Rok 1994

 

     Nový rok 1994 každý občan našej obce i štátu vítal s očakávaním zlepšenia životnej úrovne, ekonomiky a sociálneho zabezpečenia.

     Obecný úrad vstupoval do 11 mesiaca svojho trvania. V noci na 28.1.1994, bolo to do piatku rána, nás navštívili zlodeji. Spôsobili riadnu škodu zhruba za 12 000,- Sk, vylámali dvere, mreže, trezor, ktorý hodili do potoka a tam sa ho snažili otvoriť. Pri tej všetkej pohrome sme mali šťastie v nešťastí. Počítač a tlačiareň ostali. Veľmi sme sa tomu čudovali, pretože okolité obce o výpočtovú techniku prišli. Napriek veľkému zaťaženiu polície v dôsledku vzrastu kriminality sa podarilo zlodejov odhaliť a usvedčiť, vďaka našim spoluobčanom.

     V prvých mesiacoch roka neúmerne narastá administratívna práca, ktorá zaberá podstatnú časť síl a času pracovníkov Obecného úradu.

     Obecný úrad zo zákona prevzal od 1.1.1994 objekty Telovýchovnej jednoty Malachov. Prispel na činnosť TJ. Hradí časť nákladov na prevádzku MŠ Malachov. V plnej výške hradíme zimnú údržbu ciest spájajúcej Malachov s Banskou Bystricou.

     V obci sa stabilizovala činnosť SD Jednota. Za predsedu zvolili p. Emíliu Plajovú, ktorá nahradila p. Ondreja Sečkára, bývalého predsedu.

     Pracuje Červený kríž pod vedením pani Márie Pálovej. Pravidelne zasadá SZPB pod vedením p. Štefana Slezáka. Je potrebné stabilizovať činnosť TJ Malachov a zlepšiť spoluprácu s Obecným úradom. Predsedom centrálneho výboru TJ je p. Branislav Bosák, ktorý zároveň vedie i turistický oddiel. Oddiel lyžiarov vedie p. Ján Oravec a p. Michal Šramko. Oddiel futbalistov vedie p. Ondrej Sečkár. Žiaci hrajú II. triedu a mužstvo dospelých III. triedu.    

     Politická strana SDĽ, ktorú vedie pani Blažena Slezáková, pravidelne zasadá a zúčastňuje sa akcií poriadaných Okresným výborom SDĽ v Banskej Bystrici. V počiatočných štádiách zrodu je Strana Zelených na Slovensku.

     Zriaďuje sa Urbár Dolné Pršany a Malachov a Mutnianska spoločnosť. V obci pôsobí i poľovné združenie Ortúty. Vo februári boli v našej obci už tradičné „Fašiangy“, ktoré boli vydarené a trvali tri dni.

     V čase keď nadišlo zahájenie zimnej olympiády v nórskom Lillehameri v našej obci nastal veľký sviatok. Na zimnej olympiáde bola aj naša občianka mladá Jarka Bukvajová. Slávnostné prijatie starostom obce sa uskutoční 06.05.1994 o 18:00 hod. na Obecnom úrade za prítomnosti všetkých poslancov a rodičov našej reprezentantky. 

 

Stručný súhrn úmrtí a narodení za I. štvrťrok 1994:

Január: úmrtie: Zuzana Teslovičová, † 02.01.1994

Február: narodenie: Ondrej Kubiš, Banícka 58, * 07.02.1994

             úmrtie: Emília Bruchalová, † 05.02.1994

Marec: narodenie: Terézia Kurtová, Bučinová 6, * 04.03.1994

           úmrtie: Júlia Chrobáková, † 22.03.1994

Apríl: úmrtie: Mária Snopková, † 12.04.1994

 

Ku dnešnému dňu t.j. 04.05.1994 má naša obec 820 obyvateľov trvale prihlásených.

 

V Malachove: 04.05.1994

Zostavil: Ján Snopko

Zapísala: Viera Môciková

 

6. máj 1994

     Slávnostné prijatie olympijskej reprezentantky a našej spoluobčianky Jaroslavy Bukvajovej, nar. 17.11.1975 trvale bytom Malachov, Banícka 106.

     V dňoch od 9.2.1994 do 28.2.1994 sa Jarka zúčastnila zimných olympijských hier v nórskom Lillehammeri. Reprezentovala Slovenskú republiku v nasledovných disciplínach:

5 km  –  klasika (46. miesto)

10 km – volnou technikou (40. miesto)

4 x 5 km – štafeta (7. miesto)  

    Starosta obce Ján Snopko, poslanci Obecného zastupiteľstva a aj občania Malachova ďakujú Jarke za vzornú a príkladnú reprezentáciu v ďalekom Lillehammeri.

     Do ďalších dní a rokov prajeme Jarke veľa zdravia, úspechov v škole ale aj na športovom poli. Želáme jej, aby sme sa mohli dlho tešiť z jej nastávajúcich úspechov. Malachov je a bude na Jarku hrdý.

     Veľa úsilia, voľného času a obetavosti rodičov si vyžiadala účasť našej občianky Jarky Bukvajovej na tak významnom podujatí akými sú Olympijské hry.

     Iste nám Jarka ozrejmí niektoré chvíle, ktoré veľa krát prežívala na tratiach bojujúc s časom, sama so sebou ale aj s únavou. Ona sama venuje a iste i v budúcnosti bude venovať veľa síl a voľného času pre dosiahnutie pekných športových výkonov.

     Jarka dovoľ, aby som ti v mene Obecného úradu, obecného zastupiteľstva a v mene občanov Malachova, ktorí sú hrdí na tvoju účasť na svetovom podujatí športu i v mene svojom poďakoval za reprezentáciu Slovenska našej obce Malachov.

     Prijmi v mene obce Malachov tieto pozornosti, ktoré ti budú pripomínať ťažkosti ale i radosti pri dosahovaní športových výsledkov na svetovej úrovni.

 

V Malachove 6. mája 1994                                                          Snopko Ján

 

     Predovšetkým by som sa chcela poďakovať starostovi obce, poslancom Obecného zastupiteľstva a samozrejme aj občanom obce Malachov, ktorí mi venovali veľmi krásnu vecnú odmenu. Bola som veľmi milo prekvapená slovami, ktoré predniesol starosta obce Ján Snopko. K týmto napísaným vetám by som veľmi rada pripísala zopár viet o Zimných olympijských hrách.

     Pre mňa to bola veľmi krásna chvíľa v živote, keď som sa dozvedela, že som sa nominovala na ZOH, ktoré sa konali v Nórskom Lillehammeri v dňoch 9.2.1994 – 28.2.1994.

     Veľmi by ma potešilo keby sa v tomto nádhernom prostredí našlo ešte zopár dobrých športovcov, ktorí by sa dostali na také podujatie ako sú zimné olympijské hry, Majstrovstvá sveta alebo Svetový pohár. Bol by to veľmi veľký úspech pre celé Slovensko. Zimné olympijské hry sú vlastne hry, ktoré sa konajú každé 4 roky a stretávajú sa tu športovci z celého sveta. Na tie chvíle, ktoré som tam prežívala budem veľmi dlho spomínať, pretože to sú nezabudnuteľné spomienky v mojom živote. Samozrejme sa budem snažiť, aby som dosahovala, také dobré výsledky aj naďalej.

     Ešte raz by som sa chcela poďakovať za milú pozornosť a posedenie.

Jaroslava Bukvajová

 

 

Dňa 24.1.1994 boli na VIII. zasadnutí Obecného zastupiteľstva schválené vecné odmeny pre spoluobčanov, ktorí sa v príslušnom roku dožívajú životného jubilea a to: 70, 75, 80, 85, 90 a nad 90 rokov každému občanovi.

Zoznam občanov, ktorí sa v tomto roku t.j. r. 1994 dožívajú okrúhleho jubilea:

 

Január:

- Mária Kanková, 21.01.1900, Ortútska 217, 94 rokov

- Eva Kubišová, 05.01.1914, Ortútska 78, 80 rokov

- Terézia Štesková, 28.01.1919, Ortútska 212, 75 rokov

 

Február:

- Eva Plajová, 26.02.1924, Banícka 41, 70 rokov

 

Marec:

- Samuel Strelec, 05.03.1924, Ortútska 172, 70 rokov

- Emília Plajová, 09.03.1914, Ortútska 99, 80 rokov

- Anna Bušovská, 22.03.1919, Bučinová 10, 75 rokov

 

Apríl:

- Mária Kubančoková, 27.04.1909, Bučinová 27, 85 rokov

- Ondrej Krnáč, 30.04.1909, Ortútska 57, 85 rokov

 

Máj:

- Júlia Šajdáková, 09.05.1914, Ortútska 128, 80 rokov

- Jozef Pavlík, 11.05.1914, Ortútska 46, 80 rokov

- Júliana Kapustová, 17.05.1924, Ortútska 66, 70 rokov

 

Jún:

- Mária Šajdáková, 04.06.1919, Ortútska 168, 75 rokov

- Ján Snopko, 26.06.1924, Ortútska 209, 70 rokov

 

Júl:

- Anton Smolík, 22.07.1924, Ortútska 202, 70 rokov

 

August:

- Anna Stropnická, 26.08.1914, Ortútska 191, 80 rokov

 

September: nikto

 

Október:

- Ján Dobrota, 07.10.1924, Banícka 60, 70 rokov

- Margita Steinsdorferová, 16.10.1924, Banícka 104, 70 rokov

 

November:

- Zuzana Dobrotová, 03.11.1914, Ortútska 59, 80 rokov

- Mária Bušovská, 14.11.1898, Ortútska 66, 96 rokov

- Ondrej Snopko, 22.11.1914, Ortútska 127, 80 rokov

 

December:

- Anna Veselová, 03.12.1919, Ortútska 173, 75 rokov

- Juraj Strelec, 13.12.1924, Banícka 13, 70 rokov

- Emília Tymkivová, 24.12.1924, Ortútska 13, 70 rokov

 

Zostavil: Ján Snopko

v Malachove dňa: 11.05.1994

zapísala: Môciková

 

 

Máj 1994

 

Úmrtie:

Jozef Dobrota, Ortútska 48, † 07.05.1994

 

Narodenie:

Daniela Krnáčová, Banícka 5, 01.05.1994

 

     Začiatkom mája SEZ š.p. Žilina rozvodný závod B. Bystrica zahájili rekonštrukčné práce na NN sieti na Baníckej ulici v dĺžke 750 m podľa projektu a súčasne sa previedla výmena verejného osvetlenia v celkovom náklade 57 000,- Sk.

     Obecný úrad zmapoval drobné divoké skládky v katastrálnom území obce v počte 14 prípadov. 26.05.1994 bolo v zasadačke obecného úradu zasadnutie valnej rady Urbáru Dolné Pršany. Predsedom urbáru je Pavel Kubiš. 31.05.1994 sa uskutočnilo zasadnutie spoluvlastníkov urbárskej spoločnosti Malachov, ktorej predsedom je Samuel Nátan. 

 

Zostavil: Snopko Ján

V Malachove dňa: 31.05.1994

Zapísala: Môciková Viera

 

 

Jún 1994

 

Narodenie:

Kristína Mazúchová, Ortútska 189, 01.06.1994

 

     V tomto mesiaci sa previedla likvidácia zmapovaných drobných skládok. 27.06.1994 sa upresnili podmienky na zachovanie MHD na SAD v B. Bystrici s p. Paulenkom. Obce od 01.09.1994 musia pre zachovanie dopravy MHD doplácať na 1 km 3,52 Sk v letnom období a v zimnom období 4,- SK na 1 km. Do našej obce premáva v pracovný deň z Malachova 23 spojov a späť 22 spojov a v dňoch pracovného pokoja 14 spojov z Malachova a späť. Dotácia mesačne vo výške 12 000,- Sk dosť narušila náš obecný rozpočet, kde sme s touto čiastkou nerátali.

     Po konzultácii v ob. zastupiteľstve, sa  v každom prípade doporučuje zachovať MHD aj za takú cenu ako je doplácanie. Na zastávkach MHD v obci sa osadilo 7 ks odpadkových košov na zlepšenie čistoty na miestach kde sa pohybuje väčší počet občanov.

 

Zostavil: Snopko Ján

V Malachove dňa: 30.06.1994

Zapísala: Môciková Viera

 

 

Júl 1994

 

Narodenie:

Adriana Krnáčová, Ortútska 160, 08.07.1994

Andrej Hudec, Ortútska 183, 29.07.1994

Lenka Perončíková, Banícka 18, 27.07.1994

 

Úmrtia:

Jozef Kubiš, Ortútska 163, † 12.07.1994

Anna Šajdáková, Banícka 16, † 15.07.1994

Anna Zástavková, Ortútska 39, † 22.07.1994

Július Chovan, Ortútska 41, † 24.07.1994

 

     Obecný úrad prikročil k rekonštrukcii Ortútskej cesty položením asfaltového koberca s plochou 2000 m2 a vysprávky výtlkov v celej dĺžke spomínanej ulice s nákladom 220 000,- Sk.

     Na zlepšenie vzhľadu, pracovných podmienok a reprezentácie obecného úradu sa pristúpilo k vymaľovaniu miestností úradu, zasadačky, natieranie okien a dverí s nákladom 18 500,- Sk. Na Baníckej ulici sa zviedla povrchová voda do kanalizačných zberačov v dĺžke 40 bežných metrov.

     23.07.1994 sa na štadióne TJ Malachov konali oslavy 45 rokov založenia TJ v obci. Zakladajúci členovia TJ boli odmenení vecnými darmi. Boli to títo členovia TJ – občania Malachova:

- Emil Perončík

- Ján Oravec

- Ondrej Klačan

- Ján Tymkiv

Obecný úrad poskytol na túto udalosť finančnú čiastku 5 000,- Sk.

 

V Malachove dňa: 31.07.1994

Zapísala: Môciková Viera

 

 

August 1994

 

Narodenie:

Natália Dobrotová, Banícka 80, 24.08.1994

 

     16. augusta 1994 sa uskotočnila rekonštrukcia NN siete na baníckej ulici v dĺžke 750 m. Osvetľovacích telies sa vymenilo 9 ks.

     Obecný úrad na troch miestach osadil tabule „Zákaz sypať smeti“. Previedli sa terénne úpravy v celej obci a odvoz zeminy vykopanej z čistenia rigolov.

     29. augusta 1994 sa uskutočnila slávnostná schôdza k 50. výročiu SNP v sále KD za spolupráce Obecného úradu a ZO SZPB. Pri tejto príležitosti Ministerstvo obrany SR a Slovenský zväz proti fašistických bojovníkov udelil obci Malachov „Pamätný list“. Oslavy boli spojené s odovzdávaním medailí k 50. výročiu SNP a pamätné listy našim spoluobčanom. Pamätnú medailu dostali títo občania:

01. Juraj Kártik, nar. 26.09.1921, Ortútska 8

02. Juraj Hronec, nar. 20.06.1913, Banícka 40

03. Ondrej Oravec, nar. 22.08.1921, Ortútska 177

04. Jozef Pavlík, nar. 10.05.1914, Ortútska 35

05. Pavel Plaj, nar. 28.11.1920, Banícka 41

06. Štefan Slezák, nar. 07.10.1921, Ortútska 147

07. Ján Tymkiv, nar. 19.11.1923, Ortútska 13

08. Ondrej Hrivnák, nar. 01.01.1925, Banícka 3

09. Ondrej Klačan, nar. 26.11.1921, Ortútska 7

10. Gustáv Krnáč, nar. 07.12.1928, Banícka 71

11. Ján Krnáč, nar. 16.10.1916, Banícka 2

12. Pavel Krnáč, nar. 25.05.1927, Banícka 9

13. Ján Oravec, nar. 08.10.1923, Banícka 82

14. Matej Solivajs, nar. 14.11.1926, Banícka 28

15. Juraj Strelec, nar. 13.12.1924, Banícka 13

16. Samuel Strelec, nar. 05.03.1924, Ortútska 172

17. Gustáv Bušovský, nar. 05.05.1929, Banícka 92

18. Júlia Bušovská, nar. 08.05.1912, Ortútska 91

19. Zuzana Dobrotová, nar. 03.11.1914, Ortútska 59

20. Helena Kapustová, nar. 01.03.1923, Ortútska 126

21. Zuzana Krnáčová, nar. 14.06.1907, Ortútska 83

22. Mária Valentová, nar. 03.05.1910, Bučinová 22

23. Terézia Štesková, nar. 28.01.1919, Ortútska 212

24. Ondrej Šajdák, nar. 08.03.1925, Banícka 34

25. Anna Zástavková, nar. 30.04.1907, Ortútska 39

 

Pamätné listy dostali títo občania:

01. Ondrej Snopko, nar. 22.11.1914, Ortútska 127

02. Ondrej Žabka, nar. 03.04.1928, Ortútska 235

03. Emília Krnáčová, nar. 02.11.1927, Banícka 2

04. Anna Hrachovinová, nar. 06.07.1927, Banícka 44

05. Zuzana Kapustová, nar. 30.09.1922, Ortútska 229

Po skončení osláv prebiehala voľná debata, ktorá bola spojená s malým občerstvením.

 

V Malachove dňa: 31.08.1994

Zapísala: Môciková Viera

 

 

September 1994

 

Narodenie:

Matej Dzúrik, Ortútska 8, 20.09.1994

 

Úmrtie:

Dorota (Eva) Kubišová, Ortútska 78, † 04.09.1994

Ondrej Dobrota, Banícka 65, † 27.09.1994

 

     Naši žiaci 5. septembra 1994 nastúpili do znovuotvorenej ZŠ, jednotriedky 1. a 2. ročník. Obecný úrad hradí prevádzkové náklady. Škola sa otvorila na žiadosť rodičov detí za pomoci školskej správy 1 v B. Bystrici a spolupráce p. riaditeľky MŠ Hudákovej a p. riaditeľky ZŠ Vitovskej.

     Ďalej sa pokračovalo v rekonštrukčných prácach NN siete na Baníckej ulici v dĺžke 550 m s výmenou osvetľovacích telies v počte 4 ks s nákladom 13 000,- Sk.

     30.09. a 01.10.1994 prebiehali parlamentné voľby do SNR. Príprava na tieto voľby bola dosť náročná hlavne na čas.   

      

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 30.09.1994

Zapísala: Viera Môciková

 

 

Október 1994

 

     Sotva skončili parlamentné voľby už je tu čas na prípravu referenda, ktoré sa koná 22.10.1994. Všetko prebehlo hladko a bez komplikácii.

     Obecný úrad zabezpečil natieranie strechy na KD, požiarnej zbrojnici, muštárni ovocinárov, dvoch zastávok SAD. Previedli sa 2 nátery s nákladom 58 500,- Sk.

     Začala sa skládka, ktorá bola pod Skalkou, likvidovať. Poľnohospodárske učilište Pod Bánošom na svoje náklady odviezlo 350 až 400 m3 zeminy, ktorú oni potrebujú pre svoje pracovné a výchovné účely.

     Všetko sa tam urovnalo a celkový vzhľad sa trochu zlepšil. S touto úpravou sú mimoriadne spokojní chatári.

     Dňa 25.10.1994 bol starosta obce na odvode s brancami ročník 1976.

1. Ján Dobrota, Banícka 31

2. Ján Dobrota, Ortútska 150

3. Ján Dobrota, Ortútska 100

4. Miroslav Handlovský, Banícka 51

5. Ľubomír Krnáč, Ortútska 16

6. Zdeno Kubiš, Ortútska 30

7. Václav Pavlík, Ortútska 25

8. Ján Snopko, Ortútska 211 

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 31.10.1994

Zapísala: Viera Môciková

 

November 1994

 

Narodenie:

Dominika Krnáčová, Ortútska 111, 15.11.1994

 

     Na riešenie zabezpečenia pitnej vody v 4. tl. pásme vodovodu Pršianska terasa časť Malachov, za spolupráce Obv. úradu ŽP, STVaK-u a Okr. úradu ŽP a Obecného úradu, pripravila žiadosť na ŠF ŽP SR v Bratislave s týmito podmienkami:

ŠFŽP 3 mil. Sk

STVaK 900 000,- Sk

Obec Malachov 650 000,- Sk

Základnou podmienkou je dotácia vo výške 3 mil. Sk zo ŠFŽP v Bratislave.

     Dokončili sa zemné práce a terénne úpravy v lokalite pod Skalkou. Pracovník v priebehu celého roka čistil a upravoval verejné priestranstvá, cintoríny, likvidoval drobné skládky odpadov. Za túto užitočnú prácu patrí vďaka pánovi Milanovi Šajdákovi. Vzhľadom na dobré pracovné výsledky a spoľahlivosť, obecný úrad pána Šajdáka od nového roka zamestná na dobu neurčitú.

     V dňoch 18. a 19.11.1994 prebiehali v celej republike SR voľby do samosprávy obcí. Za starostu obce bol opäť zvolený Ján Snopko

Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení títo kandidáti:

1. Jarmila Bukvajová

2. Ing. Ľubica Benická

3. Andrea Speváková

4. Anna Lejhancová

5. Ing. Igor Krnáč

6. Marcela Dlhošová

7. Miroslav Môcik

8. Milan Kapusta

9. Ján Steinsdorfer

10. Ing. Ivan Nátan

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 31.11.1994

Zapísala: Viera Môciková

 

 

December 1994

 

Narodenie:

Lenka Kapustová, Banícka 27, 23.12.1994

Katarína Zobolová, Banícka 94, 06.12.1994

Matúš Oravec, Ortútska 11, 07.12.1994

 

Úmrtie:

Anna Dobrotová, Ortútska 145, † 15.12.1994

      04.12.1994 sa uskutočnilo I. zasadnutie ob. zastupiteľstva – inaugurácia. Všetci zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub a aj starosta obce zložil sľub zákonom predpísaný. Na toto zasadnutie boli pozvaní všetci predsedovia MO, ktoré pracujú v obci.

     19.12.1994 bolo II. zasadnutie ob. zastupiteľstva kde okrem iného bol podaný návrh p. Spevákovej na vydávanie „Malachovských novín“, ktoré budú vychádzať vždy podľa potreby. Prvé číslo vyšlo 20.12.1994 kde za pomoci pána Kysela sa nám podarilo v krátkom čase rozniesť noviny do domácností.

     Naši divadelníci už tradične pripravili na Vianočné sviatky ďalšie divadelné predstavenie: „Trampoty s láskou“. Divadelné predstavenie sa odohralo 25.12.1994 a prítomných občanov bolo asi 200. Réžiu mala p. Zdena Zádrapová.

     Na Štedrý deň presne napoludnie pripravila p. Speváková a p. Môciková sviatočnú reláciu do obecného rozhlasu. 

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 31.12.1994

Zapísala: Viera Môciková

 

 

Na Vianoce a v roku Novom vinšujem Vám nastokrát teplé slnko nad domovom, dobré skutky s dobrým slovom, zdravia, šťastia akurát, aby Vás mal každý rád.

 

Vinšujeme Nový rok 1995