Rod Veselovcov

29.08.2017 23:01

     Každý rok si  29. augusta pripomíname Slovenské národné povstanie domáceho odboja počas druhej svetovej vojny. Mimochodom v rovnaký deň ale v roku 1526 sa pri meste Moháč odohrala jedna z najdôležitejších bitiek v uhorských dejinách. Tento medzník znamenal jednak koniec stredoveku v Uhorsku ale tiež aj tureckú okupáciu a následné početné stavovské povstania. To je ale iný príbeh z histórie našej krajiny. Posuňme sa o viac ako 400 rokov dopredu kedy v Európe vrcholil najväčší vojnový konflikt.

     Na Slovensku v auguste roku 1944 vypuklo ozbrojené povstanie proti vstupu nemeckých okupačných vojsk na územie Slovenskej republiky. Medzi osobnosti, ktoré stáli za formuláciou, prípravou a samotnou účasťou v SNP, môžeme nepochybne zaradiť aj troch bratov Mirka, Milana a Miloša Veselovcov. Títo dôstojníci československej a neskôr slovenskej armády zanechali nezmazateľnú stopu v živote slovenského národa. Docenenie ich činov a zásluh je v dnešnej dobe žiaľ len okrajové. Cieľom tohto príspevku nie je opísať ich životné osudy, ale archívnym skúmaním zmapovať rodovú prepojenosť s malachovskými nositeľmi priezviska Vesel. Už dávnejšie som sa zamýšľal nad nejakou spojitosťou s Veselovcami, ktorí písali dejiny Malachova. Určitý predpoklad by tu bol, keďže frekvencia tohto priezviska v okolí Banskej Bystrice v minulosti bola marginálna. Cesta za poznaním rodovej a rodinnej histórie vedie zakaždým naprieč cirkevnými matrikami ako primárnym prameňom genealogického výskumu. Predstavme si teda výsledky tohto bádania, či sa moja hypotéza aj potvrdila.   

 

     Generáli z rodu Veselovcov a Malachov

     Rodinu a priezvisko Veselovcov vari najviac preslávili traja muži, bratia, generáli, ktorých krstné mená sa začínajú na písmeno M. Dvojičky Mirko Cyril a Milan Metod sa narodili 23.05.1903 vo Zvolene. Ako vojenskí velitelia boli spoluorganizátori SNP a účastníci obsadenia budovy Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici. Mirko bol v roku 1947 vymenovaný do hodnosti brigádny generál, Milanovi bola hodnosť generálmajor udelená in memoriam až v roku 1994. Ich o šesť rokov mladší brat Miloš Andrej Eliáš (nar. 29.01.1909) sa rovnako ako oni rozhodol pre vojenskú kariéru. Do SNP sa zapojil ako veliteľ vojenskej posádky v Ružomberku. Po vojne bol z politických dôvodov predčasne prepustený z armády. V roku 1991 mu bola in memoriam udelená hodnosť generálmajor.

          

                              Mirko Vesel                                  Milan Vesel                            Miloš Vesel

     Najstarší z bratov Veselovcov Ivan (nar. 05.12.1901) vyštudovaný právnik, pôsobil v súdnictve v Banskej Bystrici ako sudca a počas SNP ako generálny prokurátor a účastník ilegálneho protifašistického hnutia. Aj ostatní členovia tejto mnohopočetnej rodiny (celkovo ich bolo 12 súrodencov) boli zapojení do protifašistického odboja, a to sestry Zora, Kornélia, Mária s manželom Václavom Vaškom a Elena s manželom Ludvíkom Nábělkom. Zmysel pre vyššie ciele, povinnosť a oddanosť svojmu národu získali už ako deti v rodinnom prostredí.[1]

Hrob rodiny Veselovej na Evanjelickom cintoríne v Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. Foto: bystricoviny.sk

 

     Ich matka Kornélia rod. Barányová rodáčka zo Solčian (nar. 02.02.1866) bola kultúrnou a národnou pracovníčkou. Bola predsedníčkou spolku Živeny a Červeného kríža vo Zvolene. Hlavou rodiny a najmä vzorom pre svoje deti bol nepochybne ich otec Ján Vesel. Tento právnik a spoluzakladateľ slovenského peňažníctva sa narodil dňa 25.09.1862 v Kráľovej.[2] Po absolvovaní základného a gymnaziálneho štúdia v Radvani a v Banskej Bystrici, pokračoval v štúdiu na lýceu v Banskej Štiavnici, ďalej na teologickej akadémii v Bratislave a napokon univerzitné štúdium zavŕšil na právnickej fakulte v Budapešti. Jeho pronárodné cítenie sa prejavilo v pomoci a v angažovanosti v oblasti zvýšenia hospodárskej a životnej úrovne slovenského národa. Bol spoluzakladateľom a správcom Zvolenskej ľudovej banky, založenej v roku 1902. Po jej zlúčení s ďalšími peňažnými inštitúciami v roku 1921 bol vymenovaný za predsedu generálnej správy novovzniknutej Národnej banky so sídlom v Banskej Bystrici. V rokoch 1926-1931 pôsobil v Banskej Bystrici ako verejný notár, kde aj 22.03.1931 zomrel. Pochovaný je v spoločnom hrobe so svojimi synmi na banskobystrickom evanjelickom cintoríne.[3] Ján Vesel patril v našom regióne nesporne medzi osobnosti svojej doby.

Narodenie Jána Vesela 25.09.1862 v Kráľovej č. 24, rodičom Matejovi Veselovi a Zuzane Kubišovej. Krstnými rodičmi boli Ondrej Filipko, Ján Strelec, Anna Dobrota a Anna Ondrici.

 

     Jánov otec Matej Vesel pochádzal z Malachova, ktorý sa tu narodil 15.02.1835 v rodine želiara, rodičom Jánovi Veselovi a Anne, rod. Riečanovej.[4] Matej až do zrelých mládeneckých rokov vyrastal najskôr v Malachove a neskôr v Radvani. Vo veku 21 rokov si založil vlastnú rodinu, keď sa v Radvani dňa 04.08.1856 zosobášil so Zuzanou Kubišovou z Kráľovej. Novomanželia sa po sobáši usadili v rodičovskom dome nevesty v Kráľovej č. 24, kde Matej Vesel žil až do svojej smrti. Nevesta Zuzana Kubišová dovŕšila len tesne pred sobášom 14 rokov, čo je aj na tú dobu naozaj neobvyklé.[5] Dnes už len ťažko zistíme príčiny, prečo vstúpila do manželstva v takom mladom veku. V každom prípade to vysvetľuje skutočnosť, prečo sa manželom šesť rokov po sobáši nenarodilo žiadne dieťa. Až keď Zuzana dovŕšila 20 rokov porodila prvorodeného syna, ktorým bol už vyššie zmieňovaný Ján (nar. 1862) po ktorom prišiel na svet v roku 1866 syn Matej a napokon v roku 1869 dcéra Mária. Obe tieto deti však zomreli už v ranom veku. Manželov rozdelila predčasná smrť Mateja Vesela, ktorého v produktívnom veku 33 rokov (05.02.1869) skolila tuberkulóza.[6] Je preto až neuveriteľné kam to ich syn Ján (nar. 1862) z takýchto sociálnych pomerov ako polosirota, svojim cieľavedomým úsilím dotiahol.

Narodenie Mateja Vesela 15.02.1835 v Malachove, rodičom Jánovi Veselovi a Anne Riečanovej. Krstnými rodičmi boli Juraj Dvorský a Mária Bula.

 

     Genealogickú líniu po meči, tejto vetvy rodu Veselovcov, reprezentuje ďalej do minulosti Ján Vesel, otec Mateja (nar. 1835). Ján sa narodil v utorok 28.01.1806 v Skubíne.[7] S touto obcou sú aj ďalšie dejiny rodu úzko späté. Korene väčšiny nositeľov priezviska Vesel v širšom okolí siahajú práve do Skubína. Ján Vesel sa oženil v roku 1826 s Annou Riečanovou z Horných Pršian.[8] Z daňových súpisov vieme, že už od roku 1832 pôsobila rodina v Malachove v dome č.21, kde sa im okrem Mateja narodili aj dcéry Anna (nar. 1833) a Mária (nar. 1837). Ján Vesel ako želiar[9] vlastnil v Malachove dom najhoršej tretej kategórie a tiež poľnohospodársku pôdu v intraviláne o výmere menšej ako 1/8 poddanskej usadlosti.[10]

Sobáš Jána Vesela a Anny Riečanovej dňa 06.11.1826. Svedkami sobášu boli Ján Vesel, Štefan Droba a Ondrej Solivajs.

 

     Zo skúmania matrík sa vieme vierohodne posunúť ešte o ďalšie tri generácie ďalej. Ondrej Vesel narodený v roku 1774 je ďalším priamym predkom, ktorý sa v roku 1797 v evanjelickom kostole v Radvani zosobášil s Annou Haringovou.[11] Anna ako rodáčka z Malachova zanecháva ďalšiu stopu spätosti tejto vetvy rodu k našej obci. Jej manžel Ondrej bol prvorodeným synom Ondrej Vesela a Márie Koreňovej, ktorá pochádzala z Kremničky. Ich sobáš sa konal v Radvani v piatok 03.11.1769.[12] Ondrej mal v čase sobáša 25 rokov, narodil sa v Skubíne dňa 20.08.1744, rodičom Jurajovi a Anne Veselovcom.[13] Juraj bol podľa Tereziánskeho urbáru z roku 1770 poddaným Jána Radvanského, ktorý hospodáril na 1/4 sedliackej usadlosti, ku ktorej prináležal intravilán s možnosťou výsevu 1/2 bratislavskej merice, orná zem na 14 meríc a lúky pre 5 koscov.[14]

Záznam z Tereziánskeho urbáru z roku 1770 zachytávajúci v Skubíne sociálne postavenie Juraja Vesela, ako poddaného Jána Radvanského.

 

     Tento manželský pár je ostatnou zastávkou pri sledovaní tejto genealogickej línie veselovského rodu. Stručný genealogický pohľad, ktorý siaha až k začiatku 18. storočia a zahŕňa celkovo sedem generácii, nám priniesol zistenie, že starý otec a tiež praprastará mama takých významných osobností akými boli generáli Veselovci, boli rodákmi z Malachova.

Rodová postupnosť mužskej línie tejto vetvy rodu:

 •  1. generácia - Juraj Vesel (Georgius Veszel), manž. Anna
 •  2. generácia - Ondrej Vesel (Andreas Weszel) * nar. 20.08.1744 (Skubín), manž. Mária Koreňová (Kremnička), ∞ sobáš 03.11.1769
 •  3. generácia - Ondrej Vesel (Andreas Veszell) * nar. 29.12.1774 (Skubín), manž. Anna Haringová * nar. 20.04.1778 (Malachov), ∞ sobáš 12.11.1797
 •  4. generácia - Ján Vesel (Joannes Weszel) * nar. 28.01.1806 (Skubín), manž. Anna Riečanová (Horné Pršany), ∞ sobáš 06.11.1826
 •  5. generácia - Matej Vesel (Matthias Veszel) * nar. 15.02.1835 (Malachov) - † zom. 05.02.1869 (Kráľová 24), manž. Zuzana Kubišová * nar. 05.06.1842 (Radvaň), ∞ sobáš 04.08.1856 
 •  6. generácia - Ján Vesel (János Vesel) * nar. 25.09.1862 (Kráľová 24) - † zom. 22.03.1931 (Banská Bystrica), manž. Kornélia Barányová * nar. 02.02.1866 (Solčany) - † zom. 26.02.1945 (Banská Bystrica)  
 •  7. generácia - Ivan Vesel * nar. 05.12.1901 (Zvolen) - † zom. 04.02.1964 (Bratislava), Mirko Vesel * nar. 23.05.1903 (Zvolen) - † zom. 06.06.1976 (Weil der Stadt), Milan Vesel * nar. 23.05.1903 (Zvolen) - † zom. 05.03.1984 (Zvolen), Miloš Vesel * nar. 29.01.1909 (Zvolen) - † zom. 22.06.1989 (Ružomberok)

Genealogické tabuľky

 

Agnátny vývod - zoznam predkov v mužskej línii tejto vetvy rodu Vesel.

 

  

Strom príbuzenstva zahŕňajúci predkov a potomkov Jána Vesela (nar. 1862).

Zobrazenie stromu v plnom rozlíšení získate po kliknutí na obrázok, kedy budete presmerovaný na iný server, kde možete strom prehliadať alebo aj stiahnúť.

 

Rozrod potomkov nestora tejto vetvy rodu Juraja Vesela. 

Zobrazenie stromu v plnom rozlíšení získate po kliknutí na obrázok, kedy budete presmerovaný na iný server, kde možete strom prehliadať alebo aj stiahnúť.

 

 

     Malachovská vetva rodu

     Členov rodu Veselovcov, ktorých potomkovia žijú aj dnes v Malachove sme zaznamenali v cirkevných matrikách už na začiatku 18. storočia. Začiatky histórie rodu sú úzko späté s obcou Skubín, z ktorej pochádzali. Prvým členom rodu Veselovcov, ktorého meno poznáme bol Matej Vesel. Jemu a jeho manželke Judite sa v roku 1732 narodil rovnomenný syn Matej.[15] Z pohľadu sociálneho postavenia patrila rodina Mateja Vesela k menej majetným obyvateľom Skubína. Boli poddanými (želiarmi) Františka Radvanského, ktorým ku domu prináležal intravilán o výseve 1/64 bratislavskej merice a lúky o rozlohe pre 1 a ½ kosca.[16]

Matej Vesel uvedený ako želiar s domom, poddaný Františka Radvanského. Tereziánsky urbár obce Skubín z roku 1770.

 

     Syn Matej sa ako dvadsaťšesťročný v roku 1758 oženil so Zuzanou, ktorej priezvisko je v sobášnej matrike ťažko identifikovateľné. Pre potreby tohto výskumu je dôležité narodenie ich syna Jána, ktorý sa narodil v Skubíne dňa 27.08.1778.[17] Ján sa vo svojich mládeneckých rokoch (v roku 1797) oženil s Máriou taktiež rodenou Veselovou. Tu je moment, pri ktorom by sme sa na chvíľu zastavili. Nevesta Mária Veselová sa narodila v roku 1780 rodičom Ondrejovi Veselovi a Márii Koreňovej, ktorých sme tu už raz uvádzali v súvislosti s genealogickým prehľadom vetvy rodu generálov Veselovcov.[18] Mária Veselová (nar. 1780) tak reprezentuje pomyselné ohnivko, ktorým sa tieto dve vetvy rodu vzájomne prepájajú. Môžeme teda konštatovať, že malachovskí Veselovci a rodina významných slovenských generálov sú vzdialene príbuzensky spriaznené. Jánovi a Márii Veselovcom sa v sledovanom období po sobáši narodili dcéry Zuzana (nar. 1806), Anna (nar. 1808) a syn Ján (nar. 1803), ktorý je aj pokračovateľom tejto línie rodu.

Sobáš Jána Vesela s Máriou Veselovou, ktorý sa konal 19.11.1797. Svedkami sobášu boli Juraj Vesel a Matej Necpal.

 

     Ján Vesel (nar. 1803) ako rodák zo Skubína si v domácom prostredí našiel svoju celoživotnú partnerku Annu Solivajsovú, s ktorou sa dňa 20.11.1826 aj zosobášil.[19] Postupne sa im v takomto poradí narodilo 5 detí: Anna (nar. 1828), Mária (nar. 1831), Ján (nar. 1833), Ondrej (nar. 1836) a napokon Rozália (nar. 1839). Synovia Ondrej a Ján zviazali svoju neskoršiu existenciu s Malachovom a Dolnými Pršanmi. Ondrej Vesel (nar. 1836) sa oženil v roku 1863 so Zuzanou Dvorskou z Dolných Pršian.[20] Narodili sa im dve deti, ktoré dostali rovnaké mená ako ich rodičia. Najprv prišiel na svet Ondrej (nar. 1866) a neskôr Zuzana (nar.1869). Obaja však zomreli v detskom veku v roku 1874 na zimnicu spojenú s týfusovým ochorením. V čase sčítania obyvateľstva v roku 1869 bývala rodina v Malachove v dome č. 30. Dom to bol neveľký, v ktorom bola jedna izba, čierna kuchyňa a jedna komora. Pri dome bola postavená maštaľ, v ktorej chovali dve ošípané. Ondrej bol, ako prakticky celý veselovský rod, evanjelického náboženstva a v čase sčítania bol nádenníkom. Z pohľadu gramotnosti vedel Ondrej Vesel, na rozdiel od svojej manželky, čítať aj písať. V domácnosti im pomáhala 14-ročná slúžka Mária z Dolných Pršian.[21] Manželstvo trvalo iba 9 rokov, pretože Ondrej ako 35-ročný predčasne zomrel na zápal pľúc, dňa 26.04.1872.[22] Mladá vdova Zuzana sa v tom istom roku druhýkrát vydala za Juraja Dvorského z Horných Pršian. 

 

Hárok zo sčítania obyvateľstva z roku 1869, týkajúci sa v Malachove domu č. 30, v ktorom žil v tom čase Ondrej Vesel (nar. 1836) so svojou rodinou.

 

     Ondrejov brat Ján (nar. 1833) sa oženil najskôr so Zuzanou Malachovskou z Iliaša s ktorou splodil štyri deti Zuzanu, Jána a neskôr dvojičky Ondreja a Pavla, ktoré po niekoľkých mesiacoch života umierajú. Na „onen svet“ sa odobrala aj ich mama Zuzana Malachovská, ktorá umiera v Dolných Pršanoch na v tých časoch rozšírenú tuberkulózu dňa 25.07.1871. Vdovec Ján Vesel sa onedlho na to znova žení a berie si už 03.09.1871 za manželku Zuzana Haringovú, rodáčku z Malachova, ktorá v čase sobáša žila s rodičmi v Skubíne.[23] Takýto krátky časový úsek medzi úmrtím jedného partnera a následnej druhej svadby nie nič neobvyklé pre toto historické obdobie. Pokiaľ muž ovdovel a v rodine boli aj malé deti (polosiroty), tak potreboval ako živiteľ rodiny v krátkom čase do domu novú gazdinú, ktorá bola schopná viesť domácnosť a starať sa o deti. Z tohto manželstva vzišli ďalšie štyri deti a to Ondrej (nar. 1873), Juraj (nar. 1875), Mária (nar. 1879) a opäť Juraj (nar. 1882). Všetky tieto deti sa narodili v Dolných Pršanoch č. 3, kde rodina vtedy bývala. Prvorodený syn z tohto manželstva Ondrej bol aj pokračovateľom rodu v prostredí Malachova.

Narodenie Jána Vesela 31.10.1833 v Skubíne, rodičom Jánovi Veselovi a Anne Solivajsovej. V zápise je chybne uvedené priezvisko matky dieťaťa v tvare Šenšel. Toto priezvisko bolo rodným priezviskom starej matky.

 

     Ondrej Vesel (nar. 1873) bol profesne vyučeným obuvníkom. Ešte pred 1. svetovou vojnou sa oženil s Teréziou Teremovou. Prvým dieťaťom, ktoré sa narodilo z tohto manželstva bol syn Ján (nar. 1911). Po 12 dňoch svojho života však zomiera. Podobný osud mala aj dcéra Anna, ktorá po narodení 17.04.1912 žila iba 20 dní. V poradí tretím dieťaťom, ktoré sa narodilo krátko pred Vianocami roku 1914 bol syn Ondrej. V striedavom chlapčensko-dievčenskom rytme sa ako štvrté a zároveň posledné dieťa narodilo v júni 1920 žiaľ už mŕtve dievčatko. Väčší časový rozstup medzi narodením tretieho a štvrtého dieťaťa bol zapríčinený pravdepodobnou účasťou otca Ondreja na fronte 1. svetovej vojny. Ondrej Vesel zomiera takmer ako 67-ročný dňa 07.07.1940.  

Ondrej Vesel, nar. 1914. Kresbu ceruzou vyhotovila Melánia Turňová, rod. Oravcová v roku 1995.

Dom rodiny Veselovej v Malachove na Ortútskej ceste

 

     Jediným potomkom manželov Ondreja Vesela a Terézie Teremovej, ktorý sa dožil dospelosti bol syn Ondrej Vesel. Jeho osobou aj uzavrieme túto genealogickú líniu rodu po meči. Ondrej Vesel sa narodil 20.12.1914 v Malachove v dome č. 4.[24] Rovnako ako jeho otec ostal verný remeslu, ale za svoju profesiu si vybral čalúnnictvo. V manželstve s Annou rod. Oravcovou sa mu narodili dve dcéry Anna a Mária.   

Rodová postupnosť mužskej línie tejto vetvy rodu:

 •  1. generácia - Matej Vesel (Matthias Veszel), manž. Judita
 •  2. generácia - Matej Vesel (Matthias Vessel) * nar. 12.02.1732 (Skubín), manž. Zuzana, ∞ sobáš 05.02.1758
 •  3. generácia - Ján Vesel (Joannes Weszel) * nar. 27.08.1778 (Skubín), manž. Mária Veselová * nar. 10.07.1780 (Skubín), ∞ sobáš 19.11.1797
 •  4. generácia - Ján Vesel (Joannes Weszel) * nar. 22.12.1803 (Skubín), manž. Anna Solivajsová * nar. (Skubín), ∞ sobáš 20.11.1826
 •  5. generácia - Ján Vesel (Joannes Veszel) * nar. 31.10.1833 (Skubín) - † zom. 14.12.1915, I. manž. Zuzana Malachovská * nar. 11.04.1838 (Iliaš) - † zom. 25.07.1871 (Dolné Pršany), ∞ sobáš 07.02.1861, II. manž. Zuzana Haringová * nar. 20.12.1840 (Malachov), ∞ sobáš 03.09.1871 
 •  6. generácia - Ondrej Vesel (András Vesel) * nar. 04.11.1873 (Dolné Pršany 3) - † zom. 07.07.1940, manž. Terézia Teremová * nar. 15.02.1880 (Kremnička)
 •  7. generácia - Ondrej Vesel (András Veszel) * nar. 20.12.1914 (Malachov 4), manž. Anna Oravcová  

Genealogické tabuľky

 

Agnátny vývod - zoznam predkov v mužskej línii tejto vetvy rodu Vesel.

 

Strom príbuzenstva zahŕňajúci predkov a potomkov Ondreja Vesela (nar. 1914).
Zobrazenie stromu v plnom rozlíšení získate po kliknutí na obrázok, kedy budete presmerovaný na iný server, kde možete strom prehliadať alebo aj stiahnúť.

 

Rozrod potomkov nestora tejto vetvy rodu Mateja Vesela.
Zobrazenie stromu v plnom rozlíšení získate po kliknutí na obrázok, kedy budete presmerovaný na iný server, kde možete strom prehliadať alebo aj stiahnúť.

           

  

Prehľad mužských predkov oboch vetiev rodu Vesel s naznačenou prepojenou príbuzenskou väzbou.

Zobrazenie stromu v plnom rozlíšení získate po kliknutí na obrázok, kedy budete presmerovaný na iný server, kde možete strom prehliadať alebo aj stiahnúť.

 [1] Zost. Klimová, A. – Némethová, M. a kol: Kto bol kto v histórii Banskej Bystrice 1255-2000. ŠVK Banská Bystrica, 2002, str. 211, 212

[2] ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, mikrofilm sign. 269; Radvaň – evanjelická a. v. konfesia, Matrika pokrstených 1825-1872, str. 467, por. č. 54.

[3] Zost. Klimová, A. – Némethová, M. a kol: Kto bol kto v histórii Banskej Bystrice 1255-2000. ŠVK Banská Bystrica, 2002, str. 211

[4] ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, mikrofilm sign. 269; Radvaň – evanjelická a. v. konfesia, Matrika pokrstených 1825-1872, str. 99, por. č. 17.

[5] V krajných prípadoch je možné natrafiť v matrikách na sobášny vek 12 rokov.

[6] ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, mikrofilm sign. 271; Radvaň – evanjelická a. v. konfesia, Matrika zomrelých 1854-1902, str. 184, por. č. 16.

[7] ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, mikrofilm sign. 269; Radvaň – evanjelická a. v. konfesia, Matrika pokrstených 1785-1824, str. 153, por. č. 5.

[8] ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, mikrofilm sign. 269; Radvaň – evanjelická a. v. konfesia, Matrika sobášených 1785-1841, str. 114, por. č. 22.

[9] Želiar bol v čase poddanstva príslušník najchudobnejšej vrstvy poddanského obyvateľstva.

[10] ŠA BB, Zvolenská župa, nespracovaný materiál, krab. 965

[11] ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, mikrofilm sign. 269; Radvaň – evanjelická a. v. konfesia, Matrika sobášených 1785-1841, str. 24.

[12] ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, mikrofilm sign. 268; Radvaň – rímsko-katolícka konfesia, Matrika sobášených 1756-1842, str. 20.

[13] ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, mikrofilm sign. 267; Radvaň – rímsko-katolícka konfesia, Matrika pokrstených 1668-1755, str. 442.

[15] ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, mikrofilm sign. 267; Radvaň – rímsko-katolícka konfesia, Matrika pokrstených 1668-1755, str. 380.

[17] ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, mikrofilm sign. 268; Radvaň – rímsko-katolícka konfesia, Matrika pokrstených 1756-1842, str. 104.

[18] ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, mikrofilm sign. 268; Radvaň – rímsko-katolícka konfesia, Matrika pokrstených 1756-1842, str. 114.

[19] ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, mikrofilm sign. 269; Radvaň – evanjelická a. v. konfesia, Matrika sobášených 1785-1841, str. 115, por. č. 27.

[20] ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, mikrofilm sign. 270; Radvaň – evanjelická a. v. konfesia, Matrika sobášených 1842-1897, str. 85, por. č. 20.

[21] ŠA BB, fond Zvolenská župa - podžupanské písomnosti 1869-1918 , sign. 295-297: Sčítanie obyvateľov, domov a hospodárskych zvierat z roku 1869.

[22] ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, mikrofilm sign. 271; Radvaň – evanjelická a. v. konfesia, Matrika zomrelých 1854-1902, str. 203, por. č. 25.

[23] ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, mikrofilm sign. 270; Radvaň – evanjelická a. v. konfesia, Matrika sobášených 1842-1897, str. 104, por. č. 11.

[24] ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, mikrofilm sign. 270; Radvaň – evanjelická a. v. konfesia, Matrika pokrstených 1873-1950, str. 429, por. č. 117.