Prehľad malachovských učiteľov na miestnej škole

18.04.2017 21:02

Za menom sú v zátvorkách uvádzané doložené roky pôsobenia učiteľov a potom inštitucionálny názov školy v Malachove.

 

 •  Ján Kubanček (1849-1858), škola: Evanjelická a. v.

Ján Kubanček, povolaním krajčír, bol prvým známym pomocným učiteľom v Malachove. Tento rodák zo Spišskej Soboty vystupuje ako učiteľ v písomných prameňoch po prvýkrát v roku 1849.[1] Túto funkciu zastával až do svojej smrti v roku 1858. Výučba prebiehala priamo v dome Jána Kubančeka (Dolné Pršany č. 10), ktorému rodičia školopovinných detí za to platili. Táto výučba mnohým prospela v tom, že v budúcnosti boli volení za richtárov, prísažných a iných obecných predstaviteľov.

Ján Kubanček sa narodil 06. februára 1810 v Spišskej Sobote (dnes miestna časť Popradu), matke Kataríne Kubanček, dcére Michala Kubančeka a Kataríny Nitschin. Dňa 11. mája 1836 sa oženil so Zuzanou Dobrotovou z Dolných Pršian. Vo veku 48 rokov umiera za tragických okolností dňa 02. Júna 1858 v Dolných Pršanoch. Z poznámky v úmrtnej matrike sa dozvedáme nasledujúce príčiny jeho skonu: Obesil sa následkom alkoholizmu, pri lekárskom osvedčení bol pochovaný podľa zaužívaných zvyklostí. Jedná sa o samovraždu.[2]

Narodenie Jána Kubančeka 6. februára 1810 v Spišskej Sobote - výrez matriky 

Úmrtie Jána Kubančeka v Dolných Pršanoch dňa 2. júna 1858 - výrez matriky

 

 •  Michal Kollár (1858-1860), škola: Evanjelická a. v.

Radvanský rodák Michal Kollár bol menovaný do funkcie učiteľa v novo konštituovanej škole v Malachove a Dolných Pršanoch na jeseň roku 1858. Pôsobil na škole do roku 1860.

 

 •  Ondrej Kalausz (1860-1881), škola: Evanjelická a. v.

V roku 1860 prišiel do obce po dvojročnom pôsobení v škole v Horných Pršanoch Ondrej Kalausz, narodený v roku 1830 vo Zvolene, povolaním krajčír, ktorý zastával v obci aj pozíciu notára. Patril k najdlhšie pôsobiacim učiteľom v Malachove, učil tu 21 rokov až do svojej smrti v roku 1881.

Narodenie Ondreja Kalausza 2. novembra 1830 vo Zvolene - výrez matriky 

Úmrtie Ondreja Kalausza 19. decembra 1830 v Malachove - výrez matriky

 

 •  Ján Nemann (1882-1884), škola: Evanjelická a. v.

Od roku 1882 pôsobil v Malachove ako učiteľ Ján Nemann narodený roku 1846 v Novom Meste nad Váhom. S rodičmi sa presťahoval do Banskej Štiavnice, kde absolvoval gymnaziálne vzdelávanie, následne pôsobil ako učiteľ v Môlči. Keď v roku 1878 získal učiteľský diplom v učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom, bol zvolený za učiteľa v Čepčíne. Odtiaľ po dva a pol ročnom pôsobení prišiel do Malachova a od 1. októbra 1884 začal učiť v Sampore. Ján Nemann bol jeden z troch bratov učiteľov, ktorí založili viacgeneračnú učiteľskú dynastiu Nemannovcov, pôsobiacu v okolí Banskej Bystrice. Za jeho pôsobenia v Malachove sa zrealizovala stavba novej budovy školy, ktorá stále stojí až do dnešných dní (Evanjelický zborový dom).

Narodenie Jána Nemanna 21. februára 1846 v Novom Meste nad Váhom - výrez matriky

 

 •  Ján Zvada (1881-1882) a (1884 - 1899), škola: Evanjelická a. v.

Od školského roku 1884 sa stal učiteľom Ján Zvada, ktorý musel z nariadenia seniora absolvovať učiteľský maďarský kurz v Lučenci.[3] Ján Zvada, povolaním obuvník sa narodil dňa 20. mája 1845 v Banskej Bystrici. V Malachove učil do konca roku 1898, pretože bol od 1. januára 1899 vymenovaný za učiteľa v Sampore. Niekoľko mesiacov neobsadený post učiteľa suploval podpredseda Malachovskej školskej stolice Juraj Strelec Strovička. Ján Zvada bol z učiteľskej stanice v Sampore odvolaný pre opilstvo. Umrel v Banskej Bystrici roku 1907.[4]

Narodenie Jána Zvadu 20. mája 1845 v Banskej Bystrici - výrez matriky

 

 •  Ján Piško (1899-1904), škola: Evanjelická a. v.

Ján Piško začal pôsobenie na miestnej evanjelickej a. v. škole v septembri 1899. Tento rodák z Radvane (nar. 1866) bol pôvodne vyučený hrebenárstvu. Ako učiteľ pôsobil od roku 1893 v obci Breziny, odkiaľ odišiel do Rakše v Turci a neskôr do Malachova. Pre jeho nedostatočnú úroveň vyučovania v maďarskom jazyku nariadil senior Gustáv Švehla, v apríli roku 1904, školskej stolici v Malachove, aby sa postarala o diplomovaného učiteľa.  Jána Piška teda nahradil Gustáv Slivka.

 

 •  Gustáv Slivka  (1904-1905), škola: Evanjelická a. v.

Gustáva Slivku uviedol 6. novembra 1904 v Malachove do úradu štátneho učiteľa s certifikátom radvanský evanjelický farár Jozef Hodža. Gustáv Slivka sa narodil 22. októbra 1883 v rodine mlynára v Radvani č. 165, kde navštevoval ľudovú školu, neskôr nižšie gymnázium v Banskej Bystrici a potom učiteľský ústav na prípravu učiteľov ľudových škôl (preparandium) v Lučenci. Ako čerstvý absolvent tohto seminára sa stal učiteľom v Malachove, odkiaľ 1. decembra 1905 prešiel do obce Hájniky,  kde sa v roku 1907 oženil s Irenou Majerovou. Zomrel v mladom veku ako 38 ročný v roku 1922 v Hájnikoch. 

Narodenie Gustáva Slivku 22. októbra 1883 v Radvani - výrez matriky

Uvedenie Gustáva Slivku do úradu učiteľa v Malachove v roku 1904

Nekrológ o zosnulom hodnotí jeho život a učiteľskú prácu nasledovne: „Dňa 7. júna t. r. zomrel v Hájnikách v 38. roku života Gustáv Slivka ev. a. v. učiteľ, jeden z najlepších učiteľov župy zvolenskej, z neveľkej skupiny tých úprimných pedagógov a ideálne zmýšľajúcich učiteľov, pre svoje povolanie oduševnených vychovávateľov mládeže ušľachtilého smeru pokrokového, ktorí s oduševnením utvorili okresnú jednotu SOU, postupujúc ku predu za význam školy a práva učiteľstva, za prehĺbenie a povznesenie práce učiteľskej ku prospechu národa česko-slovenského a za rozvoj pokrokových ideí na poli národnej a občianskej výchovy. Učiteľ Gustáv Slivka, ktorý odchoval v nepretržitej činnej službe učiteľskej za 18 rokov svojho pôsobenia rad žiakov, bol mužom skromnej, tichej, usilovnej práce, ale vzácne spoľahlivého charakteru a veľkej pilnosti vo svojom povolaní, ktorý základy občianskych cností vedel klásť do mladých duší s láskou a šťastným úspechom. Získal si tiež veľkých zásluh o ušľachtilý spev chrámový, súc sám výtečným spevákom. Účastnil sa každého ruchu občianskeho. Bol pokladníkom obecným, účtovníkom konzumu, pracoval pri urbáre atď. vo voľnejšom čase, ktorý vždy užitočne a účelne vyplňoval. Strádanie a prepracovanosť podlomili jeho fyzické sily. Skonal po dlhotrvanlivej beznádejnej chorobe. Kruhy priateľov, kolegov z učiteľského stavu obojeho pohlavia, školský inšpektorát v zastúpení školským inšpektorom na pohrabe, na stá rodín bývalých žiakov a žiačok v obecenstve prehojnom s opravdovou vďakou a žalosťou prinášajú úctu jeho čestnej pamiatke. Na pohrabe 9. t. m. v mene česko-slovenského učiteľstva, zvlášť v mene učiteľov a učiteliek meštianskych a ľudových škôl zvolenskej župy odberal sa od zvečnelého v cituplnej reči predseda okr. j. SOU Ľudovít Izák.“   

   

Gustáv Slivka (1883-1922)                    Nekrológ zosnulého učiteľa Gustáva Slivku

 

 •  Július Gosztonyi (1905-1908), škola: Evanjelická a. v.

Július Gosztonyi účinkoval na škole v Malachove podľa písomných prameňov v rokoch 1905 až 1908. Tento ľubietovský rodák sa narodil dňa 4. augusta 1878 v rodine učiteľa Ľudovíta Gosztonyiho a Karolíny Javorovej, dcéry očovského farára Ondreja Javora. Po štúdiách prišiel  v roku 1899 za učiteľa do Povrazníka, odtiaľ do Forbergu  na Spiši, neskôr na Veľkú Ves v Novohrade a stade na dva roky do Malachova. Na miestnej evanjelickej a. v. škole pôsobil do októbra 1908, kedy smeroval do školy v Brezinách. Medzi jeho ďalšie učiteľské pôsobiská patrili Belá-Dulice, Bánhegyes, Martin, Kalinka a Csömör. Július Gosztonyi mal nevlastnú sestru, rovnako povolaním učieľku, Klementínu, ktorej matka bola Klementína Pepichová, dcéra ľubietovského evanjelického farára Mikuláša Pepicha.  O dobrých vzťahoch medzi evanjelickou inteligenciou svedčia aj jeho styky s učiteľom a hudobným skladateľom Viliamom Figušom-Bystrým (1875-1937), ktorý sa v januári 1907 vrátil po trojročnom pôsobení v obci Padina v srbskej Vojvodine (v Dolnej zemi) do rodnej Banskej Bystrice. Už v marci 1907 si vo svojom denníku napísal, že ich bol doma navštíviť Július Gosztonyi, ktorý učí v Malachove.  Už o mesiac, 11. apríla, Figuša navštívili Július Gosztonyi a Ján Martiš, kaplán z Ľubietovej. Gosztonyiho bol skladateľ odprevadiť do Malachova a cestou domov navštívil Hodžovcov v Radvani.    Zaujímavým doplnením obrazu o živote malachovskej školy v tomto období je ďalší Figušov zápis v denníku. 26. mája 1907 popoludní sa vybral s manželkou Ilonkou na prechádzku, pričom zašli až do Malachova, do obce, ktorá ...“leží v peknej romantickej doline. Malachov je opravdová hornozemská dedina, neusporiadaná, ale v záhradách je plno ovocných stromov. Vyhľadali sme školu, kde učí Gosztonyi Gyula, - práve sa tam konala detská slávnosť a zábava z príležitosti zakončenia školského roka. Pohostili nás a pobavili sme sa aj my. Bola to príjemná nedeľa, aké som na Dolnej zemi neprežíval.

 

 •  Vojtech Nemann (1909-1913), škola: Evanjelická a. v.

Vojtech Nemann sa narodil 05. novembra 1886 v Sampore a jeho otcom bol Ján Nemann, pôsobiaci už v minulosti v Malachove. Učiteľský diplom získal v roku 1908 v Banskej Štiavnici a miesto na malachovskej škole patrilo medzi prvé v jeho rodiacej sa učiteľskej kariére. V Malachove bol činný štyri roky, od 01. septembra 1909 do 1. januára 1913, kedy bol preložený na učiteľské miesto do Jakuba, kde pôsobil do leta 1914, pretože s vypuknutím vojny narukoval k vojsku.

Narodenie Vojtecha Nemanna 05. novembra 1886 v Sampore - výrez matriky

 

 •  Ľudovít Simon (1913), škola: Evanjelická a. v.

Ľudovít Simon narodený 08. mája 1892 v obci Iharos v Šomoďskej župe obsadil učiteľský post v Malachove 01. marca 1913. Učiteľský diplom získal v júni 1912 v Šoproni.  

 

 •  Elena Haásová (1918), škola: Evanjelická a. v.

Nevieme ako dlho Elena Haásová učila na miestnej škole, v písomných prameňov sa s jej menom stretávame iba v súvislosti s príchodom nového učiteľa Miloša Meška, ktorý ju v tejto pozícii nahradil.

 

 •  Miloš Emil Meško (1918-1927), škola: Evanjelická a. v. ľudová

Miloš Emil Meško sa narodil 04. októbra 1896 vo Vyšnom Kubíne. Jeho rodičia Matej a Žofia boli roľníci. Ľudovú a meštiansku školu vychodil v Dolnom Kubíne v rokoch 1902-1911. Potom navštevoval v rokoch 1911-1915 učiteľský ústav v Prešove. Neskôr v roku 1915 narukoval k vojsku do Trenčína, kde ale ochorel na pľúcny katar a pre srdcovú vadu bol z vojenskej služby 25. augusta 1915 prepustený. Obdobie vojnových rokov bol doma pri ovdovelej matke ako pomocník v hospodárstve. Dňa 24. februára 1918 bol zvolený za učiteľa v Malachove, kde pôsobil až do 31. augusta 1927, kedy bol vymenovaný referátom ministerstva školstva v Bratislave na štátnu ľudovú školu v Dolnej Mičinej, kam sa hneď presťahoval. V novom pôsobisku vstúpil dňa 27. augusta 1927 do stavu manželského s Máriou Turňovou z Vyšného Kubína.  Počas účinkovania v Malachove sa učiteľ Miloš Meško zaslúžil o založenie Vzdelávacieho a čítacieho spolku, ktorého stanovy schválilo Ministerstvo s plnou mocou pre Slovensko dňa 17. marca 1925. Tento spolok vo svojich začiatkoch mal 26 členov a bol umiestnený v úradnej miestnosti Potravného družstva, ktorého predsedom bol rovnako miestny evanjelický učiteľ. Miloš Meško, okrem toho, že bol veľmi dobrý pedagóg, sa všemožne staral o zveľadenie Malachova po stránke hospodárskej i kultúrnej a jeho práca bude vždy v historickej pamäti obce hodnotne ocenená. Činnosť čítacieho a vzdelávacieho spolku neskôr poklesla a spolok zanikol, pretože sa nenašiel po odchode Miloša Meška človek, ktorý by ho i naďalej úspešne viedol a zveľaďoval.

Narodenie Miloša Emila Meška 04. októbra 1896 vo Vyšnom Kubíne - výrez matriky

Učiteľ M. E. Meško uprostred žiakov evanjelickej a. v. školy približne v rokoch 1921-1922

 

 •  Ján Piško (1927-1929), škola: Evanjelická a. v. ľudová
Na škole vyučoval do v rokoch 1927 až 1929. Žiaľ jeho pôsobenie v Malachove neskončilo ideálne. Pri jeho odchode zistila školská stolica nedostatky a chýbajúce veci v školskom inventári, ktorých hodnotu mu následne odpočítali z jeho ešte nevyplatenej mzdy a dôchodku. V roku 1930 podal proti tomu protest. Ján Piško sa pravdepodobne narodil 28. apríla 1885 v Pliešovciach a zomrel 04.02.1949.
 
 •  Elena Slopovská (1929-1930), škola: Evanjelická a. v. ľudová

Elena Slopovská narodená 19. júla 1909 v Banskej Bystrici, zvolená za výpomocnú učiteľku v evanjelickej a. v. ľudovej škole v Malachove od 01. septembra 1929. Na škole vyučovala do konca školského roka 1930/31.

 

 •  Anna Bušovská (1931-1933), škola: Evanjelická a. v. ľudová

Anna Bušovská sa narodila v Malachove dňa 27. marca 1911 v rodine Ondreja Bušovského (obchodníka) a Hermíny rod. Brichtovej. Na škole začala vyučovať od 6. septembra 1931 a opätovne bola zvolená konventom ev. a. v. filiálneho zboru v Malachove za výpomocnú učiteľku aj v rokoch 1932 a 1933. Školskú kvalifikáciu nadobudla na verejnej škole pre ženské povolania v roku 1928. V novej prístavbe jej otca Ondreja Bušovského v rokoch 1945 až 1947 bola prenajatá miestnosť pre potreby školy. V pristavanej časti bola divadelná a tanečná sála o rozmeroch 16 x 7 x 3,5 m, v ktorej bola napokon umiestnená druhá učebňa školy. Mesačné nájomné bolo vo výške 400,- Kčs a vyučovanie sa tu začalo 1. októbra 1945. Nájomná zmluva bola uzavretá iba na dva roky keďže bolo v obci nutné prikročiť v najkratšom čase k stavbe novej školskej budovy.[5]

Narodenie Anny Bušovskej 27. marca 1911 v Malachove - výrez matriky

 

 •  Ľudevít Argay (1933), škola: Evanjelická a. v. ľudová

bez bližších informácií...

 

 •  Peter Pavel Tomčány (1934-1947), škola: Evanjelická a. v. ľudová a Štátna ľudová

Peter Pavol Tomčány, ktorý bol konventom evanjelického a. v. zboru v Malachove, dňa 19. augusta 1934, zvolený za učiteľa a správcu evanjelickej ľudovej školy. Peter Pavol Tomčány sa narodil v Martine dňa 23. februára 1912. V rokoch 1919-1923 sa vzdelával na ľudovej škole v Modre a v rokoch 1923-1927 na meštianskej škole v Martine. Vo vzdelávaní pokračoval v rokoch 1927-1931 na učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici. Tu zložil dňa 16. júna 1931 skúšku učiteľskej dospelosti s vyznamenaním. Po absolvovaní učiteľského ústavu bol ustanovený od 1. septembra 1931 za dočasného učiteľa evanjelickej ľudovej školy v Podhradí (okres Martin) odkiaľ sa v roku 1934 presunul do Malachova. Dňa 15. novembra 1933 nadobudol v Banskej Bystrici vysvedčenie učiteľskej spôsobilosti vyučovať evanjelické a. v. náboženstvo. V lete roku 1934 sa oženil.  Peter Pavol Tomčány pôsobil v Malachove až do roku 1947.  

 

 •  Viliam Martiny (1933-1934), škola: Obecná ľudová

Viliam Martiny bol prvým učiteľom na obecnej ľudovej škole v Malachove. Pre tohto banskobystrického rodáka, narodeného 27. marca 1913, to bolo po absolvovaní štátneho reálneho gymnázia A. Sládkoviča v Banskej Bystrici, jeho prvé učiteľské miesto. Za výpomocného učiteľa bol zvolený 16. septembra 1933 s dátumom nástupu do funkcie od 1. októbra 1933 na dobu do 30. júna 1934, s ročným platom 1580,- Kčs. Zároveň bol poverený aj správcovstvom školy. Uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa 14. februára 1934 bol Viliam Martiny, správca - učiteľ obecnej školy, ustanovený prvým kronikárom tunajšej obce. Tejto funkcie sa ujal 15. mája 1934.[6] Žiaľ po jeho odchode z obce sa nikto neujal tejto dôležitej funkcie a tak kronika obce má z historických záznamov zapísaný iba rok 1934 a 1945. Viliama Martinyho vybrala obecná školská stolica na post učiteľa z dvoch ďalších uchádzačov a to Ondreja Hudeca a Anny Bušovskej. Viliam Martiny absolvoval 1919 až 1923 evanjelickú a. v. ľudovú školu v Banskej Bystrici, potom osem rokov navštevoval už zmieňované štátne reálne gymnázium A. Sládkoviča v Banskej Bystrici v rokoch 1923 až 1932. Maturitu tu zložil dňa 15. júna 1932. Jeho otec tiež Viliam povolaním obuvník (šusterský majster) sa narodil 28. mája 1880 v Banskej Bystrici v evanjelickej rodine kožušníka. Mama Ľudmila rod. Szélová, rímsko-katolíckej konfesie, sa narodila 15. septembra 1880 tiež v Banskej Bystrici. Zaujímavosťou je, že rodné priezvisko matky Szél bolo zmenené v roku 1903 ministerským rozhodnutím z pôvodného priezviska Sedliak. V čase uchádzania Viliama Martinyho sa o post učiteľa v Malachove býval na Hornej ulici č. 25 v Banskej Bystrici.

Narodenie Viliama Martinyho 27. marca 1913 v Banskej Bystrici - rodný list

Maturitné vysvedčenie a žiadosť Viliama Martinyho o prijatie za výpomocného učiteľa v Malachove

 

 •  Zuzana Lániová (1934-1942), škola: Obecná ľudová

Na škole účinkovala od 1. septembra 1934 s ročným platom 1580,- Kčs. Zuzana Lániová si dňa 12. septembra 1934 zadovážila vysvedčenie pre školy ľudové a bola zvolená sa dočasnú učiteľku v pomere čakateľskom od 1. septembra 1935.

V strede je pravdepodobne učiteľka Zuzana Lániová - obecná škola v Malachove, 30-te roky.

 

 •  Samuel Brnák (1936-1942), škola: Obecná ľudová

Na škole účinkovala od 21. októbra 1936 s ročným platom 1460,- Kčs.

bez bližších informácií...

 

 •  Daniel Turčan (1943), škola: Obecná ľudová

bez bližších informácií...

 

 •  Eva Barboríková rod. Ďurišová (1943), škola: Obecná ľudová

bez bližších informácií...

 

 •  Lenka Dedinská (1943), škola: Obecná ľudová

bez bližších informácií...

 

 •  Mária Dianišková (1946-1949), škola: Štátna ľudová a Národná

bez bližších informácií...

 

 •  Mária Hatalčíková, rod. Majlingová (1946), škola: Štátna ľudová

bez bližších informácií...

 

 •  Oľga Zubáková (1949), škola: Národná

bez bližších informácií...

 

 •  Koloman Mráz (1950), škola: Národná

bez bližších informácií...

 

 •  Vilam Lustig (1948-1957), škola: Národná

V roku 1948 prišiel do Malachova učiteľ Viliam Lustig, aktívny a obetavý človek, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj kultúry a športu v obci. Pod jeho vedením sa medzi mládežou v Malachove rozvinul vzťah k športu a kultúre. Robil osvetu, režíroval a hrával divadlo, lyžoval. Stál pri zrode futbalu v Malachove. Vďaka jeho cieľavedomej práci bol založený futbalový oddiel Sokol Malachov, ktorému sa stal predsedom aj prvým trénerom. Viliam Lustig (nar. 1925) vyrastal v Turci v Dubovom. Neskôr študoval v učiteľskom ústave v Turčianskom sv. Martine. Po jeho aktívnej účasti v SNP doštudoval v Banskej Bystrici. Prvé roky pôsobil v Opave pri Veľkom Krtíši, kde sa zoznámil so svojou budúcou manželkou Ruženou, a spolu s ňou prišiel do Malachova. Bývali najskôr u Kapustovcov (z Fatry), kde sa narodil aj starší syn Igor (nar. 1950). Po postavení Kultúrneho domu sa v roku 1952 presťahovali do bytu, ktorý bol v priestoroch terajšieho obecného úradu, kde bývali až do svojho odchodu do Banskej Bystrice v roku 1966. Viliam Lustig zomrel v roku 2007 na zápal pľúc vo veku 82 rokov. Od roku 2012 nesie športový areál v Malachove jeho meno.[7]

V strede učiteľ Viliam Lustig, školský rok 1955/56.

Viliam Lustig ako zanietený športovec

 

 •  Anna Rakytová (1958-1960), škola: Národná

bez bližších informácií...

 

 •  Anna Rosenzveigová (1959-1961), škola: Národná a Základná deväťročná škola 1.-5. ročník v Malachove

bez bližších informácií...

 

 •  Anna Neholná (1960), škola: Národná

bez bližších informácií...

 

 •  Pavol Iskra (1960-1966), škola: Základná deväťročná škola 1.-5. ročník v Malachove

bez bližších informácií...

 

 •  Viera Cibulková (1961-1962), škola: Základná deväťročná škola 1.-5. ročník v Malachove

bez bližších informácií...

 

 •  Gita Klačanová rod. Kožehubová (1961-1964), škola: Základná deväťročná škola 1.-5. ročník v Malachove

bez bližších informácií...

V strede učiteľka Gita Klačanová rod. Kožehubová,  školský rok 1961/1962

 

 •  Júlia Riečanová (1964), škola: Základná deväťročná škola 1.-5. ročník v Malachove

bez bližších informácií...[1] ŠA BB, Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Radvani, nesignované; Súpis detí v Malachove chodiacich do školy zo dňa 4. februára 1849

[2] ŠA BB, Evanjelická a.v. matrika zomrelých Radvaň 1854-1902, inv. č. 271, str. 120

[3] Slávik, J.: Dejiny Zvolenského evanjelického bratstva a seniorátu. Banská Štiavnica, 1921, s. 718.

[4] Slávik, J.: Dejiny Zvolenského evanjelického bratstva a seniorátu. Banská Štiavnica, 1921, s. 722.

[5] ŠA BB, Školský inšpektorát v Banskej Bystrici 1809–1953, krab. 28.

[6] Pamätná kniha obce Malachov 1934-1998, s. 3.

[7] Kubišová, Ľ.: Viliam Lustig - učiteľ s dušou športovca aj herca. In: Malachovské noviny, V. ročník, č. 2, s. 6, 7.