Stanovy obce Malachov rok 1890

12.06.2015 10:21
Poznámka editora:
 
V nasledujúcom texte je doslovný prepis stanov, ktorý zachováva štruktúru, formálnu a obsahovú stránku originálu. Transkripcia tiež kopíruje originál aj z hľadiska gramatiky, teda obsahuje gramatické, rozdeľovacie a interpunkčné chyby.   

Prameň: Stanovy obce Malachov, Odvodný notársky úrad Radvaň, ŠA BB PBB, krab. 9

 

Stanovy (štatút) obce Malachov

 

I. Hlava

Sriadenie obce.

 

1. §

    Obec vyplivne z XVIII. zákonitiho článku z roku 1871 sa ako malá obec zriadiac, toto zriadenia na základe XXII. zákona 1886 aj naďalej podrží.

 

2. §

     Kto v smysle 10-13. a 15 §§. XXII. zák. čl. z r. 1886 do sväzku obce bol prijatý povinný je ako prijímací poplatok (taxu) pred vydatím v záležitosti prijatia vyneseného uzavretia, vlastne ak sa prijatie na základe 10. § citovaného zákona stalo, po obdržanom vyzvaní za 8 dní do obecnej pokladnice v hotove 4 korunách zaplatiť.

     V páde zvláštneho povšimnutia hodných okolnosti zastupiteľský sbor prijimací poplatok môže v cele alebo z čiastky odpustiť.

     Obecný predstavený, alebo iné v obecnej službe upotrebované osobnosti od platenia prijímacého poplatku sú oslobodené.

 

3. §

     Do obce z cieľu stáleho zdržovania pristehovaní, alebo na základe 9. a 15. §. XXII. zák. čl. z roku 1886 v obci usidlené osoby majú byť s pozornosťou sprevádzané, a skrz richtára notárovi, ktorý ich v evidencii držať je povinný, z pádu na pád oznámené.

 

 

II. Hlava

Valné shromaždenie zastupiteľského sboru a pravidlá tých istých.

    

4. §

     Obecný zastupiteľský sbor, okrem práva hlasovania vladnúcich údov predstavenstva, v pomere ku z r. 1890 prevedeného sčítania ľudu najdených 387 obyvateľov v smysle 32. §. XXII. zák. čl. z r. 1886 zo 12 obecných zástupiteľov pozostáva, ktorí sú z polovici v smysle teraz spomínaného §. oprávnení najviac direktnej (priamej) štátnej dane platiaci, poťažne ich splnomocníci alebo ich zákonití zastupitelia, z druhej polovici ale skrz volebné obecenstvo vyvolení.

 

5. §.

     Zastupiteľský sbor každoročne dve riadne valné shromaždenia vydržiava a síce v prvej polovici marca v záležitosti preskúmania minuloročných účtov, a v prvej polovici mesiaca augusta cieľom ustálenia budúco ročného rozpočtu (praeliminára).

     Súčasne so záverečnými účtami má byť aj s koncom účtovného roku horevzatý náchodopis (inventár) preskúmaný.

     Mimoriadne valné shromaždenia v smysle 56. §. XXII. z. čl. z r. 1886 dľa potreby sa svolajú.

 

6. §.

     Riadny predseda valného shromaždenia je richtár, prednášateľ (referent) a perovedúci alebo notár, ktorého, nakoľko sa o jeho  osobný  záujem jedná, alebo v páde prekážania, skrz predsedu vyznačená osoba nahradzuje.

    

7. §.

     Program valného shromaždenia predseda v porozumení s notárom, ktorý otázny program písobne sostaviť je povinný, ustáli.

     Program, pri vyložení, dňa, miesta a času započatia valného shromaždenia, predseda cestou aspon 24. hodinámi pred valným shromaždeným doručeným byť majúceho písobného pozvania alebo obežníka s údami zastupiteľského sboru zdeliť je povinný.

 

8. §.

     Valné shromaždenia sú verejné. Záležitosti dľa zadaného poriadku programu sa prednášajú, pokonávajú a vybavujú.

     Ohľadom mimo poriadkového pokonávania jednotlivých predmetov valné shromaždenie uzatvára.

     V riadnych valných shromaždeniach, v programe neobsažené, ale v smysle 56. §. XXII. z. čl. z r. 1886 pokonávané byť mohúce záležitosti a návrhy na začiatku valného shromaždenia skrz prednášateľa majú byť oznámené.

    

9. §.

     Ku pokonávaniu vytíčené predmety, len na základe skrz dvojtretinovú väčšinu hlasov pritomných vyneseného uzavretia môžu byť z denného poriadku zosnaté.

 

10. §.

     Návrhy, vzťahujúce sa na ku dennému poriadku vytíčené predmety, na koľko ich odročenie, alebo nepovšimnutie s uzavretím sa nevypovie, majú byť hneď pokonávané.

 

11. §.

     Údovia dľa radového poriadku preznačenia rečnia. Oznámenie sa ku rozprávaniu sa u zápisníka valného shromaždenia stane, ktorý prihlásených v rade poznačí, a ku rečneniu vyzve.

     K predmetu jeden každý najviac dvaráz môže rozprávať, návrh podajúci ale pri zavierky hádky (debatty) aj po tretý raz sa môžu ozvať. Predseda, notár, a poťažne námestný prednášateľ toľkokrát, koľkoráz to za potrebné držia, sa môžu ozvať.

     Konečne kedykoľvek môže o slovo prosiť ten:

1. Kto na osobný nápad odpovedať, alebo

2. Kto sa na pravidlá valného shromaždenia odvolávať chce.

 

12. §.

     Okrem predsedu nesmie nikto rečníka pretrhnúť, alebo ho v prednáške na iný spôsob prekážať.

 

13. §.

     Jestli pokonávanie dostatočne je vyčerpané, a viac rečníkov nieto, predseda uzavretia dľa väčšiny rečníkov môže vypovedať, na žiadosť predsedu, alebo troch údov, ale otázka hlasovaním riešená byť má. Ku hlasovaniu vytíčenú otázku predseda tak predloží, aby na tú lebo s áno, alebo s nie sa hlasovať mohlo.

     Jestli ohľadom jednoho a toho istého predmetu viac návrhov bolo predložené, po najsamprv návrh prednášateľa sa pod hlasovania pustí, a jestli ten väčšinu neobdržal, hlasovanie aj dotyčne ostatných návrhov a dľa radu ich podatia sa prevedie.

 

14. §.

     Hlasovanie sa skrz horevstatia, jestli ale zákon naridzuje, alebo pády v ostatnom započati 59. §. XXII. z. čl. z r. 1886 vyrátané sa vyskytnú, pri menovitom vyzvaní na hlas sa prevedie. V páde nasledujúceho §. výminečne tajné hlasovanie má miesto.

     Hlasy, pri spoluúčinkovaní zápisníka valného shromaždenia, predseda sčíta a na základe vyhláseného výsledku uzavretia dľa väčšiny vypovie.

 

15. §.

     V osobných záležitosťách hlasovanie je tajné, z cieľu čoho predseda trojúdový hlasy sbierajúci odbor vymenuje a otázku tak osnovuje, aby hlasovanie s áno, alebo nie sa stať mohlo.

     Každý hlasujúci jedno z týchto dvoch slovíčkov na kúsok papiera napíše, a túto sohnutú oddá hlasy sbierajúcemu odboru, ktorý hlasy sčítajúc výsledok valnému shromaždeniu oznámi.

     Vyslovenie uzavretia sa v smysle predošlého §. stane. Ináče tajné hlasovanie s bielymi a čiernymi gulky, alebo dľa uzavretia zastupiteľského sboru aj na iný príhodný spôsob môže byť prevedené.

 

16. §.

     Počas hlasovania reč držať, alebo hlas odôvodniť je nedovolené.

 

17. §.

     Jestli hlasy medzi dvoma, lebo viac návrhy v rovnom počte sa roztriedily, valné shromaždenie má na ¼ hodinu vyzdvihnuté byť, a po uplinutí tohto času, bez toho, aby sa znove pokonávalo, otázka hneď pod nové hlasovanie pustená byť má a jestli táto otázka aj skrz druhé hlasovanie sa neriešila, vtedy predmet tento sa na denný poriadok dľa potreby súrnosti svolať sa majúceho nového valného shromaždenia vytičí.

 

18. §.

     O skrz uzavretia riešenom predmete v tom istom valnom shromaždení novú hádku (debattu) povzbudiť, alebo nové uzavretie vyniesť je neslobodno.

 

19. §.

     Ohľadom svolania a na aký spôsob zadržania tých valných shromaždení v ktorých sa voľba prevádza, dočasným spôsobom uprázdnené stanice skrz subštitovanie (námestníka) zapĺňajú alebo domáce spravovenie obce pokonáva, §§. 68-84, 110, 112, 125, 126 a 142 XXII. z. čl. z r. 1886 osobytnej dišponujú.

 

20. §.

     Zápisnicu valného shromaždenia v ktorej prítomní údovia dľa mien spomenúť sa majú, zápisnik valného shromaždenia sostaví.

     Zápisnica na konci valného shromaždenia, alebo ak je to nemožné skrze z valného shromaždenia vyslatý, a v zápisnici spomenutý uhodnoverňujúci výbor pod trima dni má byť authentikovaná (uhodnovernená), skrz predsedu, zápisnicu vedúceho a prípadne aj skrz údov uhodnoverňujúceho výboru podpísaná a v hodnernom odpise skrze notára okresnému hlavnému slúžnemu pod 8 dňami predložená.

 

 

III. Hlava

Kruh učinkovania zastupiteľského sboru.

 

21. §.

     Kruh učinkovania zastupiteľského sboru sa na nasledovné záležitosti vyprestiera:

     1. Vo vňutorných záležitosťach obce uzavretie vynáša, a stanovy tvorí; ohľadom vybavovania vlastných uzavretí a obecných stanov, a vôbec ohľadom spravovania vňútorných záležitostí predstavenstvo protistráži a nad ním dozorstvo sprevádza.

     2. Uzatvára ohľadom prijatia do obecného zväzku a usídlenia, ďalej dotyčne soznania alebo odoprenia prislúšnosti.

      3. V stávajúcich zákonitých medzoch uzavretie donáša ohľadom zriadenia alebo zrušenia nových úradov, alebo služobných staníc, a ustáluje s jednotlivým postavením spojené patričnosti.

     4. Vo verejnich zhormaždenich vinimkov úradu richtára, okresného notára a okresného lekára vykonáva právo kandidovanja – účast berie zmisle 83 §. XXII z. čl. z r. 1886 na volbe okresného notára a okresného lekára a dľa inšom sa stahujucich stanov okresnej baby; a vivoli ku sostavenju menoslova voličov na základe 39 §. XXII. z. čl. z r. 1886 povolaní sbor dvoch, dvoch údov zmisle 51 §. stoho istého zákona sostavot sa majúciho verificujuváceho sboru na základe štátneho štatútu o verejnich prácach znejuceho popisujuceho viboru napráv nákazlivej chorobi dľa 151 §. XXII. z. č. z r. 1876 zdravotni zbor a cielu ku stupovania hlavňej assentirky sa neustanoveních a celkom neznamich z brano povinnich každoročne  zriadiť zvikli stopujuci vibor, dalej zvinimkov okresného notára a okresného lekára cestov znamestnenia zaplní dočasním spúsobom uprázňeňé stanice predstavenich, príma zriadenich sluhov na základe návrhu obecnej rade, pastierov a druhých sluhov.

     5. V medziach zákona rozhoduje s obecným majetkom a toho dôchodkami, ustáli obecný rozpočet, a odhlasuje ku zaokrytiu výdavkov potrebný obecný dodatok, preskúma účty tak obecné, ako aj pod dozorstvom a spravovaním obce stojacich základín a ústavov, tak tiež o týchže pohnutedlnom a nepohnutedlnom majetku sostavené inventáre.

     6. Uzaviera vyzdvihnutie potrebnej požičky.

     7. Uzatvára ohľadom uzavretia a zrušenia  smlúv, ako aj ohľadom  akého spôsobu sosoženia, na pr. do árendy ďanie, vypožičanie istín (kapitálov) atď. majetku obce, a pod spravovaním a dozorstvom obce stojacich základín a ústavov.

     Ohľadom na úroky vydania istín dotyčne uloženia sirotských peňazí stavajúce pravidlá súc smerodajné, v ohľade tomto sa nasledovné nariaduje:

     a) pri uložení do dobrého úveru peňažných ústavov povinné je valné shromaždenie zastupiteľského sboru v smysle 291. §. XX. z. čl. z r. 1877 tieto peňažné ústavy skrz menovité hlasovanie vyznačiť. Za prípadne povstalú škodu sa v prvom rade ti zodpovední, a sú zaviazaní výnahradu, skrz ktorých hlasy sa na toto vzťahujúce uzavretie vynieslo.

     b)  v páde uloženia v cenné papiere v smysle 2. punkta 295. §. XX. z. čl. z r. 1877 stiny len v uhorské štátne papiere, a skrz štát ohľadom úrokov zabezpečené, skrz vládu za kauciu schopné uznaté cenné papiere, alebo v záložné listy pozemko-úverového ústavu uložené byť môžu.

     V páde uloženia v inné cenné papiere v predošlom a) punkte opísaná zodpovednosť obťažuje zastupiteľský sbor.

     c) V páde vypožičania na nepohnutedlný majetok povinný je zastupiteľský sbor vo 8-36. §§.skrz Zvolenskú stoličnú právomocnosť dňa 20. marca r. 1879 pod čísl. 9. vyneseného, skrz dňa 7. marca r.1889 pod čísl. 9. doneseným uzavretím modifikovaného, a skrz kráľ. ministerium vňutorných záležitosti dňa 20. mája r. 1879 pod čísl. 23942 a dňa 17. augusta r. 1889 pod čísl. 49931 vydaté nariadenie udobroného sirotsko vrchnostenského štatútu obsažené úpravy a ustanovenia zadržať. Jestli obec riadneho pravotára nemá, má na vybavenie v 21., 23., 24., 27. a 28. §§. horespomenutých stanov obsažených povinnosti stoličného fiškála požiadať.

     8. Vydáva a vystavuje na pod 7. c) punktom spominané požičky sa vzťahujúce pozemno-knižné dovolenia ku vymazaniu záložného práva.

     9. Starosť snáša o bezodkladné zabezpečenie alebo s inkasovanie v 7. c) punkte obsašeným pravidlám nezodpovedajúcich požiadavok, uzavretie donáša ohľadom cestou pravotnou alebo mimopravotnou zabezpečenie bársakých práv obce, a vyvoli lebo stále alebo z pádu na pád právneho zástupcu obce.  

     10. Uzavretie donáša ohľadom prijatia alebo odmrštenia erbov, legátov, cessiov, dárunkov a základín.

     11. Skrz vyvolený odbor každoročne raz neočakávane, a čiastočne preskúmať dať obecnú peňažnú manipuláciu v každom jej odvetví. Odbor tento o výsledku jeho pokračovania, pri vypočtovaní skúsených nedostatkov a nepravidelnosti najbližšiemu valnému shromaždeniu základnú správu podať je povinný, ktorá v celom jej obsahu do zápisnice valného shromaždenia vnesená byť má.

     12. Starosť snáša o udržiavania obecných ciest a premávkových predmetov, ustáluje koľkost ku tomuto cieľu potrebných verejných prác, a spôsob vybavenia tých istých, v páde peňažnej výmeny ustáluje cenny výmeny, ktoré ale cenu právomocenskej výmeny presahovať nesmú.

     13. Uzavretia vynáša ohľadom doživota donesenja a rozpustenja dobročinních vzdelavajucich ústavov, starosť znáša dostatočne visztrojenja a nadržovania obecnej školi a každo tri ročne vivolí údov školskej stolice.

     14. Odhlasuje skrz obec in natura alebo v peniazoch pre v obci sa nachodiace, a nie skrz obec udržiavané dobročinné a verejno vzdelávatelné ústavy, ako aj pre v obci sa nachodiace vierovyznania k cirkevním a školským cieľom poskytnúť sa majuce stále alebo dočasné podpory.

     15. Starosť snáša o elementárnu školskú výučbu bezmajetných detí, a o zaopatrenie pre ne potrebných školských kníh.

     16. Pokroky robí ohľadom zaopatrenia chudobných obce a nálezencov.

     17. Starosť snáša o zaopatrenia ohňohasičských nástrojov, a v medzách stávajúcich predpisov o iné ohňo-policajné pravidlá.

     18. Skrz k cieľu vedúce účinkovanie rozširuje priemyseľ a kupectvo, napomáha roľníctvo, ovocinárstvo, a dochovávanie statku, a vôbec účinkuje v každej obecnej záležitosti, ktorá na základe stávajúcich zákonov a nariadení, alebo dľa jej druhu do kruhu účinkovania zastupiteľského sboru patrí.    

 

 

IV. Hlava

O počte obecného predstavenstva, služobného osobníctva a iných obecných individuov.

 

22. §.

Obecné predstavenie stojí

1. z richtára, ktorí je aj splatu kasir

2. z I. radního

3. z II. radního

4. okr. notára

5. ob. tútora

6. prehladača mrtvol

 

Služobne osobníctvo stojí

1. z polgára

2. z ordonanca

3. z ob. horára

4. z nočného bachtára

 

23. §.

     Každý úd obecného predstavenstva a každá skrz obec upotrebená osoba je za každú následkom zanedbania na neho sverených povinností, alebo skrz jeho vinu zapríčinenú škodu v prvom rade zodpovedná.

 

 

V. Hlava

O obecnej rade.

 

24. §.

     Údovia predstavenstva spoločne ako obecná rada účinkujú, ktorá dľa potreby skrz predsedu, bez sdelenia programu, sa svolá.

     Predseda je richtár alebo jeho námestník, prednášateľ notár, ktorý v zasadnutiach obecnej rady účasť vziať, a zápisnicu viesť je povinný.

     Ku vyneseniu právoplatného uzavretia okrem predsedu je prítomnosť aspoň 2 údov predstavenstva potrebná.

     Povinnosti obecnej rady sú:

     1. Predpripráva skrz zastupiteľský sbor pokonávať sa majúce predmety .

     2. Preskúma, a prípadne ponapraví o pohnutedlnom a nepohnutedlnom majetku v smysle štatútov o obecnej manipulácii sostavené, a súčasne s účty pred valné shromaždenie zastupiteľského sboru predostrieť sa majúce inventára obecné, a skrz obec spravovaných a pod jej dozorstvom stojacich základín a ústavov.

     3. Preskúma a prípadne ponapraví v smysle v 2. punkte spomínaného štatútu skrz notára sostavený nákres rozpočtu, preskúma účty obce a v predošlom punkte spomínaných základín a ústavov, a tieto ako aj rozpočtový nákres ku pokonávaniu v sprievode poznámok pred valné shromaždenie zastupiteľského sboru predloží.

     4. Návrh podá zastupiteľskému sboru ohľadom akého spravovania a sosoženia majetku v 2. punkte spomínaných základín a ústavov.

     5. Vydáva assignácie (poukázky) na obecnú pokladňu v smysle štatútu o peňažnej manipulácii v medzách rozpočtu.

     6. Vyznačí toho úda výboru, ktorý s richtárom a notárom spoluúčinkuje pri preskúmaní pokladne, a vôbec dozerá na manipuláciu pokladní a obecného majetku a starosť snáša o odstránenia v ohľade tomto povstalých nedostatkov.

     7. V smysle štatútu o verejných prácach znejúcom na základe cestového popisu rozvrhne na jednotlivcov výmenú požiadavku, ako aj skrz jednotlivých in natura vybaviť sa majúce verejné práce.

     8. Stará sa o vyberanie štátnych daní a poplatkov, právomocenských a obecných dodatkov, výmeny verejných prác a iných verejných požiadavok, ako aj na požiadanie patričných vierovyznaní o vyinkasovanie skrz nevyvrhnutých daní a iných patričností: taktiež starosť snáša ohľadom v sodpovednom čase vybavenia na jednotlivých vyvrhnutích verejných prác.

     Vibavuje tje povinnosti ktore na zaklade z. r. 1876 obecne zdravotni zbor poverí.

     Na základe poverenia sirotskej vrchnosti vybavuje v 171. a 246. §§. XX. z. čl. z r. 1877 vyznačené záležitosti, menovite vedie jemu sverené pokonávanie pozostalostí, a vybavuje akéhokoľvek druhu záležitosti bezmajetných alebo len málomajetných sirôt.

     Starosť snáša o verejný poriadok, o bezpečnosť osôb a majetku, o verejno zdravotníctvo, a vôbec o zachovanie verejných záujmov, o prísno vybavenie ohňo-policajných pravidiel, a o zaopatrenie chudobných, taktiež dohliada na opateru nálezoncov, a na dojčenie vydatých detí.

     Návrh podáva zastupiteľskému sboru ohľadom prijatia a prepustenia obecných pastierov a iných sluhov.

     Konečne vybavuje všetko to, čo dľa stávajúcich zákonov a nariadení, alebo dľa druhu záležitostí má byť pri spoluúčinkovaní alebo pri zodpovednosti, celého predstavenstva vybavené.

 

 

VI. Hlava

Povinnosti jednotlivých údov obecného predstavenstva.

1. Richtár.

 

26. §.

     Povinnosti richtára:

     1. Richtár je hlava predstavenstva, riadny predseda zastupiteľského sboru, a obecnej rady; v páde prekázania zastupuje ho námestný richtár, prípadne dľa radu voľby najstarší radný.

     2 . Dozerá na to, aby údovia predstavenstva a služobného osobnítctva ich povinnosti punktovne vybavovali; prípadne zameškania hlavnému slúžnému oznámi.

     3. Vedie obecnú verejnosprávu, stará sa o dostatočné vybavenie zákonov, vládnych nariadení a stanov, a stráži nad ich zadržaním; spolu s notárom vybavuje na verejnosprávu sa vzťahujúce nariadenia vyšších vrchností a vplatnosť uvádza uzavretia zastupiteľského sboru.

     4. Zastupuje obec v každej v mene, alebo proti obci zdvyhnutej právnej alebo mimoprávnej záležitosti, ale v ohlade tomto povinný je predbežne si úpravu zastupiteľského sboru vyžiadať, a k tej sa prísne pridržať. Ku započatiu pravoty je splnomocnenie zastupiteľského sboru potrebné. Na základe 116. §. XXII. zák. čl. z r. 1886 povinný je každú proti obci pozdvihnutú pravotu cestou hlavného slúžneho vicišpánovi oznámiť. Jestli obec pravotára si vezme pre toho plnomocenstvo s podpisom richtára a notára sa vystanoví; jestli je ale notár podjedným aj diplomovaný pravotár, a záležitosti obce on vedie, jeho plnomocenstvo richtár a najstarší radný podpíšu.

     5. Dozorstvo prevádza nad obecnim majetkom nad manipulovani toho a obecnej pokladne ako aj nad zadržaním rozpočtu. Richtár spravuje pokladnicu v zmisle uprav manipulovania pokladne a učtovnictve znejucich stanov a vobec vibavuje 35. §. viložene povinnosti pokladníka.

     6. Povinní je na základe stávajúcich pravidel starosť znášat o incassovania štátnich poplatkov pravomocenského obecného dodatku a vimeni verejnich prác, cirkevních daní a patričnosti ako aj pripadne inich druhich verejnich dávok taktiež vibavuje innatúra verejnich prác povinni dalej dane a štátne poplatki na základe 1883 sincassovat a do danoveho uradu odviest.

     7. Dozoruje na v chotáre obce sa nachodiace cesty, mosty, násypy, haťe, jarky, studne a stará sa o odstránenie naleznutých nedostatkov.

     8. Dohliada na zadržanie polnopolicajných pravidiel a ustanovení hôrneho zákona.

     9. Stráži nad bezpečnosťou osôb a majetku, nad verejným poriadkom a pokojom, poriadky porobí dotyčne odstránenie v ohľade tomto zpozorovaných nedostatkov, a dľa potreby o nich hlavnému slúžnemu oznámenie urobí.

     10. Starosť snáša o dodatočné vyplnenie predpísaných ohňopolicajných poriadkov, o v dobrom stave udržanie, a prípadne o zaopatrenie chybujúcich obecných ohňohasičských nástrojov, a dozerá na to, aby ohľadom čistenia kochov stávajúce predpisy zadržané boly.

     11. Povinnosťou jeho je verejné zdravotníctvo od všetkého škodlivého vplyvu a účinku zavarovať, to podporovať, a obzvlašte na v čistote držania ulíc, námestí, dvorou, a kanálov dozerať, spozorované nedostatky odstrániť a prípadne hlavnému slúžnemu oznámiť; ďalej povinný je v krčmách, obchodoch, mesiarskych a pekárskych závodoch okrem upotrebovania uhodnovernených mier aj to protistrážiť, aby zdraviu škodlivé potravné články a nápoje predávané neboly. Povinnosť richtárova ďalej je medzi ľudmi a statkom povstalé nákazlivé a chytlavé choroby hlavnému slúžnemu bez odkladu oznámiť, a dľa stávajúcich zákonov a predpisov dočasné ochranné poriadky porobiť, spoluučinkuje pri štepení kiahňov, a starie sa o liečenie bezmajetných chorých, v páde potreby do stoličnej alebo inej nemocnice dá ich odviesť.

     V obci sa nachodiaci statok ešte pred vyhnatím na pašu, skrz znalca dá preskúmať, a vôbec povinný je zákonom a nariadeniam o verejnom zdravotníctve a zdravotníctve statkovom znajúcim platnosť zaopatriť.

     12. Spoluúčinkuje pri popise cestovnom, a pri popísaní zbranepovinovatých, ako aj pri stopovaní miesta sdržovania týchto, spolusbiera daňové soznania, a povinný je pri ťahaní lôsov pritomný byť, zbranepovinovatých pred assentkommisiu predviesť, a ku assentírke sa nedostavených a ceľkom neznámych zbranepovinovatých stopovať.

     13. Na základe stávajúcich predpisov každoročne a skrz z dom na dom chodenie prevedie popis školopovinovatých dietok; dozerá na to, aby rodičia, tútori, a školopovinovatých sluhov držiaci gazdovia ich vlastne dotyčne pod ich tútorstvom stojáce a u nich v službe sa nachodiace dietky do školy riadne posielali, na čo takéto ich povinnosti zanedbávajúcich rodičov, tútorov a gazdov v páde potreby skrz zákonom predpísané pokutovani núti, a dozerá na to, aby patričnosti učiteľov riadne vysluhované boly, starie sa o to, aby patričnosti na učiteľsko pensiovú základinu od udržovateľov školy vybrané, a siroty a chudobné dietky zaopatrené a do školy posielané boly; povinný je požiadania školskej stolice dostatočne vybavovať, starosť snášať o sostavenie a odposlanie ku štatističným cieľom verejnej výučby potrebných dát, a vôbec výchovu ľudu podporovať.

     14. Súdi na základe XXII. zák. čl. z r. 1877 vo, ku obecnému súdu patriacich, bagateľských záležitosťach.

     15. Je predsedom na základe stávajúcich zákonov a predpisov pri daň vyvrhujúcom obecnom odbore dotyčne potravnej dane od vína, mäsa, piva a cukru.

     16. Starosť snáša o umiestnenie vojakov a vyslúženie predprahov, ktoré ťarchy v spravedlivom pomere povinný je medzi obyvateľstvom rozdeliť.

     17. S pozornosťou sprevádza tulákov a týmto podobné osobnosti, ktorých až do času porobenia poriadkov zo strany hlavného slúžneho pod dozorstvom držať, a súčasne o tom hlavnému slúžnemu bez odkladu správu podať je povinný.

     18. Pády požiarov, náhle smrtné pády, a na život a zdravie ťažkých následkov nehody hlavnému slúžnemu na skutku oznámi.

     19. Richtár je strážca obecnej pečate, spolu s notárom podpíše skrz obec vydaté jedno každé uzavretie, svedectvo, a iné spisy, ako aj tie správy, ktoré sa na, do kruhu účinkovania zastupiteľského sboru, predstavenstva, a richtára patriace, záležiťosti vzťahujú.

     20. Starosť znáša o to abi pre obivateľstvo prišli listi a telegrami z nejbližej počti boli prinesené a oprotivne zo strani obivatelov obci ku nadruhich miestách bidliacim upravene listi zozbierane a na patričnú počtu úradne odoslané boli.

     Vybavuje všetky tie povinnosti, ktorých vybavovanie stávajúce zákony vládne nariadenia a stanovy na richtára, alebo vôbec na obce a predstavenstvo upravujú, na koľko tie posledné do kruhu účinkovania zastupiteľského sboru, obecnej rady alebo jednotlivých obecných orgánov vriadené sú nie.

 

II. Námestný richtár.

 

27. §.

     Námestný richtár richtára, v páde jeho prekážania, zastupuje, cez čas ktorého zastupovania povinný je starosť snášať o dodatočné vybavenie v predošlom §. vypočítaných povinností richtára.

 

III. Notár.

 

28. §.

     Kruh účinkovania notára je nasledovný:

     1. Vykonáva pri vybavovaní do kruhu účinkovania zastupiteľského sboru a predstavenstva patriacich záležitostí potrebné osnovnícke (koncípírovanie) a vôbec všetky písobné práce; pri manipulácii pokladne a pri vedení účtov v ohľade tomto prichodiace výnimky sa vo, sem sa vzťahujúcom stoličnom štatúte ustálené. Vedie notársku pisáreň a spravuje spisovňu (archív).

     Vybavené písemnosti do archívu uloží; dôležitejšie dokumenty ako na pr. smlúvy a vôbec také písebnosti, ktoré sa na práva alebo zaviazanosti obce vzťahujú, majú byť pri osobytnom sozname vo dostatočne zavrenej osobytnej archívnej kasni zaopatrené. Vôbec povinný je pisáreň (kancelláriu) a archiv v dobrom poriadku držať.

     2. Spolu s richtárom podpisuje v 19. punkte 26. §. spomenuté písobnosti, a pri riadnej počtovej knihe ohľadom obecných záležitostí vybavuje povinnosti expeditora.

     3. Povinný je ku vedeniu úradných záležitostí potrebné knihy viesť, obzvlášte ale administratívny protokoll, súdobný doručujúci protokoll, registrátúru, a prípadne ešte aj iné knihy.

    4. Od predstavených úradov prišlé nariadenia, k obci upravené požiadania a iné dopisy notár odoberá, ktorý do kruhu štátnej a právomocenskej verejno správy patriace záležitosti spoločne s richtárom, alebo s jeho porozumením vybaví, druhé záležitosti ale, na koľko tie vo vlastnom kruhu účinkovania vybaviť je nie povinný, ku v smysle týchto stanov alebo stávajúcich zákonov kompetentnému orgánu upraví; pod jedným ale povinný je o to sa starať, aby záležitosti tieto so strany patričných orgánov dľa stavajúcich pravidiel vybavené boly.

     5. Jestli notár v daktorej spoločne s richtárom vybaviť sa majúcej záležitosti je s richtárom nie toho istého náhľadu, takáto záležitosť dľa pochopovania richtára sa má vbaviť, a o vybavení sostavená písobnosť má aj skrz notára byť protiznačená; povinnosť tohto ale je svoj oprotivný náhľad z pádu na pád hlavnému slúžnemu v známosť uviesť.

     6. V smysle štatútu o manipulácii pokladne a vedení účtov znejúceho každoročne sostaví náchodopis, nákres rozpočtu, a osobný rozvrh dodatku, vyhotuje na dodatok a iné verejné poplatky sa vzťahujúci rozvrhný soznam, a rozvrhovú hlavnú knihu, a na koľko k tomuto cieľu osobytný orgán je nie upotrebený – účtovnú hlavnú knihu, konečne pre jednotlivých daň platiacich vystanovuje daňové, poťažne v 37. §. štatútu o verejných prácach spomenuté poplatné knižtičky. Vedie na vydatie poukážky sa vzťahujúcu evidenciu, a spoluúčinkuje pri pokladničných prehliadkach.

     Visledku ktorich okresnemu hlavnemu slúžnimu ¼ ročne na kolko bi ale nadužitia odkrite bolo na skutku oznámiť je povinni.

     7. V daňových záležitosťach vykonáva, popis daň platiacich ako aj daňových predmetov, starosť snáša o sosbieranie sosnávajúcich hárkov, vyvrhuje pozemnú a domovú daň, I. a II. triedy zárobkovú a zbrojovú daň, ako aj všeobecno dôchodkový dodatok (štátnu prirážku), vedie daňové hlavné knihy a evidenciu na štátnu daň sa vzťahujúcu, spoluúčinkuje pri inkasovaní štátnych daní, a vedie pozemno daňový kataster, vlastne evidenciu majetných hárkov. V páde živlových (elementárných) škôd alebo aj iných pádoch vystavuje daňoknihové výťahy a svedectvá pre tých, ktorí sa o odpustenie dane utiekajú, vychystá pre finančnú správu a pre daňový úrad potrebné popisy, a výkazy, a vôbec vybavuje úpravy skrz predstavený úrad v daňových záležitosťach vydaté, ako aj sem sa vzťahujúce úpravy stávajúcich zákonov a nariadení.

     8. Prevedie v smysle stávajúceho štatútu popis cestový a popis zbranepovinovatých, tak tiež povinný je pri ťahaní losov a pri assentirke spolu s richtárom byť prítomným, starosť snášať o punktovné predvedenie pred assentujúcu komisiu zbranepovinovatých, a potrebné vysvetlenie dať. Vedie evidenciu urlaubistov a reservistov vojakov ako aj ľudovej obrany, a na zmeny sa vzťahujúce časové oznamy a výkazy punktovne predostiera. Na žiadosť stránok vychystáva ďalej ohľadom oslobodenia od skutočnej služby, a pri vybavovaní vojanskej povinovatosti povolených iných výhod zadané byť mohúce reklamácie a prosby.

     9. V sirotských záležitosťach kruh jeho účinkovania 169. a 221-241 §§. XX. zák. čl. z r. 1877 ustálujú, zvlášte ale povinný je horebratie smrtných pádov a inventárov vybavovať, pri súčtovaní tútorov spoluúčinkovať, a vôbec nariadenia sirotskej vrchnosti vybavovať, ako aj v záujme proti ohňuzabezpečenia stavisk sirôt a pod kurátorstvom stojacich dľa stoličnej sirotskej stolice pokračovať.

     10. Je údom na základe XXII. zák. čl. z r. 1877 účinkujúceho súdu; v ohľade tomto jeho povinnosti sú v spomenutom zákone obsažené. Starosť snáša o riadne dorúčania súdobných dopisov, a o punktovné doposlanie na tieto sa vzťahujúcich doručujúcich listov.

     11. Manipuluje lichvové passy dľa stávajúcich pravidiel, a vedie na toto sa vzťahujúce evidenčné soznamy na koľko s tymito povinnosťmi na základe ohľadom prevedenia VII. zák. čl. z r. 1888 vydatého nariadenia poverený bol.

     12. Povinný je s úpravami na obecnú verejnú administráciu sa vzťahujúcich zákonov a nariadení základne sa oboznámiť, obecné predstavenstvo s potrebnými návody zaopatriť, a jemu jeho povinnosti vysvetliť, jestli zameškanie spozoruje, patričných na plnenie ích povinností upozorniť, a v páde potreby, o pridavšom sa páde hlavnému slúžnemu na skutku správu podať.

     13. Povinný je nie v reči ľudu vydaté uzavretia, nariadenia atď. ľudu do jeho materinskej reči preložiť, a dodatočne vysvetliť, a vôbec obyvateľov obce v kruhu jeho úradného účinkovania s dodatočnými návody zaopatriť.

     14. Okrem hore opísaného povinný je všetko to vybavovať, čo na základe stávajúcich zákonov vládnych nariadení, štatútov, a nariadení predstavených úradov k povinnostiam notára patrí alebo skrz uzavretie zastupiteľského sboru jemu za povinnosť sa uloží.

 

29. §.

     Notár aby jeho povolaniu zodpovedať mohol, povinný je štátnu úradnú reč úplne vedieť.

 

30. §.

     Notár druhý úrad len na povolenie, po vypočutí hlavného slúžneho od vicišpána vydaté môže prijať; jestli je toto ale na ujmu verejnej služby, alebo jestly notár jeho notárske povinnosti zanedbáva, toto povolenie môže byť nazpak vzaté.

 

31. §.

     Notár, vyjmúc úradnej povinnosti, bez predbežného povolenia hlavného slúžného nemôže sa vzdialiť zo svojho sídla na dlhší čas ako 24 hodín.

 

32. §.

     Oprávnený je notár od privátnych stránok nieprávne záležitosti prijať a vybavovať. Gruntoknihovné písemnosti, na nepohnutedlnosti sa vzťahujúce smluvy, testamenty a dedičné smluvy ale len vtedy môže shotovovať, keď na to po vypočutí hlavného slúžneho od vicišpána povolenie dostane, ktoré ale, jestli si pri tom svoje notárske povinnosti zanedbáva, alebo nespolahlivosť preukáže, môže byť nazpak vzaté.

     V predošlom bode spomínané povolenie v čase do života vstúpenia tohoto štatútu účinkujúci notár mlčanlivým spôsobom si zaopatrí. Povolenie utrativší notár nové povolenie môže obdržať, jestli so, ku odvolaniu predošlého za základ slúžiacím sebädržaním ponahá a znaky zodpovednej usilovnosti preukáže.

     Vydaté alebo nazpak vzaté povolenie má byť na priestore účinkovania notára zodpovedným spôsobom vyhlásené.

 

33. §.

     Za vyhotovenie od privátnych stránok prijatých záležitostí má právo nasledovnú plácu požadovať:

1. Za reklamáciu                                                                           6 K  - h

2. Za obnovenie reklamácii                                                            2 K  - h

3. Za prosbu                                                                                4 K  - h

4. Za smluvu na pohnutelnosť                                                        4 K  - h

5. Za dlžobný úpis alebo quitanciu                                                  1 K  - h

6. Za šacovný list na požičku                                                          2 K  - h

7. Za obyčajný šacovný list                                                            1 K  - h

8. Za svedectvo na slúžobnú alebo robotnú knižku alebo na pas        - K 40 h

9. Za iné svedectvo                                                                      1 K  - h

10. Za smluvu na nepohnutedlnosti po 200 korunovú cenu               1 K  - h

11. Vyše 200 korún                                                                      6 K  - h

12. Za testament alebo dedičnú smluvu                                          6 K  - h

13. Za povolenie k extabulácie                                                       2 K  - h

14. Za prosbu na in- alebo extabuláciu                                           6 K  - h

15. Za iné gruntoknihovné prosby                                                  2 K  - h

16. Za skrz privátných žiadané horevzaté smrtného pádu                 2 K  - h

     Ceny inventírovania sú vo dňa 20. Marca r. 1879 pod čis. 9. kongr. ustálenom a skrz ministérium vňutorných záležitostí dňa 20. Mája r. 1879 pod. čísl: 23,942 udobrenom stoličnom štatúte ustálené. Na základe 223. §. XX. z. čl. z r. 1877 z úradu vychistať sa majúce horevzatia smrtných pádov, ako aj svedectvá chudoby a bezkolkové majú byť bezplatne vystavené.

     V týchto taxách sú za konciptovanie, odpisy a všetky iné práce prichodiace ceny už vrátané.

     Prestúpenie, na ujmu stránky, tejto tariffy, alebo vychystanie upotrebiť sa nemohúcej písemnosti, predmeť, disciplinárneho priestupku tvorí, a okrem toho notár stránke prípadne zapríčinenú škodu vynahradiť je povinovatý.

     V horeobsaženom ustálená tariffa má byť v notárskej kancellárii vyvesená, a na priestore účinkovania notára každoročne rozhlásená.

 

IV. Radní.

 

34. §.

     Radni účasť berie pri zasadnutiach obecnej radi vistavuje skrze zastupiteľský zbor, obecnú radu od richtára a notára k nim oprávnené úradné povinnosti, pomáha pri každich druhich popisov spolu učinkuju pri obecnom bagatelnom súde a povinní sú skúsennich nadužiliach proti zakoni a proti pravidelnich skutkoch richtárovi, notárovi alebo prípadne obecnej rade oznámenia urobiť, za daňoveho viberčíka vivoleni radni aj pri incasovanja a exerovania dane a innich verejnich dávok spolu učinkujú povinnosti povereného radného dotične sa ustanovuje 35. §. smerodajne. 

 

V. Pokladník.

 

35. §.

     Obecný pokladník (výberčík) spravuje obecnú pokladnicu v smysle stoličných stanov o manipulovaní peňazí a vedení účtov zňejúcich. Dotyčne manipulovania krajanských daní a poplatkov sú daňové zákony smerodajné. Pokladník na základe 44. zák. čl. z r. 1883 pri spoluúčinkovaní notára a prípadne aj cestou exekúcií inkasuje štátne dane a poplatky. Za skrz neho spravované peniaze, cenné veci a písebnosti je v prvom rade zodpovedný.

 

VI. Obecný sirotský otec.

 

36. §.

     Práva a povinnosti obecného sirotského otca (verejného tútora) sú v XX. zák. čl. z r. 1877 ustálené.

 

VII. Iné obecné orgány.

 

37. §.

     Prehliadača mŕtvol - ohľadom povinnosti mŕtvol prehliadača XIV. zák. čl. z r. 1876 a prehliadača mŕtvol modificujuce o dane uridenia rozhoduje. Povinnost jeho okrem toho na verejnich zdravotnich zaležitostiach stoličného hlavného alebo hlavného okresného lekára jemu vidatím úpravám zadosť urobiť a na vizvanje richtára spoluučinkovať, niže 7 ročnich detí liečenje proti stražit na nalezencov a chudobinca ako aj cintorini aj mrtvolnice.

 

38. §.

     Povinnosti obecnej baby sú v XIV. zák. čl. z r. 1876, ako aj vo na sem sa vzťahujúcich stoličných stanovách opísané.

 

39. §.

     Iné obecné orgány – na koľko v ohľade tomto zvláštne pravidlá nejestvujú – skrz zastupiteľský sbor a predstavenstvo ím vykázané povinnosti vybavovať sú povinné.

 

 

VIII. Hlava.

Platy, diurná a povozné.

 

a) Platy.

 

40. §.

1. Okresný notár                                    97 korún 70 h.

2. Richtár                                              100 korún    

3. Verejný tútor (sirotský otec)                4 koruny

   I. prísažný                                          12 korún

   II. prísažný                                         12 korún

Obecný sluha                                          28 korún

Okresný notársky sluha                            29 korún 90 h.

Nočný strážnik                                         40 korún

Horár a hájnik                                         60 korún

Obhliadač mŕtvol                                      4 koruny      

 

b) Diurná.

 

41. §.

     Pri príležitosti v záujme obce sa statom cestovaní von z chotára obce, obecné orgány nárok majú na nasledovné diurná:

a) notár na rok paušál 18 korún

b) richtár na rok paušál 18 korún

c) iní údovia predstavenstva na ...

d) sluhovia na ...

     Na koľko so takéhoto druhu cestovaním spojené vyslanie (deputovanie) sa pri jednotlivých údoch zastupiteľského sboru pridá, títo v 2 K (korunách) diurnum, a vo vynahrade prípadne potrebného povozného súčastneným majú byť.

     Za v záujme obce potrebné cestovanie

a) notárovi ...

b) richtárovi ...

ako ročný cestovný paušál prichodí.

 

42. §.

     Zaslúžené diurná, a prípadne obecným zastupiteľstvom v smysle predošlého §-u vynahradiť sa majúce povozné majú sa do jednej k tomuto cieľu slúžiacej knižočky dľa bežného poriadku vpisovať a cestovanie skrz tú vyššiu vrchnosť, na základe ktorej nariadenia, alebo pred ktorou sa pokonávanie previedlo, má byť dosvedčené. Z príčiny ustálenia takto porátanej summy má byť knižočka táto každomesačne hlavnému slúžnemu predostrená. Len na takýto spôsob ustálená summa môže byť prinavrátená.

 

--   Tento Obecný štatút bol prijatý na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Malachove  13. júla 1890.

Juraj Strelec (richtár)

Ján Kapusta

Ján Chovan

Pavol Kubiš


--    Keďže tento Obecný štatút bol po dobu 30 dní k nahliadnutiu pre verejnosť na Obecnom dome vyložený a nebola proti nemu podaná apelácia, tak ho potvrdzujeme. Malachov, 13. augusta 1890.

Juraj Strelec (richtár)

 

 

     Na základe vynaseného víroku od slávnej št. pravomocznosti r. 1895 pod. č. 296 udobrené od visokého ministeriuma vnútra pod č. 78391 obecz Majorfalva (Majer) v notariatu radvanského vilúčená súc a miesto tejto obec Keremce (Kremnička) sa pripojila následkom tohto podelenja obec Malakó (Malachov) aj nadalej ako malá obec svoje meno podrží a sťerajším notárskim sýdlom s nasledujúcima obciami okres notársky tvoriť bude Radvány (Radvaň), Királyfalva (Kráľová), Keremcse (Kremnička), Felső Peresény (Horné Pršany), Alsó Peresény (Dolné Pršany) a Illésfalva (Iliaš). Následkom čoho sa táto zmena do obecného štatútu poznačiť a I. odjel 1 §. pod 2. punktom modificatia zavjest sa uzavretja.

     Poneváč príspevok obci notárskeho platu aj naďalej nezmenitelní ostane – ponevač ale na polepšenia platu okresného notára visoki štát od 15. septembra r. 1895 ratajúc 54 zl. 59 kr. ročitú podporu povolil a túto sumu obec Radvány (Radvaň) opravnená súc spatričnej pokladnici ¼ ročních záloch zodvihnút aj vo svojich riadnich počtách povinna bude odrátať. Následkom čoho do obecného štatútu bolo modificatia VIII. odsek 40 čl. a pod 2 punktom zaznačiť uzavrelo.

Malachov 18. november 1895

Ján Kubiš (richtár)