Rok 1993

 

    Koncom leta 1991 sa občanom B. Bystrice – štvrť Malachov dalo na vedomie, neoficiálnou cestou že v časti zvanej Doliny ráta mesto B. Bystrica s vybudovaním skládky tuhého komunálneho odpadu v miestach bane na ortuť, s kapacitou 5 miliónov m3 so životnosťou približne 20 rokov. Občania pozvali predstaviteľov mesta do kultúrneho domu, ktorý bol v tom čase ponúknutý na predaj. Sála bola bez elektrického prúdu. A tak pri svetle sviečok sa zahájilo stretnutie s občanmi. Výsledok neuspokojil iniciatívnych organizátorov a zvolali ďalšie stretnutie s občanmi na 22.1.1992. Zvolil sa petičný výbor, ktorý na základe požiadavky obyvateľov vypracoval petíciu proti umiestneniu komunálneho odpadu v Ortútach.

Petičný výbor tvorilo 19 členov:

     Štefančíková Darina, Kubišová Zuzana, Lejhancová Anna, Kapustová Mária, Pálová Mária, Bukvajová Jarmila, Ing. Viliam Bacúlik, Steinsdorfer Ján, Oravcová Mária, Dobrotová Mária, Sečkár Ondrej, Plajová Emília, Fekete Štefan, Ing. Ján Cimerman, Ing. Igor Krnáč, Ing. Jindrich Leiledrik, Ján Snopko, Marcela Dlhošová, Jozef Zádrapa. Druhá petícia tvorila požiadavka osamostatnenia štvrte Malachov od Banskej Bystrice. Na základe tejto petície bolo vyhlásené verejné hlasovanie, ktoré sa konalo 4. apríla 1992. Z celkového počtu osôb zapísaných v zozname voličov 638 sa zúčastnilo 79,6 % voličov (508). Za osamostatnenie obce od mesta hlasovalo 94,4 % - 480 občanov. Na základe hlasovania občanov hlasovania občanov vyhlásila Národná rada Slovenskej republiky voľby na poslancov do obecnej rady a starostu obce na 20. februára 1993. Zvolilo sa 12 poslancov z 15 tich kandidátov. Na starostu kandidovali dvaja. Ján Bušovský 55 ročný za SZS a Ján Snopko 40 ročný za SDĽ.

 

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení

1. Ing. Viliam Bacúlik

2. Ing. Ľubica Benická

3. Jarmila Bukvajová

4. Ing. Ján Cimerman

5. Dana Kubišová

6. Zuzana Kubišová

7. Anna Lejhancová

8. Mária Pálová

9. Bohuš Perončík

10. Ján Steinsdorfer

11. Ján Vajs

12. Jozef Zádrapa  

Za starostu obce Malachov bol zvolený Ján Snopko

 

     Obec Malachov sa po viac ako 20 tich rokoch stáva samostatnou obcou. Je to vôľa väčšiny obyvateľov, ktorí svoj postoj vyjadrili na verejnom hlasovaní a pri voľbách do samosprávy obce. Samostatnej obci Malachov a občanom na ceste samostatnosti veľa úspechov.

           

1.3.1993 - 809 občanov vrátane detí

Prvá občianka: 19.3.1993 Lívia Lavríková

ďalšie dve deti: Anita Kapustová, Stanislava Kapustová

Sobáše: 4

K 10.5.1993 má obec Malachov 816 občanov.

 

30.5.1993 účinkuje detský folklórny súbor Radosť (Michal Špirka, Zuzana Kozárová, Zuzana Bučková, Jana Kozárová, Martina Petrnáková, Jana Vašková, Dominika Stráňavská, Katarína Kováčiková, Ivan Neština, Andrea Krajčírová, Barbora Babiaková, Eva Macejková, Juraj Kubik).

Milí naši priatelia v Malachove! Ďakujeme Vám za výbornú atmosféru, ktorú ste pripravili naším malým tanečníkom a hudobníkom z DFS „RADOSŤ“ a za chutné a štedré občerstvenie. Bolo fajn, Dovidenia

Elena Hlasicová

a 70 detí z Radosti

 

     Po slávnostnej inaugurácii konanej 5.3.1993 v KD Malachov za účasti občanov, predstaviteľov mesta na čele s primátorom Banskej Bystrici Ing. arch. Stanislavom Mikom, za Obvodný úrad JUDr. Múkera, za Okresný úrad p. Potančoková, za SDĽ p. Kollár, za Stranu zelených Slovenska p. MUDr. Tuhársky. Týmto aktom poslanci a starosta boli oficiálne uvedení do zvolených funkcií obce Malachov. 

Slávnostná inaugurácia starostu a poslancov obecného zastupiteľstva 05.03.1993. Spoločné posedenie so zástupcami MsÚ v B. Bystrici, OÚ v B. Bystrici, Ob.Ú v B. Bystrici a politických strán.

 

     V marci r. 1993 sa zriadil Obecný úrad v Malachove. Starosta obce Ján Snopko a pracovníčka Obecného úradu p. Viera Môciková, boli zamestnaní na plný úväzok pre práce obecného úradu. Za chodu sa vyberala daň z nehnuteľnosti na r. 1993. V máji 1993 sa previedlo odvodnenie Bučinovej ulice v hornej časti obce.

     V júni a v júli 1993 sa vybudovala kanalizácia na Baníckej ulici na dĺžke 200 m, za výdatnej pomoci občanov, ktorí znášali i časť finančných nákladov. Každá rodina prispela čiastkou 1 700,- Sk.

     Natrela sa strecha zvonice a vymenili sa žleby a odkvapové rúry na kultúrnom dome. Zakúpil sa počítač a celý softwer ktorý je potrebný k dobrému užívaniu a využitiu počítačovej techniky.

     od 1. júna 1993 Obecný úrad zamestnal pracovníka p. Milana Šajdáka na rôzne práce v prospech obce. Do konca roka vyčistil rigole, na ulici Ortútskej, Baníckej a Bučinovej. Zveľadil dva cintoríny, ktoré boli zarastené burinou. Vyčistil a upravil svahy pod Bôrovím.

     V septembri 1993 sa previedli vysprávky Ortútskej cesty. V novembri a decembri 1993 sa previedla za mimoriadne krátky čas stavba trafostanice na konečnej autobusovej zastávky, na ktorú obec prispela finančne.

     V oblasti poriadku a zlepšenia životného prostredia sa v obci vyseparovalo a odviezlo 9 kontajnerov železného šrotu, 1 kontajner skla a 1 kontajner plastov.

     V priebehu 10 mesiacov sa zlepšil vzhľad a čistota obce. Asanoval sa starý drevený dom p. Štolcovej. Väčšina občanov separuje domový odpad a dbá na poriadok a vzhľad svojho majetku a verejných priestranstiev. Sú i takí občania, ktorí nerešpektujú snahy Obecného úradu o vzhľad a zlepšenie životného prostredia v našej obci.

     Na štedrý deň 24.12.1993 padal hustý a mokrý sneh. Večer okolo 20:00 hod. bola prerušená dodávka elektrickej energie do obce. Na druhý deň 25.12.1993 za pomoci občanov pánov Rakytu, Daniša, Briedu, Steinsdorfera a pracovníkov elektrární bola obnovená dodávka elektrickej energie o 16:00 hod.

    Naši ochotníci odohrali divadlo Rozmajrín i počas divadelného predstavenia vypadol el. prúd, ale asi po 5 min. bola dodávka obnovená.   

     Za výdatného sneženia, mimoriadne mokrého snehu polámalo v našej obci 60 až 70 % ovocných stromov. Okolité hory sa ozývali praskotom padajúcich stromov. Cestu do Ortút zavalilo 250 až 300 stromov. Z 25-teho na 26-teho výdatne snežilo, trhalo elektrické rozvody a prípojky do rodinných domov. Padanie a lámanie stromov v záhradách a lesoch pokračovalo strhávajúc so sebou čo im prišlo do cesty. Večer okolo 22:30 hod. bola prerušená dodávka el. energie do našej obci. Sneženie neustávalo a pracovníci elektrární boli mimoriadne vyčerpaní. Pracovali 24 hodín nepretržite. Píly na odstraňovanie polomov mali tupé a odevy premočené. Za takéhoto kalamitného stavu 27.12.1993 okolo 9:00 hod. bol Obecný úrad požiadaný o pomoc pri zabezpečení dodávky elektrickej energie. Na výzvu Obecného úradu sa dostavilo pred Kultúrny dom 36 občanov. Po počiatočných patáliách pri zadelení prác sa občania rozdelili na dve skupiny. Jedna uvoľňovala cestu do Ortút a druhá uvoľňovala  22 kw prívod do obce. Vďaka pomoci a pochopeniu občanov bola o 15:00 hod. dodávka el. energie do našej obce obnovená. Kalamita zasiahla i susedné obce Králiky, Kordíky, Horné Pršany a iné. Takúto pohromu nepamätajú ani naši starší občania.

 

K 31.12.1993 mala naša obec 817 obyvateľov.

V priebehu roka nastali tieto zmeny:

Sobáše: 6

Narodenia: 10

Odhlásených: 8

Úmrtia: 10

- Juraj Dobrota, Ortútska 166, † 02.08.1993

- Anna Dobrotová, Banícka 4, † 21.11.1993

- Anna Kapustová, Ortútska 110, † 23.08.1993

- Roman Kučera, Bučinová 29, † 06.05.1993

- Anna Malovcová, Ortútska 92, † 01.09.1993

- Anna Nátanová, Ortútska 205, † 23.03.1993

- Nándor Pál, Banícka 49, † 19.12.1993

- Ján Plaj, Banícka 35, † 31.01.1993

- Mária Pšenáková, Banícka 50, † 29.01.1993

- Štefan Rell, Bučinová 8, † 01.09.1993

 

V Malachove: 30.12.1993

Zostavil: Ján Snopko

Zapísala: Viera Môciková