Malachov - sčítanie obyvateľov, domov a hospodárskych zvierat k 31. decembru 1869

07.05.2012 22:09

     Rok 2011 bol jedinečný mimo iného tým, že sme sa zúčastnili na sčítaní obyvateľov, domov a bytov, ktoré si kladie za cieľ vytvoriť prognózu ďalšieho vývoja našej spoločnosti a rozvoja miest a obcí. Štatistický úrad SR nazval toto sčítanie udalosťou desaťročia, ktoré sa prvý krát v histórii realizuje vo všetkých krajinách EU. Podobný významný medzník bol aj v roku 1869. Otočme pomyselný list dejín späť o 130 rokov a predstavme si tento výnimočný cenzus.

     Základným prameňom pri vypracovaní tohto príspevku bol súpis obyvateľov, domov a hospodárskych zvierat, ktorý sa uskutočnil k 31. decembru 1869.[1] Ide o veľmi vyhľadávaný a často využívaný prameň v genealogicko-demografickom a historickom výskume. Tento súpis je považovaný za prvé moderné štatistické sčítanie obyvateľstva v Uhorsku, ktoré sa potom realizovalo podobne ako je tomu aj v súčasnosti pravidelne každých 10 rokov. To znamená že v období Rakúsko - Uhorska  to boli roky 1880, 1890, 1900 a 1910.

     Na rozdiel od predchádzajúcich súpisov[2] začína nové sčítanie postupne plniť aj funkciu hospodárskej štatistiky a poskytovať štatistické údaje, a to nielen o obyvateľstve, o jeho počte a zložení, ale súčasne aj o celej ekonomike krajiny.

     Sčítaním v Malachove podobne ako v iných mestách a dedinách boli poverený sčítací komisári, ktorí  vlastnoručne vpisovali do sčítacích hárkov jednotlivé údaje o osobách žijúcich v domácnostiach, stave majetku a chovných zvierat. Sčítacie hárky obsahovali štyri strany, z toho prvá strana uvádzala všeobecné informácie o geografickej lokalizácii obce (tj. krajinu, stolicu a obec) a pokračovala s číselným označením domu a vymenovaním jednotlivých miestností v dome. Druhá a tretia strana sú pre našu sondu do zloženia obyvateľstva Malachova najdôležitejšie. Obsahujú totiž informácie o všetkých obyvateľoch žijúcich v domácnosti a to s uvedením mena a priezviska, pohlavia, roku narodenia[3], rodinného stavu, náboženskej konfesie a povolania. Ďalej sa tam môžeme dozvedieť o rodisku jednotlivých osôb, o gramotnosti, teda či vedeli čítať a písať a taktiež o prípadnom prechodnom pobyte.[4] Na poslednej štvrtej strane je zapísaný stav domácich hospodárskych zvierat (kone, dobytok, ovce, kozy atď.). Treba však uviesť že nie všetky druhy  chovných zvierat sa zisťovali.

     V súpise sú uvedené všetky osoby žijúce v domácnosti vrátane sluhov, slúžok, tovarišov a učňov. Jazyk v ktorom bol sčítací hárok v Malachove vypĺňaný je slovenčina (napr. neďaleká obec Králiky bola spísaná po maďarsky). Sčítacie hárky sa v niektorých župách a obciach nezachovali. Na šťastie pre nás sú hárky z Malachova uložené v kompletnom zložení v Štátnom archíve v Banskej Bystrici. Priblížme si tak jednotlivé rodiny a ich domy v ktorých v danom období bývali.

 

Obyvatelia Malachova v roku 1869

    

     Na základe uvedeného sčítania žilo ku koncu roka 1869 v obci Malachov 354 obyvateľov v celkovom počte 53 domov. Z tohto počtu obyvateľov sa hlásilo k rímsko-katolíckej konfesii 104, k evanjelickej a.v. 249 a k pravosláviu sa hlásil 1 obyvateľ. Veková štruktúra  mužskej populácie bola nasledovná. Z celkového počtu 184 mužov (slobodní – 106, ženatí – 75, vdovci – 3) bolo v Malachove vo vekovej skupine podľa roku narodenia:

od 1770 do 1809 - 11 mužov

od 1810 do 1839 - 58 mužov

od 1840 do 1869 - 115 mužov

Žien bolo 170 (slobodné – 77, vydaté – 76, vdovy – 17) a z toho vo vekovej skupine podľa roku narodenia nasledovne:

od 1770 do 1809 - 11 žien

od 1810 do 1839 - 62 žien

od 1840 do 1869 - 96 žien

Registrujeme v obci 78 samostatných rodín. V priemere žilo v jednom dome 6,68 obyvateľov. Rodiskom žien teda neviest sú prevažne iné okolité obce, zriedkavo aj vzdialenejšie miesta z iných uhorských stolíc. Muži boli v tomto smere viac autochtónny teda mali miestne rodisko.

     Roľníčenie a samostatné gazdovanie na hospodárstve bolo najčastejším zaznamenaným povolaním v obci. Takmer žiadne remeslo nenachádzame. Výnimku tvoria Ján Slabey čižmársky tovariš žijúci v dome č. 1, Štefan Žabka uhliar (dom č. 22) a Juraj Pažitka uhliarsky tovariš (dom č. 42). Takýto agrárny ráz registrujeme aj pri okolitých obciach, ktoré patrili rodine Radvanských. Osobité postavenie mala samotná Radvaň a obec Podlavice v ktorých remeslo hralo prím. Väčšina dospelej ženskej populácie pôsobila v domácnosti a pri gazdovstve, ale taktiež aj ako slúžky a nádenníčky. Zmienka o obecnom dome ani o nikom kto by úrad richtára vykonával nie je evidovaná.

     Podľa chovu domácich zvierat najväčšie hospodárstvo mali Strelcovci (dom č. 29), Haringovci (dom č. 11) a Krnáčovci (dom č. 9).  Spomedzi ťažných zvierat v obci boli preferované najmä kone. Všetkých 22 koní bolo chovaných úhrnne v siedmich rodinách. V obci pretrváva orientácia na rožný statok z čoho vyplýva aj celkový už vyššie spomínaný poľnohospodársky charakter obce. Takmer v každom dome chovali minimálne po jednej krave a po páre volov vlastnili Ján Kubiš (dom č. 46) a Juraj Kubiš (dom č. 50). Včelárstvo je doložené na priemernej úrovni, najviac úľov (včelích klátov) 22 ks mali v dome č. 53.

     Rozhodujúcim ukazovateľom vývoja obce sú jej obyvatelia, ktorí ovplyvňujú jej dynamiku. Kým niektoré malachovské rody sú v obci prítomné len jednou vetvou (napr. Handlovský, Bušovský, Strelec, Vesel, Chovan, Klačan), iné sú viacnásobne zastúpené (napr. Kapusta, Krnáč, Kubiš, Dobrota, Haring). Najpočetnejším rodom v roku 1869 v Malachove boli Kapustovci nasledovaní Kubišovcami. Najväčšia domácnosť žila v dome č. 7 (rodina Kártiková – 15 osôb) a v dome č. 49 (rodina Kubišová taktiež 15 osôb). Najrozsiahlejším domom disponovala rodina Kapustová. Tento dom č. 39 bol členený na 2 izby, 2 komory, 2 predizby a 2 oddelené kuchyne. Iba pri jednom dome je zapísaná pivnica a to v dome č. 22 rodiny Žabkovej. Najstarším žijúcim obyvateľom obce bol Juraj Haring (dom č. 11) narodený v roku 1785, nasledoval ho Juraj Zvada (dom č. 37) narodený v roku 1798.

     Prejdime však od štatistických ukazovateľov ku konkrétnym rodinám a načrtnime si ich sociálne a hospodárske zázemie. Sčítacie hárky podľa jednotlivých domov za obec Malachov sú previazané tenkou bielo-modro-červenou šnúrkou a pruhom papiera na ktorom na lícnej strane (viď obrázok) je napísané doslovne toto: „Z Malachova, od Kalausza[5] z Malachova, felűlvizsgáttán[6] Radvánszky Andor“[7]. Z tohto sa môžeme domnievať že práve Andrej Kalausz bol poverený realizáciou sčítania obyvateľov v Malachove. V nižšie uvedenom registre sú popísané jednotlivé domy s ich obyvateľmi pričom boli do neho vybrané najmä údaje týkajúce sa veku, profesie a miesta narodenia. Priezviská žien sú ponechané v pôvodnom tvare bez prípony -ová. Rodiny bývajúce v dome sú označené rímskymi číslicami. Zaznamenané roky narodenia nie sú vždy presné a pravdivé a treba ich verifikovať ďalším pramenným materiálom a to najmä cirkevnými matrikami.

 

Dom č. 1

rod. I. – Slabey Ján (1829), nar. Radvaň, čižmársky tovariš – družka Mária (1831) nar. Martin Turčianska stolica – deti: Samuel (1859),  Ján (1861), Adam (1865), Andrej (1869)

 

Dom č. 2

rod. I. - Kapusta Andrej (1815), nar. Malachov, roľník – manž. Mária (1830), nar. Malachov – deti: Anna (1845), Zuzana (1852), Ján (1854), Mária (1856), Andrej (1858), Eva (1863), Juraj (1866), Juliana (1868)

Pozn.: rod Kapusta patrí k najstarším a zároveň najpočetnejším malachovským rodinám s dlhodobým kontinuálnym pôsobením v obci. Zmienky nachádzame napr. v dikálnom (daňovom) súpise z roku 1715 a 1718. 

 

Dom č. 3

rod. I. - vdova Žabka Verona (1799), nar. Kordíky, samostatné gazdovanie – syn Žabka Jozef (1839), nar. Kordíky, gazdovanie s matkou – manž. Anna (1846), nar. Kordíky – deti: Ján (1866)

rod. II. -  Žabka Štefan (1833), nar. Kordíky, gazda – manž. Mária (1836), nar. Kordíky

 

Dom č. 4

rod. I. – Kubiš Adam (1816), nar. Iliaš, roľník – manž. Anna (1822), nar. Malachov – deti: Mária (1860)

Pozn.: všetky rodiny Kubišovcov uvedené v tomto zozname sú vzájomne príbuzensky prepojené. Zaujímavé je, že rodiskom najstaršej tu zaznamenanej generácie je Iliaš a približne v štyridsiatich rokoch 19. storočia sa presídlili do Malachova.   

 

Dom č. 5

rod. I. – Hatalčík Ján (1826), nar. Skubín, gazda – manž. Anna (1830), nar. Malachov -  deti: Mária (1854), Anna (1861)

rod. II. – Hatalčík Andrej (1830), nar. Skubín, gazda – manž. Mária (1837), nar. Malachov – deti: Ján (1858), Anna (1865), Andrej (1869)

 

Dom č. 6

rod. I. – Klačan Juraj (1818), nar. Malachov, gazda – manž. Zuzana (1822), nar. Skubín – deti od brata: Juraj (1843 – prepustený invalid), Matej (1853)

rod. II. – Klačan Andrej (1834), nar. Malachov, gazda – manž. Zuzana (1841), nar. Horné Pršany – deti: Anna (1862), Andrej (1864), Zuzana (1867), Juraj (1869)

rod. III. – Klačan Ján (1838), nar. Malachov, gazda (obecný vojak) – manž. Zuzana (1841), nar. Pršany – deti: Ján (1868)

Pozn.: takisto aj tento rod patrí k pôvodným rodom v obci. Zmienka v dikálnom (daňovom) súpise z roku 1715.

 

Dom č. 7

rod. I. – Kártik Juraj (1800), nar. Malachov, roľník – manž. Zuzana (1810), nar. Malachov rod. II. – zať Krnáč Andrej (1843), nar. Malachov, pomocník v gazdovstve – manž. Eva (1840), nar. Malachov – deti: Andrej (1865), Ján (1868)

rod. III. – Kártik Juraj (1821), nar. Malachov, roľník – manž. Mária (1825), nar. Skubín – deti: Anna (1847) ←  jej syn Andrej (1869), Ján (1850), Juraj (1857), Mária (1858), Eva (1860), Juliana (1863)

 

Dom č. 8

rod. I. – vdova Solivajs Mária (1799), nar. Malachov - zať Žabka Jozef (1842), nar. Kordíky, gazda – manž. Anna (1846), nar. Malachov – deti: Mária (1867), Ján (1869)

 

Dom č. 9

rod. I. – Krnáč Ján (1821), nar. Malachov, gazda – manž. Mária (1818), nar. Selce – deti: Ján (1846), Anna (1850), Juraj (1859)

rod. II. – Krnáč Juraj (1826), nar. Malachov, gazda – manž. Mária (1831), nar. Kremnička – deti: Andrej (1849 – vojakom pri 70. regim. v Krakove), Juraj (1851), Ján (1853), Mária (1856), Samuel (1859), Andrej (1868)

Pozn.: prítomnosť rodu Krnáč v obci doložená napr. v dikálnom (daňovom) súpise z roku 1715 a 1718. Taktiež patrí k početným miestnym rodom.

 

Dom č. 10

rod. I. – Šajdák Juraj (1800), nar. Malachov, roľník – manž. Anna (1800), nar. Pršany – deti: Mária (1842 - slúži v Bystrici)

rod. II. – Šajdák Martin (1831), nar. Malachov, pomocník v gazdovstve – manž. Mária (1832), nar. Lučatín – deti: Anna (1865), Ján (1869)

 rod. III. – Šajdák Ján (1826), nar. Malachov, roľník – manž. Zuzana (1835), nar. Malachov – deti: Anna (1857), Andrej (1861)

 

Dom č. 11

rod. I. – vdovec Haring Juraj (1785), nar. Malachov, roľník – syn Haring Juraj (1818), nar. Malachov, gazda – manž. Zuzana (1820), nar. Skubín – deti: Mária (1852), Ján (1855), Samuel (1862), Andrej (1842) nar. Malachov – manž. Anna (1844), nar. Malachov – deti: Ján (1869)

rod. II. – Haring Andrej (1839), nar. Malachov, roľník – manž. Mária (1838), nar. Iliaš – deti: Mária (1865), Ján (1868)

 

Dom č. 12

rod. I. – Chovan Ján (1814), nar. Malachov, roľník – manž. Mária (1816), nar. Skubín – deti: Anna (1842), Ján (1853), Juraj (1856)

 

Dom č. 13

rod. I. – Kapusta Andrej (1837), nar. Malachov, roľník – manž. Anna (1843), nar. (Rudlová) – deti: Andrej (1866), Ján (1868)

 

Dom č. 14

- pustý, neobývaný dom s jednou izbou a jednou kuchyňou.

 

Dom č. 15

rod. I. – Kubiš Kártik Ján (1800), nar. Malachov, roľník – manž. Anna (1800), nar. Malachov – deti: Ján (1840), nar. Malachov , manž. Juliana (1845), nar. Radvaň

 

Dom č. 16

rod. I. – Novák Ján (1827), nar. neuvedené, roľník – manž. Eva (1830), nar. Malachov – deti: Ján (1857), Zuzana (1859), Andrej (1866), za svojho vzal Ján (1865), nar. Krupina

Pozn.: Ján Novák sa priženil do rodiny Dobrotovej. Rod pokračoval cez syna Jána (1857), ktorý vykonával v obci krajčírske remeslo. Oženil sa v roku 1883 s Evou Strelcovou.

 

Dom č. 17

rod. I. – vdovec Plaj Juraj (1803), nar. Malachov, roľník – syn Plaj Martin (1834), nar. Malachov, pomocník v gazdovstve – manž. Mária (1835), nar. Pršany – deti: Ján (1860), Juraj (1865), Martin (1867), Mária (1869), Anna (1870)

 

Dom č. 18

rod. I. – Bušovský Andrej (1808), nar. Malachov, roľník – manž. Anna (1808), nar. Pršany – deti: Juraj (1843 – obecný vojak na urlaube (dovolenke) od 70. regimentu), nar. Malachov, pomocník v gazdovstve – manž. Mária (1843), nar. neuvedené

rod. II. – Bušovský Ján (1811), nar. Malachov, roľník – manž. Zuzana (1815), nar. Malachov – deti: Andrej (1850)

Pozn.: v roku 1773 nachádzame v dikálnom (daňovom) súpise zmienku o tomto rode. Priezvisko rodu je zapísané v tvare Bussa (Buša), ktoré sa postupne modifikovalo do súčasného tvaru Bušovský.

 

Dom č. 19

rod. I. – Roháč Juraj (1833), nar. Malachov, roľník – manž. neuvedené meno (1843), nar. Skubín – deti: Ján (1868)

rod. II. – Roháč Andrej (1843), nar. Malachov, roľník – manž. Mária (1847), nar. Kordíky – deti: Zuzana (1866), Mária (1868)

 

Dom č. 20

rod. I. – Plaj Ján (1808), nar. Malachov, roľník – manž. Zuzana (1825), nar. Selce – deti: Juraj (1845), Andrej (1857)

 

Dom č. 21

rod. I. – Dobrota Andrej (1825), nar. Malachov, nádenník – manž. Eva (1834), nar. Zvolen – deti: Mária (1860), Andrej (1865), Ján (1867)

Pozn.: priezvisko Dobrota patrí v súčasnosti k najčastejším v obci. Pôvodne však bolo typické najmä pre Dolné Pršany. Zlúčením oboch obcí je tak snáď najtypickejším pre Malachov. Prvá zmienka v obci Malachov je v dikálnom (daňovom) súpise z roku 1786. Podľa archívneho výskumu cirkevných matrík pôvod tohto rodu je v Turčianskej stolici.

 

Dom č. 22

rod. I. – Žabka Štefan (1815), nar. Kordíky, uhliar – manž. Zuzana (1826), nar. Kordíky – deti: Ján (1850), Andrej (1852), Mária (1857), Štefan (1859), Anna (1864)

 

Dom č. 23

rod. I. – vdova Kapusta Mária (1815), nar. Malachov,  nádenníčka – deti: Zuzana (1834 – hlúpa), Anna (1838)

rod. II. – Kapusta Andrej (1836), nar. Malachov,  nádenník – manž. Mária (1844), nar. Pršany – deti: Anna (1863), Andrej (1866)

 

Dom č. 24

rod. I. – Hanák Juraj (1802), nar. Malachov, roľník – manž. Zuzana (1820), nar. Malachov – deti: Anna (1850 – slúži v Radvani), Zuzana (1848 – na rozume chybná), Mária (1856 –slúži v Radvani),

rod. II. – syn Hanák Andrej (1838), nar. Malachov) – družka Katarína (1836), nar. Trhanov – deti: Ján (1868)

 

Dom č. 25

rod. I. – vdova Dedina Mária (1819), nar. Malachov, nádenníčka – syn Dedina Andrej (1835), nar. Malachov, krčmár – manž. Mária (1838), nar. Malachov – deti: Andrej (1864)

Pozn.: v radvanskej evanjelickej sobášnej matrike v roku 1832 nájdeme zápis o sobáši medzi Andrejom Kapustom alias Dedina a Máriou rod. Strelcovou (vyššie uvedená ako vdova). Ide o názorný príklad kedy prídomok prevezme funkciu priezviska.

 

Dom č. 26

rod. I. – vdova Handlovská Zuzana (1810), nar. Kráľova, roľníčka – syn Handlovský Ján (1842), nar. Malachov, gazda – manž. Rebeka (1843), nar. Králiky – deti: Andrej (1867), Mária (1869)

rod. II. – Handlovský Andrej (1840), nar. Malachov, roľník – manž. Anna (1843), nar. Očová – deti: Andrej (1869) – bratia: Samuel Handlovský (1844 – obecný vojak na urlaube od 70. regimentu v Krakove), Ján Handlovský (1850 – slúži v Iliaši)

Pozn. Zápis o rode v obci nachádzame  v dikálnom (daňovom) súpise z roku 1773.

 

Dom č. 27

rod. I. – vdova Kontur Anna (1808), nar. Malachov, nádenníčka – syn Kontur Andrej (1830), nar. Malachov, nádenník – manž. Mária (1830), nar. Malachov – deti: Anna (1858), Mária (1863 – nemá)

 

Dom č. 28

rod. I. – vdova Zvadovka Anna (1800), nar. Malachov, nádenníčka – jej chovanci: Plaj Ján (1835), nar. Malachov, slúži v Radvani – manž. Zuzana (1840), nar. Malachov

 

Dom č. 29

rod. I. - Strelec Pavol (1810), nar. Malachov, roľník – manž. Anna (1820), nar. Kráľova – deti: Juraj (1842 - vojak na urlaube od 70. regimentu v Krakove), Andrej (1849 – obecný vojak od 70. regimentu v Krakove), Anna (1854), Pavol (1857), Eva (1860)

rod. II. – Strelec Ján (1836), nar. Malachov, roľník – manž. Zuzana (1836), nar. Malachov

Pozn.: rod Strelec je prítomný v tomto období v obci len touto jednou vetvou. Avšak jeho existencia v Malachove je doložená na základe štúdia cirkevných matrík už v polovici 18. storočia. Trpký osud podobný aj ostatným rodinám v tomto období postihol Jána Strelca (vyššie uvedeného ako rod. II). So svojou manželkou Zuzanou rod. Haringovou splodili spolu 13 detí. Avšak všetky im umreli bezprostredne po narodení alebo v detskom veku. Ján po smrti svojej manželky sa znova oženil ale toto druhé manželstvo zostalo bezdetné. Sám sa dožil vysokého veku (zomrel v roku 1919), ale neostali po ňom žiadni potomkovia.

 

Dom č. 30

rod. I. – Vesel Andrej (1836), nar. Skubín, nádenník – manž. Zuzana (1837), nar. Pršany – deti: Andrej (1866), Zuzana (1869) – slúžka Mária (1855), nar. Pršany

 

Dom č. 31

rod. I. – Kapusta Juraj (1844), nar. Malachov, roľník – manž. Zuzana (1834), nar. Radvaň – deti: Anna (1853), Juraj (1867) – matka manželky vdova Anna (1815), nar. Necpaly, Turčianska stolica – vdova Handlovská Zuzana (1830), nar. Malachov, v hospode a nádenníčka

 

Dom č. 32

rod. I. – Čiliak Juraj (1830), nar. Kremnička, roľník – manž. Anna (1830), nar. Pršany – deti: Zuzana (1852), Andrej (1857)

rod. II. – vdova Macák Eva (1832), nar. Pršany, nádenníčka – deti: Andrej (1865), Ján (1867)

 

Dom č. 33

rod. I. – Kollár Juraj (1818), nar. Malachov, roľník – manž. Zuzana (1816), nar. Sásová – deti: Anna (1848), Juraj (1852), Mária (1859)

rod. II. – Kollár Ján (1835), nar. Malachov, roľník – manž. Zuzana (1839), nar. Iliaš – deti: Mária (1860), Ján (1862), Zuzana (1868)

 

Dom č. 34

rod. I. – Kollár Ján (1821), nar. Malachov, roľník – manž. Anna (1823), nar. Jabríková – deti: Anna (1856), Mária (1858), Ján (1862), Zuzana (1866)

 

Dom č. 35

rod. I. – Kapusta Ján (1820), nar. Malachov, roľník – manž. Zuzana (1820), nar. Kremnička) – deti: Ján (1845)

rod. II. – Kapusta Juraj (1824), nar. Malachov, roľník – manž. Anna (1825), nar. Malachov – deti: Andrej (1853), Ján (1857), Juraj (1861)

 

Dom č. 36

rod. I. – Haring Ján (1827), nar. Malachov, roľník – manž. Anna (1834), nar. Pršany – deti: Mária (1854), Anna (1860), Ján (1867)

rod. II. – vdova Haring Anna (1800), nar. Iliaš, roľníčka – syn Haring Andrej (1818), nar. Malachov, roľník – manž. Mária (1830), nar. Pršany – deti: Zuzana (1855), Ján (1862)

 

Dom č. 37

rod. I. – Zvada Juraj (1798), nar. Malachov, nádenník – manž. Katarína (1805), nar. Senica – deti: Juraj (1844)

 

Dom č. 38

rod. I. – Dobrota Juraj (1816), nar. Pršany, roľník – manž. Mária (1828), nar. Iliaš – deti: Mária (1839 – slúži v Radvani), Anna (1841 – slúži v Bystrici), Juraj (1864), Andrej (1866)

rod. II. – Dobrota Ján (1840), nar. Malachov, roľník – manž. Zuzana (1840), nar. Malachov – deti: Ján (1866), Anna (1869)

 

Dom č. 39

rod. I. – Kapusta Ján senior (1818), nar. Malachov, nádenník – manž. Anna (1827), nar. Malachov – deti: Mária (1853), Andrej (1856)

rod. II. – Kapusta Ján junior (1840), nar. Malachov, nádenník – manž. Anna (1841), nar. Pršany – deti: Ján (1867)

rod. III. – Valašťan Ján (1830), nar. Malachov, nádenník – manž. Zuzana (1830),  nar. Malachov – deti: Anna (1865)

 

Dom č. 40

rod. I. – Haring Adam (1829), nar. Malachov, roľník – manž. Mária (1825), nar. Podlavice – deti: Mária (1850 – slúži v Bystrici), Anna (1852 – slúži v Radvani), Ján (1854), Andrej (1856), Zuzana (1858), Eva (1860), Juliana (1862)

 

Dom č. 41

rod. I. – Solivajs Andrej (1800), nar. Radvaň, nádenník – manž. Anna (1802), nar. Pršany – zať Minárik Matej (1834), nar. Radvaň – manž. Zuzana (1834), nar. Malachov – deti: Zuzana (1864), Anna (1866), ich chovanec Ján (1857)

 

Dom č. 42

rod. I. – Pažitka Juraj (1817), nar. Kordíky, uhliarsky tovariš – manž. Verona (1817), nar. Kordíky – deti: Juraj (1848 – slúži v Bystrici), Ján (1850), Štefan (1852 – slúži na Pršanoch), Anna (1854 – slúži v Bystrici)

 

Dom č. 43

rod. I. – Kalausz Andrej (1830), nar. Zvolen, učiteľ – manž. Žofia (1836), nar. Zvolen – deti: Andrej (1859), Ľudmila (1862) – slúžka Dobrota Zuzana (1853), nar. Malachov

 

Dom č. 44

rod. I. – vdova Králik Zuzana (1830), nar. Podlavice, nádenníčka – deti: Ján (1864)

rod. II. – vdova Spišiak Anna (1827), nar. Malachov, nádenníčka – deti: Mária (1852)

rod. III. – Drotár Juraj (1830)

 

Dom č. 45

rod. I. – Hatalčík Michal (1832), nar. Skubín, nádenník (obecný vojak do rezervy prepustený) – manž. Mária (1840), nar. Kremnička

 

Dom č. 46

rod. I. – Kubiš Ján (1830), nar. Iliaš, roľník – manž. Anna (1834), nar. Rudlová – deti: Andrej (1848 – obecný vojak pri 70. regimente v Krakove), Juraj (1851), Pavol (1854) – slúžka Mária (1851), nar. Jabríková

 

Dom č. 47

rod. I. – Šajdák Andrej (1835), nar. Malachov, roľník – manž. Mária (1835), nar. Malachov – deti: Andrej (1860), Mária (1862), Zuzana (1866), Anna (1867), Eva (1869) – matka manželky, vdova Zuzana (1805), nar. Badín

 

Dom č. 48

rod. I. – Krnáč Andrej (1801), nar. Malachov, roľník – manž. Katarína (1835), nar. Selce – deti: Andrej (1858) – vdovec Jelenčík Pavol (1810), nar. Pršany, sluha

 

Dom č. 49

rod. I. – Kubiš Andrej (1825), nar. Iliaš, roľník – manž. Anna (1824), nar. Malachov – deti: Ján (1848), Mária (1853), Anna (1857)

rod. II. – Kubiš Pavol (1833), nar. Iliaš, roľník – manž. Anna (1839), nar. Iliaš – deti: Mária (1858), Ján (1860), Pavol (1863), Anna (1866), Andrej (1868), Juraj (1870) – paholok Ján (1854), nar. Iliaš

rod. III. –  vdova Kubiš Anna (1798), nar. Iliaš, roľníčka

 

Dom č. 50

rod. I. – Kubiš Juraj (1828), nar. Iliaš, roľník – manž. Zuzana (1830), nar. Malachov – deti: Juraj (1853), Ján (1855), Zuzana (1869)

 

Dom č. 51

rod. I. – Kollár Andrej (1830), nar. Malachov, roľník – manž. Mária (1830), nar. Malachov – deti: Anna (1852), Andrej (1857), Ján (1866)

 

Dom č. 52

rod. I. – Hatalčík Ján (1835), nar. Skubín, roľník – manž. Anna (1839), nar. Tajov – deti: Ján (1866), Anna (1869)

rod. II. – vdova Haring Anna (1820), nar. Kráľová, nádenníčka – deti: Juliana (1860)

 

Dom č. 53

rod. I. – Kapusta Juraj (1812), nar. Malachov, roľník – manž. Mária (1840?), nar. Malachov – deti: Andrej (1847), Ján (1849), Andrej? (1861), Mária (1865)

rod. II. – vdova Dvorska Mária (1821), nar. Malachov, nádenníčka – deti: Andrej (1848 – obecný vojak pri 70. regimente v Krakove), Juraj (1850 – slúži v Bystrici)

 

Úvodná strana sčítacích hárkov obce Malachov z roku 1869

 


[1] Sčítanie obyvateľov, domov a hospodárskych zvierat z roku 1869, Zvolenská župa - podžupanské písomnosti 1869-1918 , ŠA BB, sign. 295-297

[2] Išlo predovšetkým o urbáre, portálne súpisy a stoličné daňové súpisy.

[3] Zo skúsenosti možno povedať, že nie vždy uvádzané roky narodenia boli aj správne.

[4] V prípade viacčlenných rodín sa vkladala dodatočná doplňujúca vnútorná strana.

[5] Andrej Kalausz, učiteľ, dom č. 43

[6] prekontroloval, revidoval

[7] Andrej Radvanský pôsobil ako stoličný slúžny a bol synom zemepána Františka Radvanského stoličného pokladníka žijúceho v Radvani v kaštieli č. 78.