Spomienka na povodeň z roku 1931

22.03.2020 17:00

     Vytrvalé dažde v druhej polovici apríla roku 1931 spôsobili na Pohroní zdvihnutie vodných tokov. Nepriaznivá situácia kulminovala v dňoch 21.–22. apríla 1931, kedy tok Hrona a jeho prítokov vstúpili s neobvyklou silou zo svojich korýt a zaplavili nielen množstvo úrodnej pôdy, lúky, dvory a záhrady, ale ja nižšie položené mestá a dediny, kde povodeň spôsobila veľké škody na majetku občanov. Podľa správ z dobovej tlače (Pohronský Hlásnik, 24.4. 1931) bolo v Banskej Bystrici zaplavené predmestie Pod Kalváriou, dnešné Štefánikovo nábrežie a tiež Štadlerovo nábrežie. Povodeň ochromila život aj v okolitých obciach. Najviac boli postihnuté obce Uľanka, Jakub a Kostiviarka. V Medenom Hámri potok Bystrica zaplavil niekoľko domov a ľudí bolo treba vysťahovať. Podlavický potok zničil záhradníkom jarnú úrodu. Celá Dolná Radvaň bola zaplavená, pričom v izbách domov siahala voda až po pás. Ľudí bolo potrebné vysťahovať do školy a do iných budov. Malachovský potok postrhával hrádze a zaplavil cestu k mestu. Pri záchranných prácach v celom regióne účinne pomáhalo vojsko s hasičstvom. Detailné správy o povodni v Malachove z dobových prameňov alebo obecnej kroniky nemáme. Je však zjavné, že škody spôsobené záplavami neobišli ani obyvateľov Malachova. Vypovedá o tom Výkaz o škode spôsobenej povodňou dňa 21 a 22 apríla 1931.[1] Tento súpis sumarizoval odhadované škody spôsobené v celom radvanskom notariáte, kam patrila aj obec Malachov, v ktorej sa odhadovaná škoda vyšplhala na celkovú sumu 4570,- Kč. Medzi poškodených občanov Malachova patrili: Ondrej Dobrota Ruman, Mária Haring rod. Haring, Juraj Krnáč Zo sklepu, Mária Tymkiv rod. Žabka, Ondrej Haring Elias, Ján Krnáč Drienčik, Juraj Kapusta Buris, Anna Oravcová, Juraj Kapusta Gilan, Ján Kapusta, vd. Mária Slabejová.

 

Unikátne zábery čo napáchala povodeň v Banskej Bystrici a Dolnej Radvani v roku 1931, uložené v Štátnom archíve v Banskej Bystrici[2]

 
 


[1] ŠA BB, Obvodný notársky úrad Radvaň 1929-1931, sign. 260, krab. 21; Výkaz o škode spôsobenou povodňou dňa 21 a 22 apríla 1931

[2] Tamtiež ref. 1