Vznik a činnosť dobrovoľného hasičského zboru v Malachove

14.06.2013 20:38

    Oheň, dobrý sluha – zlý pán aj takto možno označiť živel, ktorý slovami filozofa „riadi chod sveta a nič neuniká spod jeho vlády“. Inými slovami oheň sprevádza ľudstvo na celej jeho doterajšej púti, ale tak ako je človeku nápomocný vie spôsobiť aj nezvratné škody.

     Prvé zmienky o organizovaní ochrany majetku a príbytkov pred požiarom zaznamenávame už v období Starovekého Ríma. Neskôr samotné mestá a ich občania preberali hasičské povinnosti a to predovšetkým nariadeniami na ochranu pred požiarmi. Na našom území v období Uhorského kráľovstva boli zriaďované prvé dobrovoľné hasičské zbory až v 18. storočí. Súviselo to najmä so zákonnou úpravou cisára Jozefa II., ktorý roku 1788 vydal prvý požiarny poriadok. Až o sto rokov neskôr vyšlo nariadenie, podľa ktorého mali byť v každej obci s vyše 50 usadlosťami zriadené hasičské zbrojnice.

     Vznik Dobrovoľného hasičského zboru (ďalej tiež DHZ) v Malachove je zatiaľ nejasný. Prvé indície na počiatky organizovanej hasičskej činnosti máme z roku 1909, kedy sa ako argument v procese zlúčenia obcí Malachov a Dolné Pršany spomína okrem spoločnej školy a nočného strážnika práve aj hasičstvo.  Z dostupných  dokladov Obvodného notárskeho úradu Radvaň sa dozvedáme o pôsobení a činnosti DHZ v Malachove najmä v období 1. ČSR.

Horný rad: 1. zľava František Kubančok, 2. sprava Haring / od Púlikov /
Stredný rad: 1. sprava Dobrota spod Hrušky, 3. sprava Pavol Kollár
Rad sediaci: 1. sprava Jano Hazo Ondráškovie, 2. sprava Dobrota Benzinoš, 3.sprava Ján Strelec od Komisárov, 2.zľava Ondrej Chmelík, 3. zľava Juraj Bušovský od Slaninov - richtár.

archív: Jana Kontrová

 

     Stav protipožiarnej ochrany na Slovensku bol po 1. svetovej vojne v žalostnom stave. Myšlienka hasičstva bola ťažšie chápaná a v porovnaní s českými krajinami jej korene boli na Slovensku slabo zapustené. V mnohých obciach existovali hasičské zbory iba formálne a žiadnu činnosť nevykazovali. Táto nepriaznivá situácia bola aj v obciach bývalého banskobystrického okresu. Nedostatky boli zjavné najmä v hasičskej výzbroji a výstroji, ktoré pretrvávali ako dôsledok vojnových rokov.  V decembri roku 1923 bola založená Okresná hasičská jednota 9 v Banskej Bystrici, ktorá musela za takýchto ťažkých pomerov pomaly a od základov budovať dobrovoľné hasičské zbory. Počiatky jej činnosti sa stretávali s nepochopením a neochotou u predstaviteľov niektorých obcí. Spolupracovníkmi sa stávali najmä miestni učitelia, ktorí myšlienku organizovanej ochrany majetku aktívne propagovali. Na prvom ustanovujúcom valnom zhromaždení boli zvolení jednotliví činovníci, za člena výboru bol zvolení aj Juraj Filipko z Malachova.[1] Neskôr boli vo výbore Ján Bušovský (r. 1928, 1931), Ján Krnáč (r. 1936, 1939) a Ondrej Chmelík (r. 1940). Výbor schválil členské ročné príspevky a to vo výške 50,- Kčs, menšie obce mali platiť 20 Kčs, väčšie 50,- Kčs a za každého člena zboru ročne 2,- Kčs.

Pravdepodobne Okresná hasičská jednota č. 9 v Banskej Bystrici. Zatiaľ jediný známy člen z Malachova je Juraj Cimerman - odspodu v treťom rade druhý sprava.

 

    Budovanie a reorganizácia hasičských zborov odštartovala hneď po zriadení Okresnej jednoty na prelome rokov 1923-24. V tejto súvislosti sa stretávame s informáciou zo 17. marca 1924, že je založený „ohňohasičský zbor v Radvani aj pre obce Kráľová a Kremnička, a druhý v obci Malachov. Tieto ohňohasičské spolky od vtedajšej vlády ešte nemali schválené stanovy.“[2] Postupne v každej obci banskobystrického okresu mali byť organizované dobrovoľné alebo povinné hasičské zbory bez ohľadu na to či dotyčná obec má hasičské náradie už zakúpené alebo nie. Povinným hasičom bol každý muž od 20. do 40. roku veku svojho. Mechanizmus fungoval nasledovne. Obce, ktoré mali menej ako 150 obyvateľov museli vykázať aspoň 12 organizovaných hasičov v zbore. Nad 150 obyvateľov musel mať hasičský zbor v obci najmenej 24 členov, obce nad 800 obyvateľov museli udať členov primerane k počtu obyvateľstva. V Malachove bolo v roku 1924 36 hasičov a v roku 1925 bolo v DHZ 32 členov. Tu sú mená činných členov Dobrovoľného ohňohasičského zboru v Malachove z roku 1925. Táto členská základňa obsahuje okrem činných členov aj tých, ktorí z DHZ vystúpili alebo nastúpili na základnú vojenskú službu:[3]

 

1. Ján Haring

2. Ján Kapusta Gilan

3. Juraj Kapusta Gilan

4. Ján Kubiš Tesár

5. Ondrej Hladký

6. Pavel Krnáč

7. Ondrej Krnáč

8. Juraj Krnáč Zozáhrady

         Juraj Krnáč – vystúpil z DHZ

9. Ondrej Kártik

         Ján Krnáč Španiel – vojak

10. Juraj Krnáč

         Ondrej Šajdák – vystúpil z DHZ

11. Pavel Šajdák

         Ján Haring – vystúpil z DHZ

         Samuel Haring – vystúpil z DHZ

         Ján Haring Malý – vojak

12. Ondrej Dobrota Ruman

         Matej Kubiš – vystúpil z DHZ

13. Ondrej Kubiš Tesár

14. Ján Filipko

15. Ján Dobrota Ruman

16. Matej Dobrota

17. Ondrej Kapusta Buris

18. Ján Strelec Ondrov

         Ondrej Strelec – vojak

19. Pavel Strelec

         Ján Dobrota Hazo – vojak

         Ján Kapusta Bavco

20. Ján Nátan

21. Matej Dobrík

22. Juraj Kováč

23. Ján Dobrota Družba

24. Ján Dobrota Brčko

25. Ján Kubiš Tomovie

26. Ján Kubiš Španiel

27. Ján Bušovský

28. Juraj Bušovský

29. Ondrej Chmelík

30. Ondrej Dobrota Hanák

31. Ján Krnáč Zvŕšku

32. Pavel Kollár Bavco

 

     Hasičstvo v nasledujúcich rokoch zaznamenáva rozvoj a postupne sa jeho činnosť okrem svojpomocnej a ochrannej, rozširuje aj do roviny národnej, spoločenskej a kultúrnej. Sociálny aspekt bol pretavený do vytvorenia posmrtného fondu, z ktorého bola vyplácaná podpora pozostalým po zomrelých hasičoch. Išlo o sumu 1000 Kčs, ktorá bola v rokoch 1936-1948 vyplatená každej pozostalej rodine. Počas týchto trinástich rokov bola v Malachove takáto podpora poukázaná iba vdove po Jurajovi Cimermanovi, ktorý 29. marca 1944 zahynul za tragických okolností.

Hasiči v roku 1926 pri drevenej zvonici v Malachove, ktorá stála v strede obce od Ortútskej cesty vpravo (v smere nahor), dnes záhrada Handlovských (SA Jarmily Csalovej)

 

     V roku 1926 Župný úrad vo Zvolene uverejnil rozhodnutie o povinnosti obecných a notárskych úradov zabezpečiť zriadenie dobrovoľných hasičských zborov a taktiež ich patričné  vyzbrojenie. Ďalej obce boli povinné zaradiť do svojich rozpočtov nákladovú položku na hasičstvo. Toho istého roku bola obciam v banskobystrickom okrese udelená finančná podpora na zakúpenie hasičského náradia. Túto pomoc Krajinského úradu v Bratislave využilo iba 28 obcí v okrese, medzi nimi aj Malachov v sume 1000,- Kčs.  V rámci tejto činnosti si DHZ v Malachove v roku 1930 zakúpil striekačku s príslušenstvom. Z archívnych písomností vieme, že dobrovoľní hasiči v Malachove nadobudli na jej zakúpenie finančnú podporu od Zemskej banky vo výške 4000,- Kčs. Hasiči tak získali do svojej výzbroje dvojkolesovú striekačku ručnú na perách fig. 12/110 mm. Striekačka bola jednoprúdová s kompletným príslušenstvom a spolu s 8 m savíc, 2 m impregnovanej gumenej hadice č. 6 a 1 párom šróbenia a to všetko za dojednanú cenu 12 500,- Kčs. Striekačku dodali Hasičské závody a.s. z Turčianskeho Sv. Martina a to na splátkový kalendár v týchto troch termínoch. Prvú splátku vo výške 4000,- Kčs malo obecné zastupiteľstvo v Malachove uhradiť obratom po obdŕžaní finančnej podpory najneskôr však do 31. decembra 1930. Druhá časť 4000,- Kčs mala byť uhradená po prevzatí striekačky a zvyšných 4500,- Kčs malo byť splatné do 31. mája 1931 a to všetko bezúročne. Striekačka bola z továrne pre výrobu hasičského náradia každého druhu z Martina zaslaná v máji 1930 a rada obce a veliteľstvo hasičského zboru v Malachove potvrdilo dňa 2. júna 1930 prevzatie a odovzdanie striekačky s príslušenstvom do užívania.[1] V roku 1937 čerpal DHZ v Malachove opäť ďalšiu finančnú podporu v sume 500,- Kčs.[2]

 

Odtlačok pečiatky Dobrovoľného hasičského zboru z roku 1925

 

     V zmysle predošlých nariadení bol k 16. decembru 1927 zostavení tento súpis 21 až 40 ročných, hasičstva povinných mužov v obci Malachov:[5]

 

Meno                                                      Povolanie                       Dátum narodenia           Poznámka              

 

Haring Ján Ondrovie                                   roľník                                12.09.1893

Klačan Juraj                                              krajčír                                02.04.1889

Kubiš Ondrej Paľov                                    obuvník                              06.02.1904

Kapusta Ján Gilan                                      robotník                              11.03.1893

Kapusta Juraj Gilan                                    robotník                              12.04.1896                          činný

Krnáč Ján Španiel                                      robotník                              24.02.1905                          činný

Kubiš Ján Ondrovie                                    robotník                              19.12.1896

Klačan Ondrej ml.                                      robotník                              25.10.1902

Kártik Ondrej                                             furman                               03.04.1903                          činný         

Krnáč Ondrej Samov                                  furman                               13.09.1889

Krnáč Juraj Samov                                     furman                               20.09.1898

Krnáč Matej                                              robotník                              06.04.1901                          činný

Krnáč Pavel Adamovie                                robotník                             10.03.1891

Krnáč Juraj Zozáhrady                                robotník                             18.01.1900

Krnáč Ján Zozáhrady                                  robotník                              18.05.1896

Krnáč Juraj Zosklepu                                  robotník                              20.01.1903

Šajdák Ján Zpredku                                    robotník                              09.04.1905

Šajdák Pavel Klajto                                     robotník                              19.12.1901

Šajdák Ondrej Klajto                                   robotník                              30.03.1900

Šajdák Ján Klajto                                        robotník                              14.09.1897

Haring Ondrej Paľov                                   furman                                18.12.1906

Haring Ján Prísažný                                     roľník                                 15.10.1896

Haring Ján Malý                                          robotník                              18.03.1904                          činný

Dobrota Ondrej Chovan                               dozorca väzňov                    18.02.1893

Haring Ján Kubiško                                     robotník                               17.01.1903

Dobrota Ondrej Ruman                               robotník                               30.04.1892                          činný

Kubiš Matej Cestárov                                  robotník                               18.10.1899

Filipko Ján                                                 robotník                                04.10.1903

Kollár Ján                                                  obchod. vedúci                      22.03.1892

Dobrota Ján Ruman                                    obchod. sluha                       25.08.1902                          činný

Plaj Ondrej                                                obuvník                                03.08.1902                          činný

Kollár Ondrej                                             robotník                                28.02.1889

Kapusta Ondrej Buris                                  robotník                                26.01.1895                          činný

Dobrota Ondrej Hanák                                robotník                                05.11.1905                          činný

Slabej Juraj                                               pekár                                   13.03.1901

Kapusta Ján ml.                                          robotník                               06.04.1900                          činný

Strelec Ján ml.                                           robotník                               19.12.1899                          činný

Strelec Pavel Horárov                                  robotník                               27.01.1906                          činný

Weis Ján                                                    robotník                               24.06.1901

Strelec Pavel                                              furman                                08.09.1900                          činný

Šima Alexander                                          stolár                                  01.04.1905                          činný

Hronec Ján                                                 robotník                              19.11.1901

Mesík Ondrej                                              robotník                              11.05.1904

Gašpar Juraj                                               robotník                              02.05.1901

Dobrota Ján Hazo                                        robotník                              04.02.1905                          činný

Kollár Pavel Bavco                                       robotník                              18.06.1906                          činný

Kapusta Ondrej Štrbo                                  robotník                              15.02.1897

Riečan Ján Vaňo                                         robotník                               26.11.1903                          činný

Riečan Juraj Vaňo                                       robotník                               15.04.1906

Repka Štefan                                              robotník                               13.06.1903

Dobrota Juraj Ruman                                   robotník                               20.04.1894

Dobrota Pavel Ruman                                  robotník                                06.10.1899

Dobrota Matej Ruman                                  robotník                               09.10.1904                          činný

Strelec Samuel                                            roľník                                  22.04.1892

Zelenka Karol                                              krajčír                                  10.12.1889

Riečan Juraj Svrčok                                      furman                                16.11.1905

Štesko Ondrej                                              stolár                                  23.09.1899

Dvorský Juraj Hucko                                     furman                                 08.05.1901

Nátan Ján                                                    obuvník                                27.06.1902                          činný

Oravec Juraj                                                robotník                               14.09.1894

Dobrota Ján Družba                                      robotník                               17.04.1904

Kubiš Juraj                                                  obecný pastier                      27.12.1900

Dobrota Ján Brčko                                        robotník                               02.12.1901

Dobrota Ondrej Brčko                                   robotník                               08.09.1889

Solivajs Juraj                                               robotník                               01.09.1896

Dvorský Ján Hucovie                                     robotník                               13.03.1905

Chmelík Ondrej                                            robotník                               30.09.1904                          činný

Kubiš Ján Španiel                                         robotník                               02.09.1898                          činný

Bušovský Ondrej                                          obchodník                            28.01.1891

Bušovský Juraj                                             robotník                              19.05.1904                          činný

Bušovský Ján                                               robotník                               14.11.1895                          činný

 

     Každý hasičský zbor sa riadil svojimi stanovami a tiež požiarnopolicajným (protipožiarnym) poriadkom.  Práve doplnky takéhoto jedného poriadku z roku 1935 pre obec Malachov nám dávajú príležitosť nazrieť do pokynov nadriadených orgánov. Útržkovite sa dozvedáme, že „uskladnenie obilnín, sena slamy a pod. chytľavých plodín musí byť vo vzdialenosti najmenej od cesty na 15 metrov, od lesa 100 metrov, od posledného staviska v obci na 200 metrov. Pri jednotlivých staviskách možno uložiť na voľnom priestranstve vo vzdialenosti aspoň 10 až 20 metrov. Podľa krytiny budov výnimočne len najmenšiu zásobu slamy a sena a pod. zodpovedajúcu nanajvýš týždennej spotrebe, ktorú možno pri požiari uhasiť domácimi ľuďmi.

     Ďalej v zastavanej časti obce majú byť obilie, seno, slama a pod. chytľavé plodiny ukladané len vo zvláštnych k tomu určených staviskách (stodoly, kôlne), od ostatných stavísk primerane vzdialených, alebo oddelených požiarovým múrom. Pri kôlňach, stodolách obsahujúcich viacej než 100 q, alebo pri viacerých stohoch pohromade, ktorých obsah má úhrnom viac než 100 q, majú byť medzi týmito vzdialenosti 40 metrov. Iné hospodárske ľahko zápalné predmety majú byť umiestnené aspoň v 5 metrovej vzdialenosti od stavísk“.

     Okrem toho sa tu konštatuje, že obec má dostatok vody z potoka a miestnych studní. Na záver zisťujeme niekoľko informácií o výbave a výzbroji, ktorá mala obsahovať „ jednu ručnú striekačku s celým príslušenstvom a 200 metrov hadíc nízkotlakových, úplnú výzbroj pre 24 hasičov, ako šaty, čiapky, sekery, hasiace náčinie, tiež rebríky 2-6 metrov dlhé. Ďalej aspoň 2 lampy riadne uzavreté. Tiež vedrá počtom aspoň 8.

     Nakoľko v obci je elektrické vedenie, musí mať hasičstvo aj nástroje k práci na elektrickom vedení, ako kľúč k sekčným vypínačom, gumové rukavice a galoše, kliešte na poistky atď. Hasičské skladište a náradie treba riadne poistiť proti ohňu. Hasičstvo má byť poistené proti úrazu a smrti, prémiu nech platí obec z obecného požiarneho fondu“. Požiar v obci sa ohlasoval trúbením a zvonením a povinnosť osôb byť k dispozícii pre potreby obecného hasičstva bola ohraničená na vek od 18 do 60 rokov.[6]

     Rýchlejšiemu a kvalifikovanejšiemu rozvoju hasičstva v okrese napomáhali pravidelné obvodové cvičenia, ktoré organizovala Okresná hasičská jednota. Jedno takéto cvičenie sa uskutočnilo aj v Malachove v roku 1936. Toho istého roku si malachovský DHZ postavil moderné hasičské skladište. Po skončení druhej svetovej vojny vykazovali zbory len nepatrnú činnosť. Tento stav bol zapríčinený veľkými materiálnymi škodami, ktoré priniesla so sebou vojna. Na povzbudenie intenzívnejšej aktivity bol usporiadaný v roku 1948 v Banskej Bystrici okresný cvičiteľský kurz, na ktorom sa zúčastnili aj Juraj Šajdák a Ondrej Klačan z Malachova.

Hasiči z Malachova pravdepodobne na cvičení, zľava: Juraj Dobrota, Bobot, František Kubančok, Pavel Kubiš

archív: Jana Kontrová

 

     Na veliteľskej schôdzke dňa 3. júla 1945 bola Okresná hasičská jednota rozdelená na 17 obvodov. Malachov patril do prvého spolu s Radvaňou, Hornými Pršanmi a Kremničkou. V roku 1948 pribudli do tohto obvodu aj Badín, Rakytovce, Vlkanová, Hronsek a Lukavica.

     V rámci vnútornej štruktúry dobrovoľných hasičských zborov vznikli osobitné samaritánske zložky. Ich vznik si vyžiadala potreba ochrany zdravia a najmä plnohodnotného a rýchleho poskytnutia prvej pomoci. Organizovaním týchto jednotiek bol poverený Juraj Šuška, ktorý sa stal okresným samaritánskym dozorcom. Prvý samaritánsky kurz bol usporiadaný v roku 1933 v Radvani, na ktorom prednášal dobre známy MUDr. P. Lisecký. Význam a dôležitosť hasičských samaritánskych zložiek tkvel nielen pri záchranných prácach pri požiaroch, ale aj v úlohe plniť službu pri všetkých športových a zábavných podujatiach. V priebehu dvoch rokov počet samaritánov vzrástol na 222 osôb v rámci celého okresu.  Aj v Malachove bola zriadená táto zložka, v roku 1948 plnilo túto úlohu 5 členov DHZ, traja muži a dve ženy.

     Hasičská jednota v okrese napredovala, počet činných členov vzrástol k 31. decembru 1948 na 1497 dobrovoľných hasičov. Na tomto množstve sa podieľal aj DHZ v Malachove, ktorý sa  spomedzi 56 zborov vyšplhal na piate miesto, čo do počtu činných príslušníkov. Veliteľom zboru bol Juraj Šajdák. Zbor mal 34 mužských, 2 ženských a 4 čestných členov. Ako už bolo napísané 3 muži a 2 ženy z tohto počtu boli vyškolení v poskytovaní prvej pomoci. Výzbroj a výstroj, ktorými v Malachove hasiči disponovali zahŕňala 1 ručnú striekačku, 120 metrov hadíc, 10 metrov savíc, 37 služobných a rovnaké množstvo pracovných rovnošiat. Samaritáni mal k dispozícii 2 torby a 1 nosidlá.[7]

  zľava: Snopko, Ondrej Chmelík, Ondrej Dobrota od Hanákov                   Ondrej Dobrota (od Hanákov)

archív: Igor Krnáč

 

Myšlienka hasičstva a ochrany majetku si zaslúži pozornosť a pochopenie aj v súčasnej dobe i keď jej organizácia a štruktúra sa transformovala vo väčšej miere do profesionálnej úrovne. V minulosti pôsobili hasiči vo svojej službe nezištne bez nároku na honorár. Odmenou im bola úcta a porozumenie ostatných obyvateľov obce.

Stojaci zľava: Jozef Jakubkovič, Ondrej Čief, Ján Handlovský, Ján Kubiš, Pavol Oravec, 
Dolný rad zľava: Miroslav Strelec, Peter Plaj, Juraj Krnáč, Dušan Sedliak

archív: Viera Frolová[1] Bevilaqua, J.: Pamätnica o 75-ročnej činnosti Dobrovoľného hasičského zboru a 25-ročnej činnosti Okresnej hasičskej jednoty č. 9 v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, 1949, str. 91

[2] Evidencia spolkov v notariáte, Administratívne písomnosti, Odvodný notársky úrad Radvaň, ŠA BB, sign. 255, krab. 19

[3] Dobrovoľné hasičské zbory, Administratívne písomnosti, Odvodný notársky úrad Radvaň, ŠA BB, sign. 257, krab. 19

[4] Bevilaqua, J.: Pamätnica o 75-ročnej činnosti Dobrovoľného hasičského zboru a 25-ročnej činnosti Okresnej hasičskej jednoty č. 9 v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, 1949, str. 112

[5] Dobrovoľné hasičské zbory, Administratívne písomnosti, Odvodný notársky úrad Radvaň, ŠA BB, sign. 257, krab. 19

[6] Doplnky požiarnopolicajného poriadku obce Malachov, Odvodný notársky úrad Radvaň, ŠA BB, sign. 266, krab. 23

[7] Bevilaqua, J.: Pamätnica o 75-ročnej činnosti Dobrovoľného hasičského zboru a 25-ročnej činnosti Okresnej hasičskej jednoty č. 9 v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, 1949, str. 143