Rok 1996

 

Január 1996

 

Narodenie:

Jakub Zemančík, Banícka 75, nar. 31.01.1996

 

Jubilanti:

Anna Briedová, Ortútska 5, 70 rokov, 03.01.1926

Anna Snopková, Ortútska 66, 91 rokov, 07.01.1905

Anna Kollárová, Bučinová 28, 75 rokov, 08.01.1921

 

     V novom roku 1996 prajeme našim občanom mnoho zdravia, šťastia a spokojnosti. Dobrú spoluprácu s obecným úradom v prospech celospoločenského záujmu. Nový rok 1996 1. január pripadol na pondelok. Január sa niesol v príprave na plynofikáciu obce. Prebiehalo výberové konanie na užšiu súťaž podľa zák. č. 263/93 NR SR.

     9. januára konalo sa 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malachove, ktoré schválilo dodávateľa na projekt plynofikácie obce a príspevok TJ Malachov na zakúpenie autobusu vo výške 35 000,- Sk s predpokladom, že tento krok zaktivizuje činnosť jednotlivých zložiek, ktoré pôsobia v obci.

     16. januára MŽP SR doručilo Obecnému úradu „Regionálna skládka 3. stavebnej triedy Banská Bystrica, zaslanie správy o hodnotení“. Navrhovateľ IPODEC ONYX KROH s.r.o. B. Bystrica predložilo MŽP SR podľa § 15 ods. 1 zákona NR SR č. 127/1994 Zb. správu o hodnotení dotknuté územia Selce – Škrádno, Malachov – Ortúty a Badín – Kánovec. Záverečné zhrnutie príloha D správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie stanovilo nasledovné poradie posudzovaných variantov:

1) Selce – Škrádno

2) Badín – Kánovec

3) Malachov – Ortúty, v zmysle odporúčania možno realizovať len ako krajné riešenie, ktorého realizácia sa pripúšťa len s ohľadom na kritickú situáciu v odpadovom hospodárstve regiónu. Jazýčky váh v boji o zachovanie čistoty a životného prostredia sa naklonili na stranu občanov Malachova, ktorí od r. 1991 uskutočňujú kroky proti umiestneniu regionálnej skládky TKO v katastrálnom území obce Malachov v lokalite Malachov – Ortúty.

     25. januára sa konal výber staveniska na plynofikáciu obce Malachov.

     27. januára v sobotu od 10:00 hod. prebiehalo na Diely II. kolo kvalifikačných pretekov žiakov Slovenska v behu na lyžiach, ktoré prebiehalo za dobrých snehových podmienok pod vedením TJ Malachov – lyžiarsky oddiel.

     28. januára v nedeľu sa uskutočnil XVIII. ročník v behu na lyžiach na počesť padlých letcov ČA v II: sv. vojne, ktorí padli pri transporte zbraní pre SNP pri Dolnej skale.

     29. januára pán Spevák po rekonštrukcii pohostinstva čím skultúrnil prostredie podávania občerstvenia v obci za účasti zástupcov kompetentných úradov previedli kolaudáciu Hostinec u Jana.

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 31.01.1996

Zapísala: Viera Môciková

 

Február 1996

 

Narodenie:

Veronika Baďurová, Banícka 19, nar. 21.02.1996

 

Úmrtie:

Júlia Šajdáková, Ortútska, † 17.02.1996

Ondrej Dobrota, Ortútska 227, † 21.02.1996

Juraj Dobrota, Ortútska, † 24.02.1996

  

     Nasledujúce mesiace sa niesli v pripomienkovaní k správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie Regionálnej skládky 3. stavebnej triedy.

     2. februára zástupcovia obce Malachov sa zúčastnili na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Badíne, ktoré malo za úlohu oznámiť verejnosti a občanom Badína o uvažovanej lokalite pre skládku TKO Badín -  Kánovec. Záujmy Malachova obhajovali prítomní starosta obce Ján Snopko, poslanci Ing. Ivan Nátan, Miroslav Môcik a zástupkyňa Občianskej iniciatívy Viera Môciková.

     6. februára v dôsledku nedostatočného napätia v rozvode NN siete v dolnej časti obce stretnutie na SSE závod B. Bystrica p. Lipa a p. Grozapel s návrhom riešenia a to možnosť združenia prostriedkov s Obecným úradom na vybudovanie trafostanice.

     12. februára sa zástupcovia obce zúčastnili na pripomienkovaní v Selciach, možnej lokality na umiestnenie skládky TKO Selce – Škrádno. Tento variant narazil na odpor väčšiny prítomných občanov ako i občianskej iniciatívy, ktorá vznikla proti umiestneniu skládky v katastrálnom území Selce.

     18. februára 1996 už tradične boli v našej obci Fašiangy 1996, ktoré boli spojené s dobrou náladou, s dobrou muzikou, ktorá pokračovala až do 20.2.1996 kým sa nepochovala basa.         

 

Fašiangy 18. februára 1996

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 29.02.1996

Zapísala: Viera Môciková

 

 

Marec 1996

 

Narodenie:

Richard Hudec, Ortútska 201, nar. 16.3.1996

 

Úmrtie:

Ondrej Sečkár, Banícka 7, † 12.03.1996

Eva Koreňová, Ortútska 60, † 23.03.1996   

Ondrej Šajdák, Banícka 34, † 27.03.1996

 

     Mimoriadne bohatá zima na snehové zrážky nie a nie sa vzdať svojej vlády. Zimná údržba značne zaťažila rozpočet obce. 6. a 7. marca sa na ihrisku nachádzalo 70-80 cm snehu. Predseda TJ p. Pavol Plaj požiadal Obecný úrad o odpratanie snehu zo športového štadióna. Práce previedol Ján Messerschmid. Za tri dni výška snehu na ihrisku dosahovala 4-5 m. V priebehu zimy p. Vladimír Klimo prevádzal údržbu Baníckej a Bučinovej ulice. Pri sťažených podmienkach a stave obecných ciest musel pomáhať i spomínaný p. Messerschmid so silným honom.

     8. marca v piatok o 18:00 hod. sa konalo spoločné stretnutie Obecného zastupiteľstva obce Malachov a Horných Pršian v sále KD na Horných Pršanoch. Stretnutie sledovalo vzájomne si vymeniť skúsenosti a utužiť vzťahy medzi susednými obcami.

     22. marca Obci Malachov doručili písomné stanovisko k riešeniu urbanistickej štúdie územného plánu veľkého územného celku okresov Banská Bystrica a Zvolen. Stretnutie k tejto problematike sa konalo 29. februára o 9:00 hod. na Okresnom úrade ŽP v Banskej Bystrici za účasti starostov dotknutých obcí a predkladateľa Urbanistickej štúdie okresov Banská Bystrica a Zvolen. Obec Malachov pripomienkovala napojenia vybudovaného kanalizačného zberača AE v obci Malachov na ČOV v Banskej Bystrici. V oblasti dopravy maloturistickú trasu smerom na Králiky viesť až do obce Malachov, dva jazdné pruhy 3 x 3 a chodník pre peších jeden pás v šírke 2 m v dĺžke zastaného územia obce od mestskej časti Radvaň po koniec obce zhruba 3 km.

     Na 25. marca pripadlo 51. výročie oslobodenia obce Červenou a Rumunskou armádou. 24. marca si toto výročie pripomenula obec reláciou v miestnom rozhlase, ktorú pripravili p. Speváková a sl. Pavlíková.

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 31.03.1996

Zapísala: Viera Môciková

 

 

Apríl 1996

 

Jubilanti:

Anna Vajsová, Ortútska 151, 70 rokov

 

     V priebehu prvého štvrťroku 1996 SSE závod B.B. i celý mesiac apríl prevádzal rekonštrukciu NN siete a verejného osvetlenia a jeho rozšírenie na Ortútskej ceste od prítoku potoka spoza Úvesu až po horný koniec obce v dĺžke 2 km. Celý týždeň pred Veľkou nocou sme sa tešili na štyri voľné dni. To sme ale netušili čo nám pripraví príroda 5. apríla 1996:

     V dôsledku namoknutím horniny vodou, ktorá sa zhromaždila nad cestou spôsobilo dňa 5.4.1996 o 12:00 hod. zosuv cestného telesa v objeme 150-200 m³ do údolia v tvare „V“ nakloneného k obci Malachov. Po prekonaní vzdialenosti 400-500 m o 13:00 hod. dosiahol kraj obce a zaplavil bahnom a kamením miestnu komunikáciu (Bučinovú ulicu) a priľahlé súkromné pozemky a nádvoria. Tento stav sa zopakoval v priebehu dňa ešte v podvečer o 19:00 hod. Obecný úrad v spolupráci s občanmi (50-60 ľudí), požiarnikmi z B. Bystrice v priebehu dvoch dní 5. a 6. apríla 1996 situáciu stabilizovali a zabezpečili priechodnosť miestnych komunikácií.

Zosuv pôdy 5. apríl 1996

 

     7. apríla 1996 divadelný krúžok odohral divadelné predstavenie „Pytliakova žena“ pod vedením režisérky p. Z. Zádrapovej za hojnej účasti divákov (240).

     15. a 17. apríla starosta obce sa zúčastnil na 6. sneme ZMOS Slovenska v Bratislave. ZMOS zhodnotil svoju činnosť od 5. snemu, ktorý sa konal v Prešove roku 1995. Riešili sa problémy samosprávy. V diskusných vystúpeniach jednotlivých delegátov snemu starostov rezonovala otázka nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte obcí a miest. Snem ukončil jeho predseda p. Michal Sýkora.

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 30.04.1996

Zapísala: Viera Môciková

 

 

 Máj 1996

 

Narodenie:

 

Úmrtie:

Samuel Strelec, Ortútska 178, † 13.05.1996

 

Jubilanti:

Vladimír Perončík, Ortútska 175, 70 rokov

Ondrej Snopko, Ortútska 9, 70 rokov

 

     Po dlhej a na sneh bohatej zimy, všetci s radosťou očakávame leto a mesiac máj čas prebudenia sa prírody v plnej kráse mesiac lásky a rozkvitnutých stromov. So zlepšením počasia pribúda roboty doma ale i na úrade.

     7. mája prebehol kontakt so zástupcami Rudných baní š.p. B. Bystrica p. Pavlíkom a p. Lunevom ohľadom zabezpečenia zosuvu na účelovej komunikácii v lokalite HÁJ.

     16. mája sa na Obecnom úrade konalo preberacie konanie čerpacej stanice vodojemu IV. tlakového pásma vodovodu. Po troch rokoch únavnej práce, písania žiadostí, osobných kontaktov, za pomoci občanov, zástupcov Obv. úradu v B. Bystrici, Okresného úradu ZMOSu, StVaKu B. Bystrica, ktorý poskytol na stavbu 1 550 000,- Sk, Štátneho fondu Ministerstva ŽP SR, ktorý poskytol na stavbu účelovú dotáciu vo výške 1 500 000,- Sk. Je predpoklad, že posledná obec Malachov v regióne B: Bystrica sa dožije nezávadnej vody z verejného vodovodu, keď občania používajú vodu z vlastných studní, ktorá je závadná. Tento krok kladne hodnotí prevažná väčšina občanov a stúpla i vážnosť Obecného úradu. Starosta ďakuje všetkým, ktorí pomohli akokoľvek pri zabezpečení pitnej vody pre našich občanov. Nedá mi nespomenúť i firmu STAVPOČ KLIN a jeho riaditeľa p. Fr. Jendrola, ktorý rozostavanú stavbu poškodenú časom i vandalmi prevzal od DOPRASTAVU a spolu s odborníkmi podniku a závodu STVAK B. Bystrica.

     25. mája – sobota sa v Badíne uskutočnilo za účasti ministra ŽP p. Zlochu, zástupcov Okr. úradu a Obv. úradu B. B., starostov dotknutých obcí Badín a Malachov, stretnutie k problematike výberu a umiestneniu regionálnej skládky 3. stavebnej triedy. Pán minister navštívil predpokladané lokality Selce – Škrádno a Badín – Kánovec. Pri diskusii o odborných štúdiách bolo zrejmé, že z troch posudzovaných variantov najvhodnejšie podmienky má lokalita Selce – Škrádno. Starosta osobne poďakoval prítomným a ministerstvu ŽP za poskytnutú dotáciu na vodovod – Malachov IV. tlakové pásmo vo výške 1 500 000,- Sk.

     30. mája sa uskutočnilo stretnutie so zástupcom Rudných baní š.p. B. B. p. Vasilkom o možnostiach prevodu účelovej komunikácie v lokalite Háj na obec Malachov. Obecný úrad a obec Malachov má záujem o spomínanú komunikáciu. O tejto veci musí rozhodnúť zastupiteľstvo obecného úradu.  

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 30.04.1996

Zapísala: Viera Môciková

 

 

 Jún 1996

 

     Prvý júnový týždeň sa starostovia regiónu B. Bystrica zúčastnili služobnej cesty v Taliansku v meste Ricconne. Cieľom tejto akcie bola výmena skúseností v oblasti samosprávy. Starostov regiónu prijal starosta mesta Ricconne, ktorý odpovedal na jednotlivé otázky prítomných. Ricconne sa nachádza asi 100 km južne od mesta Bologna na východnom pobreží Talianska. Hlavný príjem do rozpočtu mesta prináša turistický ruch, keď v letnej sezóne navštívi túto oblasť okolo 150 000 turistov. Návrat sa uskutočnil 8. júna v sobotu. Načerpali sme skúsenosti a sily do ďalšej práce samosprávy na našom krásnom Slovensku.

     Letné mesiace sa nesú v znamení dovoleniek ale i oprave komunikácií. Firma MIS prevádzala v priebehu mesiaca drobné opravy na Ortútskej ulici. Počas celého leta sa odstraňovali nedostatky na rozvodoch IV. tlakového pásma vodovodu. V tejto súvislosti starosta 18. júna navštívil ŠFMŽP v Bratislave a jeho riaditeľa p. Mertusa.

     Aby sme nepomínali len pracovné záležitosti, dňa 8. júna sa konal už II. ročník brannošportovozábavný deň na ihrisku a v KD pri príležitosti MDD. Počasie, ktoré bolo v tento deň, bolo ako objedané hlavne pre naše deti. Hojná účasť našich detí ale i rodičov potvrdila záujem o kultúrne dianie v našej obci. Samozrejme, že takúto akciu zvládnuť bez finančných prostriedkov sa nedá, preto sme oslovili sponzorov, ktorí v tomto smere boli veľmi štedrí. Dopoludnia mali deti, ktorých bolo zhruba 130 športové dopoludnie a o 14:00 hod. pokračoval program diskotékou v KD. Deti dostávali cukrovinky, očerstvenie a rôzne upomienkové darčeky pri súťažiach.     

Sponzori MDD – 8.6.1996

Ján Spevák  -  2500,- Sk

Ján Hudec  -  1000,- Sk

Vladimír Masarik  - 500,- Sk

Roman Staba  - 2000,- Sk

Nadácia otcovia deťom  - 3000,- Sk

SM inštalácie s.r.o. BB  -  1000,- Sk

REZEKO  -  1000,- Sk

STAVPOČ KLIN 175  -  8000,- Sk

SFF BRAIN s.r.o. BB  -  2000,- Sk

KOZÁK – stavby a obchod BB  -  1000,- Sk

SLSP a.s. BB  -  upomienkové darčeky

BANKA SLOVAKIA BB  - upomienkové darčeky

     Celá akcia bola odmenená šťastným úsmevom detí a spokojnosťou rodičov.

MDD dňa 8.júna 1996

 

Júl 1996

 

Úmrtie:

Júlia Plajová, Banícka 56, † 03.06.1996

Pavol Dobrota, Ortútska 103, † 08.07.1996

Anna Snopková, Ortútska 66, † 27.07.1996

 

Narodenie:

Jaroslava Ivančáková, Ortútska 99, nar. 18.07.1996

 

Jubilanti:

Júlia Beňová, Ortútska 55, 75 rokov

Anna Cimermanová, Ortútska 136, 70 rokov

 

     1. júla sa rozvody IV. tlakového pásma uviedli do skúšobnej prevádzky za účasti Obvodného úradu ŽP v B.B. p. Dlhoša, zástupcov podniku a závodu Stvak B. Bystrica, p. Floch, Lajtman, Mazúch, Oboňa a zástupcov STAVPOČ KLIN p. Jendrola. Je potrebné odstraňovať niektoré závady a dosiahnuť nezávadnosť pitnej vody podľa stanovených noriem.

     V tento deň nastúpil do práce VPP p. Jozef Sedláček, ktorý bude skrášľovať našu obec po dobu 12 mesiacov.

     18. júla v záujme doriešenia administratívnej stránky na ŠFŽPSR v Bratislave zástupca obce Ján Snopko, zástupca Stavaku p. Ladecký a zástupca STAVPOČ KLIN p. Jendrol sa uskutočnila návšteva na Ministerstve výstavby a verejných prác v Bratislave. Toto stretnutie prinieslo pokrok k dotiahnutiu vyúčtovania dotácie pre vodovod obce Malachov.

     25. júla sa konalo stretnutie za účasti starostu, projektanta p. Hlinku a p. Dobrotu na SPP OZ Zloveln k určeniu postupov a termínov pri plynofikácii obce. Celkový predpokladaný náklad je 9 600 000,- Sk na rozvody a prípojky v dvoch etapách v dĺžke 6 km do roku 2000, kedy je predpoklad ukončenia celej stavby celoplošnej plynofikácie obce Malachov.   

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 31.07.1996

Zapísala: Viera Môciková

 

 

August 1996

 

Narodenie:

Jana Dobrotová, Banícka 84, nar. 13.08.1996

 

Jubilanti:

Mária Dzúriková, Ortútska 41, 85 rokov

 

     5. augusta Štátne lesy B. Bystrica po štyroch rokoch uvoľnili peniaze na údržbu oporných múrov a výstavbu nových 340 m s predpokladaným nákladom 1 000 000,- Sk. PO príprave projektu a výberovom konaní 5.8.1996 firma LESOSTAV začala práce na úprave malachovského potoka.

     10. augusta v sobotu sa uskutočnila brigáda v KD. Previedli sa následné práce: umývanie okien, vyčistenie závesov, opony a rajbanie dlážky. Na brigáde sa zúčastnili: Ondrej Slivka, Ivan Nátan, Emília Snopková, Ján Snopko, Viera Môciková, Miroslav Môcik, Darina Bacúliková, Anna Solivajsová, Anna Klačanová, Rozália Krnáčová, Elena Oravská a Milena Mazúchová.

     V druhej polovici augusta a v priebehu septembra pracovníci Spojov previedli rekonštrukciu a predĺženie miestneho rozhlasu v hornej časti obce v celkovej dĺžke 2 km. Vymenili reproduktory, vodiče a presmerovali rozvody na betónové stĺpy SSE závod B. Bystrica. V obci sa nachádza 40 ks reproduktorov s výkonom 633 W. Tieto práce sa previedli s cieľom zlepšiť informovanosť občanov obce o práci a akciách Obecného úradu v hornej časti obce, ktorá nebola pokrytá sieťou MR.     

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 31.08.1996

Zapísala: Viera Môciková

 

 

September 1996

 

Narodenie:

Jakub Spevák, 20.09.1996, Malachov, Otútska 189

Ján Haring, 19.09.1996, Malachov, Ortútska 68

 

Jubilanti:

Mária Kapustová, Ortútska 118, 16.09.1926 – 70 rokov

Anna Skřivánková, Banícka 15, 25.09.1926 – 70 rokov

 

     Nastupujúci mesiac je predzvesťou zhoršenia počasia, zberu úrody a tradičného „Radvanského jarmoku“. Tohtoročný september bol teplý bez mrazov, ktoré sa v našom chotári ohlasujú 10. – 15.teho dňa v mesiaci.

     7. septembra sa po 2-krát konala diskotéka pre deti pod názvom „Rozlúčka s prázdninami“. Zúčastnili sa na nej deti, mládež ale i občania strednej generácie. O dobrú náladu sa postaral disdžokej Igor Duschek.

     Lesostav Zvolen upravoval poškodené múry, budoval nové v miestach bezprostredného styku Ortútskej ulice s korytom toku malachovského potoka. S priebehom a kvalitou prác je spokojná drvivá väčšina občanov.

     11. septembra miestna obhliadka a skúška MR za účasti  zástupcov Okresnej správy telekomunikácií B. Bystrica dáva záruku zlepšenia informovanosti našich občanov. Rozvody sú vedené po podporných bodoch NN siete v celej dĺžke. Počet reproduktorov sa zvýšil na 40 ks s kapacitou 633 W. Je potrebné zvýšiť výkon rozhlasovej ústredne o 100%, z 300 W na 600-800 W.

     22. september sa niesol v znamení osláv 65. výročia vzniku divadelného ochotníckeho krúžku v Malachove. Obecný úrad pri tejto príležitosti vydal bulletin „65 rokov divadla v Malachove 1931-1996“. Osláv sa zúčastnilo 120 pozvaných hostí – ochotníkov.

     V príhovore starosta obce privítal vzácnych hostí, ktorí pôsobia v ochotníckych divadlách. Tajomníka ústrednej rady divadelných ochotníkov Slovenska pána Stanislava Chrena, pána Jozefa Šebu, ktorý napriek svojmu veku 76 rokov aktívne pôsobí na pôde ochotníckych divadiel v regióne B. Bystrica. Pána Viliama Lustiga, ktorý v 50.-60.-tych rokoch pôsobil v obci ako tajomník MNV a zasadil sa o rozvoj kultúry a športu v Malachove.

     Divadelná tradícia v obci má hlboké korene, ktoré siahajú i pred rok 1931, ako uvádzajú pamätníci i vďaka režisérom ako bol Juraj Cimerman, Viliam Lustig, Júlia Klačanová a súčasníci Zdenka Zádrapová a Andrea Speváková. Divadlo žije i vďaka dobrému diváckemu zázemiu a zlepšeniu spolupráce krúžku s Obecným úradom v Malachove, ktorý podporil činnosť v r. 1996 z rozpočtu obce sumou 15 000,- Sk.

     Po uvedení zábavného programu hercami ochotníckeho krúžku Malachov za účasti žijúcich účinkujúcich za posledné roky a hudby z Horných Pršian pokračovala dobrá zábava pri hojnosti občerstvenia do neskorých nočných hodín. Celá akcia mala dobrý ohlas u občanov ale i u pozvaných hostí.

Oslavy 65. výročia vzniku ochotníckeho krúžku v Malachove (22. september 1996) 

 

Titulná strana vydaného bulletinu

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 30.09.1996

Zapísala: Viera Môciková

 

 

Október 1996

 

Narodenie:

Vladimír Moncel, Banícka 72, nar. 04.10.1996

 

Jubilanti:

Štefan Slezák, Ortútska 159, nar. 07.10.1921 – 75 rokov

Ján Krnáč, Banícka 2, nar. 16.10.1916 – 80 rokov      

Anna Vozárová, Ortútska 138, nar. 29.10.1926 – 70 rokov

 

     Uplynulé mesiace roka sa niesli v znamení prípravných prác a dokončenia administratívnych prác okolo stavebného povolenia na plynofikáciu obce Malachov. Mesiac október bol finišujúcim. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 30.10.1996 za pomoci Ing. Viliama Dobrotu.

     Október v rodine i dedine je mesiac príprav na zimné obdobie. Firma PROGRES z B. Bystrice už tradične zabezpečuje v obci údržbu verejného osvetlenia, práce na výmene žiaroviek sa previedli prvý októbrový deň.

    4.10.1996 starosta obce uskutočnil návštevu u p. riaditeľa SSE závod B. Bystrica Ing. Petra Jedináka a prejednal postup prác a miesto pre budovanie stavby trafostanice v dolnej časti obce ma obecnom pozemku za bujačiarňou. Predpokladaný náklad je 636 000,- Sk včetne projektu a prívodnej 22 kW siete v dĺžke 360 m. Obecný úrad v rámci združených prostriedkov v predbežných úvahách sa má podieľať čiastkou 286 000 Sk.

     8.10.1996 v spolupráci s odborom CO v B. B. obecný úrad zabezpečil dovoz ochranných pomôcok pre prípad mimoriadnych udalostí. Veci sa uložili v ZŠ Malachov do skladu CO.

     22.10.1996 sa konala v Nitre konferencia s medzinárodnou účasťou. Postavenie samosprávy v procese reformy verejnej správy. Zástupcovia samospráv z Rakúska, Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie a USA v diskusných vystúpeniach prezentovali svoje skúsenosti, podmienky a výsledky v snahe poradiť prípadne pomôcť pri reforme verejnej správy na Slovensku. Zúčastnení starostovia ZMOS konštatovali, že samospráva je dobrá myšlienka len je potrebné zabezpečiť jej chod i finančne. Rozpočty obcí na Slovensku i napriek snahe ZMOS o ich zvýšenie zostávajú na rovnakej výške. Náklady na zabezpečenie základných činností chodu samosprávy neustále vzrastajú. Konferenciu ukončil predseda ZMOS p. Michal Sýkora.

     28.10.1996 pracovník obecného úradu Jozef Sedláček začal pracovať na asanácii rodinného domu pod obecným úradom na Ortútskej ceste pod pôvodným názvom u Zlatnerov. Stavba bola v dezolátnom stave, zhoršovala estetický vzhľad obce a jej umiestnenie zužovalo profil Ortútskej cesty. Práce sa ukončili 14.11.1996.

     Pán Jozef Sedláček je zamestnaný od 1.7.1996 na VPP. Upravuje verejné priestranstvá, tok potoka, čistí rigole, likviduje drobné divoké skládky v katastri obce. V zimnom období vykonáva práce v KD a údržbu zastávok MD. Práce prevádza k spokojnosti občanov i Obecného úradu.

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 31.10.1996

Zapísala: Viera Môciková

 

 

November 1996

 

Narodenie:

Veronika Perončíková, Banícka 46, nar. 22.11.1996

 

Jubilanti:

Ondrej Dobrota, Ortútska 157, nar. 5.11.1905 – 91 rokov

Matej Solivajs, Banícka 30, nar. 14.11.1926 – 70 rokov

Mária Bušovská, Ortútska 78, nar. 14.11.1898 – 98 rokov

Ondrej Klačan, Ortútska 13, nar. 26.11.1921 – 75 rokov

Júlia Dobrotová, Ortútska 133, nar. 22.11.1921 – 75 rokov

     

     6.11.1996 vo večerných hodinách starosta obce Ján Snopko a pracovníčka p. Môciková navštívili poslankyňu pani Andreu Spevákovú, ktorá si plní svoje povinnosti matky k prvorodenému synovi Jakubovi. Malému Jakubkovi v mene Obecného úradu, obecného zastupiteľstva i v mene našom prajeme dlhý, zdravý a šťastný život v našej obci.

     5.11.1996 firma LESOSTAV Zvolen vďaka dobrému jesennému počasiu k spokojnosti obce i obecného úradu prevádzajú práce na úprave toku potoka v hornom konci pri rodinnom dome p. Opavského a p. Smolíka, kde v bezprostrednom dotyku Ortútskej ulice s tokom potoka bol 10 rokov havarijný stav, značne poškodený oporný múr.

     18.11.1996 stretnutie na Okresnom úrade B. B. s pani Sokolovou, vedúcou odboru ochrany živ. prostredia za účelom konzultácie a postupu pri ochrane životného prostredia, podávaní žiadosti na dotácie z fondu MŽP. Nasledujúci deň 19.11.1996 bola doručená žiadosť Okr. úradu v B. B. na finančnú dotáciu celoplošnej plynofikácie obce Malachov vo výške 4 353.- tisíc Sk.

     20.11.1996 sa previedla likvidácia drobných divokých skládok v katastri obce v lokalite Háj. V nasledujúci deň s použitím mechanizmov nákladného aut a honu, pracovníka Oc. ú. a starostu obce zabezpečili zvoz, triedenie odpadu a jeho uloženie v kontajneroch nachádzajúcich sa v obci. Previedli sa drobné úpravy na verejných komunikáciách a priestranstvách. Zrovnal sa terén na mieste asanácie domu. Práce pokračovali na demontáži stĺpov rozvodu MR, 15 ks stĺpov odvoz uloženie na autobusovej zastávke – obrátke.

     25.11.1996 firma JAKAB B. B. začala prevádzať zimnú údržbu na Ortúskej ceste. Práce sa vykonávajú na základe zmluvy, platí sa paušálne, zimné obdobie roku 1996/97 s výškou platby 20 000 Sk/mesiac plus 6 % DPH. Platba sa zvýšila oproti minulému roku v dôsledku nárastu cien pohonných hmôt.

     Sneh v tomto mesiaci nenapadol. Martin neprišiel na bielom koni, počasie bolo priaznivé pre práce, ktoré prevádzal obecný úrad a pracovníci Lesostavu Zvolen, ktorého pracovníci vykonali kus práce na skrášlení toku malachovského potoka, práce neukončili a v priebehu budúceho roka 1997 na jar sa práce ukončia, všetko záleží od finančných prostriedkov ŠL B. Bystrica.    

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 30.11.1996

Zapísala: Viera Môciková

 

 

December 1996

 

Úmrtie:

Ján Riečan, nar. 14.11.1936, Ortútska 168, † 22.12.1996 Malachov

Zuzana Klačanová, nar. 11.11.1913, Ortútska 184, † 24.12.1996 B. B.

Ondrej Klačan, nar. 12.02. 1912, Ortútska 77, † 29.12.1996 Malachov

 

Jubilanti:

Anna Lietavová, nar. 05.12.1911, Ortútska 61 – 85 rokov

 

     Stretnutie „Za spoločným stolom“ sa konalo 5.12.1996 v Tajove za spolupráce Stredoslovenského osvetového strediska B. B. pod vedením riaditeľa Jána Husárika a starostu obce Tajov pána Milana Schneidra. Stretnutie starostov regiónu B. Bystrica a horehronia s pracovníkom SOS sa zameralo na rozvoj miestnej kultúry, divadelné a folklórne súbory a vedenie kroník. V rámci pripraveného programu účastníci podujatia navštívili rodný dom J. G. Tajovského za odborného výkladu lektora Jozefa Šebu. Záverom sa uskutočnil kultúrny program „Možno príde i Mikuláš“. Stretnutie zlepšilo prehľad a možnosti spolupráce medzi SOS a obcami a prispelo k zlepšeniu nálady zúčastnených.

     7.12.1996 po druhý krát prebiehalo stretnutie našich detí s Mikulášom, Snehulienkou a čertom. Za účasti 136 detí, ich rodičov, starých rodičov a občanov obce. Na úvod sa prihovoril starosta obce, potom nasledoval kultúrny program detí z MŠ a ZŠ v Malachove a ľudový súbor „Malachovček“, ktorý pôsobí pri MO MS v Malachove. Nasledovalo rozdávanie darčekov od Mikuláša. Za deti, za ich radosť a spokojnosť patrí poďakovanie pracovníčke Oc. ú. pani Môcikovej, sponzorom ktorí akciu podporili finančne. Za pripravený program a vystúpenie detí patrí poďakovanie riaditeľke MŠ p. Hudákovej, riaditeľke ZŠ p. Vitovskej, p. Dlugolinskej, súboru Malachovček, ktorý vedie p. Mikulová, p. Snopková. V podaní čerta p. Ondrejovi Slivkovi ml., Zdenovi Sečkárovi, Snehulienke a anjelovi Mirke Gálusovej a Ivanke Gajdúškovej a ostatnému personálu. Po diskotéke pre deti nasledovalo pobavenie pre ich rodičov a občanov do neskorých nočných hodín. Akcia splnila očakávanie, ohlas u zúčastnených napĺňa organizátorov pocitom dobre vykonanej práce v prospech našich občanov.

     Na 9. decembra pripadlo smutné výročie úmrtia prvého pracovníka Obecného úradu v Malachove pána Milana Šajdáka. Obecný úrad občanom pripomenul prvé výročie úmrtia pracovníka ako býva zvykom zazvonením na obecnom zvone. Česť jeho pamiatke.

     Pracovné stretnutie za účelom prípravy stavby „kanalizácia Malachovská cesta“ sa konalo 11.12.1996 na IVM B. Bystrica. (Zúčastnili) Prítomní pripomienky, ktoré vzniesli písomnou formou ponechali p. Andrášovej. Zástupca obce pán starosta Ján Snopko žiadal vo svojom písomnom stanovisku napojenie vybudovaného kanalizačného zberača AE v obci Malachov na ČOV v Rakytovci, ako sa uvažovalo v pôvodnom projekte odkanalizovania obce Malachov. Za spolupráce združenia finančných prostriedkov obce, mesta B. Bystrica a STVak B. Bystrica. Bohatosť stretnutí dňa dokumentuje stretnutie starostu obce s primátorom mesta a s viceprimátorkou p. Oľgou Snopkovou na Mestskom úrade na podnet starostu obce Malachov. Stretnutie sa konalo v priateľskom duchu s cieľom riešiť v súčinnosti s odkanalizovaním mestskej časti Stupy i napojenie kanalizačného zberača AE vybudovaného v obci s následným napojením na ČOV v Rakytovci. Večer sa konalo stretnutie starostu obce so zástupcami SPP závod Zvolen, účelom ktorého bol postup pri plynofikácii v r. 1997 poťažne v r. 1998 v obci Malachov.

     15.12.1996 v nedeľu zasadalo valné zhromaždenie členov TJ Malachov na športovom štadióne. Počet organizovaných športovcov sa zredukoval na 62 členov, ktorí svoju činnosť prevádzajú v troch oddieloch. Oddiel futbalový, ktorý má tri mužstvá, dospelých, dorastencov a žiakov. Predsedom TJ a futbalového oddielu je pán Pavel Plaj. Oddiel lyžiarsky, ktorý vedie pán Michal Šramko a oddiel turistický, ktorý vedie pán Branislav Bosák. Valné zhromaždenie zvolilo i ďalších členov výboru a to: Ján Kubiš, Miroslav Klačan, Lívia Krnáčová. Revíznu komisiu v zložení: Mária Dobrotová, Vladimír Necpal. Mužstvá futbalistov trénujú pod vedením trénerov: Vladimír Necpal, Ondrej Dobrota, Ján Kubiš, Milan Šuhajda, Jozef Vavrek a Slavomír Majerík. Ťažko riešiteľný problém pre rozvoj masového športu v súčasnosti na Slovensku sú finančné prostriedky. V rozpočtovom roku 1996 obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu na športovú činnosť vo výške 70 000,- Sk, ale skutočné čerpanie predstavovalo 90 468,- Sk. Činnosť TJ Malachov od 15.8.1995 pod vedením predsedu pánom P. Plajom, staronového výboru a dotácie sa podarilo udržať a podstatne zlepšiť úroveň športového využitia našich občanov. Podstatne sa zlepšila práca medzi jednotlivými oddielmy navzájom a Obecným úradom.

     V pondelok 16.12.1996 Okresný úrad v B. Bystrici zvolal stretnutie starostov obcí za účelom stanovenia poradia dotácií zo ŠFŽP SR. Žiadosť obce Malachov na plynofikáciu bola zaradená do sekcie ochrana ovzdušia. Z 9-tich posudzovaných žiadostí, komisia našu žiadosť zaradila na 3-tie miesto čo je predpoklad na získanie finančných prostriedkov na plánovanú stavbu.

     V utorok 17.12.1996 sa konala spoločná porada pracovníkov Okresného úradu a starostov obcí v pôsobnosti okresu B. Bystrica. Nový prednosta Okresného úradu p. Ing. Peter Očenáš predstavil starostom vedúcich jednotlivých oddelení úradu. Diskusia, ktorá nasledovala sa niesla v snahe zlepšiť spoluprácu medzi samosprávou a štátnou správou v záujme našich občanov. 

     Záverom si prítomní zaželali príjemné prežitie nastávajúcich Vianočných sviatkov.                 

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 31.12.1996

Zapísala: Viera Môciková

  

V Novom roku 1997 veľa zdravia, šťastia a pracovných úspechov.