Priezviská Malachova a ich prímenia

21.08.2015 22:21

     Isto väčšina z nás sa aspoň raz zamyslela nad tým, aký pôvod a význam má naše meno a tiež priezvisko, prípadne kde má svoje korene alebo ako sa rodina dostala k podobe svojho dnešného priezviska.

     Dnešný spôsob pomenúvania osôb sa stabilizoval v 17. a 18. storočí a úradne bol kodifikovaný v období jozefínskych reforiem koncom 18. storočia. Za významný predel sa pokladajú aj rozhodnutia Tridentského koncilu (1545 – 1563) o používaní mien a o vedení matrík.[1] Je všeobecne známe, že priezviská pôvodne nejestvovali. Iba postupne sa ku krstným menám začal pridávať prídomok (predikát), ktorý od 16. storočia začína mať funkciu priezviska.

     Keďže do 15. storočia slúžilo pre identifikáciu konkrétnej osoby iba jedno meno, bolo potrebné v listinách jednotlivca presnejšie identifikovať, odlíšiť od iného nositeľa rovnakého mena aby nedošlo k zámene. Najčastejšie sa pridávali k osobným menám prímená. Ak sa dedili po otcovi, boli to patronymiká, ak po matke, tak matronymiká. Tvorili sa rozličnými príponami (napr. Matejov syn Jakub – Jakub Mateje). V 15. až 17. storočí sa začali pridávať mená podľa funkcie (richtár, prísažný, zvonár), povolania, remesla (mlynár, kolár), majetku, bydliska alebo iných identifikačných znakov totožnosti. Prímeno zvyčajne vytváral zhotovovateľ písomnej listiny, v ktorej použil živú prezývku rodiny alebo iné vyššie uvedené rozlišovacie znaky, ktoré neboli dedičné a ich používanie nebolo záväzné. Stávalo sa, že jedna osoba mohla mať v rôznych písomnostiach aj rôznu podobu prímena. Niektoré prímená boli, alebo sa stali trvalými prezývkami pre rodinu a označovali sa nimi aj potomkovia a neskôr sa z nich stali priezviská. Povinne používať priezvisko vyvinuté z prímenia nariadil až Jozef II. na konci 18. storočia.[2]

     Po uzákonení používania priezviska sa najčastejšie v komunite dediny pridávalo k priezvisku aj naďalej druhé meno teda prímenie. Keďže v dedine bolo veľa rovnakých priezvisk, rozlišovali sa ním menovci. Prímenie sa mohlo i dediť, často však okolie vymyslelo priliehavejší, nový, niekedy aj posmešný variant. Často vznikali z mena otca, rodného priezviska manželky alebo matky, alebo z funkcie, povolania, rodiska atď. V obci tak všetci obyvatelia poznali druhých skôr podľa prímenia ako podľa priezviska, ľudia niekedy prijali prímenie za rovnocenné priezvisku. Problémy priniesli až súpisy obyvateľstva, pretože ľudia i celé rodiny používali niekedy priezvisko, inokedy prímenie či dokonca oboje.[3]

     Situácia v Malachove nebola iná. Tak ako sa v minulosti jednotlivé sídla rozrastali aj počet obyvateľov Malachova pomaly narastal. Menovci, čiže osoby s rovnakým krstným menom a priezviskom boli preto náležitým prvkom malachovskej komunity. Jeden z dôvodov takejto diferenciácie bol aj pomerne úzky okruh používaných krstných mien. V prostredí Malachova ale aj v širšom okolí Banskej Bystrice (najmä na dedinách) boli najčastejšie používané tieto mužské krstné mená: Ján, Juraj, Ondrej, Matej, Martin a Pavol. U žien tvorili skupinu najpoužívanejších krstných mien, mená ako Anna, Mária, Zuzana a Júlia. Táto skutočnosť si nevyhnutne vyžadovala potrebu rozlíšiť príslušníkov toho istého priezviska podľa určitých charakteristických znakov.

     Jedným z častých dôvodov pre vznik prímenia v Malachove bolo priradenie rodného priezviska manželky k priezvisku manžela (napr. Kubiš Kollár, Dobrota Chovan, Klačan Bahýl, Klačan Spišiak, Snopko Šajdák, Bušovský Púchy, atď.) alebo pridaním krstného mena otca k priezvisku, ktoré bolo tvorené rozličnými príponami (napr. Krnáč Adamovie, Krnáč Samov, Kubiš Palovie, Šajdák Martinkovie). Ďalším podnetom pre vznik prímenia boli napríklad vlastnosti alebo charakteristické telesné či povahové črty pomenúvanej osoby (napr. Dobrota Brčko, Dobrota Bevko /Belko/, Haring Malý, Kapusta Štrbko, Šajdák Bezruky). Medzi prímeniami sú varianty, ktoré vznikli z funkcie (napr. Strelec Komisár, Haring Prísažný), zo zamestnania alebo remesla (napr. Dobrota Vachman /tzn. strážca, hlásnik/, Dobrota Maliar, Snopko Valaškár, Kubiš Cestár, Krnáč Bačovie), zo sociálnej situácie (Dvorský Sirota), z pomenovania zvierat (napr. Dobrota Sojka, Haring Borsiak /tzn. jazvec/, Krnáč Muška, Riečan Svrčok, Strelec Kukučka) a tiež podľa pôvodu, predchádzajúceho bydliska, či miestnej príslušnosti alebo lokality (napr. Dobrota Zpodhája, Dobrota Zpodhrušky, Kapusta Zpálenice, Klačan Zvŕšku, Krnáč Zdediny, Krnáč Zosklepu, Krnáč Selčan /toto prímenie je utvorené z rodiska manželky/, Riečan Radvančan, Riečan Zdoliniek, Šajdák Zpredku, Snopko Zpivničky).

 

Výberový zoznam malachovských prímení

 

Priezvisko

Prímenie

Bušovský

Červen

 

Odslaninov

 

Púchy

 

Zdediny

 

 

Cimerman

Čiliak

 

Zprieložiek

 

 

Dobrota

Bevko

 

Bobot

 

Brčko

 

Brychta

 

Družba

 

Faktor

 

Hanák

 

Hazo

 

Humpaj

 

Chovan

 

Klačan

 

Maliar

 

Odkočišky

 

Odsurov

 

Ruman

 

Sojka

 

Španiel

 

Šurik

 

Vachman (tzn. strážca)

 

Zpodhája

 

Zpodhrušky

 

Zúhrada

 

 

Ďurčov

Krkáč

 

 

Dvorský

Hucovie

 

Sirota

 

 

Haring

Borsiak

 

Eliáš

 

Kubiško

 

Malý

 

Marovie

 

Mrváň

 

Ondrovie

 

Prísažny

 

Púlik

 

 

Kapusta

Badinec

 

Bavco (Balcovie)

 

Buris

 

Gilan

 

Hazo

 

Chiľa

 

Marovje

 

Ondráška

 

Štrbko

 

Zpálenice

 

 

Kártik

Drienčik

 

Furek

 

 

Klačan

Bahýl

 

Farmár

 

Jutkyn

 

Oddovcov

 

Spišiak

 

Zvŕšku

 

 

Kollár

Bavco

 

Hucovie

 

Zkacery

 

 

Krnáč

Adamovie

 

Bačovie

 

Drienčik

 

Hvizdák

 

Löwy

 

Muška

 

Samovie

 

Selčan

 

Šajdák

 

Španiel

 

Vozár

 

Zdediny

 

Zmosta

 

Zosklepu

 

Zozáhrady

 

Zvŕšku

 

 

Kubiš

Cestár

 

Kollár

 

Odištvánov

 

Odkordičianky

 

Ondrovie

 

Palovie

 

Roháč

 

Španiel

 

Tesár

 

Tomovie

 

 

Mlynárik

Krkáč

 

 

Oravec

Hádrik

 

Odfraňov

 

 

Roháč

Kužel

 

 

Riečan

Marovie

 

Radvančan

 

Svrčok

 

Vaňo

 

Zdoliniek

 

Zpodcintorína

 

 

Snopko

Bevko

 

Kutinár

 

Nikliar

 

Odkanonierov

 

Šajdák

 

Valaškár

 

Zpivničky

 

 

Strelec

Cimerman

 

Komisár

 

Kukučka

 

Odďurčov

 

Strovička

 

Zvada

 

 

Šajdák

Bezruky

 

Klajtikovie

 

Martinkovie

 

Odpindžov

 

Ondráška

 

Odvoliarov

 

Zpredku

 

 

Vajs

Odmandov

 

Odštrbov

 

Odzvonici

 

 

Žabka

Balcík

 

Beňo

 

Holeš

 

Kutinár[1] Majtán, M.: Naše priezviská. VEDA, Bratislava, 2014, s. 7

[2] Švecová, S.: Príbuzenská skupina a patronýmia na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 19, 1971, č. 1, 3-9.

[3] Ušak, J.: Rodinný a spoločenský život. In: Liptovská Teplička. Zostavil J. Michálek. Košice 1973, 85-95.