu V. tlakového pásma vodovodu. Naši občania používajú vodu z vlastných studní, ktoré nespĺňajú normu pitnej vody. V letných mesiacoch na Baníckej ulici voda zo studní nepostačuje pre potreby normálneho chodu a spotreby domácností. Stavba je projektovo pripravená s predĺženým platným stavebným povolením.

     Vzácna návšteva z OV SDĽ B. Bystrica zavítala 7. feb. do našej obce v zložení p. Králik a p. Styk. Stretnutie sa uskutočnilo v zasadačke obecného úradu za prítomnosti poslancov ob. zastupiteľstva. Starosta obce informoval hostí o činnosti, prácach pri skrášľovaní a rozvoji obce, ako i ďalších krokoch v budúcich rokoch.

     Divadelný krúžok 8. februára odohral svoj program v obci Môlča.

     Fašiangy v tomto roku pripadli na 9. február. Naši mládenci s hudobným doprovodom chodia po dedine v krojoch a vykrúcajú dievčatá, ženy a staré mamy. Mládenci sa stretnú ráno v KD a spoločne s hudobníkmi začínajú pochôdzku od dolného konca obce. Okolo 14:00 hod. sa v KD koná koleda za účasti občanov a hostí. Potom pokračujú do horného konca. Po skončení pochôdzky obcou okolo 17:00 hod. sa koná záverečná koleda v KD za účasti našich obyvateľov a hostí zo širokého okolia. V pondelok sa niektorí naši mládenci oblečú za masky a chodia po dedine a popreháňajú naše deti. Večer pokračuje zábava v Hostinci u Jana. V utorok sa konala tradičná zábava – pochovávanie basy v sále KD. O zachovanie ľudových tradícií a zvykov sa pričinila TJ Slovan Malachov v spolupráci s Obecným úradom, ktorý poskytol na Fašiangy 1997 z rozpočtu 10 000,- Sk na udržanie týchto zvykov. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili pripravených akcií a hlavne organizátorom TJ Malachov. Zisk sa použije na rozvoj športu v obci.       

Fašiangy 9. februára 1997  

 

V Malachove: II/97

Zapísala: Viera Môciková

 

 

Marec 1997

 

Úmrtie:

Anna Vrbiarová, Banícka 84, 24.12.1923, † 18.03.1997

 

Narodenie:

Ján Kapusta, Banícka 47, 25.03.1997

 

Jubilanti:

Mária Riečanová, Ortútska 45, 06.03.1922 – 75 rokov

Júlia Majerníková, Ortútska 8, 11.03.1927 – 75 rokov

 

     3. marca Obecný úrad v Malachove a následne základnú a materskú školu navštívili prednosta OÚ B. B. pán Očenáš, vedúci odboru školstva pán Murajda a pán Mika. Po prehliadke priestorov školy za prítomnosti starostu obce bola vyslovená spokojnosť s prácou personál  školy a riaditeľke MŠ p. Hudákovej a riaditeľke ZŠ p. Vitovskej za dobrú spoluprácu. Bola ocenená i spolupráca Obecného úradu, občanov a odboru školstva v B. Bystrici. Obecný úrad vynaložil z rozpočtu obce v roku 1996 97798,75 Sk, v tejto sume sú zahrnuté náklady na teplo, svetlo a vodu. Pri stretnutí bola vyslovená požiadavka na prevedenie vodovodnej prípojky pre školu z verejného vodovodu a zavedenie plynu do budovy. Vedenie školy vyslovilo požiadavky na údržbu strechy, prevedenie náterov, opravu komínov, zvodov dažďovej vody zo strechy.

     21. marca zástupca SAD Banskobystrická dopravná spoločnosť p. Milan Bodnár osobne doručil na Obecný úrad v Malachove návrh zmluvy na zabezpečenie miestnej dopravy Banská Bystrica – Malachov a späť, s dotáciou obce vo výške 10,50 Sk na 1 km výkonu. Týka sa to odčlenených obcí Malachov, Hronsek, Vlkanová, Nemce a Kynceľová. Vzhľadom k značnému zvýšeniu dotácii zo strany obcí bolo iniciované stretnutie na Okresnom úrade v Banskej Bystrici s prednostom pánom Očenášom a starostov dotknutých obcí. Problém dopravy, ako celku nebol tak vypuklý, nastal až po odčlenení nákladnej dopravy, ktorá bola zisková a dotovala osobnú dopravu. Po vytvorení SAD š.p.  závod MHD B. B., vznikol finančný schodok, ktorý spôsobili i zvýšené vstupy. Náklady na 1 km v prípade vozidla č. 1 ŠPZ 56-80 sú 28,40 Sk, vozidlo č. 2 ŠPZ 49-63 24,77 Sk na 1 km jazdy. Dotácie zo štátneho rozpočtu sú nedostatočné predstavujú okolo 30 % nákladov na prepravu osôb. Úroveň miestnej dopravy linka č. 51 B. B. a Malachov a späť je na dobrej úrovni, toho času v oboch smeroch denne premáva 41 spojov v pracovných dňoch a 20 spojov v dňoch pracovného pokoja. Obecný úrad prispieva mesačne sumou 24 000,- Sk z rozpočtu obce na dopravu pre svojich občanov.    

     V oblasti činnosti kultúry v obci dosahujeme dobré výsledky čoho dôkazom je pôsobenie divadelného krúžku v Malachove, ktorý pozval ochotníkov z Motyčiek, ktorí sa 30. marca predstavili našim divákom divadelnou hrou „Kamenný chodníček“ od Ferka Urbánka.

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 31.3.1997

Zapísala: Viera Môciková

 

 

Apríl 1997

 

Úmrtie:

Juraj Klačan, Ortútska 44, 31.05.1910, † 03.04.1997

Ondrej Riečan, Ortútska 162, 28.07.1942, † 29.04.1997

 

Narodenie:

Jana Matejková, Banícka 68, 13.04.1997

Ivana Dobrotová, Ortútska 103, 30.04.1997

 

Jubilanti:

Jozef Veis, Banícka 80, 10.04.1922 – 75 rokov

Zdenek Skřivánek, Banícka 15, 10.04.1927 – 70 rokov

Anna Kartiková, Ortútska 10, 16.04.1927 – 70 rokov

Mária Klačanová, Ortútska 81, 16.04.1917 – 80 rokov

Júlia Snopková, Ortútska 137, 17.04.1917 – 80 rokov

Elena Klačanová, Ortútska 13, 17.04.1927 – 70 rokov

 

     3. apríla prebiehalo ďalšie kolo stretnutí s riešením osobnej dopravy do odčlenených obcí v zastúpení starostov dotknutých obcí p. Snopkom, p. Mydlom – obec Nemce, p. Bohušom – obec Hronsek, p. Melicharom – obec Vlkanová. Za BBDS p. riaditeľ Jozef Machala, p. Matuška a prednosta OÚ B. B. p. Očenáš. Otázka dopravy ostala nedoriešená, hlavný problém je zabezpečenie dostatku finančných prostriedkov na prevádzku osobnej dopravy.

     9. apríla sa uskutočnilo stretnutie firmy HENDY s jej riaditeľom Ing. Ľubomírom Badom a Ing. Ivanom Babjakom za účelom postupu pri plynofikácii obce Malachov v časti katastra „Močare“. Je nutné zabezpečiť súhlas 34 vlastníkov pozemkov na dočasný záber a práce previesť v dĺžke 300 bm do začatia vegetačného obdobia najneskoršie do 10. mája 1997. Občania pochopili, že je to v záujme nás všetkých a svojim podpisom súhlasili so záberom pôdy do uvedeného termínu.

     10. apríla prebiehalo ďalšie kolo stretnutí s BBDS, okrem už spomínaných účastníkov stretnutia z 3. apríla sa stretnutia zúčastnila i predsedníčka Regiónu B. Bystrica ZMOS p. Viera Krakovská, zástupca KÚ B. B. pán Kapusta. Po búrlivej diskusii a výmene názorov sa dospelo k záveru, že odčlenené obce napíšu žiadosť na Okresný úrad v B. B. o zabezpečení prímestskej dopravy v pôvodnom rozsahu, čo sa aj realizovalo, konkrétne obec Malachov dostala odpoveď, že zabezpečiť prímestskú dopravu (štátnu) do našej obce nie je možné, čo znamená ostať pri miestnej a pristúpiť na dotáciu vo výške 10,50 Sk na 1 km, čo neúnosne zaťaží obecný rozpočet.

     11. apríla v malachovskej doline v lokalite Kopcová (Krpcová) PZ-ORTÚTY hosť z Rakúska – poľovníčka Bradlová vo večerných hodinách za výdatnej prípravy a pomoci členov poľovného združenia ulovila medveďa hnedého o váhe 125 kg. Túto udalosť dokumentujú i priložené fotografie.

Poľovačka 11. apríla 1997

 

     14. apríla firma HENDY začala práce na plynofikácii obce v Močaroch. Firma STAVPOČ-KLIN prevádzala dokončovacie práce na vodojeme IV. tlakového pásma v obci Malachov. V nasledujúci deň začala firma práce na rozvodoch vodovodu V. tlakového pásma pre hornú časť obce. Rozvody sa vedú Bučinovou ulicou, Ortútskou a Baníckou v dĺžke 2100 bm, dotované zo ŠR SR cez Stvak Banská Bystrica.

     16. apríla starosta obce jednal s prednostkou mestského úradu p. Snopkovou o zachovaní dopravy do obce Malachov. Ďalšie jednanie sa konalo 18. apríla s Ing. Igorom Kornielom riaditeľom osobnej dopravy, starostom obce Jánom Snopkom, zástupkyňou starostu Ing. Ľubicou Benickou a poslancom Ob. zast. Miroslavom Môcikom. Po dohode zúčastnených súhlasili s dotáciou zo strany obce a tým zachovanie miestnej dopravy Banská Bystrica – Malachov a späť.

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 30.4.1997

Zapísala: Viera Môciková

 

 

Máj 1997

 

Úmrtie:

Milan Perončík, Banícka 40, 12.02.1932, † 11.05.1997

Júlia Riečanová, Bučinová 11, 20.11.1909, † 21.05.1997

 

Jubilanti:

Matej Dzúrik, Ortútska 41, 01.05.1912 – 85 rokov

Júlia Bušovská, Ortútska 101, 08.05.1912 – 85 rokov

Pavel Krnáč, Banícka 5, 25.05.1927 – 70 rokov

 

     Najkrajší mesiac v roku sa niesol v znamení nárastu práce na rozvodoch V. tlakového pásma vodovodu. Firma STAVPOČ-KLIN pokračovala surovie uličkou na Ortútsku a cez plajovie uličku na Banícku k základnej škole. 13. mája sa previedli práce na napojenie zásobného potrubia na vodovod V. tlakového pásma zo surovie uličky na Ortútsku cestu s dopadom na miestnu dopravu, ktorá bola prerušená na 8 hodín.

     15. mája záujemci o prevedenie prác na rozvode plynu do 12:00 hod. doručili zapäčatené obálky s ponukou. O 14:00 hod. komisia začala otvárať obálky so súťažnými návrhmi.

     16. mája zasadala komisia pre vyhodnotenie užšej súťaže podľa zák. č. 263/93 § 17 o verejnom obstarávaní služieb a verejných prác. Komisia pracovala v zložení:

Ján Snopko – predseda

Ing. Jana Kalmanová – člen

Ing. Tomáš Bačo – člen

Jozef Mesík – člen

Miroslav Môcik – člen

Milan Žabka – člen

Ing. Viliam Dobrota – člen s hlasom poradným

Viera Môciková – zapisovateľka

Z piatich súťažných návrhov komisia určila súťažnú firmu č. 1 HENDY s.r.o. B. Bystrica na prevedenie stavby „Plynofikácia obce Malachov“.

     23. a 24. mája sa uskutočnilo v SR Referendum o vstupe do vojenského zoskupenia  západných štátov NATO. Referendum nebolo platné pre slabú účasť občanov, ktorá bola pod 50 % oprávnených občanov zúčastniť sa referenda.

     26. mája sa konalo stretnutie starostu obce s riaditeľom Stvak p. Ing. Rišom za účelom rozšírenia rozvodu V. tlakového pásma vodovodu na Baníckej ulici v dĺžke 296 bm v okolí ZŠ. Táto časť obce nebola v pôvodnom projekte rozvodu vodovodu. Záver zo stretnutia je jednoznačný, môže sa realizovať rozšírenie vodovodu za podmienok zabezpečiť projekt, platné stavebné povolenie a výberové konanie v súlade so zákonom č. 263/1994 Zb.

     31. mája sa konal už 3. ročník osláv MDD. Celé dopoludnie prebiehalo na ihrisku kde boli rôzne súťaže, hry. Deti boli odmenené sladkosťami, občerstvením. Najviac zaujal prelet stíhačiek ponad dedinu z VÚ Sliač-Zvolen, ktorý zabezpečil Ondrej Slivka. Poobede už tradične v kult. dome sa predstavili naše súbory a zároveň aj deti z MŠ a ZŠ. Potom pokračovala diskotéka. Poďakovanie patrilo hlavne našim stálym sponzorom bez ktorých by sme celú akciu nemohli robiť. Na dnešnom dni sa zúčastnilo 120 detí.

MDD 31. mája 1997

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 31.5.1997

Zapísala: Viera Môciková

 

 

Jún 1997

 

Úmrtie:

Pavol Krnáč, Banícka 5, 25.05.1927, † 04.06.1997

 

Jubilanti:

Zuzana Krnáčová, Ortútska 95, 14.06.1907 – 90 rokov

 

     Prvý mesiac pekného slnečného počasia sa niesol v znamení prác na rozvodoch V. tlakového pásma vodovodu na Ortútskej ceste v úseku od domu č. 136 p. Cimermanovej po bývalý dvor RD, v dôsledku vedených prác bolo nutné krátenie linky č. 51 po obchod Jednota na dobu 12 dní. Občania si pripravujú vodomerné šachty k spokojnosti Obecného úradu až na drobné problémy s vykopanou zeminou, ktorú občania ukladajú na obecné priestranstvá a komunikácie, čo sťažuje ich priechodnosť.

     Súčasne i prebiehali prípravné a administratívne práce v súvislosti s plynofikáciou obce. 23. júna starosta obce navštívil generálneho riaditeľa SPP Ing. Jána Duckého v Bratislave s cieľom zabezpečenia finančných prostriedkov v r. 1997 na rozvody plynu v našej obci.

     27.6.1997 sa uskutočnilo stretnutie v priestoroch SPP závod Zvolen za účasti p. Trnkovej, Krakovskej, Snopku a Svetlíka s náväznosťou na horeuvedenú návštevu generálneho riaditeľa SPP.

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 30.6.1997

Zapísala: Viera Môciková

 

 

Júl 1997

 

Úmrtie:

Júlia Bušovská, Ortútska 101, 08.05.1912, † 08.07.1997

 

Narodenie:

Erik Vanko, Ortútska 75, nar. 18.07.1997

 

Jubilanti:

Anna Hrachovinová, Banícka 50, 06.07.1927 – 70 rokov

Zuzana Oravcová, Ortútska 207, 20.07.1922 – 75 rokov

 

     Prvá komunálna banka (PKB) uvoľnila finančné prostriedky z fondu MŽPSR vo výške 1,5 mil, Sk na stavbu „Plynofikácia obce Malachov“.

     Firma STAVPOČ-KLIN ukončila práce na rozvodoch V. tlakového pásma vodovodu v súlade s projektom stavby a stavebným povolením č. PLVH 1291/85 zo dňa 23.10.1985. Práce pokračovali na vodovodných prípojkách k rodinným domom, ktorých sa realizovalo 95 ks. Týmto krokom sa naša obec ako posledná v regióne B. Bystrica napojila na verejný vodovod. Pri hĺbení ryhy pre uloženie rozvodu vody robotníci firmy STAVPOČ nachádzali kamene s objemom nad 1 m³ v počte niekoľko desiatok kusov, čo kládlo mimoriadne nároky na pracovníkov, stroje i zvýšenie finančných prostriedkov. Jeden kameň, ktorý sa vykopal 15.7.1997 pri kopaní prípojky vo dvore p. Strelcovej na Ortútskej ceste 178 dokumentuje práve táto fotografia.

     Po výdatných dažďoch na celom území Slovenska v piatok 18. júla i malachovský potok zvýšil prietok v priebehu 4 hodín o 50 cm. Vo večerných hodinách o 20:00 hod. na miestach pri zvonici, Obecnom úrade hrozilo vyliatie toku, priepustnosť mostov hlavne na dolnom toku v obci bola využitá na 90 %. Na šťastie počasie sa umúdrilo a nasledujúcu noc dážď prestal. Ťažko predvídať následky, ktoré by bol zvyšujúci prietok vody spôsobil. Niektorí naši občania neustále zužujú tok potoka, skladujú rôzne materiály v ochrannom pásme toku potoka, ktoré môžu byť zaplavené, upchať miesta pod mostami, čo môže spôsobiť vyliatie toku. Je všeobecne známe, že profilom toku Malachovského potoka nepretečie 100-ročná voda. Pri obhliadke stavu koryta potoka bolo zistené – spriečené dosky, hranoly. Pod mostom do surovie uličky bol fúrik a druhý bol pod mostom pána Dlhoša. Brehy, ktoré boli nasypané rôznym materiálom odniesla voda zo záhrady p. Žabkovej na Ortútskej ceste 245. Vážny stav pre zúžený tok potoka nastal pri chate p. Puškára v hornej časti obce.

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 31.7.1997

Zapísala: Viera Môciková

 

 

August 1997

 

Úmrtie:

Ondrej Snopko, Ortútska 137, 22.11.1914, † 30.08.1997

Mária Bušovská, Ortútska 78, 14.11.1898, † 19.08.1997

 

Jubilanti:

Ondrej Dobrota, Banícka 73, 21.08.1927 – 70 rokov

 

     Mesiac, ktorý sa každoročne nesie v znamení čerpania dovoleniek a oddychu. Napriek dovolenkovému obdobiu je nutné zabezpečiť chod života obce. Kontakt s firmou HENDY, KSM-MONT ZVOLEN, STAVOMONÁŽE a.s. B. Bystrica, ktoré zabezpečujú vnútorné rozvody plynu v rodinných domoch.

    V mesiaci august investičná komisia na generálnom riaditeľstve SPP Bratislava schválila výnimku pre obec Malachov s presunom finančných prostriedkov z r. 1998 na r. 1997 a začatie prác v roku 1997.

     21. augusta pripadla Obecnému úradu smutná povinnosť rozlúčiť sa so zosnulou pani Máriou Bušovskou, najstaršou občiankou Malachova. Menovaná sa dožila 98 rokov 9 mesiacov a 5 dní. V mene občanov, obecného úradu sa so zosnulou rozlúčil starosta obce Ján Snopko na cintoríne na Baníckej ulici, kde pani Bušovskú pochovali.

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 31.8.1997

Zapísala: Viera Môciková

 

 

September 1997

 

Jubilanti:

Anna Klimentová, Banícka 48, 28.09.1922 – 75 rokov

Zuzana Kapustová, Ortútska 241, 30.09.1922 – 75  rokov

 

     September, mesiac nástupu žiakov do školských lavíc, začiatok nového školského roka 1997/1998 pripadol na utorok 2. septembra. Prváčikov privítala pani riaditeľka ZŠ Dagmar Lizoňová, pani riaditeľka MŠ Gabriela Hudáková. starosta obce Ján Snopko, pracovníčka Oc. ú. Viera Môciková a p. učiteľka Anna Dlugolínska. Do prvého ročníka nastúpilo 14 detí do druhého ročníka 5 detí a materská škôlka má prihlásených 22 detí.

     Firma HENDY previedla práce na rozvodoch plynu v dolnej časti obce. Firma STAVPOČ, previedla práce na asfaltovaní ryhy po rozvode vodovodu V. tlakového pásma na Ortútskej ulici v dĺžke 900 bm, na Ortútskej ulici a Baníckej ulici v dĺžke 200 bm.

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 30.9.1997

Zapísala: Viera Môciková

 

 

Október 1997

 

Narodenie:

Kristína Kapustová, Ortútska 101, 06.10.1997

Ján Dobrota, Banícka 84, 03.10.1997

 

Jubilanti:

Anna Oravcová, Banícka 28, 16.10.1927 – 70 rokov

 

     Október mesiac odvodov, zberu úrody a príchodu chladných dní. Slovenské telekomunikácie previedli rozšírenie rozvodu miestneho rozhlasu na Baníckej ulici v úseku od budovy ZŠ po RD Dezidera Daniša, Banícka 100 v dĺžke 550 bm. Následne bolo nutné posilnenie rozhlasovej ústredne z 300 W na 1000 W. Týmto krokom sa zlepšila informovanosť občanov na Baníckej ulici, ktorá nebola pokrytá rozvodom miestneho rozhlasu.

     16. októbra sa starosta obce Malachov zúčastnil prerokovania územného plánu centra rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica – Králiky. Koncept riešenia -  Stanovisko obce Malachov doručiť do 24. októbra 1997 čo sa splnilo a uložilo protokolu Obecného úradu Malachov. Uvedený materiál sa dotýka i našej obce, vybudovanie mototuristickej trasy B. Bystrica, Králiky – Malachov čím obec získa kvalitnú komunikáciu.

     Ochrana prírody a krajiny pripravuje vyhlásenie Kremnických hôr za nadregionálny biokoridor medzi južnými a severnými Karpatmi.  

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 31.10.1997

Zapísala: Viera Môciková

 

 

November 1997

 

Úmrtie:

Mária Kapustová, Ortútska 118, 16.09.1926, † 04.11.1997

Božena Kapustová, Ortútska 213, 03.01.1927, † 14.11.1997

 

Jubilanti:

Emília Krnáčová, Banícka 2, 02.11.1927 – 70 rokov

Matej Handlovský, Banícka 45, 02.11.1922 – 75  rokov

Anna Strelcová, Banícka 9, 05.11.1927 – 70 rokov

Katarína Brindzáková, Ortútska 226, 24.11.1927 – 70 rokov

 

     Prvé dni tohto mesiaca sú sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých. Spomíname na svojich blízkych zosnulých, upravujú sa hroby a cintoríny. Čas, beh života sa nedá zastaviť, kto sa raz narodí musí i umrieť.

     4.11. starosta navštívil SPP Bratislava s cieľom získať finančné prostriedky na plynofikáciu obce a urýchlenie prác o 1 rok. 25. november sa konal kontrolný deň na stavbe „Plynofikácia obce Malachov“. Do dnešného dňa je zrealizované 1585 bm rozvodu plynu, vetva A, A1 po odbočku na ihrisko a vetva L v dĺžke 72 bm k RD p. Farára, vetva K v dĺžke 43 bm k RD V. Briedu. Obecný úrad zabezpečil a uhradil firme HENDY v r. 1997 2 000 132,- Sk.

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 30.11.1997

Zapísala: Viera Môciková

 

 

December 1997

 

Úmrtie:

Júlia Kubišová, Ortútska 154, 12.12.1922, † 24.12.1997

 

Jubilanti:

Anna Oravcová, Banícka 86, 12.12.1927 – 70 rokov

Júlia Kubišová, Ortútska 154, 12.12.1922 – 75 rokov

Anna Teremová, Bučinová 9, 23.12.1927 – 70 rokov,

 

    5. decembra sa v sále KD konalo stretnutie s občanmi obce, Obecného úradu a firmy HENBDY za účelom informácie občanov o postupe prác pri administratívnych krokoch a vybavovanie stavebných povolení na vnútorných rozvodoch plynu v rodinných domoch.

     7. decembra sa už po 3 krát konalo stretnutie našich detí s Mikulášom, Snehulienkou, Anjelom a Čertom za účasti 120 detí a ich rodičov. Sponzori prispeli na uvedenú akciu sumou 10 000,- Sk.

     Posledné dni mesiaca december sú sprevádzané prípravou na najkrajšie sviatky roka Vianoce a lúčenie sa so starým rokom a vítanie Nového roka 1998. Bilancia uplynulého roku 1997 pre našich občanov i Obecný úrad je priaznivá. Spomeniem akcie: dokončenie rozvodu vody V. tlakového pásma, začatie prác na plynofikácii. Množstvo práce vykonanej v priebehu celého roka pri skrášľovaní a zlepšení vzhľadu obce.

     Už sviatky lásky, pokoja zavítajú zas skoro k nám, pod stromčekom ľudia postoja, otvoria srdcia dokorán. Nech v obci, v dome Vašom zavládne tiež radosť, že ste spolu keď rodina si zasadne k štedrovečernému stolu.

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 31.12.1997

Zapísala: Viera Môciková

  

V Novom roku 1998 želáme veľa úspechov v práci a v rodinnom živote.