Nové archívne zistenia

30.10.2012 22:26

 

Uverejňujeme nové poznatky získané štúdiom archívneho fondu Administratívnych písomností, Obvodného notárskeho úradu Radvaň, ŠA BB. Ide o niekoľko súpisov a výkazov, ktoré priamo súvisia s témou 1. svetovej vojny

 

  •  Zoznam narukovaných mužov z Malachova v roku 1914 a počet ich rodinných príslušníkov, ktorí boli na nich závislí:  

Meno                                                                        Rodinný príslušník

1. Ondrej Dobrota                                                       matka

2. Juraj Šajdák                                                           dieťa

3. Ondrej Dobrota                                                       matka

4. Ján Dvorský                                                             manželka a dieťa

5. Ján Kollár                                                                matka a chybný brat

6. Ján Kapusta                                                             matka

7. Ján Riečan                                                               matka

8. Samuel Dobrota                                                       otec a matka starí

9. Juraj Krnáč                                                              nezákonné 2 deti

10. Pavel Krnáč                                                            otec a matka starí

11. Juraj Krnáč                                                             otec

12. Ján Kapusta                                                            matka

13. Ján Kubiš                                                                otec a matka

14. Ján Kubiš                                                                otec a matka

15. Pavel Strelec                                                           manželka a 4 deti

16. Juraj Dobrota                                                          manželka a 3 deti

17. Ján Ivan                                                                  nevlastná matka

18. Juraj Filipko                                                             manželka a 2 deti

19. Matej Dobrík                                                            manželka a 4 deti

20. Ján Krnáč                                                                matka

21. Samuel Strelec                                                        matka a brat

22. Ján Strelec                                                              manželka a 3 deti

23. Ján Hronec                                                              manželka a 3 deti

24. Juraj Cimerman                                                       manželka a 1 dieťa

25. Ján Bobot                                                                1 dieťa

26. Ondrej Kubiš                                                            manželka a 2 deti

27. Ján Žabka                                                                manželka a 1 dieťa

28. Ondrej Haring                                                          manželka a 3 deti

29. Juraj Bušovský                                                         1 dieťa

30. Matej Klačan                                                            manželka a 1 dieťa

31. Ondrej Slabej                                                          matka

32. Pavel Handlovský                                                     matka a manželka

33. Ján Kollár                                                               otec a matka

34. Ján Kubiš                                                                matka

35. Juraj Krnáč                                                             matka

36. Ján Kapusta                                                            matka

37. Ján Štesko                                                              matka

38. Ondrej Kapusta                                                       otec a matka

39. Ondrej Kapusta                                                       otec a sestra

40. Ondrej Dobrota                                                       matka

41. Ondrej Kapusta                                                       matka 

 

Ako z uvedeného vyplýva 17 muži boli živitelia rodín a 24 z nich boli bez záväzkov tj. slobodní.

 

  • Z 23.marca 1919 sa nám zachoval dokument, v ktorom sú zosumarizované všetky malachovské rodiny, ktorým boli vyplatené príspevky na bývanie. Táto forma jednorazovej finančnej výpomoci bola učená pre tých rodinných príslušníkov, ktorých mužský členovia zasiahli do bojov v 1. svetovej vojne. Toto odškodnenie bolo vyplácané bez ohľadu na to či prežili ale padli na fronte. Vojenská výpomoc bola v Malachove vyplatená 3. apríla 1919 v celkovej sume 4564,- korún. Pri jej vypočítaní boli zohľadňované aj prípadné podlžnosti, ktoré boli od príspevku odpočítané. Dozvedáme sa teda meno odvedeného vojaka, zosumarizovanú finančnú výpomoc a nakoniec osobu, ktorá bola oprávnená príspevok prevziať. Buď to bol samotný frontový poškodenec alebo manželka, rodičia prípadne súrodenci.

 

Meno vojaka                                                            Suma príspevku               Oprávnená osoba

Dobrota Ondrej                                                           144,- K                                  Dobrota Ondrej 

Dvorský Ján                                                                 144,- K                                  Dvorský Ján

Kollár Ján                                                                    240,- K                                  Kollár Ján

Kapusta Ján Ondráš                                                      320,- K                                  Kapusta Ján

Riečan Ján                                                                   144,- K                                  Riečan Ján

Dobrota Samuel                                                            144,- K                                  Dobrota Samuel

Krnáč Juraj                                                                   144,- K                                  Krnáč Ondrej

Krnáč Pavol                                                                   144,- K                                  Krnáč Pavol

Krnáč Juraj                                                                    144,- K                                  Krnáč Mária

Kapusta Ján                                                                   72,- K                                    Kapusta Ján

Kubiš Ján                                                                       72,- K                                    Kubiš Anna

Kubiš Ján Španiel                                                           180,- K                                  Kubiš Ján

Solivajs Ján                                                                   220,- K                                  Solivajs Ján

Strelec Pavol                                                                 230,- K                                  Strelec Pavol

Dobrota Juraj                                                                200,- K                                  Dobrota Juraj

Ivan Ján                                                                       72,- K                                    Ivan Anna

Filipko Juraj                                                                  120,- K                                  Filipko Anna

Dobrík Matej                                                                 200,- K                                  Dobrík Júlia

Krnáč Ondrej                                                                72,- K                                    Krnáč Anna

Strelec Samuel                                                             72,- K                                    Strelec Samuel

Strelec Ján                                                                   72,- K                                    Strelec Mária

Hronec Ján                                                                   200,- K                                  Hronec Anna

Cimerman Juraj                                                            120,- K                                  Cimerman Mária

Bobot Ján                                                                     72,- K                                    Bobot Ján

Kubiš Ondrej                                                                 120,- K                                  Kubiš Ondrej

Žabka Ján                                                                     120,- K                                  Žabka Ján

Haring Ondrej                                                               230,- K                                  Haring Ondrej

Bušovský Juraj                                                              72,- K                                    Bušovský Juraj

Klačan Matej                                                                120,- K                                  Klačan Júlia

Slabej Ondrej                                                               72,- K                                    Slabej Mária

Handlovský Pavol                                                           72,- K                                    Handlovský Pavol

Kollár Ján                                                                     72,- K                                    Kollár Ján

Kubiš Ján                                                                      72,- K                                    Kubiš Anna

Krnáč Juraj                                                                   72,- K                                    Krnáč Juraj

Kapusta Ján                                                                  72,- K                                    Kapusta Zuzana

 

  • Dňa 05. februára 1929 prebehol v obvode radvanského notariátu súpis československých legionárov. Z obce Malachov boli zaradení do zoznamu títo muži:

1. Ján Kollár – slúžil v ruskej légii

2. Ján Kapusta Gilan – slúžil v ruskej légii

3. Ondrej Dobrota Strážnik – slúžil v ruskej légii

4. Samuel Strelec – slúžil v domobrane francúzskej

 

Na záver notár poznamenáva, že takých občanov, ktorí slúžili v domobrane talianskej je v obci viac menovite však nie sú zapísaní. Škoda!