Lokalita chotára obce Malachov bola osídlená už v mladšej dobe kamennej. Prvé nálezy z mladšej doby kamennej-dva mlaty  a štyri opracované kamene vajcovitého tvaru a stradonický prsteň – sídlisko, úlomky mlynského kameňa a črepy z nádob. Malachov patrí medzi najstaršie obce, ktoré hraničili s tzv. radvanským chotárom a od 15. storočia bola aj jej súčasťou. Obec sa vyvinula v doline Kremnických vrchov pozdĺž Malachovského potoka ktorý je pod týmto názvom písomne doložený už v 13. storočí (konkrétne ide o roky 1263, 1287 a 1291.) Avšak prvá písomná zmienka o samotnej obci je z roku 1422 pod názvom Maleho. V nasledujúcich rokoch 15. a 16. storočia sa Malachov v písomnostiach spomína najmä v súvislosti s tým ako sa menili majetkové podiely v tejto obci. Tak napríklad sú to listiny z rokov 1438, 1446 (Malacho), 1467 (Malehow), 1497, 1518, 1529 (Malakow). V roku 1465 povolil Matej Korvín banskobystrickým mešťanom chodiť do Kremnice priamo cez Malachov. Polovicu obce Malachov získal v roku 1517 na krátku dobu do svojho vlastníctva Alexej Thurzo hlavný predstaviteľ Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti v Uhorsku. Thurzovci si v roku 1520 prenajali v malachovskom chotári lesy pre potreby ich huty v Tajove. V októbri roku 1599 bol Malachov vystavený tlaku resp. vpádu krymských Tatárov, počas jednej noci vyplienili obec, pochytali a odvliekli viacero ľudí. Zmienku o finančnom obnose na stavebný materiál pri stavbe kostolnej veže v Radvani na Hôrke nachádzame v matrike rím. katol. cirkevného zboru. Na prvej strane tejto matriky, ktorá sa začala písať v roku 1668 je text, ktorý vymenováva obce ktoré sa na tom podieľali a Malachov sa spomína medzi nimi tiež. V 18. storočí je Malachov (Malacsán) vo vlastníctve rodiny Radvanskovcov o čom svedčia dedičské písomnosti z rokov 1738 až 1770. A práve za finančnej podpory tejto rodiny Radvanskovcov a pod patronátom Andreja Braxatorisa Sládkoviča vznikla roku 1858 v obci evanjelická a.v. ľudová škola.

V roku 1911 bola k Malachovu pričlenená obec Dolné Pršany a vystupovala až do rozpadu rakúsko-uhorskej monarchie pod spoločným názvom Malakóperesény. 

 

História obce Malachov v dátumoch

 • r. 1255 - vznik Banskej Bystrice -  uhorský panovník Béla IV. udelil listinu mestských privilégií.
 • r. 1263 - prvýkrát spomenuté územie Malachovskej doliny na listine Bela IV. potvrdzujúcej majetkové vlastníctvo
 • r. 1287 - zmienka o Malachovskom potoku (fluvium Mylho) v súvislosti s metáciou územia Svetka (Zuechk) a jeho potomkov 
 • r. 1291 - zmienka o Malachovskom potoku (fluvium Malaho) v súvislosti s metáciou územia Svetka (Zuechk) a jeho potomkov
 • r. 1323 - časť územia Svetka a jeho potomkov kúpili zemania z Radvane. 
 • r. 1327 - prvé písomné údaje o názve lesa Malachov (Malahaw), v tomto roku tu mal les Ondrej syn Gottschalka
 • r. 1390 - spomínajú sa Ortútske bane v ktorých ťažili banskobystrickí ťažiari
 • r. 1401 - Malachov (Malachow) sa stáva súčasťou dedičných majetkov Radvanskovcov
 • r. 1422 - prvá zmienka o samotnej obci pod názvom Maleho v súvislosti majetkovými podielmi v dedine
 • r. 1432 - zmienka o obci pod názvom Malaho
 • r. 1446 - zmienka o obci pod názvom Malacho
 • r. 1465 - Matej Korvín povolil banskobystrickým mešťanom chodiť do Kremnice priamo cez Malachov
 • r. 1467 - zmienka o obci pod názvom Malachov
 • r. 1599 - v noci z 21. na 22. októbra prepadli obec i široké okolie Turci
 • r. 1715 - dikálny súpis, v Malachove napočítali sčítací komisári 8 daňových poplatníkov
 • r. 1718 - dikálny súpis, v Malachove napočítali sčítací komisári 12 daňových poplatníkov
 • r. 1720 - dikálny súpis, v Malachove napočítali sčítací komisári 6 daňových poplatníkov
 • r. 1771 - v zmysle kráľovskej rezolúcie bol v Malachove dňa 8. marca 1771 zavedený nový tereziánsky urbár
 • r. 1858 - založená škola - Andrej Braxatoris Sládkovič, lesný strážca Haliarsky, finančne prispela  r. Radvanských 
 • r. 1869 - sčítanie obyvateľov, domov a hospodárskych zvierat k 31. decembru 1869 - v Malachove žilo 354 obyvateľov v celkovom počte 53 domov
 • r. 1869 - sčítanie obyvateľov, domov a hospodárskych zvierat k 31. decembru 1869 - v Dolných Pršanoch žilo 127 obyvateľov v celkovom počte 19 domov
 • r. 1884 - postavená nová budova cirkevnej školy z kameňa a tehál, ktorú vysvätil radvanský farár Jozef Hodža
 • r. 1904 - radvanský evanjelický farár Jozef Hodža uviedol 06. novembra 1904 v Malachove do úradu pomocného učiteľa (štátneho učiteľa) s certifikátom Gustáva Slivku. A zároveň v tento deň oslávila 20-výročie vysvätenia školy
 • r. 1909 - založené potravinové družstvo, presný názov družstva bol Potravné družstvo v Malachove. Založené bolo presne 14.09.1909. Jeho stanovy boli schválené v roku 1909 (840/909) Krajinským súdom v Banskej Bystrici. V tridsiatich rokoch malo družstvo svoju filiálku v Horných Pršanoch.
 • r. 1910 - m. k. Minister vnútra svojim nariadením z 26. septembra 1910 vyhovel žiadosti o zlúčení obcí Malachov a Dolné Pršany v jednu obec
 • r. 1911 - 1. januára 1911 zahájila svoju činnosť nová obec s názvom MALAKÓPERESÉNY, staré samosprávy oboch obcí zanikli ku koncu roka 1910
 • r. 1912 - výskyt brušného týfu v obci Malachov-Pršany (Malakóperesény)
 • r. 1914/1918 -  I.svetová vojna – padlo 18 občanov
 • r. 1918 - na uvoľnené miesto učiteľa evanjelickej ľudovej školy v Malachove - Pršanoch po odchode učiteľky Eleny Haásovej, bol zvolený za učteľa Emil Meško, diplomovaný učiteľ
 • r. 1923 – postavená budova úverového družstva
 • r. 1924 - vznik spolku Roľnícka beseda (9. septembra 1924), počet členov: 22, vznik spolku schválený Župným úradom
 • r. 1925 - vznik spolku Vzdelávacieho a čítacieho spolku v Malachove, počet členov: 26, spolok schválený Ministerstvom s plnou mocou pre Slovensko dňa 17.03.1925
 • r. 1932 - elektrická energia v obci po obchod
 • r. 1933 - založená obecná škola – 116 školopovinných detí
 • r. 1934 - V zmysle paragrafu 4 vládneho nariadenia zo dňa 17.11.1932 bol poverený úlohou kronikára na vedenie pamätnej knihy obecnej učiteľ Viliam Martiny.
 • r. 1935 - zánik Vzdelávacieho a čítacieho spolku v Malachove
 • r. 1939/1945 – II. svetová vojna – padli 2 občania (25.3.1945 oslobodenie obce)
 • r. 1950 – odovzdaný do užívania kultúrny dom
 • r. 1953 - založenie JRD
 • r. 1959/1964 - zriadený ovocný sad (1100 ovocných stromov)
 • r. 1961 - v Malachove  žilo 878 obyvateľov
 • r. 1967 – postavená a odovzdaná budova ZŠ
 • r. 1970 – obec pričlenená k Banskej Bystrici
 • r. 1993 - osamostatnenie obce od Banskej Bystrice, 1.3.1993 zriadenie obecného úradu,  5.3.1993  inaugurácia starostu obce               
 • r. 1994/1996 rekonštrukcia NN sietí v obci
 • r. 1995 - vodovod IV. tlakové pásmo
 • r. 1997 -  vodovod V. tlakové pásmo
 • r. 1995 – založenie Matice slovenskej (knižnica a DFS Malachovček)
 • r. 2000 – dokončenie celoplošnej plynofikácie obce
 • r. 2001 - sčítanie obyvateľstva zaznamenalo v Malachove 866 ľudí 
 • r. 2002 - rekonštrukcia KD
 • r. 2010 - v Malachove  žilo 1041 obyvateľov
 • r. 2012 - slávnostné otvorenie Malachovské náučné chodníky (19.5.2012)
 • r. 2013 - dokončenie kanalizácie v obci a vybudovanie asfaltovej cesty na Baníckej a Bučinovej ulici.  

 

Použitá literatúra a pramene:

Majtán M.: Názvy obcí Slovenskej republiky. Bratislava, 1998, s.178

Sklenka V., Pecník M. a kol.: Radvaň - monografia mestečka. Banská Bystrica, 2009

Tomeček O.: Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia. Banská Bystrica, 2009, s.88

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II. SAV, Veda, Bratislava, 1977, s.217

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III. SAV, Veda, Bratislava, 1978, s.529