Súpisy daňovníkov Malachova v období rokov 1773-1847

12.03.2015 20:10

 

Pre výskum pomerov a charakteru osídlenia Malachova koncom 18. storočia a v prvej polovici 19. storočia sú osobitne cenným prameňom súpisy daňovníkov alebo tiež označované ako dikálne súpisy. Účelom vzniku týchto súpisov bola štátna daň, ktorú vyberal štátny inštitút a to župa v rámci svojho územia. Výšku a rozvrhnutie štátnej dane na jednotlivé župy určoval uhorský snem. Najpodstatnejšou časťou financovania Uhorského kráľovstva boli dane, ktoré platili hlavne poddaní. A práve kvôli prehľadu hospodárskej sily poddaných a efektívnejšiemu výberu daní začali vznikať tieto súpisy.

     Súpisy daňovníkov sa zostavovali prakticky na každý hospodársky rok. A keďže boli súčasťou zdaňovania obyvateľstva obsahovali nielen mená a počet daňovníkov ale aj ich ekonomické možnosti ako povolanie, nehnuteľný majetok, hospodárske zvieratá, osoby nad 16 rokov atď. Uvedené súpisy uvádzajú všetky zdanené sídla na sledovanom území Malachova v jednotlivých rokoch zdanenia väčšinou zoradené podľa jeho aktuálneho daňovníka. Na druhej strane nemusia zachytávať všetky v danej dobe existujúce sídla, ale len zdanené sídla. Sídla, ktoré boli dočasne, alebo trvale vyňaté zo zdanenia, do súpisov zaradené neboli. Súpisy tak obsahovali iba mená všetkých daň platiacich poddaných v Malachove, veľkosť ich majetku a rozlohy ich pozemkov. Súpis a zdaňovanie obyvateľstva vykonávali perceptori (župní úradníci), alebo stoliční prísediaci, zástupcovia slúžnych či slúžni osobne. Za výsledky sčítania bol zodpovedný slúžny  príslušného slúžnovského okresu. Súpisy daňovníkov v Malachove sú takmer kompletné od roku 1773 až do roku 1847/48.[1] Na základe nich môžeme sledovať vývojové trendy komunity obyvateľov Malachova v tomto období.

     Sledované obdobie nadväzuje na niekoľkoročný proces zavádzania a realizácie urbárskej regulácie Márie Terézie, ktorá vymedzila a zjednotila vzájomné práva a povinnosti medzi poddanými a zemepánom v rámci celého Uhorska. Záujem štátu o obyvateľov Malachova ako o pracovnú silu ale najmä ako o poplatníkov platiacich dane, začal v roku 1773 vytvorením daňového súpisu. Pristavme sa pri ňom, pretože nám dáva možnosť preskúmať existenčné zázemie ľudí žijúcich v Malachove. Daňový súpis v roku 1773 zaznamenáva v Malachove 34 domov z toho 2 domy druhej kategórie a všetky ostatné najhoršej tretej kategórie. V malachovskej komunite žilo v tomto roku celkovo  37 daňových poplatníkov (mená ako Martin Gilan, Ondrej Kapusta mladší, Ján Štubňan, Ondrej Kapusta prostredný, Martin Kapusta prostredný, Vavrinec Klačan, Ján Kartik, Štefan Rosniansky, Juraj Krnáč, Juraj Štetka, Ondrej Kapusta starší, Michal Bursa, Ján Chovan, Juraj Kartik mladší, vdova po Pavlovi Klimentovi , Michal Roháč, Ján Buša, Ján Kapusta mladší, Juraj Kapusta, Pavol Haring, Pavol Hanák, Ján Dedina starší, Juraj Handlovský, Matej Cimerman, Ondrej Králik, Ondrej Kapusta najstarší, Pavol Kapusta, Ján Kapusta starší, Martin Kapusta starší, Martin Haring, Ján Handlovský, Ondrej Zvada, Ján Dedina mladší, Martin Kapusta mladší), z toho iba 19 sedliakov malo obrábanú pôdu a kosné plochy podliehajúce dani. Daňoví poplatníci mali celkovo 14 volov, 26 kráv, 1 býka, 12 koní a 22 oviec. Najmajetnejšími daňovníkmi čo do počtu hospodárskych zvierat boli Vavrinec Klačan a Juraj Krnáč, ktorí mali domy lepšej druhej kategórie a obaja boli v roku 1773 aj členmi  obecného zastupiteľstva vo funkcii prísažných.

Strana súpisného hárku z roku 1774

 

     Z nasledujúcich súpisov vieme, že v roku 1774 boli v Malachove spísaní ako poplatníci štyria podželiari Matej Buris, Juraj Kapusta, Ján Roháč a Martin Kapusta. O rok neskôr boli zaznamenaní  už len traja podželiari, ktorí nemali vlastný dom. Okrem nich v evidencii osôb podliehajúcich zdaneniu bol započítaný aj sluha v dome u Vavrinca Klačana. Rok 1777 nebol zrejme hospodársky veľmi priaznivý pretože registrujeme v obci pokles hospodárskych zvierat, celkovo mali iba 6 volov a 15 kráv. V roku 1778 bolo v Malachove stále 34 domov všetky najhoršej tretej kategórie, v ktorých bývali nasledujúce domácnosti: dom č.1 Martin Gilan a podželiar Matej Buliš, č.2 Ondrej Kapusta mladší, č.3 Ján Štubňan, č.4 Ondrej Kapusta prostredný, č.5 Martin Kapusta prostredný, č.6 Vavrinec Klačan, č.7 vdova po Jánovi Kártikovi, č.8 Štefan Rosniansky, č.9 Juraj Krnáč, č.10 Juraj Štetka, č.11 Ondrej Kapusta starší, č.12 Michal Bursa, č.13 Ján Chovan, č.14 Juraj Kártik mladší, č.15 vdova po Pavlovi Klimentovi, č.16 Michal Roháč, č.17 Ondrej Buša (Bušovský), č. 18 Ján Kapusta mladší, č.19 Juraj Kapusta, č.20 Pavol Haring, č.21 Pavol Hanák, č.22 Ján Dedina, č.23 Juraj Handlovský, č.24 Matej Cimerman, č.25 Ondrej Králik, č.26 Ján Kapusta, č.27 Pavol Kapusta, č.28 Ján Kapusta, č.29 Martin Kapusta starší, č.30 Martin Haring, č.31 Ján Handlovský, č.32 Ondrej Zvada, č.33 Ján Dedina mladší, č.34 Martin Kapusta mladší. Podľa výkazu za rok 1779 žilo v obci 11 sedliakov, 19 želiarov, 1 podželiar a objavuje sa v Malachove nový poplatník Daniel Ferro (novus colonus). Po dva voly malo deväť rodín (Ondrej Kapusta prostredný, Ondrej Klačan, Juraj Krnáč, Juraj Štetka, Ondrej Kapusta starší, vdova po Michalovi Roháčovi, Ján Kapusta, vdova po Jánovi Dedinovi a Pavol Kapusta); v celej obci bolo 10 koní z toho Ondrej Králik mal tri; 14 oviec, z ktorých štyri vlastnil Juraj Štetka. Pre pokročilý vek nie sú v roku 1780 uvedené medzi daňovníkmi vdovy po Martinovi Gilanovi, Jánovi Kártikovi, Jurajovi Kártikovi, Pavlovi Klimentovi, Michalovi Roháčovi a Jánovi Dedinovi.

     Nasledujúce roky výraznejší vývoj v Malachove neregistrujeme. Zmena nastáva v roku 1786 kedy bolo v obci už 37 domov. V dome č.1 strieda Juraja Gilana nový poplatník Ondrej Dobrota, okrem ktorého žili v tomto dome ešte dvaja podželiari Matej BulišJuraj Mlynár. Taktiež sa vytráca z daňových záznamov priezvisko Cimerman, kedy Mateja Cimermana nahrádza v tejto domácnosti Ján Kártik. Pribudli nové domy, č. 17  Michal Roháč, č. 36 Ondrej Kapusta a č. 37 Daniel Ferro. Stav hospodárskych zvierat v tomto roku vykazuje tiež výraznejší posun. V obci bolo 20 volov, 28 kráv, 19 koní, 56 oviec a 7 kôz. Takmer každá domácnosť chovala po jednej krave a Martin Kapusta (č.5) mal až 4 voly a tiež najviac oviec 6 ks. Po tri kone chovali Ondrej Králik mladšíOndrej Klačan.  

     O rok neskôr sú pomery v Malachove prakticky rovnaké. Rok 1787 je však významný tým, že bolo ukončené prvé sčítanie celého obyvateľstva v Uhorsku vrátane šľachty. O tomto sčítaní rozhodol cisár Jozef II., ktorý vydal 1. mája 1784 nariadenie o sčítaní ľudu. Samotné sčítanie sa začalo v novembri 1784 a dokončilo sa až v roku 1787. Podľa neho malo Uhorsko 6 467 829 obyvateľov. Sčítacie orgány v niekdajšej Zvolenskej stolici uskutočnili sčítanie obyvateľstva roku 1787, ale detaily o priebehu sčítania nepoznáme. Zdá sa, že sčítacie hárky a ostatný spisový materiál v roku 1790 (po smrti Jozefa II.) z odporu k akcii zničili.

     Sčítanie prinieslo pomerne hodnoverné údaje o počte obyvateľov a domov v krajine, stoliciach a jednotlivých obciach. Obyvateľstvo sa vtedy členilo podľa rodinného stavu, respektíve podľa spoločenského postavenia. Zbierali sa údaje o migrácii ľudí a v rámci určitých hraníc sa uvádzalo vekové rozloženie mužskej populácie. Sčítanie spracovalo aj údaje o počte a štruktúre rodín (domácnosti) bývajúcich v jednom dome. Povolania sa registrovali len všeobecne a náboženská príslušnosť nebola súčasťou dotazníkov.

     V Malachove v čase sčítania stálo 39 domov, v ktorých žilo 274 obyvateľov v 60 rodinách. Sedem ľudí bolo v tomto čase mimo svojho domova. V zložení obyvateľov mierne prevládali muži, spolu ich bolo 138 a žien bolo 136. Chlapcov vo veku do 12 rokov napočítali sčítací komisári 36 a mládencov od 13 do 17 rokov bolo 12. Dane odvádzali najmä roľníci, ktorých bolo v obci 18 a ďalších 14 dospelých ľudí žilo v ich rodinách. Želiarov bolo až 48. Ďalšie zloženie obyvateľov Malachova dopĺňali ešte sluhovia, nájomcovia a iní, ktorých bolo celkovo 10. V čase sčítania sa v Malachove nenachádzali žiadni kňazi, šľachtici, alebo úradníci. Keďže jednotlivé sčítacie hárky sú nedostupné nevieme presne k akému dátumu boli vyššie uvedené údaje spísané. Údaje sú tak získané iba zo sumárneho výkazu za celú obec.[2]

     K dispozícii máme však dikálny súpis z toho istého roku, preto si tieto informácie môžeme verifikovať aj z druhého prameňa. Samotný daňový súpis bol vyhotovený k 31. augustu 1787 a vykazuje viditeľné rozdiely oproti výsledkom z jozefínskeho sčítania ľudu. Súpis zaznamenáva iba 37 domov a boli obývané takto: č.1 Ondrej DobrotaMatej Buliš, a Juraj Mlynár, č.2 vdova po Ondrejovi Kapustovi a Juraj Roháč, č.3 Ján Štubňan, č.4 Ondrej Králik mladší, č.5 Martin Kapusta, č.6 Ondrej Klačan, č.7 vdova po Jánovi Kártikovi, č.8 Štefan Rosniansky, č.9 Juraj Krnáč, č.10 Ján Štetka, č.11 Juraj Kapusta, č.12 Michal Borsa, č.13 Ján Chovan, č.14 Michal Kártik, č.15 Matej Kliment, č.16 Ondrej Roháč, č.17 Michal Roháč, č.18 Ondrej Buša (Bušovský), č. 19 Ján Kapusta starší, č.20 Juraj Kapusta, č.21 Pavol Haring, č.22 Pavol Hanák, č.23 Ondrej Dedina, č.24 Juraj Handlovský, č.25 Ján Kártik, č.26 Ondrej Králik starší, č.27 Ján Kapusta, č.28 (vo výkaze chýba toto poradové číslo, ale z predchádzajúcich a aj nasledujúcich rokov vieme, že patrilo Pavlovi Kapustovi), č.29 Ján Kapusta mladší, č.30 Martin Kapusta, č.31 Martin Haring, č.32 Ján Handlovský, č.33 vdova po Ondrejovi Zvadovi, č.34 Ján Dedina mladší, č.35 Ján Kapusta, č.36 Ondrej Kapusta, č.37 Daniel Ferro (novousadlík). Rovnako aj počty sedliakov, želiarov a sluhov sú rozdielne. Súpis uvádza iba 14 sedliakov, 20 želiarov, 3 podželiarov, 2 sluhov a 35 ďalších členov domácností. Najpočetnejšiu domácnosť mal Martin Kapusta (dom č.5), ktorý mal dospelého syna, dve dospelé dcéry a brata. Príčiny odchýlok vo výsledkoch z oboch prameňov nie sú pre nás známe.

     O šesť rokov neskôr v roku 1793 patrilo do daňového objektu obce Malachov 35 domácností. Domov bolo už len 36 z toho jeden (č. 12) bol prázdny po Michalovi Borsiakovi. Novousadlík Daniel Ferro a taktiež aj jeho dom (č. 37) sa už vo výkazoch neobjavuje. Kategória domov bola stále najhoršia. Obrábaná pôda a kosné plochy boli zaradené do tretej a štvrtej bonitnej kategórie a užívalo ich celkovo 24 domácností. V obci sa objavujú nové priezviská ako Valašťan (č. 1), Krajči (č. 20) a Kollár (č. 29). Prvý krát od začatia evidencie pravidelných dikálnych súpisov sa stretávame v Malachove s prítomnosťou priezviska Strelec (dom č. 16 a č. 34). Táto skutočnosť je pomerne zaujímavá, keďže v predchádzajúcich desaťročiach sa toto priezvisko  vyskytuje v obci bežne. Svedčia o tom viaceré matričné záznamy radvanskej farnosti.

     Malachovská komunita sa v ďalších rokoch intenzívnym vývojom neprejavuje, preto vyberáme z daňových výkazov len zaujímavejšie informácie. V roku 1796 sa menil daňový kľúč a daný výkaz zaznamenáva menšiu recesiu v Malachove. Domov je len 35 z toho sú neobývané dva (č. 12  a č. 21). Zo záznamov sa vytráca daňový poplatník Pavol Kapusta (č. 28) a tiež v tomto roku nie sú v obci žiadni podželiari, sluhovia alebo slúžky. Ani stav hospodárskych zvierat nie je vysoký o čom svedčí výsledný počet dojných kráv, číslo 4 je naozaj málo pre takéto množstvo ľudí. 

     O rok neskôr sa v zozname objavujú v oboch neobývaných domoch noví daňoví poplatníci. V dome č. 12 je to Jozef Zauška a v dome č. 21 Matej Buliš, želiari, ktorí v roku 1797 nemali ešte žiaden statok a ani žiadnu obrábanú pôdu, či kosné plochy. Na konci 18. storočia v Malachove figuruje nový daňový poplatník Juraj Ivan (č.32)

     Začiatok 19. storočia sa nesie v znamení predchádzajúcich rokov. Malachov má v roku 1800 stále 35 domov ale jeden je opäť opustený, pravdepodobne po želiarovi Matejovi Bulišovi (usudzujeme tak podľa poradia predchádzajúcich zápisov). O rok neskôr sú prázdne domy už dva. Hospodársky rast nastáva v roku 1802, kedy počet hospodárskych zvierat je značne vyšší ako po minulé roky. Celkovo bolo zapísaných 16 volov, 38 kráv, 3 býky, 5 teliat, 16 koní, 7 ošípaných a 50 oviec. Najviac statku choval Ondrej Klačan (dom č. 6), ktorý mal 2 voly, 2 kravy, 1 býka, 2 kone a 5 oviec. Tri kone mal Ondrej Dedina, po dva kone chovali Ján Králik, Pavol Krnáč, Juraj Štetka, Pavol Haring, Pavol Králik a jedného koňa vlastnil Martin Kapusta mladší, ktorého rodina sa rozrastá. Z výkazu je zrejmé, že Martin Kapusta mladší (dom č. 19) mal ešte ďalších dvoch bratov a jedného dospelého syna a dve dospelé dcéry. V domácnosti Pavla Haringa (dom č. 11) bola do zoznamu zdanených osôb započítaná aj slúžka. Novými poplatníkmi v Malachove sú Ján Buris (č. 21) a Ján Ruman (č. 28). Z výsledného počtu 36 domov je jeden (dom č. 12) stále neobývaný.

     Neskôr k 3.3.1812 bol Malachov obývaný nasledovne: dom č.1 Ján Valašťan, č.2 Ondrej Kapusta, č.3 Pavol Strelec, č.4 Ján Králik, č.5 Martin Kapusta a Ondrej Kapusta, č.6 Ondrej Klačan, č.7 Ondrej Ruman, č.8 Ján Kártik, č.9 Ján Krnáč, č.10 Juraj Šajdák, č.11 Ján Haring, č.12 Ján Chovan, č.13 Ján Kapusta, č.14 Samuel Kártik, č.15 Ján Dobrota, č.16 Ondrej Strelec, č.17 Juraj Roháč, č.18 Ondrej Buša (Bušovský), č.19 Juraj Chila, č.20 Samuel Kapusta, č.21 vdova Mária Buris, č.22 Juraj Reis (panský pastier), č.23 Pavol Hanák, č.24 vdova Anna Dedina, č.25 Ján Handlovský, č.26 Ján Strelec, č.27 Ján Valašťan, č.28 Pavol Králik, č.29 Ján Hanák, č.30 prázdny dom po Jánovi Kollárovi, č.31 Ján Kollár, č.32 Martin Kapusta, č.33 Ján Haring, č.34 vdova Zuzana Handlovský, č.35 Juraj Zvada, č.36 Ondrej Strelec, č.37 Ján Kapusta, č.38 Pavol Dobrota. Množstvo domov poskočilo na číslo 38, v ktorých bývalo 12 sedliakov a 22 želiarov. Medzi nimi neboli pre pokročilý vek uvedení Ján Kollár a vdovy Anna Dedina a Mária Buris. V obci sú aj 5 sluhovia (u Ondreja Kapustu, Jána Krnáča, Juraja Roháča, Pavla KrálikaJána Kollára) a 1 slúžka, ktorú slúžila v domácnosti Jána Kollára. V porovnaní s predošlými výkazmi stavu hospodárskych zvierat došlo k zreteľnému posunu. Ján Králik mal 4 kone, po tri kravy chovali Ján Krnáč, Ján Haring, Ondrej BušovskýPavol Králik. Najviac oviec mali  Ján Kollár (15 ks), Martin Kapusta (10 ks) a Ondrej Bušovský (9 ks). Medzi najväčších hospodárov, ktorí v roku 1812 dochovávali dobytok patril určite Ján Haring (č. 11), jeho hospodárstvo tvorili 2 voly, 3 kravy, 1 býk, 1 teľa, 2 kone, 3 ošípané a 4 ovce. Ďalšími boli Ján Králik (č. 4), Ondrej Klačan (č.6), Ján Krnáč (č. 9), Juraj Šajdák (č. 10), Juraj Roháč (č.17), Ondrej Bušovský (č. 18), Juraj Chila (č. 19), Ján Strelec (č. 26), Pavol Králik (č. 28) a Ján Kollár (č. 31). Naopak bez majetku, trpiaci nedostatkom a biedou boli Juraj Zvada, Ondrej Strelec, Ján Valašťan a vdovy Zuzana Handlovská, Anna DedinaMária Buris. V Malachove sa opäť vynárajú nové priezviská ako Šajdák, ChilaReis.

     V priebehu nasledujúcich siedmich rokov Malachov zaznamenal v intenzite vývoja iba nepatrné zmeny. Podľa výkazu za rok 1814 bolo v obci 68 dospelých osôb, ktoré podliehali daňovej povinnosti. V tomto období mohlo žiť v Malachove približne 200 ľudí. Skutočných poplatníkov platiacich daň bolo len 41, z toho 11 boli zapísaní ako sedliaci, 22 ako želiari a 1 ako sluha u Jána Kollára. Zo súpisu sa dozvedáme, že Juraj Reis bol v osobitných službách zemepánov ako pánsky pastier. O ďalšie dva roky sú v obci ďalší noví poplatníci a to Ondrej Ambrozy, Juraj HvizdákSamuel Hric, ktorý bol krčmárom. Pri niektorých menách sa vyskytujú pozoruhodné informácie ako tie, že Ján Haring bol zapísaný aj s prídomkom Eliazovie, Ján Handlovský (č.34) bol označený ako vojak a Juraj Zvada trpel úplnou chudobou, pretože bol označený ako žobrák. Medzi podželiarov, ktorí nevlastnili dom patrili Ján Králik, Matej SojkaPavol Dvorský. V roku 1818 sa objavuje v zápisoch nové meno Ján Grajciar, ktorý je však už starší ako 60 rokov a okrem domu a jedného mladého býka nemá žiaden statok. Výkaz k 23.10.1818 vykazuje zhoršenú situáciu v stave hospodárskych zvierat. V obci bolo z ťažných zvierat iba 23 koní a žiadne voly. Zníženie tohto stavu možno súvisí s nákazou dobytka, ktorá vypukla v Európe v čase napoleonských vojen. Jednoznačne sa to však nedá dokázať.

     Na prelome rokov 1824-1825 bolo v Malachove zaznamenaných 37 domov. Počet sa znížil, čo zrejme ovplyvnila skutočnosť, že domy OndrejaJána Bušovského boli evidované len ako polovičné. Celková bilancia naznačuje populačný rozvoj obce, kedy bolo vo výpočte zaznamenaných 77 osôb z toho iba 33 bolo daňových poplatníkov. Ostatných 44 dospelých synov, dcér a bratov predstavovalo potenciál pre založenie si vlastnej domácnosti. Niektoré malachovské rody sa značne rozrástli, napríklad Kapustovcov bolo až 7  domácností, potom u StrelcovcovHaringovcov evidujeme 3 domácnosti a Handlovský, Kollárovci, HanákovciKártikovci mali po 2 domácnosti. Iné rody sú prítomné v obci iba jednou vetvou napríklad Klačanovci, Krnáčovci, Šajdákovci, Chovanovci, Bušovský, Plajovci, Dedinovci, Rumanovci, Roháčovci, ZvadovciDobrotovci. Z poznámok vieme, že Samuel Haring prevzal krčmársku činnosť a Martin Plaj bol pastierom. Následné výkazy označujú Ondreja Rumana, Jána HandlovskéhoMartina Kapustu ako vyslúžilých vojakov. Za zmienku stojí, že v súpise sú opäť nové mená, a to Juraj SlivkaJán Koreň, ktorý mal jedného sluhu, jednu slúžku a  pomerne značný statok (4 voly, 1 kravu, 4 kone a 5 oviec). Celkovo išlo o výnimočne priaznivú hospodársku etapu, v ktorej sa zvýšilo množstvo úžitkových domácich zvierat.  Z ťažných zvierat bolo v obci viacej koní 37 kusov (po štyri kone mali Ján Koreň, Ondrej Ambrozy, Ondrej Klačan, Ján Krnáč, Juraj Haring a Pavol Králik), volov bolo 28 (po štyri kusy mali Ján Koreň, Ondrej Klačan, Ján Krnáč, Juraj Šajdák a Juraj Haring). Zvýšil sa aj počet dojných kráv na číslo 57 (najviac ich chovali Ondrej Kapusta, Ondrej Klačan, Ján Krnáč, Juraj Šajdák, Juraj Roháč, Samuel Haring, Ondrej aj Ján Bušovský). Oviec bolo spísaných až 163 kusov (Ondrej Kapusta a Ján Kártik mali po 12 oviec, Martin Kapusta 10, atď.).   

     Na konci 20-tych rokov 19. storočia boli jednotlivé domácnosti v Malachove spísané takto: č.1 Ján Valašťan, č.2 Pavol Strelec, č.3 Ján Koreň, č.4 Ondrej Kapusta, č.5 Ondrej Ambrozy, č.6 Ondrej Klačan, č.7 Ondrej Ruman, č.8 Ján Kártik, č.9 Ján Krnáč, č.10 Juraj Šajdák, č.11 Juraj Haring, č.12 vdova Mária Chovan, č.13 Juraj Slivka, č.14 Ján Kapusta, č.15 Samuel Kártik, č.16 Ján Dobrota, č.17 Ondrej Strelec, č. 18 Ondrej Buša, č.19 Juraj Roháč, č.20 Martin Plaj, č.21 Ondrej Dobrota, č.22 Mária Buris, č.23 Martin Gazdarica, č.24 vdova Anna Kapusta, č.25 Pavol Hanák, č.26 vdova Anna Dedina, č.27 Ján Handlovský, č.28 Ján Strelec, č.29 Ondrej Kapusta, č.30 Ondrej Králik, č.31 Ondrej Hanák, č.32 Ján Kollár, č.33 Ondrej Kollár, č.34 Martin Kapusta, č.35 Ján Haring, č.36 Ján Handlovský, č.37 Ján Zvada, č.38 Ondrej Strelec, č.39 Juraj Kapusta, č.40 Samuel Haring.

     Na počiatku 30-tych rokov 19. storočia prvýkrát presahuje počet domov číslo 40. Z výkazov je zrejmé, že dochádza postupne k obnove a nárastu miest na bývanie. V roku 1830 bolo v Malachove 41 domov, v roku 183543 domov a v roku 1839 opäť len 41 domov. Podľa daňových súpisov podliehali dani aj kotle na pálenie pálenky. Túto daň v rokoch 18301832 platili Ondrej Kapusta,  Ondrej Klačan, Ján Kártik, Ján Krnáč, Juraj Haring, Ondrej Bušovský, Ján Kollár, Juraj Kapusta a Samuel Haring. K doteraz známym menám pribudol v roku 1830 v obci Juraj Solivajs.

     Pozoruhodné informácie prináša rok 1832, kedy sa pôvodná latinská transkripcia krstných mien mení na hovorovú, niektoré mená sú zapísané ako Jano, Ondro alebo Gyuro (Ďuro). Ale Jána KártikaJána Krnáča zapísali ako Johan. Nárast počtu domov v roku 1835 indikuje príchod nových poplatníkov do malachovskej komunity, čoho dôkazom sú tieto mená: Juraj Pažítka, Juraj Klinčok, Ján Vesel, Juraj Kontúr a Ondrej Riečan. V chove hospodárskych zvierat nastáva výrazný pokles a to najmä v stave hovädzieho dobytka. Tento jav je výrazný predovšetkým v roku 1837, kedy bolo v celej obci iba 6 kráv, 4 ovce a 18 koní. Niektoré stavby sú už nevyhovujúce a dochádza k ich obnove, tak napríklad v roku 1839 si Ondrej Krnáč stavia nový dom. Ako noví daňoví poplatníci v tomto roku pribudli Ján HatalčíkMichal Bodňanský. Pri ďalších menách môžeme čítať, že Ondrej Dedina bol krčmár, Pavol Strelec pracoval v službách rodiny Radvanskovcov ako pánsky sluha a nakoniec, že Juraj Kapusta bol celkom chudobný.

     Od roku 1842 sa celá daňová agenda začala viesť v maďarskom jazyku, čo spôsobilo zmenu v textoch tlačených výkazov a samozrejme aj v prepise priezvisk a tiež krstných mien v súlade s maďarským pravopisom. K 24. septembru 1842 obývalo 45 malachovských domácností 44 domov. Najpočetnejšiu domácnosť mali Juraj Bušovský a potom Ondrej Krnáč, u ktorého bol započítaný aj jeden sluha. Najbohatšími obyvateľmi Malachova podľa chovu domácich zvierat boli Ondrej Klačan, Ondrej Krnáč, Juraj Šajdák, Juraj Haring, Juraj Roháč, Ján Plaj, Ondrej Králik a Ján Strelec. Prvýkrát sa v obci stretávame s priezviskom Kubiš, ktoré reprezentuje domácnosť Adama Kubiša. Zaujímavé je, že pôvod tohto rodu treba hľadať v Iliaši a približne v štyridsiatich rokov 19. storočia sa presídlil do Malachova. Túto skutočnosť nám dokumentujú cirkevné matriky na základe, ktorých zisťujeme, že Adam Kubiš sa, tak ako aj jeho súrodenci, narodil v Iliaši, dňa 15.09.1818. O dvadsaťdva rokov neskôr sa oženil s Annou Kártikovou z Malachova a po roku 1840 evidujeme ďalšie životné udalosti tohto rodu už v súvislosti s Malachovom.      

     Vo výkaze z roku 18451846 je poznámka, že richtárom obce je Ondrej Krnáč. V obci pribudol opäť nový obyvateľ Ondrej Jelenčík a v roku 1847 aj Štefan Spišiak, uhliar pôvodom z Riečky. 

     Túto kapitolu dejín Malachova uzatvára dikálny súpis z roku 1847, ktorý prináša informácie o vývoji malachovskej komúny tesne pre zrušením poddanstva. Sú v ňom mená 48 malachovských domácností, ktoré v tom čase žili v 43 domoch. Uvádzame ich menovite a v poradí ako boli zapísané: č.1 Ján Strelec, č.2 Ondrej Strelec, č.3 Ondrej Kapusta, č.4 Ján Kostiviar, č.5 Adam Kubiš, č.6 Ján Hatalčík, č.7 Ondrej Klačan, č.8 Ondrej Solivajs, č.9 Ján Kártik, č.10 Ondrej Krnáč, č.11 Ján Šajdák, č.12 Juraj Haring, č.13 Ján Chovan, č.14 Ján Kapusta, č.15 Ján Kártik, č.16 Ján Dobrota, č.17 Ján Dobrota, č.18 Juraj Plaj, č.19 Ondrej Buša, č.20 Ondrej Roháč, č.21 Ján Plaj, č.22 Ondrej Dobrota, č.23 Michal Brodňanský, č.24 Juraj Kapusta, č.25 Ondrej Kapusta, č.26 Juraj Hanák, č.27 Ondrej Dedina, č.28 Ján Handlovský, č.29 Juraj Kontúr, č.30 Ján Zvada, č.31 Ján Strelec, č.32 Ondrej Kapusta, č.33 Ondrej Králik, č.34 Ondrej Hanák, č.35 Juraj Kollár, č.36 Ján Kollár, č.37 Ondrej Kapusta, č.38 Ján Haring, č.39 vdova Anna Handlovský, č.40 Juraj Zvada, č.41 Juraj Dobrota, č.42 Ján Kapusta, č.43 Adam Haring, č.44 Ondrej Solivajs, č.45 Ján Haring, č.46 Ján Králik, č.47 Martin Gazdarica, č.48 Štefan Spišiak. Jeden dom spoločne obývali Ján StrelecOndrej Strelec. Ján Králik, Martin Gazdarica a Štefan Spišiak boli zapísaný bez domu. Jednotlivé druhy hospodárskych zvierat boli zastúpené nasledovne: 8 volov, 27 kráv, 18 koní, 3 ošípané a 6 oviec.

     Vyššie uvedené skutočnosti naznačujú, že počas sledovaného časového úseku (viac ako 70 rokov) sa sociálna a profesná štruktúra obyvateľstva Malachova príliš nezmenila. Rozhodujúce ukazovatele vývoja obce (počet domov a počet daňových poplatníkov) vypovedajú o postupnom populačnom a hospodárskom raste. Najväčší počet domov vykazujú roky 1842-1845, kedy bolo 44 domov, potom ich počet mierne klesá. Počet daňových poplatníkov etapovite narastal do 20-tych rokov 19. storočia, kedy kulminuje. V chove hospodárskych zvierat, najmä hovädzieho dobytka, zaznamenávame na začiatku a potom najmä koncom 30-tych rokov stagnáciu. Nižšie prezentujeme prehľad mien a počet daňových poplatníkov jednotlivých rodov, ktorí v danom období rokov 1773-1847 boli, či už na kratšiu alebo dlhšiu dobu, obyvateľmi Malachova.   

 

Štatistika dikálnych súpisov v rokoch 1773-1847

 

rok domy sedliaci synovia* dcéry* bratia želiari podželiari sluhovia slúžky
1773 34 19 3 1 1 13 - - -
1774 34 19 8 3 1 12 4 - 3
1775 34 18 9 1 - 14 3 1 -
1776 34 18 8 5 - 15 - - -
1777 34 12 5 5 - 19 1 1 -
1778 34 12 8 4 - 19 1 4 4
1779 34 11 7 5 2 19 1 - 2
1780 34 10 7 5 2 18 1 - 1
1781 34 11 4 2 2 18 2 - -
1782 34 10 8 8 2 16 2 - -
1783 34 13 9 11 1 15 1 2 -
1784 34 13 4 2 2 16 1 1 1
1786 37 14 16 15 4 20 3 2 -
1787 37 14 16 15 4 20 3 2 -
1793 36 24 8 9 6 10 - 1 -
1794 36 24 6 5 5 10 - 1 1
1795 35 24 7 7 3 10 - - -
1796 35 19 2 1 - 13 - - -
1797 35 20 2 1 - 15 - 2 -
1798 35 22 5 5 1 13 - - -
1799 35 22 5 5 1 13 - - -
1800 35 21 4 3 - 13 - - -
1801 35 21 4 1 - 12 - - -
1802 36 18 8 6 5 17 2 - 1
1803 36 18 8 6 2 17 - 1 -
1812 38 12 12 20 8 22 - 5 1
1814 37 11 11 17 6 22 - 1 -
1816 38 10 7 10 5 21 4 2 -
1817 38 11 8 9 7 21 - 1 -
1818 36 7 26 25 3 16 1 4 2
1824 37 21 28 16 1 4 3 3 1
1827 37 22 23 25 5 8 2 - -
1828 38 - - - - - - - -
1830 41 19 11 10 1 12 - - -
1832 40 18 13 9 1 9 - - -
1835 43 8 13 15 10 25 3 - -
1837 43 9 11 13 8 24 3 - -
1839 41 13 18 18 8 15 6 - -
1842 44 18 11 16 11 16 1 1 1
1845 44 20 13 14 8 15 4 2 -
1846 43 21 6 10 9 16 4 - -
1847 43 23 3 9 8 16 2 - 2

 * osoby staršie ako 16 rokov

 

rok voly kravy býky teľce kone žriebätá ošípané ovce kozy
1773 14 26 1 - 12 - - 22 -
1774 14 27 1 - 10 - - 19 -
1775 18 24 - - 11 - - 13 -
1776 10 24 - 1 14 - - 4 -
1777 6 15 - - 12 - - 9 -
1778 14 21 - - 12 - - 18 -
1779 18 26 - 2 10 - 1 14 -
1780 13 20 4 2 14 - 1 21 -
1781 12 23 2 - 10 - - 7 -
1782 12 22 - - 10 - - 20 -
1783 8 27 8 6 13 4 - 17 -
1784 10 21 - 3 15 - - 25 -
1786 20 28 - - 19 - - 56 7
1787 20 28 - - 19 - - 56 7
1793 16 20 - - 15 - 5 27 26
1794 12 12 - 3 10 - 2 31 -
1795 12 6 - - 11 - 2 43 -
1796 10 4 2 - 11 - - 13 -
1797 12 16 - - 13 - 3 39 -
1798 10 21 - - 10 - 2 33 -
1799 12 18 - - 7 - 2 22 -
1800 10 6 - - 12 - 1 17 -
1801 4 4 - - 15 - - 25 -
1802 16 38 3 5 16 - 7 50 -
1803 12 20 - 2 10 - - 41 -
1812 22 54 2 18 20 4 19 101 -
1814 18 27 6 - 13 - 10 23 -
1816 14 26 7 - 13 - - 11 -
1817 4 27 4 - 25 2 4 6 -
1818 - 20 7 - 23 - - - -
1824 28 57 18 - 37 - - 163 -
1827 - 26 6 - 31 - - - -
1828 4 17 4 - 23 - - 18 -
1830 10 20 5 - 21 - - 28 -
1832 8 25 2 - 26 - - - -
1835 2 9 - - 21 - - 1 -
1837 - 6 - - 18 - - 4 -
1839 7 28 1 - 25 - - 30 -
1842 8 29 5 - 19 - - 24 -
1845 12 26 1 - 16 - 4 11 -
1846 10 26 - - 18 - 4 8 -
1847 8 27 - - 18 - 3 6 -

 

Mená a počet daňovníkov jednotlivých rodov v rokoch 1773-1847

 

Priezvisko 1773 1783 1793 1803 1814 1824 1835 1845 1847
Ambrozy - - - - - 1 - - -
Buliš - 1 - - - - - - -
Borsak 1 1 - - - - - - -
Brodňanský - - - - - - - 1 1
Buris - - - 1 1 1 - - -
Bušovský 1 1 1 1 1 2 2 2 1
Cimerman 1 1 - - - - - - -
Dedina 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Dobrota - - - - 2 1 2 4 4
Gazdarica - - - - - - - 1 1
Gazdik - - - - - - - 1 -
Gilan 1 1 - - - - - - -
Grajciar - - - - - 1 - - -
Hanák 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Handlovský 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Haring 2 2 2 2 2 3 3 4 4
Hatalčík - - - - - - - 1 1
Chilla - - - - 1 - - - -
Chovan 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jelenčík - - - - - - - 1 -
Kapusta 11 11 9 6 6 7 7 7 5
Kártik 2 2 3 3 2 2 2 1 2
Klačan 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kliment 1 1 1 1 - - - - -
Klinčok - - - - - - 1 - -
Kollár - - 1 1 2 2 2 2 2
Kontúr - - - - - - 1 1 1
Koreň - - - - - 1 - - -
Kostiviar - - - - - - - 1 1
Krajči - - 1 1 - - - - -
Králik 1 1 2 2 2 1 1 2 2
Krnáč 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kubiš - - - - - - - 1 1
Pažítka - - - - - - 1 - -
Plaj - - - - - 1 2 3 2
Reis - - - - 1 - - - -
Riečan - - - - - - 1 - -
Roháč 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rosniansky 1 1 1 1 - - - - -
Ruman - - - 1 1 1 1 - -
Slivka - - - - - 1 1 - -
Solivajs - - - - - - 1 2 2
Spišiak - - - - - - - - 1
Strelec - - 2 2 4 4 3 3 3
Šajdák - - - - 1 1 1 1 1
Štetka 1 1 1 1 - - - - -
Štubňan 1 1 1 1 - - - - -
Valašťan - - 1 1 2 1 3 - -
Vesel - - - - - - 1 - -
Zvada 1 1 1 1 1 1 2 2 2

 

 

Prehľad jednotlivých dikálnych súpisov

 

Daňový súpis z roku 1773:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Martin Gilan, č.2 Ondrej Kapusta mladší, č.3 Ján Štubňan, č.4 Ondrej Kapusta prostredný, č.5 Martin Kapusta prostredný, č.6 Vavrinec Klačan, č.7 Ján Kartik, č.8 Štefan Rosniansky, č.9 Juraj Krnáč, č.10 Juraj Štetka, č.11 Ondrej Kapusta starší, č.12 Michal Bursa, č.13 Ján Chovan, č.14 Juraj Kartik mladší, č.15 vdova po Pavlovi Klimentovi, č.16 Michal Roháč, č.17 Ján Buša (Bušovský), č.18 Ján Kapusta mladší, č.19 Juraj Kapusta, č.20 Pavol Haring, č. 21 Pavol Hanák, č.22 Ján Dedina starší, č.23 Juraj Handlovský, č.24 Matej Cimerman, č.25 Ondrej Králik, č.26 Ondrej Kapusta najstarší, č.27 Pavol Kapusta, č.28 Ján Kapusta starší, č.29 Martin Kapusta starší, č.30 Martin Haring, č.31 Ján Handlovský, č.32 Ondrej Zvada, č.33 Ján Dedina mladší, č.34 Martin Kapusta mladší.

-          Celkový počet daňovníkov: 37

-          Domov: 34

-          Hospodárske zvieratá: 14 volov, 26 kráv, 1 býk, 12 koní a 22 oviec

 

Daňový súpis z roku 1774:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Martin Gilan a Matej Buris, č.2 Ondrej Kapusta mladší, č.3 Ján Štubňan, č.4 Ondrej Kapusta prostredný, č.5 Martin Kapusta prostredný, č.6 Vavrinec Klačan, č.7 vdova po Jánovi Kártikovi, č.8 Štefan Rosniansky, č.9 Juraj Krnáč, č.10 Juraj Štetka, č.11 Ondrej Kapusta starší a Juraj Kapusta, č.12 Michal Bursa, č.13 Ján Chovan, č.14 Juraj Kártik mladší, č.15 vdova po Pavlovi Klimentovi, č.16 Michal Roháč a Ján Roháč, č.17 Ondrej Buša (Bušovský), č. 18 Ján Kapusta mladší a Martin Kapusta, č.19 Juraj Kapusta, č.20 Pavol Haring, č.21 Pavol Hanák, č.22 Ján Dedina starší, č.23 Juraj Handlovský, č.24 Matej Cimerman, č.25 Ondrej Králik, č.26 Ondrej Kapusta najstarší, č.27 Pavol Kapusta, č.28 Ján Kapusta, č.29 Martin Kapusta starší, č.30 Martin Haring, č.31 Ján Handlovský, č.32 Ondrej Zvada, č.33 Ján Dedina mladší, č.34 Martin Kapusta mladší.

-          Celkový počet daňovníkov: 50

-          Domov: 34

-          Hospodárske zvieratá: 14 volov, 27 kráv, 1 býk, 10 koní a 19 oviec

 

Daňový súpis z roku 1775:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Martin GilanMatej Buliš, č.2 Ondrej Kapusta mladší, č.3 Ján Štubňan, č.4 Ondrej Kapusta prostredný, č.5 Martin Kapusta prostredný, č.6 Vavrinec Klačan, č.7 vdova po Jánovi Kártikovi, č.8 Štefan Rosniansky, č.9 Juraj Krnáč, č.10 Juraj Štetka, č.11 Ondrej Kapusta starší a Juraj Kapusta, č.12 Michal Bursa, č.13 Ján Chovan, č.14 Juraj Kártik mladší, č.15 vdova po Pavlovi Klimentovi, č.16 Michal Roháč, č.17 Ondrej Buša (Bušovský), č. 18 Ján Kapusta mladší a Martin Kapusta, č.19 Juraj Kapusta, č.20 Pavol Haring, č.21 Pavol Hanák, č.22 Ján Dedina, č.23 Juraj Handlovský, č.24 Matej Cimerman, č.25 Ondrej Králik, č.26 Ján Kapusta, č.27 Pavol Kapusta, č.28 Ján Kapusta, č.29 Martin Kapusta starší, č.30 Martin Haring, č.31 Ján Handlovský, č.32 Ondrej Zvada, č.33 Ján Dedina mladší, č.34 Martin Kapusta mladší.

-          Celkový počet daňovníkov: 46

-          Domov: 34

-          Hospodárske zvieratá: 18 volov, 24 kráv, 11 koní a 13 oviec

 

Daňový súpis z roku 1776:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Martin GilanMatej Buliš, č.2 Ondrej Kapusta mladší, č.3 Ján Štubňan, č.4 Ondrej Kapusta prostredný, č.5 Martin Kapusta prostredný, č.6 Vavrinec Klačan, č.7 vdova po Jánovi Kártikovi, č.8 Štefan Rosniansky, č.9 Juraj Krnáč, č.10 Juraj Štetka, č.11 Ondrej Kapusta starší, č.12 Michal Bursa, č.13 Ján Chovan, č.14 Juraj Kártik mladší, č.15 vdova po Pavlovi Klimentovi, č.16 Michal Roháč, č.17 Ondrej Buša (Bušovský), č. 18 Ján Kapusta mladší, č.19 Juraj Kapusta, č.20 Pavol Haring, č.21 Pavol Hanák, č.22 Ján Dedina, č.23 Juraj Handlovský, č.24 Matej Cimerman, č.25 Ondrej Králik, č.26 Ján Kapusta, č.27 Pavol Kapusta, č.28 Ján Kapusta, č.29 Martin Kapusta starší, č.30 Martin Haring, č.31 Ján Handlovský, č.32 Ondrej Zvada, č.33 Ján Dedina mladší, č.34 Martin Kapusta mladší.

-          Celkový počet daňovníkov: 46

-          Domov: 34

-          Hospodárske zvieratá: 10 volov, 24 kráv, 1 teľa, 14 koní a 4 ovce

 

Daňový súpis z roku 1777:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Martin GilanMatej Buliš, č.2 Ondrej Kapusta mladší, č.3 Ján Štubňan, č.4 Ondrej Kapusta prostredný, č.5 Martin Kapusta, č.6 Ondrej Klačan, č.7 vdova po Jánovi Kártikovi, č.8 Štefan Rosniansky, č.9 Juraj Krnáč, č.10 Juraj Štetka, č.11 Ondrej Kapusta, č.12 Michal Bursa, č.13 Ján Chovan, č.14 Juraj Kártik, č.15 vdova po Pavlovi Klimentovi, č.16 vdova po Michalovi Roháčovi, č.17 Ondrej Buša (Bušovský), č. 18 Ján Kapusta mladší, č.19 Juraj Kapusta, č.20 Pavol Haring, č.21 Pavol Hanák, č.22 Ján Dedina, č.23 Juraj Handlovský, č.24 Matej Cimerman, č.25 Ondrej Králik, č.26 Ján Kapusta, č.27 Pavol Kapusta, č.28 Ján Kapusta, č.29 Martin Kapusta starší, č.30 Martin Haring, č.31 Ján Handlovský, č.32 Ondrej Zvada, č.33 Ján Dedina mladší, č.34 Martin Kapusta mladší.

-          Celkový počet daňovníkov: 43

-          Domov: 34

-          Hospodárske zvieratá: 6 volov, 15 kráv, 12 koní a 9 oviec

 

Daňový súpis z roku 1778:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Martin GilanMatej Buliš, č.2 Ondrej Kapusta mladší, č.3 Ján Štubňan, č.4 Ondrej Kapusta prostredný, č.5 Martin Kapusta, č.6 Ondrej Klačan, č.7 vdova po Jánovi Kártikovi, č.8 Štefan Rosniansky, č.9 Juraj Krnáč, č.10 Juraj Štetka, č.11 Ondrej Kapusta, č.12 Michal Bursa, č.13 Ján Chovan, č.14 Juraj Kártik, č.15 vdova po Pavlovi Klimentovi, č.16 vdova po Michalovi Roháčovi, č.17 Ondrej Buša (Bušovský), č. 18 Ján Kapusta mladší, č.19 Juraj Kapusta, č.20 Pavol Haring, č.21 Pavol Hanák, č.22 Ján Dedina, č.23 Juraj Handlovský, č.24 Matej Cimerman, č.25 Ondrej Králik, č.26 Ján Kapusta, č.27 Pavol Kapusta, č.28 Ján Kapusta, č.29 Martin Kapusta starší, č.30 Martin Haring, č.31 Ján Handlovský, č.32 Ondrej Zvada, č.33 Ján Dedina mladší, č.34 Martin Kapusta mladší.

-          Celkový počet daňovníkov: 52

-          Domov: 34

-          Hospodárske zvieratá: 14 volov, 21 kráv, 12 koní a 18 oviec

 

Daňový súpis z roku 1779:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Martin GilanMatej Buliš, č.2 Ondrej Kapusta mladší, č.3 Ján Štubňan, č.4 Ondrej Kapusta prostredný, č.5 Martin Kapusta, č.6 Ondrej Klačan, č.7 vdova po Jánovi Kártikovi, č.8 Štefan Rosniansky, č.9 Juraj Krnáč, č.10 Juraj Štetka, č.11 Ondrej Kapusta, č.12 Michal Bursa, č.13 Ján Chovan, č.14 Juraj Kártik, č.15 vdova po Pavlovi Klimentovi, č.16 vdova po Michalovi Roháčovi, č.17 Ondrej Buša (Bušovský), č. 18 Ján Kapusta, č.19 Juraj Kapusta, č.20 Pavol Haring, č.21 Pavol Hanák, č.22 vdova po Jánovi Dedinovi, č.23 Juraj Handlovský, č.24 Matej Cimerman, č.25 Ondrej Králik, č.26 Ján Kapusta, č.27 Pavol Kapusta, č.28 Ján Kapusta, č.29 Martin Kapusta, č.30 Martin Haring, č.31 Ján Handlovský, č.32 Ondrej Zvada, č.33 Ján Dedina mladší, č.34 Martin Kapusta a nový poplatník Daniel Ferro.

-          Celkový počet daňovníkov: 47

-          Domov: 34

-          Hospodárske zvieratá: 18 volov, 26 kráv, 2 teľce, 10 koní, 1 ošípaná a 14 oviec

 

Daňový súpis z roku 1780:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 vdova po Martinovi GilanoviMatej Buliš, č.2 Ondrej Kapusta mladší, č.3 Ján Štubňan, č.4 Ondrej Kapusta prostredný, č.5 Martin Kapusta, č.6 Ondrej Klačan, č.7 vdova po Jánovi Kártikovi, č.8 Štefan Rosniansky, č.9 Juraj Krnáč, č.10 Juraj Štetka, č.11 Ondrej Kapusta, č.12 Michal Bursa, č.13 Ján Chovan, č.14 vdova po Jurajovi Kártikovi, č.15 vdova po Pavlovi Klimentovi, č.16 vdova po Michalovi Roháčovi, č.17 Ondrej Buša (Bušovský), č. 18 Ján Kapusta, č.19 Juraj Kapusta, č.20 Pavol Haring, č.21 Pavol Hanák, č.22 vdova po Jánovi Dedinovi, č.23 Juraj Handlovský, č.24 Matej Cimerman, č.25 Ondrej Králik, č.26 Ján Kapusta, č.27 Pavol Kapusta, č.28 Ján Kapusta, č.29 Martin Kapusta, č.30 Martin Haring, č.31 Ján Handlovský, č.32 Ondrej Zvada, č.33 Ján Dedina mladší, č.34 Martin Kapusta.

-          Celkový počet daňovníkov: 44

-          Domov: 34

-          Hospodárske zvieratá: 13 volov, 20 kráv, 4 býky, 2 teľce, 14 koní, 1 ošípaná a 21 oviec

 

Daňový súpis z roku 1781:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Juraj GilanMatej Buliš, č.2 Ondrej Kapusta mladší, č.3 Ján Štubňan, č.4 Ondrej Kapusta prostredný, č.5 Martin Kapusta, č.6 Ondrej Klačan, č.7 vdova po Jánovi Kártikovi, č.8 Štefan Rosniansky, č.9 Juraj Krnáč, č.10 Juraj Štetka, č.11 Juraj Kapusta, č.12 Michal Borsa, č.13 Ján Chovan, č.14 vdova po Jurajovi Kártikovi, č.15 vdova po Pavlovi Klimentovi, č.16 vdova po Michalovi Roháčovi, č.17 Ondrej Buša (Bušovský), č. 18 Ján Kapusta, č.19 Juraj Kapusta, č.20 Pavol Haring, č.21 Pavol Hanák, č.22 vdova po Jánovi Dedinovi, č.23 Juraj Handlovský, č.24 Matej Cimerman, č.25 Ondrej Králik, č.26 Ján Kapusta, č.27 Pavol Kapusta, č.28 Ján Kapusta, č.29 Martin Kapusta, č.30 Martin Haring, č.31 Ján Handlovský, č.32 Ondrej Zvada, č.33 Ján Dedina mladší, č.34 Martin Kapusta.

-          Celkový počet daňovníkov: 39

-          Domov: 34

-          Hospodárske zvieratá: 12 volov, 23 kráv, 2 býky, 10 koní a 7 oviec

 

Daňový súpis z roku 1782:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Juraj GilanMatej Buliš, č.2 Ondrej Kapusta mladší, č.3 Ján Štubňan, č.4 Ondrej Kapusta prostredný, č.5 Martin Kapusta, č.6 Ondrej Klačan, č.7 vdova po Jánovi Kártikovi, č.8 Štefan Rosniansky, č.9 Juraj Krnáč, č.10 vdova po Jurajovi Štetka, č.11 Juraj Kapusta, č.12 Michal Borsa, č.13 Ján Chovan, č.14 vdova po Jurajovi Kártikovi, č.15 vdova po Pavlovi Klimentovi, č.16 vdova po Michalovi Roháčovi, č.17 Ondrej Buša (Bušovský), č. 18 Ján Kapusta, č.19 Juraj Kapusta, č.20 Pavol Haring, č.21 Pavol Hanák, č.22 vdova po Jánovi Dedinovi, č.23 Juraj Handlovský, č.24 Matej Cimerman, č.25 Ondrej Králik, č.26 Ján Kapusta, č.27 Pavol Kapusta, č.28 Ján Kapusta, č.29 Martin Kapusta, č.30 Martin Haring, č.31 Ján Handlovský, č.32 Ondrej Zvada, č.33 Ján Dedina mladší, č.34 vdova po Martinovi Kapustovi.

-          Celkový počet daňovníkov: 46

-          Domov: 34

-          Hospodárske zvieratá: 12 volov, 22 kráv, 10 koní a 20 oviec

 

Daňový súpis z roku 1783:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Juraj GilanMatej Buliš, č.2 Ondrej Kapusta mladší, č.3 Ján Štubňan, č.4 Ondrej Kapusta prostredný, č.5 Martin Kapusta, č.6 Ondrej Klačan, č.7 vdova po Jánovi Kártikovi, č.8 Štefan Rosniansky, č.9 Juraj Krnáč, č.10 Juraj Štetka, č.11 Juraj Kapusta, č.12 Michal Borsa, č.13 Ján Chovan, č.14 vdova po Jurajovi Kártikovi, č.15 vdova po Pavlovi Klimentovi, č.16 vdova po Michalovi Roháčovi, č.17 Ondrej Buša (Bušovský), č. 18 Ján Kapusta, č.19 Juraj Kapusta, č.20 Pavol Haring, č.21 Pavol Hanák, č.22 Ondrej Dedina, č.23 Juraj Handlovský, č.24 Matej Cimerman, č.25 Ondrej Králik, č.26 Ján Kapusta, č.27 Pavol Kapusta, č.28 Ján Kapusta, č.29 Martin Kapusta, č.30 Martin Haring, č.31 Ján Handlovský, č.32 vdova po Ondrejovi Zvadovi, č.33 Ján Dedina mladší, č.34 vdova po Martinovi Kapustovi.

-          Celkový počet daňovníkov: 52

-          Domov: 34

-          Hospodárske zvieratá: 8 volov, 27 kráv, 8 býkov, 6 teliat, 4 žriebätá, 13 koní a 17 oviec

 

Daňový súpis z roku 1784:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Juraj GilanMatej Buliš, č.2 vdova po Ondrejovi Kapustovi, č.3 Ján Štubňan, č.4 Ondrej Králik mladší, č.5 Martin Kapusta, č.6 Ondrej Klačan, č.7 vdova po Jánovi Kártikovi, č.8 Štefan Rosniansky, č.9 Juraj Krnáč, č.10 Ján Štetka, č.11 Juraj Kapusta, č.12 Michal Borsa, č.13 Ján Chovan, č.14 vdova po Jurajovi Kártikovi, č.15 vdova po Pavlovi Klimentovi, č.16 Ondrej Roháč, č.17 Ondrej Buša (Bušovský), č. 18 Ján Kapusta, č.19 Juraj Kapusta, č.20 Pavol Haring, č.21 Pavol Hanák, č.22 Ondrej Dedina, č.23 Juraj Handlovský, č.24 Ján Kártik, č.25 Ondrej Králik starší, č.26 Ján Kapusta, č.27 Pavol Kapusta, č.28 Ján Kapusta, č.29 Martin Kapusta, č.30 Martin Haring, č.31 Ján Handlovský, č.32 vdova po Ondrejovi Zvadovi, č.33 Ján Dedina mladší, č.34 Ján Kapusta.

-          Celkový počet daňovníkov: 40

-          Domov: 34

-          Hospodárske zvieratá: 10 volov, 21 kráv, 3 teľce, 15 koní a 25 oviec

 

Daňový súpis z roku 1786:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Ondrej DobrotaMatej Buliš, a Juraj Mlynár, č.2 vdova po Ondrejovi Kapustovi a Juraj Roháč, č.3 Ján Štubňan, č.4 Ondrej Králik mladší, č.5 Martin Kapusta, č.6 Ondrej Klačan, č.7 vdova po Jánovi Kártikovi, č.8 Štefan Rosniansky, č.9 Juraj Krnáč, č.10 Ján Štetka, č.11 Juraj Kapusta, č.12 Michal Borsa, č.13 Ján Chovan, č.14 Michal Kártik, č.15 Matej Kliment, č.16 Ondrej Roháč, č.17 Michal Roháč, č.18 Ondrej Buša (Bušovský), č. 19 Ján Kapusta starší, č.20 Juraj Kapusta, č.21 Pavol Haring, č.22 Pavol Hanák, č.23 Ondrej Dedina, č.24 Juraj Handlovský, č.25 Ján Kártik, č.26 Ondrej Králik starší, č.27 Ján Kapusta, č.28 Pavol Kapusta, č.29 Ján Kapusta mladší, č.30 Martin Kapusta, č.31 Martin Haring, č.32 Ján Handlovský, č.33 vdova po Ondrejovi Zvadovi, č.34 Ján Dedina mladší, č.35 Ján Kapusta, č.36 Ondrej Kapusta, č.37 Daniel Ferro (novousadlík).

-          Celkový počet daňovníkov: 74

-          Domov: 37

-          Hospodárske zvieratá: 20 volov, 28 kráv, 19 koní, 56 oviec a 7 kôz

 

Daňový súpis z roku 1787:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Ondrej DobrotaMatej Buliš, a Juraj Mlynár, č.2 vdova po Ondrejovi Kapustovi a Juraj Roháč, č.3 Ján Štubňan, č.4 Ondrej Králik mladší, č.5 Martin Kapusta, č.6 Ondrej Klačan, č.7 vdova po Jánovi Kártikovi, č.8 Štefan Rosniansky, č.9 Juraj Krnáč, č.10 Ján Štetka, č.11 Juraj Kapusta, č.12 Michal Borsa, č.13 Ján Chovan, č.14 Michal Kártik, č.15 Matej Kliment, č.16 Ondrej Roháč, č.17 Michal Roháč, č.18 Ondrej Buša (Bušovský), č. 19 Ján Kapusta starší, č.20 Juraj Kapusta, č.21 Pavol Haring, č.22 Pavol Hanák, č.23 Ondrej Dedina, č.24 Juraj Handlovský, č.25 Ján Kártik, č.26 Ondrej Králik starší, č.27 Ján Kapusta, č.28 (chýba), č.29 Ján Kapusta mladší, č.30 Martin Kapusta, č.31 Martin Haring, č.32 Ján Handlovský, č.33 vdova po Ondrejovi Zvadovi, č.34 Ján Dedina mladší, č.35 Ján Kapusta, č.36 Ondrej Kapusta, č.37 Daniel Ferro (novousadlík).

-          Celkový počet daňovníkov: 74

-          Domov: 37

-          Hospodárske zvieratá: 20 volov, 28 kráv, 19 koní, 56 oviec a 7 kôz

 

Daňový súpis z roku 1793:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Michal Valašťan, č.2 Ondrej Kapusta, č.3 Ján Štubňan, č.4 Ján Králik, č.5 Martin Kapusta, č.6 Ondrej Klačan, č.7 Štefan Rosniansky, č.8 Ján Kártik, č.9 Pavol Krnáč, č.10 Ján Štetka, č.11 Pavol Haring, č.12 prázdny dom po Michalovi Borsiakovi, č.13 Ján Chovan, č.14 Michal Kártik, č.15 Matej Kliment, č.16 Ondrej Strelec, č.17 Juraj Roháč, č.18 Ondrej Buša (Bušovský), č.19 Martin Kapusta, č.20 Juraj Krajči, č.21 Ján Kapusta, č.22 Pavol Hanák, č.23 Ondrej Dedina, č.24 Juraj Handlovský, č.25 Ján Kártik, č.26 Pavol Králik, č.27 Ján Kapusta, č.28 Pavol Kapusta, č.29 Ján Kollár, č.30 Martin Kapusta, č.31 Martin Haring, č.32 Ján Handlovský, č.33 Juraj Zvada, č.34 vdova po Jánovi Strelcovi, č.35 Ján Kapusta, č.36 Ondrej Kapusta.

-          Celkový počet daňovníkov: 58

-          Domov: 36

-          Hospodárske zvieratá: 16 volov, 20 kráv, 15 koní, 27 oviec, 5 ošípaných a 26 kôz

 

Daňový súpis z roku 1794/95:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Michal Valašťan, č.2 Ondrej Kapusta, č.3 Ján Štubňan, č.4 Ján Králik, č.5 Martin Kapusta, č.6 Ondrej Klačan, č.7 Štefan Rosniansky, č.8 Ján Kártik, č.9 Pavol Krnáč, č.10 Ján Štetka, č.11 Pavol Haring, č.12 prázdny dom po Michalovi Borsiakovi, č.13 Ján Chovan, č.14 Michal Kártik, č.15 Matej Kliment, č.16 Ondrej Strelec, č.17 Juraj Roháč, č.18 Ondrej Buša (Bušovský), č.19 Martin Kapusta, č.20 Juraj Krajči, č.21 Ján Kapusta, č.22 Pavol Hanák, č.23 Ondrej Dedina, č.24 Juraj Handlovský, č.25 Ján Kártik, č.26 Pavol Králik, č.27 Ján Kapusta, č.28 Pavol Kapusta, č.29 Ján Kollár, č.30 Martin Kapusta, č.31 Martin Haring, č.32 Ján Handlovský, č.33 Juraj Zvada, č.34 vdova po Jánovi Strelcovi, č.35 Ján Kapusta, č.36 Ondrej Kapusta.

-          Celkový počet daňovníkov: 52

-          Domov: 36

-          Hospodárske zvieratá: 12 volov, 12 kráv, 3 teľce, 10 koní, 2 ošípané a 31 oviec.

 

Daňový súpis z roku 1795/96:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Michal Valašťan, č.2 Ondrej Kapusta, č.3 Ján Štubňan, č.4 Ján Králik, č.5 Martin Kapusta, č.6 Ondrej Klačan, č.7 Štefan Rosniansky, č.8 Ján Kártik, č.9 Pavol Krnáč, č.10 Ján Štetka, č.11 Pavol Haring, č.12 prázdny dom, č.13 Ján Chovan, č.14 Michal Kártik, č.15 Matej Kliment, č.16 Ondrej Strelec, č.17 Juraj Roháč, č.18 Ondrej Buša (Bušovský), č.19 Martin Kapusta, č.20 Juraj Krajči, č.21 Ján Kapusta, č.22 Pavol Hanák, č.23 Ondrej Dedina, č.24 Juraj Handlovský, č.25 Ján Kártik, č.26 Pavol Králik, č.27 Ján Kapusta, č.28 Pavol Kapusta, č.29 Ján Kollár, č.30 Martin Kapusta, č.31 Martin Haring, č.32 Ján Handlovský, č.33 Juraj Zvada, č.34 vdova po Jánovi Strelcovi, č.35 Ján Kapusta, č.36 Ondrej Kapusta.

-          Celkový počet daňovníkov: 51

-          Domov: 36

-          Hospodárske zvieratá: 12 volov, 6 kráv, 11 koní, 2 ošípané a 43 oviec.

 

Daňový súpis z roku 1796/97:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Michal Valašťan, č.2 Ondrej Kapusta, č.3 Ján Štubňan, č.4 Ján Králik, č.5 Martin Kapusta, č.6 Ondrej Klačan, č.7 Štefan Rosniansky, č.8 Ján Kártik, č.9 Pavol Krnáč, č.10 Ján Štetka, č.11 Pavol Haring, č.12 prázdny dom, č.13 Ján Chovan, č.14 Michal Kártik, č.15 Martin Kliment, č.16 Ondrej Strelec, č.17 Juraj Roháč, č.18 Ondrej Buša (Bušovský), č.19 Martin Kapusta, č.20 Juraj Krajči, č.21 prázdny dom, č.22 Pavol Hanák, č.23 Ondrej Dedina, č.24 Juraj Handlovský, č.25 Ján Kártik, č.26 Pavol Králik, č.27 Ján Kapusta, č.28 Ján Kollár, č.29 Martin Kapusta, č.30 Martin Haring, č.31 Ján Handlovský, č.32 vdova po Jurajovi Zvadovi, č.33 Ján Strelec, č.34 Ján Kapusta, č.35 Ondrej Kapusta.

-          Celkový počet daňovníkov: 35

-          Domov: 35

-          Hospodárske zvieratá: 10 volov, 4 kravy, 2 býky, 11 koní a 13 oviec.

 

Daňový súpis z roku 1797/98:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Michal Valašťan, č.2 Ondrej Kapusta, č.3 Ján Štubňan, č.4 Ján Králik, č.5 Martin Kapusta, č.6 Ondrej Klačan, č.7 Štefan Rosniansky, č.8 Ján Kártik, č.9 Pavol Krnáč, č.10 Ján Štetka, č.11 Pavol Haring, č.12 Jozef Zauska, č.13 Ján Chovan, č.14 Juraj Kártik, č.15 Martin Kliment, č.16 Ondrej Strelec, č.17 Juraj Roháč, č.18 Ondrej Buša (Bušovský), č.19 Martin Kapusta, č.20 Juraj Krajči, č.21 Matej Buliš, č.22 Pavol Hanák, č.23 Ondrej Dedina, č.24 Juraj Handlovský, č.25 Ján Kártik, č.26 Pavol Králik, č.27 Ján Kapusta, č.28 Ján Kollár, č.29 Martin Kapusta, č.30 Martin Haring, č.31 Ján Handlovský, č.32 Juraj Zvada, č.33 Ján Strelec, č.34 Ján Kapusta, č.35 Ondrej Kapusta.

-          Celkový počet daňovníkov: 40

-          Domov: 35

-          Hospodárske zvieratá: 12 volov, 16 kráv, 13 koní, 3 ošípané a 39 oviec.

 

Daňový súpis z roku 1798/99:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Michal Valašťan, č.2 Ondrej Kapusta, č.3 Ján Štubňan, č.4 Ján Králik, č.5 Martin Kapusta, č.6 Ondrej Klačan, č.7 Štefan Rosniansky, č.8 Ján Kártik, č.9 Pavol Krnáč, č.10 Ján Štetka, č.11 Pavol Haring, č.12 Jozef Zauška, č.13 Ján Chovan, č.14 Juraj Kártik, č.15 Martin Kliment, č.16 Ondrej Strelec, č.17 Juraj Roháč, č.18 Ondrej Buša (Bušovský), č.19 Martin Kapusta, č.20 Juraj Krajči, č.21 Matej Buliš, č.22 Pavol Hanák, č.23 Ondrej Dedina, č.24 Juraj Handlovský, č.25 Ján Kártik, č.26 Pavol Králik, č.27 Ján Kapusta, č.28 Ján Kollár, č.29 Martin Kapusta, č.30 Martin Haring, č.31 Ján Handlovský, č.32 Juraj Ivan, č.33 Ján Strelec, č.34 Ján Kapusta, č.35 Ondrej Kapusta.

-          Celkový počet daňovníkov: 46

-          Domov: 35

-          Hospodárske zvieratá: 10 volov, 21 kráv, 10 koní, 2 ošípané a 33 oviec.

 

Daňový súpis z roku 1799/1800:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Michal Valašťan, č.2 Ondrej Kapusta, č.3 Ján Štubňan, č.4 Ján Králik, č.5 Martin Kapusta, č.6 Ondrej Klačan, č.7 Štefan Rosniansky, č.8 Ján Kártik, č.9 Pavol Krnáč, č.10 Ján Štetka, č.11 Pavol Haring, č.12 Jozef Zauška, č.13 Ján Chovan, č.14 Juraj Kártik, č.15 Martin Kliment, č.16 Ondrej Strelec, č.17 Juraj Roháč, č.18 Ondrej Buša (Bušovský), č.19 Martin Kapusta, č.20 Juraj Krajči, č.21 Matej Bališ, č.22 Pavol Hanák, č.23 Ondrej Dedina, č.24 Juraj Handlovský, č.25 Ján Kártik, č.26 Pavol Králik, č.27 Ján Kapusta, č.28 Ján Kollár, č.29 Martin Kapusta, č.30 Martin Haring, č.31 Ján Handlovský, č.32 Juraj Ivan, č.33 Ján Strelec, č.34 Ján Kapusta, č.35 Ondrej Kapusta.

-          Celkový počet daňovníkov: 46

-          Domov: 35

-          Hospodárske zvieratá: 12 volov, 18 kráv, 7 koní, 2 ošípané a 22 oviec.

 

Daňový súpis z roku 1800/01:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Michal Valašťan, č.2 Ondrej Kapusta, č.3 Ján Štubňan, č.4 Ján Králik, č.5 Martin Kapusta, č.6 Ondrej Klačan, č.7 Štefan Rosniansky, č.8 Ján Kártik, č.9 Pavol Krnáč, č.10 Ján Štetka, č.11 Pavol Haring, č.12 Jozef Zauška, č.13 Ján Chovan, č.14 Samuel Kártik, č.15 Martin Kliment, č.16 Ondrej Strelec, č.17 Juraj Roháč, č.18 Ondrej Buša (Bušovský), č.19 Martin Kapusta, č.20 Juraj Krajči, bez čísla opustený dom, č.21 Pavol Hanák, č.22 Ondrej Dedina, č.23 Juraj Handlovský, č.24 Ján Kártik, č.25 Pavol Králik, č.26 Ján Kapusta, č.27 Ján Kollár, č.28 Martin Kapusta, č.29 Martin Haring, č.30 Ján Handlovský, č.31 Juraj Ivan, č.32 Ján Strelec, č.33 Ján Kapusta, č.34 Ondrej Kapusta.

-          Celkový počet daňovníkov: 41

-          Domov: 35

-          Hospodárske zvieratá: 10 volov, 6 kráv, 12 koní, 1 ošípaná a 17 oviec.

 

Daňový súpis z roku 1801/02:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Michal Valašťan, č.2 Ondrej Kapusta, č.3 Ján Štubňan, č.4 Ján Králik, č.5 Martin Kapusta, č.6 Ondrej Klačan, č.7 Štefan Rosniansky, č.8 Ján Kártik, č.9 Pavol Krnáč, č.10 Ján Štetka, č.11 Pavol Haring, č.12 prázdny dom, č.13 Ján Chovan, č.14 Samuel Kártik, č.15 Matej Kliment, č.16 Ondrej Strelec, č.17 Juraj Roháč, č.18 Ondrej Buša (Bušovský), č.19 Martin Kapusta, č.20 Juraj Krajči, bez čísla opustený dom, č.21 Pavol Hanák, č.22 Ondrej Dedina, č.23 Juraj Handlovský, č.24 Ján Kártik, č.25 Pavol Králik, č.26 Ján Kapusta, č.27 Ján Kollár, č.28 Martin Kapusta, č.29 Martin Haring, č.30 Ondrej Handlovský, č.31 Juraj Ivan, č.32 Ján Strelec, č.33 Ján Kapusta, č.34 Ondrej Kapusta.

-          Celkový počet daňovníkov: 38

-          Domov: 35

-          Hospodárske zvieratá: 4 voly, 4 kravy, 15 koní a 25 oviec.

 

Daňový súpis z roku 1802:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Michal Valašťan, č.2 Ondrej Kapusta, č.3 Ján Štubňan, č.4 Ján Králik, č.5 Martin Kapusta, č.6 Ondrej Klačan, č.7 Štefan Rosniansky, č.8 Ján Kártik, č.9 Pavol Krnáč, č.10 Juraj Štetka, č.11 Pavol Haring, č.12 prázdny dom, č.13 Ján Chovan, č.14 Samuel Kártik, č.15 Matej Kliment, č.16 Ondrej Strelec, č.17 Juraj Roháč, č.18 Ondrej Buša (Bušovský), č.19 Martin Kapusta mladší, č.20 Juraj Krajči, č.21 Ján Buris, č.22 Pavol Hanák, č.23 Ondrej Dedina, č.24 Juraj Handlovský, č.25 Ján Kártik, č.26 Pavol Králik, č.27 Ján Hanák, č.28 Ján Ruman, č.29 Ján Kollár, č.30 Martin Kapusta, č.31 Martin Haring, č.32 Ondrej Handlovský, č.33 Juraj Zvada, č.34 Ján Strelec, č.35 Ján Kapusta, č.36 Ondrej Kapusta.

-          Celkový počet daňovníkov: 57

-          Domov: 36

-          Hospodárske zvieratá: 16 volov, 38 kráv, 3 býky, 5 teliat, 16 koní, 7 ošípaných a 50 oviec.

 

Daňový súpis z roku 1803/04:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Michal Valašťan, č.2 Ondrej Kapusta, č.3 Ján Štubňan, č.4 Ján Králik, č.5 Martin Kapusta, č.6 Ondrej Klačan, č.7 Štefan Rosniansky, č.8 Ján Kártik, č.9 Pavol Krnáč, č.10 Juraj Štetka, č.11 Pavol Haring, č.12 prázdny dom, č.13 Ján Chovan, č.14 Samuel Kártik, č.15 Matej Kliment, č.16 Ondrej Strelec, č.17 Juraj Roháč, č.18 Ondrej Buša (Bušovský), č.19 Martin Kapusta mladší, č.20 Juraj Krajči, č.21 Ján Buris, č.22 Pavol Hanák, č.23 Ondrej Dedina, č.24 Juraj Handlovský, č.25 Ján Kártik, č.26 Pavol Králik, č.27 Ján Hanák, č.28 Ján Ruman, č.29 Ján Kollár, č.30 Martin Kapusta, č.31 Martin Haring, č.32 Ondrej Handlovský, č.33 Juraj Zvada, č.34 Ján Strelec, č.35 Ján Kapusta, č.36 Ondrej Kapusta.

-          Celkový počet daňovníkov: 52

-          Domov: 36

-          Hospodárske zvieratá: 12 volov, 20 kráv, 2 teľce, 10 koní a 41 oviec.

 

Daňový súpis z roku 1812:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Ján Valašťan, č.2 Ondrej Kapusta, č.3 Pavol Strelec, č.4 Ján Králik, č.5 Martin Kapusta a Ondrej Kapusta, č.6 Ondrej Klačan, č.7 Ondrej Ruman, č.8 Ján Kártik, č.9 Ján Krnáč, č.10 Juraj Šajdák, č.11 Ján Haring, č.12 Ján Chovan, č.13 Ján Kapusta, č.14 Samuel Kártik, č.15 Ján Dobrota, č.16 Ondrej Strelec, č.17 Juraj Roháč, č.18 Ondrej Buša (Bušovský), č.19 Juraj Chila, č.20 Samuel Kapusta, č.21 vdova Mária Buris, č.22 Juraj Reis (panský pastier), č.23 Pavol Hanák, č.24 vdova Anna Dedina, č.25 Ján Handlovský, č.26 Ján Strelec, č.27 Ján Valašťan, č.28 Pavol Králik, č.29 Ján Hanák, č.30 prázdny dom po Jánovi Kollárovi, č.31 Ján Kollár, č.32 Martin Kapusta, č.33 Ján Haring, č.34 vdova Zuzana Handlovský, č.35 Juraj Zvada, č.36 Ondrej Strelec, č.37 Ján Kapusta, č.38 Pavol Dobrota.

-          Celkový počet daňovníkov: 80

-          Domov: 38

-          Hospodárske zvieratá: 22 volov, 54 kráv, 2 býky, 18 teliec, 20 koní, 4 žriebätá, 19 ošípaných a 101 oviec.

 

Daňový súpis z roku 1814:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Ján Valašťan, č.2 Ondrej Kapusta, č.3 Pavol Strelec, č.4 Ján Králik, č.5 Martin KapustaOndrej Kapusta, č.6 Ondrej Klačan, č.7 Ondrej Ruman, č.8 Ján Kártik, č.9 Ján Krnáč, č.10 Juraj Šajgal, č.11 Ján Haring, č.12 Ján Chovan, č.13 Ján Kapusta, č.14 Samuel Kártik, č.15 Ján Dobrota, č.16 Ondrej Strelec, č.17 Juraj Roháč, č. 18 Ondrej Buša (Bušovský), č.19 Juraj Chilla, č.20 vdova Mária Buris, č.21 Juraj Reis (pánsky pastier), č.22 Pavol Hanák, č.23 vdova Anna Dedina, č.24 Ján Handlovský, č.25 Ján Strelec, č.26 Ján Valašťan, č.27 Pavol Králik starší, č.28 Ján Hanák, č.29 Ján Kollár, č.30 Ondrej Kollár, č.31 Martin Kapusta, č.32 Ján Haring, č.33 vdova Zuzana Handlovský, č.34 Juraj Zvada, č.35 Ondrej Strelec, č.36 Ján Kapusta, č.37 Pavol Dobrota.

-          Celkový počet daňovníkov: 68

-          Domov: 37

-          Hospodárske zvieratá: 18 volov, 27 kráv, 6 býkov, 13 koní, 10 ošípaných a 23 oviec

 

Daňový súpis z roku 1816:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Ján Valašťan, č.2 Ondrej Kapusta, č.3 Pavol Strelec, č.4 Martin Kapusta  a Ján Králik, č.5 Ondrej Ambrozy, č.6 Ondrej Klačan, č.7 Ondrej Ruman, č.8 Ján Kártik, č.9 Ján Krnáč, č.10 Juraj Šajdák, č.11 Ján Haring, č.12 Ján Chovan a Matej Sojka, č.13 Ján Kapusta, č.14 Samuel Kártik, č.15 Ján Dobrota, č.16 Ondrej Strelec, č.17 Juraj Roháč, č. 18 Juraj Roháč starší, č.19 Ondrej Buša (Bušovský), č.20 Juraj Chiľa a Samuel Hric (krčmár), č.21 vdova Mária Buris, č.22 Juraj Reis (obecný pastier), č.23 Pavol Hanák, č.24 vdova Anna Dedina a Pavol Dvorský, č.25 Ján Handlovský, č.26 Ján Strelec, č.27 Ján Valašťan, č.28 Ondrej Králik, č.29 Ján Hanák, č.30 Ján Kollár, č.31 Ondrej Kollár, č.32 Martin Kapusta, č.33 Ján Haring, č.34 vdova Zuzana Handlovský, č.35 Juraj Zvada (žobrák), č.36 Ondrej Strelec, č.37 Juraj Hvizdák, č.38 Pavol Dobrota.

-          Celkový počet daňovníkov: 59

-          Domov: 38

-          Hospodárske zvieratá: 14 volov, 26 kráv, 7 býkov, 13 koní a 11 oviec

 

Daňový súpis z roku 1817:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Ján Valašťan, č.2 Ondrej Kapusta, č.3 Pavol Strelec, č.4 Martin Kapusta, č.5 Ondrej Ambros, č.6 Ondrej Klačan, č.7 Ondrej Ruman, č.8 Ján Kártik, č.9 Ján Krnáč, č.10 Juraj Šajdák, č.11 Ján Haring, č.12 Ján Chovan, č.13 Ján Kapusta, č.14 Samuel Kártik, č.15 Ján Dobrota, č.16 Ondrej Strelec, č.17 Juraj Roháč, č.18 Juraj Roháč starší, č. 19 Ondrej Buša (Bušovský), č.20 Juraj Chiľa a Samuel Hric (krčmár), č.21 vdova Mária Buris, č.22 Martin Reis (obecný pastier), č.23 Pavol Hanák, č.24 vdova Anna Dedina a Ján Králik, č.25 Ján Handlovský, č.26 Ján Strelec, č.27 Ján Valašťan, č.28 Ondrej Králik, č.29 Ján Hanák, č.30 Ján Kollár, č.31 Ondrej Kollár, č.32 Martin Kapusta, č.33 Ján Haring (Eliazovie), č.34 Ján Handlovský (vojak), č.35 vdova po Jurajovi Zvadovi, č.36 Ondrej Strelec, č.37 Juraj Hvizdák, č.38 Samuel Haring.

-          Celkový počet daňovníkov: 52

-          Domov: 38

-          Hospodárske zvieratá: 4 voly, 27 kráv, 4 býky, 25 koní, 2 žriebätá, 4 ošípané a 6 oviec

 

Daňový súpis z roku 1818/19:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Ján Valašťan, č.2 Pavol Strelec, č.3 Martin Kapusta, č.4 Ondrej Kapusta, č.5 Ondrej Ambrosi, č.6 Ondrej Klačan (starec), č.7 Ondrej Ruman, č.8 Ján Kártik (starec), č.9 Pavol Krnáč (starec), č.10 Juraj Šajdák, č.11 Pavol Haring (starec), č.12 Ján Chovan (starec), č.13 Ján Kapusta, č.14 Samuel Kártik, č.15 Ján Dobrota, č.16 Ondrej Strelec, č. 17 Ondrej Buša (starec), č.18 Ján Buša, č.19 Juraj Roháč, č.20 Juraj Roháč (starec), č.21 Ján Kapusta Chilla, č.22 Mária Buris, č.23 Pavol Hanák, č.24 vdova Anna Dedina, č.25 Ján Handlovský, č.26 Ján Strelec, č.27 Ján Grajciar (starec), č.28 Pavol Králik (starec), č.29 Ján Hanák, č.30 Ján Kollár, č.31 Ondrej Kollár, č.32 Martin Kapusta (starec), č.33 vdova Zuzana Haring, č.34 Zuzana Handlovský, č.35 Mária Zvada, č.36 Ondrej Strelec, č.37 Ján Kapusta, č.38 Samuel Haring.

-          Celkový počet daňovníkov: 84

-          Domov: 36

-          Hospodárske zvieratá: 20 kráv, 7 býkov a 23 koní

 

Daňový súpis z roku 1824/25:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Ján Valašťan, č.2 Pavol Strelec, č.3 Ján Koreň, č.4 Ondrej Kapusta, č.5 Ondrej Ambrozy, č.6 Ondrej Klačan (starec), č.7 Ondrej Ruman, č.8 Ján Kártik (starec), č.9 Ján Krnáč, č.10 Juraj Šajdák, č.11 Juraj Haring, č.12 vdova Mária Chovan, č.13 Juraj Slivka, č.14 Ján Kapusta, č.15 Samuel Kártik, č.16 Ján Dobrota, č.17 Ondrej Strelec, č. 18 Ondrej Buša, č.19 Ján Buša, č.20 Juraj Roháč, č.21 Ján ?, č.22 chýba v zozname, č.23 Ján Kapusta, č.24 Juraj Kapusta, č.25 Samuel Kapusta (krčmár), č.26 Mária Buris, č.27 Martin Plaj (pastier), č.28 Pavol Hanák, č.29 Anna Dedina, č.30 Ján Handlovský, č.31 Ján Strelec, č.32 Ján Grajciar (starec), č.33 Pavol Králik (starec), č.34 Ondrej Hanák, č.35 Ján Kollár, č.36 Ondrej Kollár, č.37 Martin Kapusta (starec), č.38 Zuzana Haring, č.39 vdova Zuzana Handlovský, č.40 Mária Zvada, č.41 Ondrej Strelec, č.42 Ján Kapusta (starec), č.43 Samuel Haring.

-          Celkový počet daňovníkov: 77

-          Domov: 37

-          Hospodárske zvieratá: 28 volov, 57 kráv, 18 býkov, 37 koní a 163 oviec

 

Daňový súpis z roku 1827/28:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Ján Valašťan, č.2 Pavol Strelec, č.3 Ján Koreň, č.4 Ondrej Kapusta, č.5 Ondrej Ambrozy, č.6 Ondrej Klačan (starec), č.7 Ondrej Ruman, č.8 Ján Kártik, č.9 Ján Krnáč, č.10 Juraj Šajdák, č.11 Juraj Haring, č.12 vdova Mária Chovan, č.13 Juraj Slivka, č.14 Ján Kapusta, č.15 Samuel Kártik, č.16 Ján Dobrota, č.17 Ondrej Strelec, č. 18 Ondrej Buša, č.19 Juraj Roháč, č.20 Martin Plaj, č.21 Ondrej Dobrota, č.22 Mária Buris, č.23 Martin Gazdarica, č.24 vdova Anna Kapusta, č.25 Pavol Hanák, č.26 vdova Anna Dedina, č.27 Ján Handlovský, č.28 Ján Strelec, č.29 Ondrej Kapusta, č.30 Ondrej Králik, č.31 Ondrej Hanák, č.32 Ján Kollár, č.33 Ondrej Kollár, č.34 Martin Kapusta (bývalý vojak), č.35 Ján Haring, č.36 Ján Handlovský (bývalý vojak), č.37 Ján Zvada, č.38 Ondrej Strelec, č.39 Juraj Kapusta, č.40 Samuel Haring.

-          Celkový počet daňovníkov: 85

-          Domov: 37

-          Hospodárske zvieratá: 26 kráv, 6 býkov a 31 koní

 

Daňový súpis z roku 1828:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Ján Valašťan, č.2 Pavol Strelec, č.3 Ján Koreň, č.4 Ondrej Kapusta (starec), č.5 Ondrej Ambrozy, č.6 Ondrej Klačan, č.7 Ondrej Ruman (bývalý vojak), č.8 Ján Kártik, č.9 Ján Krnáč, č.10 Juraj Šajdák, č.11 Juraj Haring, č.12 vdova Mária Chovan, č.13 Juraj Slivka (chybný), č.14 Ján Kapusta, č.15 Ján Kártik, č.16 Ján Dobrota, č.17 Ondrej Strelec, č. 18 Ondrej Buša, č.19 Juraj Roháč, č.20 Martin Plaj, č.21 Mária Buris, č.22 Mária Gazdarica, č.23 vdova Anna Kapusta, č.24 Pavol Hanák č.25 vdova Anna Dedina, č.26 Ján Handlovský, č.27 Ján Strelec, č.28 Ondrej Kapusta, č.29 Ondrej Králik, č.30 Ondrej Hanák, č.31 Ján Kollár, č.32 Ondrej Kollár, č.33 Martin Kapusta, č.34 Ján Haring, č.35 Ján Handlovský, č.36 Ján Zvada, č.37 Ondrej Strelec, č.38 Juraj Kapusta, č.39 Ján Haring.

-          Celkový počet daňovníkov: ?

-          Domov: 38

-          Hospodárske zvieratá: 4 voly, 17 kráv, 4 býky, 23 koní a 18 oviec

 

Daňový súpis z roku 1830/31:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Ján Valašťan (starec), č.2 Pavol Strelec, č.3 Ján Koreň, č.4 Ondrej Kapusta (starec), č.5 Ondrej Ambrozy, č.6 Ondrej Klačan (starec), č.7 Ondrej Ruman, č.8 Ján Kártik, č.9 Ján Krnáč, č.10 Juraj Šajdák, č.11 Juraj Haring, č.12 vdova Mária Chovan, č.13 Juraj Slivka, č.14 Ján Kapusta, č.15 Ján Kártik, č.16 Ján Dobrota, č.17 Ondrej Strelec, č.18 Ondrej Buša (starec), č.19 Ján Buša, č.20 Juraj Roháč, č.21 Martin Plaj (starec), č.22 Ondrej Riečan, č.23 Ondrej Dobrota č.24 Juraj Kapusta, č.25 vdova Anna Kapusta, č.26 Pavol Hanák (pastier), č.27 vdova Anna Dedina, č.28 Ján Handlovský, č.29 Ján Strelec, č.30 Ondrej Kapusta, č.31 Ondrej Králik, č.32 Ondrej Hanák, č.33 Ján Kollár, č.34 Ondrej Kollár, č.35 Ondrej Kapusta, č.36 Ondrej Haring, č.37 Ján Handlovský (bývalý vojak), č.38 Ján Zvada, č.39 Ondrej Strelec, č.40 Juraj Kapusta, č.41 Samuel Haring, č.42 Ondrej Solivajs.

-          Celkový počet daňovníkov: 53

-          Domov: 41

-          Hospodárske zvieratá: 10 volov, 20 kráv, 5 býkov, 21 koní a 28 oviec

 

Daňový súpis z roku 1832/33:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Ján Valašťan (starec), č.2 Pavol Strelec (starec), č.3 Ján Dobrota, č.4 Ondrej Kapusta (starec), č.5 Ondrej Ambrozy, č.6 Ondrej Klačan (starec), č.7 Ondrej Ruman (starec), č.8 Ján Kártik, č.9 Ján Krnáč, č.10 Juraj Šajdák, č.11 Juraj Haring, č.12 vdova Mária Chovan, č.13 Juraj Slivka, č.14 Ján Kapusta, č.15 Ján Kártik, č.16 Ján Dobrota, č.17 Ondrej Strelec (starec), č.18 Ondrej Buša (starec), č.19 Juraj Roháč, č.20 Martin Plaj (starec), č.21 Ján Vesel, č.22 Ondrej Dobrota, č.23 Juraj Kapusta, č.24 vdova Anna Kapusta, č.25 Pavol Hanák, č.26 vdova Anna Dedina, č.27 Ján Handlovský, č.28 Ján Strelec, č.29 Ondrej Kapusta, č.30 Ondrej Králik, č.31 Ondrej Hanák, č.32 Ján Kollár, č.33 Ondrej Kollár, č.34 Ondrej Kapusta, č.35 vdova Anna Haring, č.36 Juraj Zvada, č.37 Ondrej Strelec, č.38 Juraj Kapusta, č.39 Samuel Haring, č.40 Ondrej Solivajs.

-          Celkový počet daňovníkov: 50

-          Domov: 40

-          Hospodárske zvieratá: 8 volov, 25 kráv, 2 býky a 26 koní

 

Daňový súpis z roku 1835/36:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Ján Valašťan (starec), č.2 Pavol Strelec (pánsky sluha), č.3 Juraj Pažítka, č.4 Ján Kapusta, č.5 Juraj Klinčok, č.6 Ondrej Klačan (starec), č.7 Ondrej Ruman, č.8 Ján Kártik (starec), č.9 Ján Krnáč (starec), č.10 Juraj Šajdák, č.11 Juraj Haring, č.12 vdova Mária Chovan, č.13 Ján Kapusta, č.14 Juraj Slivka, č.15 Ján Kártik, č.16 Ján Dobrota, č.17 Juraj Plaj, č.18 Juraj Buša, č.19 Ondrej Buša mladší, č.20 Juraj Roháč (starec), č.21 Ondrej Plaj, č.22 Ondrej Dobrota, č.23 Ján Vesel, č.24 Juraj Kapusta, č.25 vdova Anna Kapusta, č.26 Pavol Hanák, č.27 Ondrej Dedina, č.28 Ján Handlovský, č.29 Ján Strelec, č.30 Ján Zvada, č.31 Juraj Kontúr, č.32 Ondrej Kapusta, č.33 Ondrej Králik, č.34 Ondrej Hanák, č.35 Ján Kollár, č.36 chýba v zozname, č.37 Ondrej Kollár, č.38 Ondrej Kapusta, č.39 vdova Anna Haring, č.40 Juraj Zvada, č.41 Ján Handlovský (bývalý vojak), č.42 Ondrej Strelec (starec), č.43 Juraj Kapusta, č.44 Samuel Haring, č.45 Ondrej Solivajs, č.46 Ján Valašťan mladší, č.47 Juraj Valašťan, č.48 Ondrej Riečan.

-          Celkový počet daňovníkov: 74

-          Domov: 43

-          Hospodárske zvieratá: 2 voly, 9 kráv, 21 koní a 1 ovca

 

Daňový súpis z roku 1837/38:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Ján Valašťan (starec), č.2 Pavol Strelec (pánsky sluha), č.3 Juraj Pažítka, č.4 Ján Kapusta, č.5 Ján Hatalčík, č.6 Ondrej Klačan, č.7 Ondrej Ruman, č.8 Ján Kártik (starec), č.9 Ján Krnáč (starec), č.10 Juraj Šajdák, č.11 Juraj Haring, č.12 vdova Mária Chovan, č.13 Ján Kapusta, č.14 Juraj Slivka, č.15 Ján Kártik, č.16 Ján Dobrota, č.17 Juraj Plaj, č.18 Juraj Buša, č.19 Ondrej Buša mladší, č.20 Juraj Roháč (starec), č.21 Ondrej Plaj, č.22 Ondrej Dobrota, č.23 Ján Vesel, č.24 Juraj Kapusta, č.25 Ondrej Kapusta, č.26 Pavol Hanák, č.27 Ondrej Dedina, č.28 Ján Handlovský, č.29 Ján Strelec, č.30 Ján Zvada, č.31 Juraj Kontúr, č.32 Ondrej Kapusta, č.33 Ondrej Králik, č.34 Ondrej Hanák, č.35 Ján Kollár, č.36 Ondrej Kollár, č.37 Ondrej Kapusta, č.38 vdova Anna Haring, č.39 Juraj Zvada, č.40 Ján Handlovský (bývalý vojak), č.41 Ondrej Strelec (starec), č.42 Juraj Kapusta, č.43 vdova Mária Haring, č.44 Ondrej Solivajs, č.45 Ján Valašťan mladší, č.46 Juraj Valašťan, č.47 Martin Gazdarica.

-          Celkový počet daňovníkov: 68

-          Domov: 43

-          Hospodárske zvieratá: 6 kráv, 18 koní a 4 ovce

 

Daňový súpis z roku 1839/40:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Ondrej Kapusta, č.2 Pavol Strelec (pánsky sluha), č.3 Juraj Pažítka, č.4 Ján Kapusta (starec), č.5 Ján Hatalčík, č.6 Ondrej Klačan (starec), č.7 Ondrej Ruman, č.8 Ján Kártik (starec), č.9 Ondrej Krnáč (starec), č.10 Juraj Šajdák, č.11 Juraj Haring, č.12 Ján Chovan, č.13 Ján Kapusta, č.14 Ján Kártik, č.15 Ján Dobrota (starec), č.16 Juraj Plaj, č.17 Juraj Buša (starec), č.18 Juraj Roháč (starec), č.19 Ondrej Plaj, č.20 Ondrej Dobrota, č.21 Michal Bodňánský, č.22 Juraj Kapusta (žobrák), č.23 Ondrej Kapusta, č.24 Juraj Hanák, č.25 Ondrej Dedina (krčmár), č.26 Ján Handlovský, č.27 Ján Strelec, č.28 Ján Zvada, č.29 Juraj Kontúr, č.30 Ondrej Kapusta, č.31 Ondrej Králik, č.32 Ondrej Hanák, č.33 vdova po Jánovi Kollárovi, č.34 Ondrej Kollár, č.35 Ondrej Kapusta, č.36 vdova Anna Haring, č.37 Juraj Zvada, č.38 Ján Handlovský (bývalý vojak), č.39 Juraj Kapusta, č.40 Ondrej Strelec (starec), č.41 vdova Mária Haring, č.42 Ondrej Solivajs, č.43 Juraj Valašťan.

-          Celkový počet daňovníkov: 78

-          Domov: 41

-          Hospodárske zvieratá: 7 volov, 28 kráv, 1 býk, 25 koní a 30 oviec

 

Daňový súpis z roku 1842/43:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Ondrej Kapusta, č.2 Ján Strelec (pánsky sluha), č.3 Adam Kubiš, č.4 Ján Kapusta (Kostiviar), č.5 Ján Hatalčík, č.6 Ondrej Klačan, č.7 Ondrej Ruman, č.8 Ondrej Kártik (starec), č.9 Ondrej Krnáč, č.10 Juraj Šajdák, č.11 Juraj Haring, č.12 Ján Chovan, č.13 Ján Kapusta, č.14 Ján Dobrota, č.15 Ján Kártik, č.16 Ján Dobrota (starec), č.17 Juraj Plaj, č.18 Juraj Buša, č.19 Juraj Roháč (starec), č.20 Ján Plaj, č.21 Ondrej Dobrota, č.22 Michal Bodňánský, č.23 Juraj Kapusta (žobrák), č.24 Ondrej Kapusta, č.25 Juraj Hanák, č.26 Ondrej Dedina, č.27 Ján Handlovský, č.28 Ján Strelec, č.29 Juraj Kontúr, č.30 Ján Zvada, č.31 Ondrej Kapusta, č.32 Ondrej Králik, č.33 Ondrej Hanák, č.34 vdova po Jánovi Kollárovi, č.35 Ondrej Kollár, č.36 Ondrej Kapusta, č.37 vdova Anna Haring, č.38 Juraj Zvada, č.39 Ján Handlovský (bývalý vojak), č.40 Juraj Dobrota, č.41 Juraj Kapusta (starec), č.42 vdova Mária Haring, č.43 Ondrej Solivajs, č.44 Ján Haring, č.45 Martin Gazdarica.

-          Celkový počet daňovníkov: 75

-          Domov: 44

-          Hospodárske zvieratá: 8 volov, 29 kráv, 5 býkov, 19 koní a 24 oviec

 

Daňový súpis z roku 1845/46:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Ondrej Kapusta, č.2 Ján Strelec, č.3 Ondrej Strelec, č.4 Ján Kostiviar, č.5 Adam Kubiš, č.6 Ondrej Hatalčík, č.7 Ondrej Klačan, č.8 Ondrej Solivajs, č.9 Ondrej Kártik (starec), č.10 Ondrej Krnáč (richtár), č.11 Juraj Šajdák, č.12 Juraj Haring, č.13 Ján Chovan, č.14 Ján Kapusta, č.15 Ján Gazdik, č.16 Ján Dobrota (starec), č.17 Ján Dobrota, č.18 Juraj Plaj (pastier), č.19 Juraj Buša, č.20 Ondrej Buša, č.21 Juraj Roháč (starec), č.22 Ján Plaj, č.23 Ondrej Dobrota, č.24 Michal Bodňánský, č.25 Juraj Kapusta, č.26 Ondrej Kapusta, č.27 Juraj Hanák, č.28 Ondrej Dedina, č.29 Ján Handlovský (starec), č.30 Juraj Kontúr, č.31 Ján Zvada, č.32 Ján Strelec, č.33 Ondrej Kapusta, č.34 Ondrej Králik, č.35 Ondrej Hanák, č.36 Juraj Kollár, č.37 Ján Kollár, č.38 Ondrej Kapusta (starec), č.39 vdova Anna Haring, č.40 Ján Handlovský (bývalý vojak), č.41 Juraj Zvada, č.42 Juraj Dobrota, č.43 Juraj Kapusta (starec), č.44 vdova po Adamovi Haringovi, č.45 Ondrej Solivajs, č.46 Ján Haring, č.47 Ján Králik, č.48 Martin Gazdarica, č.49 Ondrej Plaj, č.50 Ondrej Jelenčík.

-          Celkový počet daňovníkov: 76

-          Domov: 44

-          Hospodárske zvieratá: 12 volov, 26 kráv, 1 býk, 16 koní, 4 ošípané a 11 oviec

 

Daňový súpis z roku 1846/47:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Ján Strelec (sluha), č.2 Ondrej Strelec (sluha), č.3 Ondrej Kapusta, č.4 Ján Kostiviar, č.5 Adam Kubiš, č.6 Ján Hatalčík, č.7 Ondrej Klačan, č.8 Ondrej Solivajs, č.9 Ján Kártik (starec), č.10 Ondrej Krnáč (richtár), č.11 Ján Šajdák, č.12 Juraj Haring, č.13 Ján Chovan, č.14 Ján Kapusta, č.15 Ján Kártik, č.16 Ján Dobrota (starec), č.17 Ján Dobrota, č.18 Juraj Plaj, č.19 Juraj Buša, č.20 Juraj Roháč (starec), č.21 Ján Plaj, č.22 Ondrej Dobrota, č.23 Michal Brodňanský, č.24 Juraj Kapusta, č.25 Ondrej Kapusta, č.26 Juraj Hanák, č.27 Ondrej Dedina, č.28 Ján Handlovský, č.29 Juraj Kontúr, č.30 Ján Zvada, č.31 Ján Strelec, č.32 Ondrej Kapusta, č.33 Ondrej Králik, č.34 Ondrej Hanák, č.35 Juraj Kollár, č.36 Ján Kollár, č.37 Ondrej Kapusta, č.38 Ján Haring, č.39 Ján Handlovský (bývalý vojak), č.40 Juraj Zvada, č.41 Juraj Dobrota, č.42 Juraj Kapusta (starec), č.43 Adam Haring, č.44 Ondrej Solivajs, č.45 Ján Haring, č.46 Ján Králik, č.47 Ján Gazdarica, č.48 Ondrej Plaj, č.49 Ondrej Jelenčík.

-          Celkový počet daňovníkov: 66

-          Domov: 43

-          Hospodárske zvieratá: 10 volov, 26 kráv, 18 koní, 4 ošípané a 8 oviec

 

Daňový súpis z roku 1847/48:

 

-          Daňoví poplatníci: č.1 Ján Strelec (sluha), č.2 Ondrej Strelec (sluha), č.3 Ondrej Kapusta, č.4 Ján Kostiviar, č.5 Adam Kubiš, č.6 Ján Hatalčík, č.7 Ondrej Klačan, č.8 Ondrej Solivajs, č.9 Ján Kártik (starec), č.10 Ondrej Krnáč, č.11 Ján Šajdák, č.12 Juraj Haring, č.13 Ján Chovan, č.14 Ján Kapusta, č.15 Ján Kártik, č.16 Ján Dobrota (starec), č.17 Ján Dobrota, č.18 Juraj Plaj (sluha), č.19 Ondrej Buša, č.20 Ondrej Roháč, č.21 Ján Plaj, č.22 Ondrej Dobrota, č.23 Michal Brodňanský, č.24 Juraj Kapusta, č.25 Ondrej Kapusta, č.26 Juraj Hanák, č.27 Ondrej Dedina, č.28 Ján Handlovský, č.29 Juraj Kontúr, č.30 Ján Zvada, č.31 Ján Strelec, č.32 Ondrej Kapusta, č.33 Ondrej Králik, č.34 Ondrej Hanák, č.35 Juraj Kollár, č.36 Ján Kollár, č.37 Ondrej Kapusta (syn Jána), č.38 Ján Haring, č.39 vdova Anna Handlovský, č.40 Juraj Zvada, č.41 Juraj Dobrota, č.42 Ján Kapusta, č.43 Adam Haring, č.44 Ondrej Solivajs, č.45 Ján Haring, č.46 Ján Králik, č.47 Martin Gazdarica, č.48 Štefan Spišiak.

-          Celkový počet daňovníkov: 63

-          Domov: 43

-          Hospodárske zvieratá: 8 volov, 27 kráv, 18 koní, 3 ošípané a 6 oviec

 [1] ŠA BB, Zvolenská župa – nespracovaný materiál, krab. 965

[2] Gindl, J.: Obyvateľstvo Zvolenskej stolice vo svetle úradnej štatistiky z roku 1788. In: Historický sborník kraja 3, Banská Bystrica: Stredoslovenské vydavateľstvo, 1967, s. 90-106