Súčasné symboly obce

09.07.2012 10:54

    Vznik mestskej a obecnej samosprávy po roku 1989 bol podnetom v mnohých obciach na Slovensku k zavedeniu vlastných obecných insígnií (symbolov). Súčasné symboly našej obce Malachov vznikli, boli prijaté a zaradené do Heraldického registra Slovenskej republiky v roku 2001. Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce.

Erb je základný symbol obce, od ktorého sa odvodzujú ďalšie obecné symboly, predovšetkým pečať a vlajka obce. Erby, ich vývoj, používanie a umenie ich vyhotovovať, ako aj právo používať ich, skúma pomocná historická vedná disciplína heraldika.

Súčasný erb obce Malachov nadväzuje na predheraldický symbol obce, staršiu historickú pečať z 19. storočia, ktorá vyjadruje lesnaté prostredie, v ktorom obec leží. V strede tejto prekrásnej pečate sú zobrazené tri ihličnaté stromy, v heraldike opisované ako smreky. Štylizované sú veľmi zaujímavo a jedinečne tým, že krajné dva vyrastajú z vŕškov, kým prostredný priamo z členenej pažite. Podobné rozčlenenie pažite sa zvykne v heraldike charakterizovať a vysvetľovať ako rozoraná pažiť. V tomto zmysle by teda bolo možné historický symbol Malachova zjednodušene vysvetliť ako kultivovanie pôdy pod horami. Kruhopis pečate je kurzívny v maďarskom jazyku a znie Malachov helység pecsétye (pečať obce Malachov).

Autormi súčasného erbu sú Ladislav Vrteľ a Dragica Vrteľová. Pri výbere farieb erbu autori vychádzali z obsahovej náplne historickej pečate pričom postupovali podľa konvenčných heraldických pravidiel erbovej tvorby. Sfarbenie stromov a pažite je prirodzene zelené a štítové pole strieborné. Erb bol prijatý do Heraldického registra Slovenskej republiky dňa: 09.11.2001, číslo uznesenia: OZ - 18/2001, signatúra HR SR: M-140/2001.[1]

Blazón erbu[2] (slovný opis erbu) Malachova má takéto znenie:

V striebornom štíte na zelenej, deviatimi striebornými ľavošikmými niťami členenej pažiti dva zelené vŕšky, z nich vyrastajúce zelené smreky, medzi nimi priamo z pažite vyrastajúci tretí zelený smrek.[3]

Erbová figúra je vložená do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického heraldického štítu. Farbami erbového znamenia je zelená a strieborná farba, ktorá môže byť v zmysle heraldických pravidiel zamieňaná s bielou ale popisovaná (blazónovaná) je vždy ako strieborná. Pri čierno-bielom vyjadrení farieb sa zelená vyjadrí šikmým šrafovaním, a strieborná ostáva voľná.

 

     

Výtvarné vyobrazenie erbu

 

Vlajka je voľný kus textilu s pevne stanoveným tvarom, pomerom strán (záväzný pomer strán 2:3) a farebným vzorom. Vlajka sa pripevňuje na vlajkovú žrď alebo vlajkový stožiar pomocou očiek a lanka tak, aby viala vo vetre vodorovne a aby ju bolo možné vztyčovať a spúšťať.

Vlajka obce Malachov pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej(1/8), zelenej(1/8), bielej(1/8), zelenej(2/8), bielej(1/8), zelenej(1/8), bielej(1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.[4]

Vyobrazenie vlajky obce

 

Pečať je ilustračný a výnimočný historický prameň, ktorý má nezastupiteľnú vypovedaciu hodnotu. Spravidla je okrúhla s kruhopisom, uprostred s erbom obce a uschováva ju starosta obce. Pečate ich vznik, vývoj, vyhotovovanie a používanie skúma pomocná historická vedná disciplína sfragistika.

Terajšia novodobá pečať obce Malachov je okrúhla s priemerom 35 mm. Pečať tvorí erbové znamenie so slovenským majuskulným kruhopisom *OBEC MALACHOV*. Od obecnej pečate možno odvodiť okrúhle pečiatky obce. Ich pečatné pole sa nelíši od obecnej pečate, no kruhopis sa mení podľa toho, či ide o pečiatku starostu, obecného zastupiteľstva, alebo obecného úradu.

    

Vyobrazenia odtlačkov súčasnej pečate

 

Od trojice základných symbolov obce možno odvodiť ešte nasledujúce:

Zástava obce Malachov má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava je na rozdiel od vlajky vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu). Zástavu obce používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, prípadne štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídli, prípadne v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby. Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti. Zástava obce je vyhotovená v súlade s obecnými farbami. Vedný odbor zaoberajúci sa zástavami, vlajkami, štandardami je vexikológia.

Krátka zástava obce Malachov je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.

Koruhva obce Malachov predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

A. Zástava, B. Krátka zástava, C. Koruhva obce Malachov

 

Znaková zástava obce Malachov má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je tu rozvinuté do celej plochy textilu.

Znaková zástava obce Malachov 

Kombinovaná (veľká) koruhva Malachova predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

Kombinovaná (veľká) koruhva Malachova

Štandarda starostu obce Malachov má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

Štandarda starostu obce Malachov

Obecné farby – sa odvodzujú od farieb erbu a to najprv od farby hlavnej erbovej figúry, potom od farby vedľajších figúr a nakoniec od farby štítového poľa. Obecnými farbami Malachove je strieborná (biela) a zelená. 

 

POZNÁMKA: podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 1b Symboly obce, môžu právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby používať symboly obce len so súhlasom obce.


[1] Kartous P., Vrteľ L.: Heraldický register Slovenskej republiky IV, Bratislava, 2005, s. 140, 141

[2] Blazón je slovný opis erbu, pečate alebo vlajky vytvorený podľa heraldických pravidiel, ktorý umožňuje ich výtvarné či fyzické stvárnenie. Úlohou blazónu je zachytiť v texte jednotlivé súčasti erbu tak, aby neboli pochybnosti o ich usporiadaní a vyobrazení, a aby nedošlo k zámene erbov alebo k podvodu.

[3] Kartous P., Vrteľ L.: Heraldický register Slovenskej republiky IV, Bratislava, 2005, s. 140, 141

[4] Kartous P., Vrteľ L.: Heraldický register Slovenskej republiky IV, Bratislava, 2005, s. 140, 141