Rok 1995

 

Január 1995

 

Narodenie:

Ivan Smolík, Ortútska 202, 03.01.1995

 

Úmrtie:

Anna Chovanová, Otútska 41, † 10.01.1995

Júlia Pavlíková, Ortútska 46, † 10.01.1995

 

Jubilanti:

Mária Kanková, Ortútska 217, 95 rokov (21.01.1900)

Anna Snopková, Banícka 15, 90 rokov (07.01.1905)

Júlia Hroncová, Banícka 40, 75 rokov (11.01.1920)

Ondrej Hrivnák, Banícka 3, 70 rokov (01.01.1925)

 

K 01.01.1995 prihlásených k trvalému pobytu v obci Malachov 816 občanov.

 

     Mesiac január 1995 je 23. mesiacom činnosti Obecného úradu v obci Malachov. Pracovníci Oc.ú. nadobudli skúsenosti a poznatky. Svoju prácu spolu s obecným zastupiteľstvom vykonávajú k spokojnosti väčšiny občanov, ktorí túto spokojnosť vyjadrili v novembrových voľbách 1994.

     12.01.1995 na poslednom zasadnutí ukončila svoju činnosť MO SDĽ v Malachove. Peňažnú hotovosť vo výške 1 060,- Sk darovali Obecnému úradu, za čo srdečne ďakujeme.

     14.01.1995 sa uskutočnilo v našej obci – na Diely 1. kolo slovenských kvalifikačných pretekov žiactva v behu na lyžiach oblasť JUH. Športovcom – lyžiarskemu oddielu bola poskytnutá finančná dotácia na zakúpenie cien, 2 000,- Sk. Z našich mladých športovkýň sa najlepšie umiestnili Linda Briedová a Andrea Bukvajová.

1. kolo slovenských kvalifikačných pretekov žiactva v behu na lyžiach oblasť JUH - 14.01.1995 Malachov - Diel

 

     20.01.1995 Obecný úrad obdržal štúdiu pre skládku TKO pre lokalitu Selce – Škrádno a Malachov – Ortúty. Termín vyjadrenia do 6 týždňov. Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisiu na vypracovanie správy ku skládke TKO.  

     30.01.1995 Okresný úrad ŽP B.B. zvolal ústne pojednávanie s miestnym šetrením za účasti S+VOK, IUM, ŠUHE, ŠL. Sedenie sa týkalo výstavby kanalizácie v obci Malachov. Sťažovateľ p. Matej Dvorský písal na úrad vlády SR sťažnosti na Obecný úrad v Malachove.   

  

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 02.05.1995

Zapísala: Viera Môciková

 

 

Február 1995

 

     14.02.1995 bolo zvolané stretnutie so zástupcami fa ONYX, ako budúcim prevádzkovateľom skládky TKO s Obecným zastupiteľstvom v Malachove. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia MO SZ v Malachove a miestny občania. Jednoznačný záver zo stretnutia – nesúhlasíme s umiestnením skládky TKO v našej lokalite a doporučujeme vybudovať spalovňu na k. ú. mesta Banská Bystrica.

     24.02.1995 zástupcovia obce išli osobne zaniesť na MŽP Bratislava, stanoviská Obecného úradu a Občianskej iniciatívy. Odovzdali petičné hárky obč. iniciatívy s podpismi proti umiestneniu skládky TKO v lokalite Malachov – Ortúty. Záporné stanovisko Obecného zastupiteľstva, ochranárskych organizácií v B.B. a MO SZ podporili obce Horné Pršany a Králiky. Bolo podpísaných 60 listov petičných hárkov, kde bolo 1 057 podpisov a z toho 547 podpísaných občanov s trvalým pobytom v obci Malachov. 

     26.02.1995 už tradične boli v našej obci FAŠIANGY 95, ktoré boli s dobrou náladou, ktorá pokračovala až do 28.02.1995 kým sa nepochovala basa.

Fašangovníci pred Kultúrnym domom v Malachove, dňa 26.02.21995

 

 

Marec 1995

 

     07.03.1995 zvolanie komisie pre výstavbu skládky TKO na MSÚ B.B. Obecný úrad, starosta obce i obecné zastupiteľstvo zotrváva na zápornom stanovisku umiestniť skládku TKO v lokalite Malachov – Ortúty. Napriek intenzívnemu presviedčaniu starostov dotknutých obcí nie je na tento čas rozhodnuté o lokalite.

     25.03.1995 prebehli v obci oslavy k 50. výročiu oslobodenia obce Malachov rumunskou armádou. Na slávnostnej schôdzi vystúpila s kultúrnym programom Malá dramatická skupina RKS v B.B. s programom BALADA O ZLOMENÝCH KRÍDLACH. Tento kultúrny program len umocnil slávnostnú atmosféru. Po skončení sláv. schôdze položili všetci občania na čele so starostom obce kytice kvetov k pamätnej tabuli, ktorá je umiestnená na kultúrnom dome.

     30.03.1995 zástupcovia Oc.ú. osobne navštívili p. ministra Zlochu na MŽP SR. Starosta informoval o problémoch novovzniknutej obce Malachov a zároveň urgoval žiadosť o dotáciu na vodovod vo výške 3 mil. Sk.

     31.03.1995 sa konala ustanovujúca schôdza miestneho odboru Matice Slovenskej v Malachove, za účasti predsedu odboru MS v B.B. p. Igora Kovačiča.

     Na slávnostnej ustanovujúcej schôdzi vystúpili s malým kultúrnym programom aj naše deti a to Matúš Steinsdorfer a Ivana Môciková. Členovia si zvolili matičný výbor a za predsedu bola zvolená Mária Žabková. Tento krok podporil i Obecný úrad v snahe zlepšiť kultúrne využitie našich detí a občanov.

   

Február: narodenie: Michal Kubiš, Ortútska 93, 24.02.1995

Marec: narodenie: Andrej Dobrota, Ortútska 100, 18.03.1995

Február: úmrtie: Ondrej Kubiš, Ortútska 78, † 19.02.1995

 

Jubilanti:

Júlia Dobrotová, Banícka 65, 85 rokov, 27.02.1910

Zuzana Solivajsová, Ortútska 143, 75 rokov, 07.02.1920

Ján Dobrota, Banícka 75, 70 rokov, 15.02.1925

Ondrej Šajdák, Banícka 34, 70 rokov, 08.03.1925

Emil Perončík, Ortútska 215, 70 rokov, 29.03.1925

 

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 02.05.1995

Zapísala: Viera Môciková

 

 

Apríl 1995

 

Narodenie:  -

 

Úmrtie:

Igor Hudcovič, Ortútska 207, † 22.04.1995

Juraj Kartik, Ortútska 8, † 28.04.1995

 

Jubilanti:  -

 

     Neúnavný sťažovateľ p. Matej Dvorský písal na MŽP SR do Bratislavy. Sťažnosť bola odstúpená na Okresný úrad ŽP B.B., ktorý zvolal konanie s miestnym šetrením na Obecný úrad v Malachove. Je paradoxné, že sťažovateľ sa nezapojil do akcií, ktoré poriada Obecný úrad a zložky pôsobiace v obci, ale kritizuje akcie, ktoré za ťažkostí (ponúka) prevádza obec.

     06.04.1995 sa konalo 4. zasadnutie Ob. zast. v Malachove, kde sa okrem iného prejednávala aj žiadosť poslankyne M. Dlhošovej, ktorá odstúpila z postu poslankyne Ob. zast. Podľa výsledkov komunálnych volieb a získaného počtu hlasov, sľub poslanca Ob. zast. zložil Vladimír Necpal. Zároveň nastali aj zmeny v komisiách pôsobiacich v obecnom zastupiteľstve.

 

Komisia verejného poriadku:

predseda: Miroslav Môcik

členovia: Anna Lejhancová, Milan Kapusta

 

Komisia kultúry:

predseda: Andrea Speváková

člen: Simona Pavlíková

 

Komisia výstavby a ÚP, lesného a vodného hospodárstva:

predseda: Ing. Igor Krnáč

člen: Ján Steinsdorfer

 

Komisia športu:

predseda: Vladimír Necpal

 

Komisia finančná:

predseda: Ing. Ivan Nátan

člen: Jarmila Bukvajová

 

Obecná rada:

predseda: Ing. Ľubica Benická

členovia: Ing. Igor Krnáč, Milan Kapusta

 

     16.04.1995 na Veľkonočnú nedeľu naši divadelníci pod vedením p. Andrey Spevákovej odohrali estrádu pod názvom „Medveďovo“. Tento zábavný blok úsmevnou formou poukázal na nedostatky a ťažkosti v živote našich občanov a v práci Obecného úradu. Návštevníkom sa tento druh estrády veľmi páčil.

     18. – 19.04.1995 prebiehal v Prešove V. snem ZMOS. Zúčastnili sa ho starostovia obcí a primátori miest z celého Slovenska. Na snem zavítala aj vládna delegácia pod vedením predsedu vlády p. V. Mečiara a prezidenta p. M. Kováča. Poďakovali starostom a primátorom, že za tak zložitých podmienok vykonávajú svoju prácu v prospech občanov SR.

     21.04.1995 bola podpísaná dohoda na MŽP SR na poskytnutie dotácie vo výške 1,5 mil. Sk. Dohodu bol podpísať osobne starosta obce Ján Snopko. Dotácia má slúžiť na dobudovanie vodovodu a to IV. tl. pásma v obci Malachov.

     26.04.1995 naši branci spolu so starostom obce sa zúčastnili na odvode v RK-CENTRUM v B.B. Odvodový ročník 1977:

Ján Kliment

Vladimír Necpal

Michal Prokaj

Martin Rakyta

Ivan Gálus

     Po odvode Obecný úrad usporiadal pre brancov malé posedenie s občerstvením v zasadačke Ob. úradu v Malachove.

     28.04.1995 sa ukončila rekonštrukcia pomníka z 1. sv. vojny. No našli sa aj takí spoluobčania, ktorí do rána 30.05.1995 pomník poškodili.

    30.04.1995 Matica Slovenská usporiadala stolnotenisový turnaj pre deti, ktorý bol vlastne zahájením činnosti stolnotenisového krúžku, ktorý bude pôsobiť pri MO MS v Malachove. Na turnaji sa zúčastnilo 16 detí a hl. rozhodcami boli p. Zdeno Sečkár a Karol Kohút. Hlavným sponzorom bola SŠTSP v B.B. v zastúpení p. Ing. Baculíkom.   

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 02.05.1995

Zapísala: Viera Môciková

 

 

Máj 1995

 

     Jeden z najkrajších mesiacov v roku rozkvitol v nádhernú krásu v Malachovskej doline v ostrom kontraste so zámerom umiestniť v katastrálnom území Malachov v lokalite Ortúty regionálnu skládku tuhého komunálneho odpadu (TKO).

     3. mája zvoláva MsÚ B.B. jednanie za účasti starostov dotknutých obcí Selce a Malachov, regionálneho výboru ZMOS, mesta B. Bystrica, francúzskej firmy ONYX, ktorá má väčšinový podiel na budovaní a prevádzkovaní skládky TKO a zástupcov projekčnej firmy ENVIGEO s.r.o. B. Bystrica.

     Po živej debate zúčastnených, zástupcovia Seliec a Malachova nesúhlasili s umiestnením skládky na ich katastrálnych územiach obcí. Z tohto jednania vzišla požiadavka v súlade so zákonom č. 117/94 Zb. NR SR, stretnutie navrhovateľov s občanmi dotknutých obcí Selce a Malachov.

     Stretnutie s občanmi Malachova sa konalo 30. mája v KD za účasti obecného zastupiteľstva, občanov, starostu, za firmu ONYX p. Majcher a projektantov ENVIGEO s.r.o. B.B. p. Cmarko, Blažko, Hrnčár, Schwarc.

     Predstavitelia obce a občania jednoznačne odmietli umiestniť skládku TKO v závere Malachovskej doliny pod hlavný Kremnický hrebeň na toku Malachovského potoka v nadmorskej výške 845 m. Okrem množstva pripomienok zo strany občanov 08.05.1995 bola doručená Obecnému úradu v Malachove „Správa o hodnotení zámeru a rozsah hodnotenia – skládka TKO B. Bystrica“, podľa zákona č. 127/94 Zb. NR SR o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, kde sa lokalita Malachov-Ortúty posudzuje „ako nevhodné prostredie na vybudovanie skládky TKO“.

     Na strane občanov Malachova, ktorí sa jednoznačne postavili proti umiestneniu skládky TKO v tak prírodne cennom prostredí ako sú Kremnické vrchy je i morálne právo zachovať pre súčasné a budúce generácie našich detí zdravé a nezávadné životné prostredie ako základnú podmienku pre udržanie života na našej planéte.   

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 30.05.1995

Zapísala: Viera Môciková

 

 

Jún 1995

 

     Prvý deň júna je sviatkom našich detí. Obecný úrad po prvý raz za svojej existencie v spolupráci s občanmi a sponzormi pripravil na 03.06.1995 športový deň spojený s disco na ihrisku v Malachove. Za dobrej účasti detí a rodičov, prítomné deti dostali balíčky, občerstvenie na ktoré prispeli sponzori tohto podujatia:

Poľnoprodukty f. J. Mendela                                     2500,- Sk

Ján Spevák                                                                        2500,- Sk

Štefan Kurta                                                                     2000,- Sk

Roman Skaba                                                                   2000,- Sk

Ján Mescherschmidt                                                     1000,- Sk

Miroslav Horváth                                                            1000,- Sk

Milan Kapusta                                                                  500,- Sk

SIP Kostiviarska                                                               1000,- Sk

Ľubomír Gajdušek                                                          300,- Sk

Mária Snejderová                                                           1200,- Sk

Instal – Interier s.r.o.                                                    1500,- Sk

Pavol Plaj                                                                           500,- Sk

Slov. Sporiteľňa                                                               upomienkové darčeky

Obecný úrad Malachov                                                2500,- Sk

     I keď počasie nebolo najideálnejšie podujatie splnilo svoj účel, zlepšiť spoluprácu s rodičmi a deťmi a zábavnou formou zapojiť do akcií, ktoré poriada Obecný úrad.

Športový deň detí v Malachove, dňa 03.06.1995

 

     V priebehu mesiaca máj a jún prebiehajú práce na dokončení vodovodu za účasti a spolupráce Obecného úradu, STVAK a STAVPOČ. V roku 1995 sa podarilo zabezpečiť na dobudovanie a zabezpečenie vody pre občanov 3 mil. Sk.

     Pripravovaná akcia prečíslovanie obce Malachov vyvrcholila 12. až 17. júna výmenou pôvodných čísel za nové. Osamostatnenie obce od mesta B. Bystrica a zlepšenie orientácie v obci bola táto výmena povinnosťou Obecného úradu. Náklady na výmenu čísel predstavovali 70 000,- Sk. Výmena prebehla bez komplikácií.

     SSE závod B. Bystrica prevádzala rekonštrukciu elektrických rozvodov na Ortútskej ceste smerom od kultúrneho domu po dvor roľníckeho družstva (RD) výmenou 18-tich podporných bodov, vodičov prípojok k RD, ktoré sa realizujú nosným káblom. Následne sa prevádza i rekonštrukcia verejného osvetlenia s nákladom 80 000 ,- Sk. 

     Prevažná väčšina občanov chápe potrebu rekonštrukcie a súhlasia s umiestnením podporného bodu na vlastnom pozemku.

     Obecný úrad na vlastné náklady previedol 20. júna rekonštrukciu prepadu na povrchovú vodu nad obcou pred Uhlišťami s úpravou rigolu a celkového vzhľadu prístupovej cesty do chatovej oblasti Ortúty.

     21. júna sa v cintoríne na Dolnopršianskej strane vybudoval chodník v dĺžke 150 m čím sa prístup do cintorína hlavne v zimnom období stal bezpečnejším a zlepšil sa vzhľad a poriadok na mieste odpočinku našich zosnulých.

 

Narodenie:

Tomáš Strelec, Ortútska 174, nar. 15.06.1995

Dominik Dobrota, Ortútska 56, nar. 01.06.1995

 

Úmrtie:

Božena Snopková, Ortútska 69, † 20.06.1995

Ondrej Oravec, Ortútska 177, † 06.06.1995

 

 Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 30.06.1995

Zapísala: Viera Môciková

 

 

Júl 1995

 

Narodenie:

Miroslava Haringová, Ortútska 68, nar. 29.07.1995

 

Úmrtie:

Ján Dobrota, Ortútska 110, † 10.07.1995

Ondrej Rosenberg, Ortútska 38, † 22.07.1995

 

     Krásne letné počasie znásobilo úsilie pracovníkov SSE závodu B. Bystrica, ktorí pokračovali na rekonštrukčných prácach elektrických rozvodov.

     Veľa úsilia vynaložili i pracovníci STAVPOČ KLIN, ktorí zabezpečovali práce na vodojeme IV. tlakového pásma v Malachove. Prepravili značné množstvo materiálu, ktorým obsypali vodojem. Dopraviť 1 500 m3 navážky pri šírke našich obecných komunikácií 2,5 – 3 m na miesto určenia bez mimoriadnych situácií je obdivuhodné.

     Na pozvanie Matice Slovenskej v spolupráci s MO MS v Malachove a Obecného úradu 11. júla zavítal k nám súbor Mladosť z Nového Šasteleka z Rumunska. Predstavil sa pôvodnou tradíciou ľudových piesní, tancov a zvykov našich krajanov žijúcich v Rumunsku. Na bezprostrednom priateľskom posedení s účinkujúcimi mladými ľuďmi p. Žifčák s manželkou a našimi občanmi besedovali o živote, každodenných povinnostiach a rozdieloch medzi Slovenskom a Rumunskom. Jednoznačne sa konštatovalo, že na Slovensku sa žije lepšie.

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 31.07.1995

Zapísala: Viera Môciková

  

 

August 1995

 

Narodenie:

Patrik Kapusta, Ortútska 28, nar.  19.08.1995

 

     Leto pomaly vstupuje do druhej polovici krásneho letného počasia, vrcholí i boj za zachovanie krás Malachovskej doliny v zotrvaní záporného stanoviska Občianskej iniciatívy, obecného zastupiteľstva a starostu proti umiestneniu skládky TKO v lokalite Malachov-Ortúty.

     3. augusta sa konalo zasadnutie Rady pre výstavbu regionálnej skládky v B. Bystrici. Zástupca firmy ONYX p. Majcher hodnotil stretnutie s občanmi Malachova, ktorí si pevne chránili svoje stanovisko 30. mája 1995 ako „neprijateľné“, samozrejme v prospech firmy ONYX. Je zrejmé, že obec Malachov vyhráva boj proti skládke TKO i keď lokalita na výstavbu skládky nie je vybratá!

     V predposledný augustový deň 30.08.1995 prebehli práce na čistení Malachovského potoka. Dorastenecký oddiel TJ Malachov pod vedením trénera a poslanca v jednej osobe p. Vladimíra Necpala vyčistili potok v dĺžke 3 km. Zúčastnení:

Martin Necpal

Vladimír Necpal ml.

Ján Rybár

Tomáš Kubiš

Juraj Halama

Peter Kosec

Róbert Kuzma

Ján Miškovký

Peter Bábela

Zdeno Kubiš

pracovník Oc. ú. Milan Šajdák

a starosta Ján Snopko

     Akcia „Čistý potok“ sa previedla od mosta Pod Skalkou po ihrisko v Malachove, kde sa akcia ukončila pre nepriazeň počasia. Odpad sa triedil a ostatný sa ukladal do kontajnerov, ktoré zakúpila obec nákladom 40 000,- Sk - 2 ks. Akcia sledovala hlavne výchovný cieľ ukázať občanom čo všetko nahádžu do potoka, pritom zabezpečenie pitnej vody vyžaduje značné náklady. Znečisťovanie pôdy, vody a ovzdušia zapríčiňuje zhoršenie životného prostredia i zdravia občanov. Je potrebné zlepšiť ekologické vedomie občanov, ktorí majú možnosť zbaviť sa železného šrotu, sklených črepov, textilu a ostatného dopadu v pravidelne pristavovaných kontajneroch, ktoré zabezpečuje Obecný úrad. Dôslednou separizáciou znížiť produkciu odpadu v každej domácnosti.    

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 31.08.1995

Zapísala: Viera Môciková

  

 

September 1995

 

Narodenie:

Martina Žabková, Bučinová 29, nar. 23.09.1995

 

Úmrtie:

Ján Dobrota, Banícka 80, † 11.09.1995

Anna Uharčeková, Ortútska 11, † 01.09.1995

 

     September sa nesie v znamení nástupu detí do školských lavíc. Začiatok školského roku pripadol na 4. septembra. Obecný úrad v spolupráci s občanmi zorganizoval v poslednú prázdninovú sobotu DISCO pre deti a žiakov. Celá akcia dopadla veľmi dobre. Zabávali sa malí i veľkí.

     Pod vedením povereného predsedu centrálneho výboru TJ Malachov Pavla Plaja aktivizovali svoju prácu a svojpomocne upravili okolie športového štadióna, riešia svoje vnútorné organizačné problémy, finančné v spolupráci Obecného úradu v snahe zachovať a zlepšiť športové možnosti pre našich občanov.

     12. septembra o 17:00 hod. prebehlo zasadnutie Ob. zastupiteľstva v Malachove, ktoré okrem bohatého programu za účasti zástupcov SAD B. Bystrica p. Bodnára a p. Snopku prejednalo zredukovanie spojov miestnej dopravy z B. B. do Malachova a späť. Poslanci obecného zastupiteľstva odhlasovali návrh cestovného poriadku a zvýšenie dotácie na 5,50 Sk/km v zimnom období a 5,- Sk/km v letnom období, čo predstavuje dotáciu na dopravu 15 000,- Sk mesačne z rozpočtu obce. Poslanci ob. zastupiteľstva majú záujem zachovať miestnu dopravu. Po zredukovaní spojov premáva z B. B. do Malachova a späť 41 spojov v pracovný deň a 20 spojov v deň pracovného pokoja.

     13. septembra komisia z Ministerstva životného prostredia z Bratislavy a zástup. Okr. úradu ŽP a Obv. úradu ŽP v B. Bystrici riešili podnet p. Dvorského voči Obecnému úradu, ktorý v spolupráci s občanmi budoval kanalizáciu ešte v júli 1993 na Baníckej ulici. Zmysel konania a sťažností p. M. Dvorského prevažná väčšina zúčastnených a občanov nevie pochopiť.

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 30.09.1995

Zapísala: Viera Môciková

 

 

Október 1995

 

     Blíži sa koniec roka, čas hodnotenia, nedá nám nespomenúť a zhodnotiť prácu pracovníka obecného úradu p. Milana Šajdáka, ktorý má veľkú zásluhu na udržiavaní poriadku a čistoty v katastri obce. V priebehu roka čistil, upravoval, kosil verejné priestranstvá, likvidoval drobné divoké skládky odpadov. Udržiaval dva cintoríny. Koncom mesiaca upravil chodníky v dĺžke 150 m, v cintorína na Dolnopršianskej strane čím sa zlepšil prístup pozostalých na sviatok Pamiatka zosnulých ku hrobom.

     V priebehu posledného štvrťroka š.p. Rudné bane B. B. previedli terénne úpravy v lokalite Doliny, kde nastal po novembri 1989 útlm ťažby ortutnatých rúd.

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 30.10.1995

Zapísala: Viera Môciková

 

 

November 1995

 

Úmrtie:

Anna Dobrotová, Ortútska 110, † 16.11.1995

Ján Šima, Banícka 23, † 23.11.1995

 

     Stavebná časť vodojemu a potrubí je ukončená je potrebné zmeniť a dodať technologickú časť zariadení čo znamená v priebehu 2 mesiacov zásobovať obec Malachov v rozpätí IV. tlakového pásma vodou. Pribudol ďalší problém, vandalmi rozkradnutá čerpacia stanica na Pršianskej terase, ktorá má čerpať vodu do vodojemu 400 m3 v obci. Vzniká časový sklz a ďalší náklad hlavne finančný na sprevádzkovanie vodovodu.

     9. novembra sa časť poslancov stretla so zástupcami plynárov. Ďalšie stretnutie sa konalo 14. novembra za účasti všetkých poslancov. Prevažná väčšina prítomných žiadala podniknúť kroky na možnosť splynofikovať obec. Starosta obce mal iný názor, asi v tom smere že je potrebné dokončiť začaté akcie ako je vodovod, rekonštrukcie NN siete verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu. Je potrebné upresniť podmienky a finančné potreby na tak rozsiahlu akciu akou je plynofikácia obce.

     Na 14. novembra pripadla starostovi obce milá povinnosť navštíviť a zablahoželať veľa zdravia a šťastia najstaršej žijúcej občianky obce p. Márii Bušovskej, ktorá sa dožíva v plnom zdraví, na vlastných nohách 97 rokov. Menovaná privítala pána starostu osobne a bezprostredne s ním komunikovala.

     Na záver mesiaca na podnet p. Mateja Dvorského Okresný úrad ŽP zvolal konanie na 27.11.1995 za účasti sťažovateľa, zástupcov Obecného úradu, Okr. úradu ŽP a Ob. úradu ŽP. Sťažovateľ písal na Úrad vlády na odbor kontroly, kde poukázal na „zlú“ činnosť stavebnej komisie a starostu, ktorý vybudoval chodník do cintorína na Dolnopršianskej strane. Čo k tomu dodať?

„Keď nepomáha, nech nebrzdí!“

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 30.11.1995

Zapísala: Viera Môciková

 

 

December 1995

 

Narodenie:

Helena Krnáčová, Banícka 63, nar. 28.12.1995

Nikola Dzúriková, Ortútska 11, nar. 31.12.1995

 

Úmrtie:

Milan Šajdák, Ortútska, † 09.12.1995

Jozef Žabka, Ortútska, † 14.12.1995

Anton Smolík, Ortútska, † 19.12.1995

 

     9. decembra 1995 Obecný úrad zorganizoval stretnutie našich detí s Mikulášom, čertom a snehulienkou v KD Malachov. Na tomto podujatí vystupovali naše deti z MŠ a ZŠ a potom aj detský súbor pri MO MS – Malachovček. Deti dostávali balíčky od Mikuláša a potom pokračovala disco-zábava pre malých aj veľkých. Celá akcia sa stretla s pochopením rodičov, ktorí sa v značnom množstve zúčastnili dobre pripraveného podujatia.

     10. decembra okolo poludnia, bolo to v nedeľu, preletela našou dedinou smutná správa o úmrtí pracovníka Obecného úradu v Malachove pána Milana Šajdáka. Pohreb sa konal 13. decembra o 14:00 hod. v Zborovom dome. Pán Šajdák nar. 17.06.1940 zomrel 09.12.1995 a svoj život žil 55 rokov 5 mesiacov a 23 dní. Pohrebu sa zúčastnil starosta obce p. Snopko, pracovníčka Oc. ú. p. Môciková a poslanci Obecného zastupiteľstva v Malachove. Táto strata sa dotkla citeľne našej obce. Pán Šajdák za 29 mesiacov čestne pracoval a zveľaďoval verejné priestranstvá, KD v Malachove a vylepšil celkový vzhľad a poriadok v dedine. Česť jeho poctivej práci!

     14. decembra starosta obce zvoláva siedme zasadnutie obecného zastupiteľstva. V 3. bode programu poslanci schválili začatie prípravných projektových prác na plynofikácii obce.

     Divadelný krúžok tradične na druhý sviatok vianočný pripravil divadelné predstavenie hry Ferka Urbánka „Pytliakova žena“, hru v troch dejstvách.

Obsadenie:

Simona Pavlíková

Andrea Speváková

Peter Kubiš

Mária Pálová

Martin Pál

Anna Klačanová

Miroslav Bukvaj

Mária Kubišová

Jaroslava Brozmanová

Miroslav Dermek

Ondrej Spevák

Martin Necpal

Zdeno Krnáč

Pod vedením p. Zádrapovej, divadelné predstavenie zanechalo dobrý dojem na 280 divákov.

     Vianočné sviatky r. 1995 a Silvester 1996 prebiehali v pokojnej atmosfére, tak ako sa na sviatky patrí.

 

Jubilanti od mesiaca máj / 1995

 

Mária Valentová, Bučinová 22, 85 rokov, 03.05.1910

Juraj Klačan, Ortútska 34, 85 rokov, 31.05.1910

Anna Čiliaková, Ortútska 194, 70 rokov, 12.05.1925

Anna Strelcová, Ortútska 172, 70 rokov, 18.05.1925

Emília Kubišová, Ortútska 163, 85 rokov, 17.07.1910

Ondrej Dobrota, Ortútska 213, 80 rokov, 20.09.1915

Mária Handlovská, Banícka 51, 70 rokov, 03.09.1925

Anna Krnáčová, Banícka 93, 70 rokov, 19.09.1925

Mária Titová, Ortútska 65, 70 rokov, 15.10.1925

Ondrej Dobrota, Ortútska 145, 90 rokov, 05.11.1905

Anna Kartiková, Ortútska 81, 70 rokov, 03.11.1925

Mária Bušovská, Ortútska 66, 97 rokov, 14.11.1898

Pavel Plaj, Banícka 41, 75 rokov, 28.12.1920

 

Zostavil: Ján Snopko

V Malachove dňa: 31.12.1995

Zapísala: Viera Môciková

 

V Novom roku 1996 veľa zdravia, šťastia a pracovných úspechov.