Strašlivé nešťastie pri Radvani

26.03.2018 15:16

Publikované v periodiku Obzor, ročník X., číslo 18, zo dňa 25. júna 1872, str. 140

     Juho-západne od mestečka Radvani, pri Baň. Bystrici, ležia dediny Horný a Dolný Malachov, od ktorých i celá dolinka meno svoje nosí. V tejto malachovskej doline má siedlo svoje nebezpečný priemyseľ prachársky; tam zaiste dorábäjú radvanskí rodáci naši hojné zásoby púšneho prachu, najmä k potrebám erárskym. Mnoho nešťastných pádov udalo sa už pri vykonávaní toho priemysľu, a jeden z najsmutnejších zachvátil tyto dni statočnú rodinu tamejšího mešťana a prachárskeho majstra, p. Sam. Thurzo. Menovaný rodák náš pracoval dňa 7 júnia v dielni svojej; tu razom počuť na široko ďaleko strašný výbuch, z malachovskej doliny pošlý, kde Thurzovská pracháreň vyletela do povetria. O príčine strašlivého nešťastia toho nič istého vypátrať sa nemohlo, keď všetci prítomní k tej práci predpísané pravidlá opatrnosti zachovávali; účinok ale bol hrozný. Sám majiteľ prachárne tak ťažko bol popálený, že po krátkom čase v strašných trapiech skonal; i dvaja pomocníci  jeho tak hrozné rany obdržali, že sotva životom ujdú. Nebožtík Samuel Thurzo bol muž vzdelaný a statočný, ktorý dľa svojej možnosti i všetky poctivé snáhy národu slovenského podporoval, súc menovite i mnohoročným verným priateľom týchto listov našich. Držíme to tedy za svoju – ač i smutnú – povinnosť, zvečnelému rodákovi našemu tento chatrný písemný pomník bratskej lásky postaviť. – Prvé zprávy o tomto nešťastí doniesol bystrický časopis Neus. Jour. z kädial i do iných listov prešly.  

 

Zdigitalizovaná verzia Obzoru z 25. júna 1872, zdroj: https://digitalna.kniznica.info

Príspevok týkajúci sa Malachova a okolia je na strane 140.

 

Strana 137                   Strana 138

 

Strana 139             Strana 140

 

Strana 141             Strana 142

 

Strana 143             Strana 144