Požiare a príčiny ich vzniku v Malachove v minulosti

15.06.2013 20:40

    Jednou z najčastejších príčin požiaru rodinných domov je v súčasnosti zanesený komín. Neinak tomu bolo aj v minulosti, z tohto dôvodu sa tejto téme prikladal veľký význam. Kominárstvo bolo remeslo, ktoré sa zaoberalo čistením komínov. To znamená, že kominári vymetali komíny, aby vyletujúce horiace sadze nespôsobili požiar. Ich činnosť bola regulovaná župnými protipožiarnymi štatútmi, ktoré určovali povinnosti obyvateľov, úradov a tiež kominárov, ktorí plnili funkciu protipožiarnej polície. V prvej Československej republike boli zriadené kominárske obvody, ktoré určovali Župné (Okresné) úrady a taktiež rozsah a spôsob výkonu kominárskeho remesla i sadzby za vymetanie. Komíny obytných domov sa vymetali dvakrát ročne. V prvom decéniu 20. storočia býval v jednom obvode spravidla len jeden majster kominár, ktorý si priberal potrebný počet tovarišov.[1]

     V decembri roku 1929 obecné zastupiteľstvo v Malachove pod vedením starostu Jána Kapustu prerokúvalo na základe nariadenia Okresného úradu otázku spresnenia kominárskych obvodov v banskobystrickom okrese. Prvostupňový Krajinský úrad v Bratislave odporučil návrh na zriadenie dvoch kominárskych obvodov v okrese. Podľa tohto návrhu bol Malachov s počtom prízemných domov 96, počtom komínov 150 a počtom obyvateľov 697 zaradený do druhého obvodu. Starosta Ján Kapusta v zápisnici na záver navrhol ponechať len jeden obvod a znížiť poplatky.[2] Viac sa o rozhodnutí v tejto veci z archívnych materiálov nedozvedáme...

Ilustračná fotografia. Dvojkolesová motorová striekačka s elastickými gumenými obručami - Dobrovolný hasičský zbor Hronec - foto rok 1933

 

     Chcete vedieť koľko požiarov bolo v Malachove? Odpoveď nie je jednoduchá. Podľa evidencie požiarov[3] za obec Malachov ich bolo v rokoch od 1896 do 1938 celkovo 14 a je dosť pravdepodobné, že nie všetky boli zapísané. Medzi príčinami vzniku požiarov boli samozrejme zanesené komíny ďalej  nedbalosť, podpaľačstvo, hra detí so zápalkami atď. Podľa tohto prehľadu môžeme konštatovať, že najničivejší požiar, ktorý spôsobil najväčšie materiálne škody vypukol 07.septembra 1898 (poškodených bolo 11 majiteľov nehnuteľností, škoda bola vyčíslená na celkovú sumu 6465,- Korún). Poďme však pekne chronologicky:

 

Dátum vzniku požiaru               Príčina požiaru                      Poškodené osoby

 

28. november 1896                     nedbalosť                                 Riečan Ondrej

                                                                                                Haring Ján st.

                                                                                                Haring Ján ml.

                                                                                                Beňo Anna

 

 

09. september 1897                    kúrenie a                                  Pažítka Ján

                                                     zanesený komín                    Oravec Matej

                                                                                                                

10. júl 1898                               zanesený komín                       Kubiš Ján

 

07. september 1898                    nedbalosť                                 Handlovský Ján

                                                                                                Hatalčík Ján

                                                                                                Spišiak Štefan

                                                                                                Lupták Juraj

                                                                                                Hatalčík Ondrej

                                                                                                Žabka Ján

                                                                                                 Krnáč Juraj

                                                                                                 Kubiš Juraj

                                                                                                 Hanák Ján

                                                                                                 Kubiš Pavol

                                                                                                 Kapusta Ondrej

                                                                                                                

 

06. máj 1912                                   nedbalosť                                 Brichta Leopold

                                                                                                      Paulík Ondrej

                                                                                                      Kapusta Ondrej

 

 

08. február 1914                           podpaľačstvo                          Snopko Juraj

 

01. december 1923                      podpaľačstvo                          Snopko Ján Nikliarik

 

18. marec 1928                              chlapci kládli oheň v lese         Urbár obce Malachov               

                                                     a od toho sa les chytil         

 

03. február 1929                           podpaľačstvo                          Filipko Juraj

                                                                                                Dobrota Ján

                                                                                                vd. Anna Dobrota rod. Žabka

                                                                                                Plaj Martin

 

08. máj 1932                                   pravd. podpaľačstvo            Handlovský Ondrej, Nemce

                                                           

 

11. jún 1932                                    pravd. podpaľačstvo            Bušovský Ján a spol., Malachov

 

 

25. máj 1934                                   od komína                           Strelec Samuel

 

 

16. január 1935                              pravd. podpaľačstvo                Snopko Ján    

                                                                                                  vd. Žabková Zuzana

 

 

09. júl 1938                                      deti sa hrali so                         Homolová Paulína rod. Trohšiar

                                                       zápalkami 

                                                                                                             

Aj v roku 1939 malachovskí dobrovoľní hasiči úspešne zakročili proti požiaru. Podľa Pamätnice Okresnej hasičskej jednoty v B. Bystrici to bolo v utorok 20.júna 1939[4], škoda nebola vyčíslená.

Ilustračná fotografia. Ponuka firmy Stratilek špeciálna továreň pre výrobu hasičských striekačiek a náradia. Zastúpenie a sklad pre Slovensko mala u firmy A. Stárek v Žiline. 

 [1]Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972

[2]Zápisnica obecného zastupiteľstva z 8.decembra 1929, Odvodný notársky úrad Radvaň, ŠA BB, sign. 15

[3]Evidencia požiarov obec Malachov, Odvodný notársky úrad Radvaň, ŠA BB, sign. 266, krab. 23

[4] Bevilaqua, J.: Pamätnica o 75-ročnej činnosti Dobrovoľného hasičského zboru a 25-ročnej činnosti Okresnej hasičskej jednoty č. 9 v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, 1949, str. 122