Súpis hospodárskeho zvieractva podľa stavu zo dňa 1. januára 1934

 

Súpis hospodárskych zvierat sa uskutočňoval podľa ustanovenia zákona č.169/1924 a zákona č. 204/1928, ktoré sa týkali súpisu rožného dobytka, dobytka bravčového a oviec. A ďalej zákona č.177/1909 a výnosu ministerstva poľnohospodárstva č. 113.265/1929, ktoré sa týkali súpisu koní, oslov a kôz.

    Zmyslom tohto súpisu bola snaha získať presné štatistické informácie o počte chovaných zvierat. Podnet k realizácii sčítania dali nepriaznivé pomery na trhu zvierat a najmä silné kolísanie cien, ktoré nepriaznivo vplývali na spotrebiteľov a na výrobný proces.

     Na Slovensku boli realizáciou poverení a osobne zodpovední odvodní notári. Všetky údaje mali zapisovať do predtlačených formulárov len na základe osobného vyšetrenia pomerov. Súpisu boli podrobený všetok rožný, bravčový dobytok, ovce, kozy, kone, osly, mezky a mulice v obci chované. K zaisteniu úplnosti súpisu sa nariaďuje aby pri sčítaní sa postupovalo podľa popisných čísel domov jednotlivých chovateľov. Na konci súpisu mali byť vypísané tiež všetky popisné čísla domov, ktoré neboli súpisom chovateľov vyčerpané (s uvedením príčiny). Súpis bol vystavený trojmo, jedna overená kópia ostala na obecnom (notárskom) úrade a po jednom zaslal notár Okresnému úradu a predsedovi Komisie pre chov hospodárskych zvierat.

V Štátnom archíve v Banskej Bystrici vo fonde Odvodný notársky úrad Radvaň v administratívnych písomnostiach je uložený tento súpis hospodárskych zvierat aj z Malachova. Nižšie predkladáme textovo editovaný prepis tohto sčítania. 

radové číslo   Meno chovateľa popisné číslo domu Dobytok Ošípané Ovce Kozy Kone
1 Ján Dobrota 1 1        
2 Ján Homola 1     6   2
3 Juraj Klačan 2 1   2   2
4 Ján Haring 3         2
5 Samuel Krnáč 5 1        
6 Samuel Krnáč 6 1       1
7 Mária Kubiš 6 1        
8 Juraj Terem 7 3 2      
9 Samuel Krnáč 8 2        
10 Juraj Kapusta 9 1        
11 Ondrej Snopko 10 1 2      
12 Ján Krnáč 11 2        
13 Nikolaj Timkyv 12 1       2
14 Ján Kubiš 13 3 2      
15 vd. Mária Haring 15 2        
16 Matej Klačan 16 1 2     2
17 Ján Haring 17          
18 Mária Hatalčík 17          
19 Samuel Klačan 18          
20 vd. Anna Klačan 21 1     2  
21 Ján Dobrota 21          
22 Samuel Klačan 22 1        
23 Ondrej Klačan 23 2        
24 Anna Krnáč 24 3        
25 Juraj Krnáč 34 1     1  
26 Anna Šipka 33 1     1  
27 Pavel Krnáč 33 1        
28 Juraj Krnáč 31 1        
29 Juraj Krnáč 35 1        
30 Ondrej Krnáč 36 3        
31 Mária Krnáč 29 2        
32 Anna Bušovská 2 3     2  
33 Ondrej Bušovský 1 3        
34 Ján Kubiš 10         2
35 Ondrej Vesel 8 1        
36 Pavel Riečan 9          
37 Zuzana Kubiš 6 1        
38 Matej Chmelík 7 3        
39 Ondrej Krnáč 37 1       1
40 Ján Krnáč 38 2        
41 Ján Snopko 39 2        
42 Anna Šajdák 41 1        
43 Ján Snopko 40     6    
44 Ondrej Šajdák 42 1 2     2
45 Mária Haring 44 1        
46 Ján Haring 45 1        
47 Mária Haring 46 1     2  
48 Ján Haring 48 2     2  
49 Ján Kapusta 47 2     2  
50 Juraj Snopko 49       1  
51 Ondrej Haring 50 2     2  
52 Ján Snopko 14 1        
53 Ondrej Kollár 12 2        
54 Anna Dvorský 13 1        
55 Ondrej Dobrota 15          
56 Zuzana Homola 15          
57 Ján Novák 51 2        
58 Ondrej Dobrota 51   2      
59 Ján Snopko 16 2 2      
60 Ján Kubiš 17 2 2      
61 Ján Kubiš Roháč 53 2        
62 Mária Kubiš 52 2     2  
63 Zuzana Kubiš 54 2        
64 Ján Bušovský 55 1        
65 Ján Bušovský 56 2        
66 Anna Filopková 58 1        
67 Ondrej Plaj 62 2        
68 Ondrej Šajdák 107          
69 Juraj Plaj 63          
70 Samuel Plaj 64 2        
71 Ján Chrobák 65          
72 Anna Dobrotová 60       1  
73 Juraj Dobrota 68   1   1  
74 Juraj Dobrota 69          
75 Júlia Dobrota 69 1        
76 Ondrej Dobrota 69 1        
77 Anna Dobrotová 19 1        
78 Juraj Solivajs 19 1       1
79 Ondrej Dvorský 18 1 2      
80 Fraňo Kubančok 23 1 2   3  
81 Ondrej Dobrota 22          
82 Pavel Kubiš 24          
83 Anna Dobrota 25 1     1  
84 Anna Šimová 20          
85 Pavel Strelec 74 2       2
86 Ondrej Strelec 75 3        
87 Alexander Šima 76 1        
88 Juraj Strelec 77 1        
89 Ondrej Strelec 78       1  
90 Mária Strelec 78 2        
91 Ján Žabka 79 1        
92 Ján Hronec 80          
93 Ján Kapusta 81 2        
94 Ján Cimerman 82 2        
95 Ján Dobrota 83 2        
96 Jozef Steinsdorfer 84 2        
97 Ondrej Oravec 85 1 2      
98 Ondrej Dobrota 87 3     1  
99 Anna Kapusta 89 2     1  
100 Ondrej Dobrota 89 2     6  
101 Ján Trňan 88 1        
102 Ondrej Kapusta 91       1  
103 Juraj Kapusta 91          
104 Zuzana Riečan 92 2     4  
105 Ján Riečan 93 1        
106 Matej Dobrík 27 1        
107 Anna Oravec 28 2 2      
108 Juraj Nátan 30 1        
109 Juraj Oravec 28 1        
110 Ján Dobrota 32          
111 Ondrej Dobrota 97 1     2  
112 Ján Dobrota 96 1     4  
113 Pavel Dobrota 95          
114 Anna Dobrík 98 2     1  
115 Pavel Strelec 99 1        
116 Samuel Strelec 99 1        
117 Ján Riečan 102 2 1   2  
118 Ján Kapusta 101 1        
119 Ondrej Kapusta 101       2  
120 Ondrej Riečan 103 1        
121 Juraj Riečan 33 1       2
122 Anna Vesel 104 1 2      
123 Ján Mlynárik 34 1        
               
  Spolu za celú obec   144 28 14 48 21

 

 

 

Tento súpis je aj vynikajúcim prameňom pre vytvorenie názorného obrazu o obsadení jednotlivých domov podľa popisných čísiel rodinami v Malachove respektíve hlavami rodín (chovateľmi). Zachovaný súpis nezahŕňa nesčítané domy chovateľov, takže sa nedozvieme prečo sa tak stalo, či popisné čísla domov boli zrušené, prípadne vyhoreli, boli asanované alebo chovatelia v týchto domoch nechovajú žiadne hospodárske zvieratá súpisu podrobené.  

 

Zoznam rodín Malachova podľa popisných čísiel domov k 1. januáru 1934

 

Meno a priezvisko      

  popisné číslo

Ján Dobrota

1

Ján Homola

1

Ondrej Bušovský

1

Juraj Klačan

2

Anna Bušovská

2

Ján Haring

3

Samuel Krnáč

5

Samuel Krnáč

6

Mária Kubiš

6

Zuzana Kubiš

6

Juraj Terem

7

Matej Chmelík

7

Samuel Krnáč

8

Ondrej Vesel

8

Juraj Kapusta

9

Pavel Riečan

9

Ondrej Snopko

10

Ján Kubiš

10

Ján Krnáč

11

Nikolaj Timkyv

12

Ondrej Kollár

12

Ján Kubiš

13

Anna Dvorský

13

Ján Snopko

14

vd. Mária Haring

15

Ondrej Dobrota

15

Zuzana Homola

15

Matej Klačan

16

Ján Snopko

16

Ján Haring

17

Mária Hatalčík

17

Ján Kubiš

17

Samuel Klačan

18

Ondrej Dvorský

18

Anna Dobrotová

19

Juraj Solivajs

19

Anna Šimová

20

vd. Anna Klačan

21

Ján Dobrota

21

Samuel Klačan

22

Ondrej Dobrota

22

Ondrej Klačan

23

Fraňo Kubančok

23

Anna Krnáč

24

Pavel Kubiš

24

Anna Dobrota

25

Matej Dobrík

27

Anna Oravec

28

Juraj Oravec

28

Mária Krnáč

29

Juraj Nátan

30

Juraj Krnáč

31

Ján Dobrota

32

Anna Šipka

33

Pavel Krnáč

33

Juraj Riečan

33

Juraj Krnáč

34

Ján Mlynárik

34

Juraj Krnáč

35

Ondrej Krnáč

36

Ondrej Krnáč

37

Ján Krnáč

38

Ján Snopko

39

Ján Snopko

40

Anna Šajdák

41

Ondrej Šajdák

42

Mária Haring

44

Ján Haring

45

Mária Haring

46

Ján Kapusta

47

Ján Haring

48

Juraj Snopko

49

Ondrej Haring

50

Ján Novák

51

Ondrej Dobrota

51

Mária Kubiš

52

Ján Kubiš Roháč

53

Zuzana Kubiš

54

Ján Bušovský

55

Ján Bušovský

56

Anna Filopková

58

Anna Dobrotová

60

Ondrej Plaj

62

Juraj Plaj

63

Samuel Plaj

64

Ján Chrobák

65

Juraj Dobrota

68

Juraj Dobrota

69

Júlia Dobrota

69

Ondrej Dobrota

69

Pavel Strelec

74

Ondrej Strelec

75

Alexander Šima

76

Juraj Strelec

77

Ondrej Strelec

78

Mária Strelec

78

Ján Žabka

79

Ján Hronec

80

Ján Kapusta

81

Ján Cimerman

82

Ján Dobrota

83

Jozef Steinsdorfer

84

Ondrej Oravec

85

Ondrej Dobrota

87

Ján Trňan

88

Anna Kapusta

89

Ondrej Dobrota

89

Ondrej Kapusta

91

Juraj Kapusta

91

Zuzana Riečan

92

Ján Riečan

93

Pavel Dobrota

95

Ján Dobrota

96

Ondrej Dobrota

97

Anna Dobrík

98

Pavel Strelec

99

Samuel Strelec

99

Ján Kapusta

101

Ondrej Kapusta

101

Ján Riečan

102

Ondrej Riečan

103

Anna Vesel

104

Ondrej Šajdák

107