Obsažná monografia o Malachove

14.05.2019 10:41

Obec Malachov pri Banskej Bystrici vydala svoju prvú monografiu s názvom Malachov. Živé striebro medzi medenou Bystricou a zlatou Kremnicou.

Kniha predstavuje mimoriadne obsažný súbor samostatných kapitol (568 s.). Zostavil ju široký autorský kolektív odborníkov pod editorským vedením Marianny Bárdiovej.

Ako redakciu informoval Prof. RNDr. Peter Andráš, CSc., úvodná časť opisuje symboly obce, jej polohu, pôdny kryt krajiny, reliéf, vodstvo, podnebie, charakterizujú obyvateľstvo a vývoj sídiel v katastri obce.

Po týchto úvodných kapitolách nasleduje detailný opis prírodných pomerov: geologické a geografické pomery, výskyt nerastných surovín, flóra a fauna, ako aj ochrana prírody s vyzdvihnutím prírodných pozoruhodností Malachova.

Ďalšia časť knihy sa zaoberá históriou a kultúrou v obci vrátane športu a spolkovej činnosti. Pozornosť sa venuje aj školstvu, divadelníctvu, výtvarnej a tradičnej kultúre, chotárnym názvom, poľovníctvu, pestovateľskej činnosti, spoločenským organizáciám (Červený kríž, Klub dôchodcov Malachovčan, OZ Malachovská dolina, OZ Malachovská škola, Spolok prehnane aktívnej mládeže, Občianske združenie Vidiečanky). Záver monografie tvorí stať o malachovských náučných chodníkoch (Malachovská banská cesta) a účasti v televíznej súťaži slovenských obcí Naj dedinka.

Kapitola o priebehu vojnových udalostí je veľmi podrobne a zaujímavo napísaná. Prináša mnoho veľmi cenných detailov o protifašistickom odboji i o správaní sa obyvateľstva.

Ide o mimoriadne komplexne spracovanú monografiu, ktorá sa snaží detailným spôsobom pokryť všetky stránky života obce, počnúc krajinou, históriou, politikou, kultúrou a končiac športom. Takéto bohaté spracovanie charakteristiky obce nie je obvyklé a preto ho možno hodnotiť ako výnimočne záslužný čin. Jednotlivé kapitoly spracovali odborníci, o čom vypovedá aj ich obsahová úroveň. Monografia predstavuje veľmi hodnotné originálne a aktuálne dielo.

zdroj: https://literarnytyzdennik.sk/vysla-unikatna-monografia-o-malachove/