Bystrický Permon

 

Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu.

Vydáva: Banskobystrický geomontánny park, Vychádza štvrťročne.

Šéfredaktor: Ing. Pavel Gender.

Zodpovedná redaktorka: PaedDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová, PhD., Redakčná rada: Ján Baláž, doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc.,  Mgr. Jozef Ďuriančik,

PaedDr. Dušan Jarina, Igor Chromek, Milan Žuffa-Ellek, Ing. Július Burkovský, PhDr. Vladimír Sklenka, Mgr. Eva Furdíková, RNDr. PhDr. Richard R. Senček, PhD., Michal Kiššimon, 
Grafická úprava: PaedDr. Dušan Jarina, Adresa redakcie: Ing. Pavel Gender, Horná 48, 974 01 Banská Bystrica, e-mailový kontakt: gender@pobox.sk,  nasudj@gmail.com, Tlač: – Svetlík Štefan, Slovenská Ľupča, Registr. číslo: OÚ-OPT-1/2003. Elektronickú podobu nájdete:  www.permon.eu 

 

Nižšie sa preklikom dostanete na jednotlivé čísla, ktoré priamo súvisia s Malachovom

 

číslo 1 - marec 2011 čítajte kliknutím na ikonu nižšie, strany č. 1, 4, 5:

 

číslo 2 - jún 2011 čítajte kliknutím na ikonu nižšie, strana č. 4:

 

číslo 3 - september 2011 čítajte kliknutím na ikonu nižšie, strana č. 6:

 

číslo 2 - jún 2012 čítajte kliknutím na ikonu nižšie, strana č. 9:

 

číslo 3 - september 2012 čítajte kliknutím na ikonu nižšie, strana č. 15: