Razia hlavnú štôlňu v Malachove

18.11.1980 00:00

Rudné bane sa pripravujú na ťažbu ortuťovej rudy v Malachove

Publikované v týždenníku Priekopník zo dňa 18.novembra 1980

   

  Geologický prieskum v malachovskom revíre potvrdil, že sa tu nachádza bohatá ortuťová ruda – rumelka. Najväčšia koncentrácia ortute má ložisko Veľká studňa – východ, kde národný podnik Rudné bane B. Bystrica už robí prípravné práce na budovaní prvej ortuťovej bane v Československu.

     Predprojektová dokumentácia, ako nás informoval ved. rozvoja Rudných baní Ing. František Ďuriak, je už hotová a začína sa realizovať úvodný projekt. Generálnym projektantom je Rudný projekt Košice.

V Malachove pokračujú prípravné práce na otvorení novej ortuťovej bane. Jaroslav Kalina a Ľudovít Palúš zabezpečujú prísun stavebného materiálu do štôlne. 

     Všetky prípravné práce v podniku zameriavajú na to, aby v roku 1982 a o dva roky neskôr už spustili zábehovú prevádzku. Súbežne s výstavbou uvažujú aj o pokusnej ťažbe, aby si overili technické parametre pri dobývaní ortuťových rúd.

          Najsamprv však treba vybudovať povrchové objekty, ako sú sociálne zariadenia, prevádzkové budovy, trafostanicu, sklad trhavín, zabezpečiť skladovanie rudy a hlušiny, vozíkový obeh, vybudovať čističky a čistiace zariadenie odpadových vôd, upraviť prístupové cesty, atď. Problémom zostáva aj vhodné napojenie cesty z Malachova na nadjazd v B. Bystrici, keďže ruda sa bude dopravovať do závodu v Španej Doline denne 16 plnonaloženými tatrami. Nemenej dôležitou úlohou je zabezpečiť aj nezávadnú pitnú vodu pre Malachov. 

     Nová baňa si vyžiada aj čiastočnú zmenu technológie v úpravni závodu Špania Dolina, kde rudu budú upravovať na ortuťový koncentrát (doposiaľ sa tu spracovávajú medené rudy). S plnou kapacitou ťažby i spracovania sa má začať od roku 1986, to znamená v ôsmej päťročnici. Vyrobený koncentrát budú voziť do ortuťovne v Rudňanoch, kde sa hutnícky spracuje na technicky čistú ortuť.

     V tomto období sa na ložisku robia základné práce – úprava terénu a razenie hlavnej štôlne (803 m nad morom), ktorá bude slúžiť na dopravu a odvodňovanie. Ňou podfárajú zásoby rudy a súčasne dokončia prieskum. 

     Podľa doterajších výsledkov geologického prieskumu sa v Malachove nachádza okolo pol milióna ton suroviny. Špičkovými dolovacími mechanizmami by mali ročne ťažiť 40 tisíc ton rudy a spracovať ju progresívnou technológiou. 

V štôlni pri práci na TH výstuži asistujú predákovi Eduardovi Tomahoghovi raziči Milan Kupec a Boris Baťka.