Hľadanie stratených životov... (obete 1. svetovej vojny)

07.05.2012 17:58

   

 11. 11. 1918 o 11:11 hod. bolo podpísané prímerie, ktoré ukončilo dovtedy najkrvavejší vojenský konflikt v dejinách – 1. svetovú vojnu. Tento deň si najmä anglicky hovoriace krajiny pripomínajú ako Deň prímeria, alebo Deň spomienky. Je to významný sviatok, ktorým si v týchto krajinách uctievajú všetkých vojakov padlých v službe. Symbolom tohto sviatku je červený mak, ktorý symbolizuje jednak preliatu krv vojakov, a tiež charakterizuje miesta najhorších bojov v západnej Európe. 

Tento svetový konflikt výrazne zasiahol aj do života Slovákov, pretože z hľadiska vojenských dejín išlo o ich najrozsiahlejšie vystúpenie. Do rakúsko-uhorskej armády bolo z územia súčasného Slovenska zmobilizovaných a následne aj zasiahlo do bojov približne 400 000 mužov (niekoľkonásobne viac ako počas 2. svetovej vojny). Z tohto počtu na bojiskách zahynulo približne 69 000 a ďalších 61 000 vojakov ostalo trvale invalidných. Osudy obyčajných vojakov, ktorí ani nevedeli, za čo bojujú a pre koho obetovali svoje životy, stoja nesporne za povšimnutie, pretože ich utrpenie a životné príbehy sú stále prehliadané. To bolo aj motiváciou pre vypracovanie tohto príspevku, ktorý môže prispieť k poznávaniu našej miestnej histórie a zároveň predstavuje aj malú časť mozaiky histórie I. svetovej vojny.

     Rakúsko-Uhorsko malo zavedený branný systém, pod ktorý spadali všetci zdravotne spôsobilí muži vo veku od 19 do 42 rokov, najčastejšie to boli 21 – 23 roční branci. Koncom vojny boli často povolávaní do armády aj branci pod 18 a nad 42 rokov. S najväčšou pravdepodobnosťou boli muži z Malachova, tak ako aj ostatní obyvatelia stredného Slovenska, zaraďovaní do 25. pešieho pluku (IR. Nr. 25) v Lučenci alebo do 16. pešieho pluku Honvédu  (HIR. Nr. 16) v Banskej Bystrici. Počas bojov však boli vojaci preraďovaní, reorganizovaní do iných plukov a vyšších vojenských útvarov. Nižšie sú uvedené základné informácie (zdroj: www.valka.cz) o týchto plukoch v čase začiatku vojny.

 

25. peší pluk (IR. Nr.25)

Infanterieregiment Edler von Pokorny Nr.25 (vytvorený v roku 1672). Mierová dislokácia pluku vo februári 1914: veliteľ - Oberst Ladislaus Horváth veliteľstvo pluku, I, II. a III. prápor (Losoncz), IV. prápor (Goražde) nadriadené útvary: 27. pešia divízia (VI. armádny zbor). Stav pluku v júli 1914: národnostné zloženie: 56% Maďari, 41% Slováci, 3% ostatní, doplňovací obvod: Losoncz (v súčasnosti Lučenec). Zaradenie pluku v auguste 1914: IR 25 (I, II. a III. prápor) v zostave 53. pešej brigády 27. pešej divízie (VI. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Rusku IV. prápor IR 25 v zostave 7. horskej brigády 1. pešej divízie (XV. armádny zbor) – prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbsku.

Lučenecký peší pluk č.25 - 8.rota (IR.25 - 8.Komp.), 18.august 1917

 

16. peší pluk Honvédu (HIR. Nr.16)

Beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred (vytvorený v roku 1886). Mierová dislokácia pluku v roku 1914: veliteľstvo pluku a I, II. a III. prápor: Beszterczebány nadriadené útvary: 78. pešia brigáda Honvédu 39. pešej divízie Honvédu. Stav pluku v auguste 1914: veliteľ - Hill Ferencz ezredes národnostné zloženie: 56% Maďari, 41% Slováci, 3% ostatní doplňovací obvod: Beszterczebány (v súčasnosti Banská Bystrica v Slovenskej republike). Zaradenie pluku v auguste 1914: HIR 16 v zostave 78. pešej brigády Honvédu 39. pešej divízie Honvédu (VI. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Rusku.

     V období 1. ČSR v rámci tzv. legionárskej tradície vznikali takmer v každej obci republiky pamätníky obetiam svetovej vojny. Nie je tomu inak ani v našej obci Malachov. Osemnásť mien vytesaných do kameňa pamätníka nám pripomína, že obec a najmä ich rodiny stratili otcov (živiteľov rodín), manželov, synov, bratov a vnukov. Títo muži - Bušovský Juraj, Cimerman Juraj, Dobrota Juraj, Dobrota Samuel, Dvorský Ján, Handlovský Samuel, Handlovský Pavel, Hronec Ján, Haring Ondrej, Ivan Ján, Kollár Ondrej, Kapusta Ondrej, Kapusta Juraj, Klačan Matej, Krnáč Juraj, Riečan Ján, Šajdák Juraj, Strelec Ján zaplatili vojne najväčšiu a nenahraditeľnú daň, svoj život.

     Cieľom môjho snaženia bolo získať informácie o ich pôsobení na fronte, o ich zaradení, dátume a mieste kde zahynuli. Primárnym prameňom informácií sú zoznamy strát padlých, ranených a zajatých vojakov (Verlustliste), ktoré boli zverejňované v rokoch 1914-1918 rakúsko-uhorským ministerstvom vojny. Jednotlivé záznamy v nich boli uverejňované niekedy až s dvojročným časovým oneskorením. Ďalšími zdrojmi sú prevažne archívne materiály jednotlivých plukov, ich úmrtné matriky, kmeňové doklady vojakov, osobné spisy dôstojníkov, karty padlých, legionárska dokumentácia atď. Musím však poznamenať, že vytýčený cieľ sa mi nepodarilo naplniť. Dôvody spočívajú v „sizyfovskom“ snažení prelúskať viac ako jeden milión záznamov na niekoľko tisíc stranách. Ďalej sú to absencie kmeňových dokladov vojakov vo vojenských archívoch Praha a Bratislava. Príčinou môže byť skutočnosť, že viaceré ročníky kmeňových listov boli v období pred rokom 1989 skartované. Ide o ročníky 1887-1910 s výnimkou roč. 1901-1902. Žiaľ, nie ku každému menu sa mi podarilo nadobudnúť dáta, naopak k niektorým menám je údajov viacej.

Za pozornosť stojí pôsobenie Jána Hronca na bojisku. K jeho menu sa zachoval v zozname strát záznam o jeho zranení a vo VHA Praha kmeňový list vojaka a dokumentácia objasňujúca jeho nezvestnosť. Tieto informácie nám môžu objasniť, akým spôsobom prebiehalo vtedajšie úradné vyšetrovanie aj ďalších nezvestných a padlých z Malachova. Ďalšou zaujímavosťou je, že v zozname strát som objavil dva záznamy o úmrtí týkajúce sa rovnakého mena Kollár Ondrej, ale vzťahujúce sa k dvom rozdielnym mužom z Malachova (informácie viď nižšie v texte). Na pamätníku v obci je však uvedené iba jedno meno. Nie je preto jasné, či sa dotýka jedného alebo oboch mužov. Tu sú získané údaje:

 

Bušovský Juraj -  nar. 1896 v Malachove, slúžil ako vojak pri 16. pešom pluku Honvédu (HIR. Nr.16), padol v boji 16.07.1916, evidenčné číslo v úmrtnej matrike 321/1917 /zdroj - evidencia padlých v 1. svetovej vojne, Notársky úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 1, sign. 60/.

Cimerman Juraj – nar. 28.05.1887 v Malachove, slúžil ako vojak pri 16. pešom pluku Honvédu (HIR. Nr.16), nezvestný na ruskom bojisku /zdroj – karta padlého VHA Praha./ Padol v boji 08.11.1916 na ruskom bojisku /zdroj - evidencia pozostalostí 1921-1945, Notársky úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 2, sign. 75/.

Dobrota Juraj - nar. 1876 v Malachove, slúžil ako vojak pri 16. pešom pluku Honvédu (HIR. Nr.16), padol v boji 06.10.1917 na srbskom fronte /zdroj - evidencia pozostalostí 1921-1945, Notársky úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 2, sign. 75/.

Dobrota Samuel – nar. 1893 v Malachove, slúžil ako vojak pri 66. pešom pluku (IR. Nr.66), ranený a zajatý v Spojenej evakuačnej nemocnici č. 86 v Charkove v Rusku, dátum úmrtia zatiaľ nejasný /zdroj - zoznam strát (Verlustliste) dátum zápisu 09.07.1917/.

Dvorský Ján - nar. 1892 v Malachove, slúžil ako vojak pri 25. pešom pluku (IR. Nr.25), nezvestný v boji v dňoch medzi 20-31.10.1914, evidenčné číslo 156/1917 /zdroj - evidencia padlých v 1. svetovej vojne, Notársky úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 1, sign. 60/. Druhý prameň, databáza padlých v 1. sv. vojne VHA Praha, uvádza, že zomrel 30.08.1914 vo Włodzimierz Wołyński, Rusko, ruskej poľnej nemocnici č. 1 /zdroj - 23672/24, VHA Praha/.

Handlovský Samuel – nar. 30.03.1886 v Malachove, slúžil ako vojak pri 25. pešom pluku (IR. Nr.25), nezvestný na ruskom bojisku v roku 1914 /zdroj – karta padlého VHA Praha/. Padol v boji 28.12.1914 na ruskom bojisku pri Zajačkove /zdroj - evidencia pozostalostí 1921-1945, Notársky úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 2, sign. 75/.

Handlovský Pavel – nar. 14.04.1888 v Malachove, slúžil ako vojak pri 25. pešom pluku (IR. Nr.25), nezvestný na ruskom bojisku v roku 1914, predpokladaný dátum úmrtia 24.03.1915 /zdroj – karta padlého VHA Praha/. V evidencii pozostalostí je uvedený dátum 24.03.1917 /zdroj - evidencia pozostalostí 1921-1945, Notársky úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 2, sign. 75/.

Hronec Ján – nar. 30.10.1877 vo Veľkej Slatine (v súčasnosti Zvolenská Slatina), približne pred rokom 1901 sa priženil do rodiny Strelcovej v Malachove, pred vojnou bol v roku 1898 ako 21 ročný odvedený na všeobecnú prezenčnú službu, slúžil ako vojak pri 16. pešom pluku Honvédu, 3 prápor, 12 rota (HIR. Nr.16), je dostupný záznam o jeho zranený a následnej rekonvalescencii priestrelu ruky v združenej nemocnici č. 4 vo Viedni /zdroj - zoznam strát (Verlustliste) dátum zápisu 23.04.1915/.

Po skončení svetovej vojny sa nevrátil domov a bol vyhlásený za nezvestného. Ešte v roku 1920 bol však stále pokladaný za odvedeného a bol preradený do II. zálohy ako vojak v zálohe. Následne v rokoch 1922 až 1923 prebehlo v rámci správneho konania šetrenie za účelom objasnenia jeho zmiznutia. Hlavný slúžny úrad v Banskej Bystrici vyhlásil dňa 18.11.1922 po menovanom pátranie, ktoré bolo adresované žandárskej stanici v Kráľovej. Už o deväť dní 27.11.1922 bolo slúžnemu úradu adresované oznámenie, že hľadaný Ján Hronec podľa tvrdenia Juraja Klačana (čižmára) a Jána Dobrotu (od Humpajov) z Malachova dňa 15.08.1915 v ich prítomnosti padol na ruskom bojisku. Toto tvrdenie je doložené aj notárskou zápisnicou, ktorá bola spísaná 16.12.1922 v Radvani a uvádza výpoveď Juraja Klačana, ktorý slúžil pri tom istom 16. pešom pluku Honvédu ako aj Ján Hronec. Doslovne sa v nej píše toto: „Dňa 15.augusta 1915 roku boli sme spolu s menovaným na ruskom bojisku. V ten istý deň sme spolu jeden pri druhom zo zákopu strieľali. Jeden krát menovaný v zákope hore vstal, ktorý asi len do pol tela kryl človeka. Ako si hore vstal bol trafený jednou guľkou do rebár, kde hneď na mieste zomrel. Túto moju výpoveď hotový som bars kedy aj prísahou potvrdiť“. /zdroj – druhopis kmeňového listu vojaka z roku 1922 č. 264, evidenčný list č. 263, zápisnica notárskeho úradu - VHA Praha/. 

Vyšetrovanie pokračovalo ďalej, kedy výrok sédrie v Banskej Bystrici číslo M.591/24 zo dňa 18.01.1926 nadobudol právoplatnosť 10.02.1926 a za deň smrti, ktorý menovaný neprežil bol ustanovený na 12. augusta 1917. /zdroj - matrika úmrelých HIR č. 16, VHÚ BA/

Pri nezvestnom vojakovi po 1. svetovej vojne bol postup úradov štandardne nasledovný:
- ak sa po skončení vojny nevrátil domov do určitej doby, bol vyhlásený za nezvestného
- v rámci správneho konania prebehlo šetrenie za účelom objasnenia jeho nezvestnosti
- Hlavný slúžny úrad vyhlásil pátranie, ktoré bolo adresované žandárskej stanici v mieste príslušnom bydlisku vojaka
- ak sa v obci našli preživší spolubojovníci, tak ich svedecká výpoveď bola spísaná formou notárskej zápisnice
- ako posledné bolo vydané Rozhodnutie sedrie (krajský súd), kde vo výrokovej časti určila deň úmrtia nezvestného vojaka.

Haring Ondrej - nar. 1875 v Malachove, slúžil ako vojak pri 25. pešom pluku (IR. Nr.25), padol v boji 24.09.1920 na talianskom fronte /zdroj - evidencia pozostalostí 1921-1945, Notársky úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 2, sign. 75/.

Ivan Ján – nar. 18.02.1895 v Dolných Pršanoch, slúžil ako vojak pri 66. pešom pluku, 15. rota (IR. Nr.66), padol v boji, predpokladaný dátum úmrtia 01-03.09.1915 /zdroj - zoznam strát (Verlustliste) dátum zápisu 20.10.1915/. V evidencii padlých v 1. svetovej vojne, Notársky úrad Radvaň je uvedený presný dátum úmrtia a to 04.09.1915, evidenčné číslo v úmrtnej matrike 41/1917 /zdroj - evidencia padlých v 1. svetovej vojne, Notársky úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 1, sign. 60/.

Kollár Ondrej - nar. 1885 v Malachove, slúžil ako vojak v zálohe pri 16. pešom pluku Honvédu (HIR. Nr.16), zomrel 18.12.1915 v poľnej nemocnici Skobelew, oblasť Ferghana v Rusku /zdroj - zoznam strát (Verlustliste) dátum zápisu 13.04.1917/.

Kollár Ondrej - nar. 1890 v Malachove, slúžil ako vojak pri 25. pešom pluku, 8 rota (IR. Nr.25), zranený v boji /zdroj - zoznam strát (Verlustliste) dátum zápisu 21.11.1914/, následne ďalší záznam uvádza že padol v boji, predpokladaný dátum úmrtia 10.03.1915 /zdroj - zoznam strát (Verlustliste) dátum zápisu 28.07.1917/. Presný dátum úmrtia uvádza až databáza padlých v 1. sv. vojne VHA Praha, podľa ktorej padol v boji v lese pri Kolonici, okr. Baligraod, Halič, dňa 09.03.1915 a následne bol 10.30.1915 na tom istom mieste aj pochovaný /zdroj - VHA Praha/.

Kapusta Ondrej - nar. 1887 v Malachove, slúžil ako vojak pri 29. streleckom prápore, padol v boji 16.02.1918 na ruskom bojisku /zdroj - evidencia pozostalostí 1921-1945, Notársky úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 2, sign. 75/.

Kapusta Juraj – nar. 1894 v Malachove, slúžil ako vojak pri 66. pešom pluku (IR. Nr.66), zomrel 22.06.1918 /zdroj - zoznam strát (Verlustliste) dátum zápisu 05.11.1918/.

Klačan Matej – nar. 14.06.1883 v Malachove, vojenské zaradenie neznáme, padol v boji 05.09.1916 na ruskom bojisku /zdroj - evidencia pozostalostí 1921-1945, Notársky úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 2, sign. 75/.

Krnáč Juraj –  bez bližších informácií.

Riečan Ján - bez bližších informácií.

Šajdák Juraj - nar. 1879 v Malachove, slúžil ako vojak pri 16. pešom pluku Honvédu (HIR. Nr.16), padol v boji 30.07.1916, evidenčné číslo v úmrtnej matrike 49/1917 /zdroj - evidencia padlých v 1. svetovej vojne, Notársky úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 1, sign. 60/.

Strelec Ján – nar. 02.01.1885 v Malachove, slúžil ako vojak pri 16. pešom pluku Honvédu HIR. Nr.16), padol v boji 21.11.1915, evidenčné číslo v úmrtnej matrike 50/1917 /zdroj - evidencia padlých v 1. svetovej vojne, Notársky úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 1, sign. 60/.

 

Okrem týchto osemnástich mien bojovali a položili svoje životy, boli nejako zranený, alebo vstúpili do československých légií aj ďalší ich priatelia, známi a susedia z obce Malachov. Tí z nich ktorí padli v boji nefigurujú však na pamätníku. Prečo? To sa asi už dnes nedozvieme. Je možné že v čase vojny už patrili pod inú domovskú príslušnosť, neprebehlo právne konanie vo veci ich smrti alebo ide iba o nedôslednosť, ktorá sa v tej dobe často vyskytovala. Nižšie uvádzam aspoň sčasti ich zoznam.

 

Dobrota Juraj - nar. 1893 v Malachove, slúžil ako vojak pri 16. pešom pluku Honvédu, 2 rota (HIR. Nr.16), zranený s priestrelom tela Frauenvereinsspital Biala v Poľsku, dátum úmrtia zatiaľ nejasný. /zdroj - zoznam strát (Verlustliste) dátum zápisu 13.04.1915/

Dobrota Ondrej – nar. 28.02.1893 v Malachove, slúžil ako vojak pri 66. pešom pluku (IR. Nr.66), zajatý v boji 06.06.1916 u Novoselka v Rusku, 15.11.1918 vstúpil v Omsku do 12. streleckého pluku čs. légie v Rusku, prvý útvar u ktorého v légii slúžil bol československý tábor pre Slovákov, dosiahnutá hodnosť v légii – vojak, demobilizovaný (prepustený z légií) bol 10.01.1921. /zdroj – legionárska dokumentácia VHA Praha/

Hanák Ondrej -  nar. 1895 v Malachove, slúžil ako vojak pri 66. pešom pluku (IR. Nr.66), padol v boji 01.09.1915, evidenčné číslo v úmrtnej matrike 40/1917 /zdroj – evidencia padlých v 1. svetovej vojne, Notársky úrad Radvaň/

Kapusta Ján -  nar. 1892 v Malachove, slúžil ako vojak pri 16. pešom pluku Honvédu, 2 rota (HIR. Nr.16), umiestnený v nemocnici v Galante pre chorobu. /zdroj - zoznam strát (Verlustliste) dátum zápisu 08.02.1915/

Kapusta Ján - nar. 11.03.1893 v Malachove, slúžil ako vojak pri 66. pešom pluku (IR. Nr.66), zajatý v boji 07.06.1916 Novoselka v Rusku, 12.11.1918 vstúpil v Omsku do 12. streleckého pluku čs. légie v Rusku, dosiahnutá hodnosť v légii – vojak, demobilizovaný (prepustený z légií) bol 13.01.1921. /zdroj – legionárska dokumentácia VHA Praha/

Kapusta Juraj – nar. 1887 v Malachove, slúžil ako vojak v zálohe pri 25. pešom pluku, 6 rota (IR. Nr.25), zranený v boji. /zdroj - zoznam strát (Verlustliste) dátum zápisu 28.11.1914/

Kollár Ján – nar. 02.03.1893 v Malachove, slúžil ako vojak pri 29. prápore poľných strelcov, zajatý v boji 05.06.1916 Luck v Rusku, 21.08.1918 vstúpil v Novo-Nikolajevsku do 11. streleckého pluku čs. légie v Rusku, dosiahnutá hodnosť v légii – vojak, demobilizovaný (prepustený z légií) bol 04.02.1920. V poznámke k jeho prepusteniu je uvedené nasledovné: prepustený na vlastnú žiadosť, chce sa trvale usadiť na Sibíri, nastávajúca manželka tu má majetok, kde bude hospodáriť. /zdroj – legionárska dokumentácia VHA Praha/

Kollár Ondrej – nar. 1894 v Malachove, slúžil ako vojak pri 25. pešom pluku, 8 rota (IR. Nr.25), zranený v boji. /zdroj - zoznam strát (Verlustliste) dátum zápisu 06.05.1916/

Kollár Ondrej – nar. 1892 v Malachove, rok odvodu 1913, slúžil ako vojak pri 25. pešom pluku (IR. Nr.25), nezvestnosť v boji v dňoch medzi 01.03.-14.04.1915, evidenčné číslo 668/1917. /zdroj - evidencia padlých v 1. svetovej vojne, Notársky úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 1, sign. 60/

Kollár Ondrej – nar. 1873 v Malachove, ako vojak pri 16. pešom pluku Honvédu, 1 rota (HIR. Nr.16), zranený v boji. /zdroj - zoznam strát (Verlustliste) dátum zápisu 26.10.1916/

Krnáč Ján – nar. 1877 v Malachove, ako vojak pri 16. pešom pluku Honvédu, (HIR. Nr.16), zajatý v boji Birsk, gubernia Ufa v Rusku. /zdroj - zoznam strát (Verlustliste) dátum zápisu 05.06.1916/

Krnáč Juraj – nar. 07.09.1898 v Malachove, útvar zaradenia nejasný, zajatý v boji 04.11.1918 Cervignano v Taliansku, 15.02.1919 bol zaradení do 33. pešieho pluku čs. légie v Taliansku, dosiahnutá hodnosť v légii – vojak. /zdroj – legionárska dokumentácia VHA Praha/

Krnáč Juraj – nar. 18.01.1900 v Malachove, útvar zaradenia nejasný, zajatý v boji 04.11.1918 Cervignano v Taliansku, 15.02.1919 bol zaradení do 33. pešieho pluku čs. légie v Taliansku, dosiahnutá hodnosť v légii – vojak, demobilizovaný (prepustený z légií) bol 23.09.1919. /zdroj – legionárska dokumentácia VHA Praha/

Krnáč Ondrej – nar. ? v Malachove, ako vojak pri 16. pešom pluku Honvédu, 4 rota (HIR. Nr.16), zranený v boji. /zdroj - zoznam strát (Verlustliste) dátum zápisu 15.02.1915/

Je dosť pravdepodobné že nižšie uvedený záznam sa týka tej istej osoby

Krnáč Ondrej – nar. 1878 v Malachove, slúžil ako vojak pri 16. pešom pluku Honvédu, (IR. Nr.16), zajatý v boji Grajvoron, gubernia Kursk v Rusku. /zdroj - zoznam strát (Verlustliste) dátum zápisu 01.11.1916/

Krnáč Ondrej – nar. 1889 v Malachove, slúžil ako vojak pri 25. pešom pluku, 9 rota (IR. Nr.25), zajatý v boji, podľa oznámenia ruského Červeného kríža zomrel 14.02.1915 v nemocnici v Samarkande v Rusku. /zdroj - zoznam strát (Verlustliste) dátum zápisu 07.09.1916/

Krnáč Ondrej – nar. 1881 v Malachove, slúžil ako vojak v zálohe pri 25. pešom pluku, 10 rota (IR. Nr.25), zajatý v boji v Rusku. /zdroj - zoznam strát (Verlustliste) dátum zápisu 07.09.1916/. V evidencii padlých v 1. svetovej vojne, Notársky úrad Radvaň je uvedená jeho nezvestnosť v boji v dňoch medzi 20-29.11.1914 Ivanovicze, evidenčné číslo 1664/1916 /zdroj - evidencia padlých v 1. svetovej vojne, Notársky úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 1, sign. 60/.

Krnáč Samuel – nar. 1884 v Malachove, slúžil ako vojak pri 16. pešom pluku Honvédu (HIR. Nr.16), zajatý v boji /zdroj - zoznam strát (Verlustliste)/

Kubiš Juraj – nar. 1897 v Malachove, slúžil ako vojak pri 34. pešom pluku (IR. Nr.34), zomrel 4.1.1918. /zdroj - zoznam strát (Verlustliste)/

Kubiš Ondrej – nar. ? v Malachove, slúžil ako vojak pri 16. pešom pluku Honvédu (HIR. Nr.16), padol v boji 14.12.1917, evidenčné číslo v úmrtnej matrike 44/1918. /zdroj - evidencia padlých v 1. svetovej vojne, Notársky úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 1, sign. 60/

Je dosť pravdepodobné že nižšie uvedený záznam sa týka tej istej osoby

Kubiš Ondrej – nar. 1897 v Malachove, vojenské zaradenie neznáme, padol v boji 23.07.1917 na bojisku pri Pranille. /zdroj - evidencia pozostalostí 1921-1945, Notársky úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 2, sign. 75/

Steinsdorfer Štefan – nar. 1895 v Malachove, slúžil ako vojak pri 16. pešom pluku Honvédu, (HIR. Nr.16), zajatý v boji. /zdroj - zoznam strát (Verlustliste)/

Strelec Pavol – nar. 14.04.1881 v Malachove, slúžil ako vojak pri 16. pešom pluku Honvédu, 4 rota (HIR. Nr.16), zajatý v boji v Rusku. /zdroj - zoznam strát (Verlustliste) dátum zápisu 21.12.1915/

Strelec Ján – nar. 15.04.1886 v Malachove, slúžil ako vojak pri 25. pešom pluku, 1 rota (IR. Nr.25), zranený v boji. /zdroj - zoznam strát (Verlustliste) dátum zápisu 28.11.1914/

Strelec Samuel – nar. 22.04.1892 v Malachove, slúžil ako vojak pri 25. pešom pluku, 13 rota (IR. Nr.25), zajatý v boji Vranje v Srbsku. /zdroj - zoznam strát (Verlustliste) dátum zápisu 20.05.1915/

V fondoch VHA Praha je uložený legionársky spis a osobná karta legionára Samuela Strelca. Z týchto dokumentov sa môžeme dozvedieť, že 05.11.1918 vstúpil do 24. streleckého pluku, 10. rota čs. légie vo Francúzsku. V nej dosiahol hodnosť čatára. Oznámenie o prepustení z légie nás informuje, že bol demobilizovaný dňa 04.11.1919. V ostatných spisoch sa dozvedáme o jeho náboženstve, vzdelaní, zamestnaní ale aj o telesných schopnostiach, že vie hovoriť po slovensky, maďarsky, srbsky, jazdiť na koni a že je výborný strelec. Jeden zaujímavý údaj je uvedený v mieste jeho narodenia a to obec Malá Koperašín. S takýmto variantom názvu obce Malachov som sa ešte osobne v archívnych dokumentoch nestretol. Vysvetlenie je však jednoduché. Pri zakladaní osobného spisu boli čerpané základné informácie z kmeňového listu rakúsko-uhorskej armády a tam samozrejme bol uvedený maďarský názov obce Malakóperesény. Zapisovateľ neznalý slovenského miestopisu názov jednoducho rozdelil a počeštil. /zdroj – legionárska dokumentácia VHA Praha/

Zvada Daniel -  nar. 1882 v Malachove, rok odvodu 1903, slúžil ako vojak pri 25. pešom pluku (IR. Nr.25), nezvestný v boji. /zdroj – evidencia padlých v 1. svetovej vojne, Notársky úrad Radvaň, podacie číslo 644,  dátum zápisu 1915, ŠA BB, krab. 1, sign. 60/

Zvada Jozef – nar. 1894 v Malachove-Dolné Pršany, slúžil ako vojak pri 25. pešom pluku (IR. Nr.25), dátum úmrtia 1914, nezvestný v boji /zdroj – databáza padlých VHA Praha/.

Žabka Ondrej – nar. 21.08.1884 v Malachove, prápor poľných strelcov č.29, padol v boji 03.07.1915, svedkom jeho smrti boli Ján Dedina z Malachova a Ladislav Presperín z Podbrezovej. /zdroj - matrika umretých č. 380 FJB, prápor poľných strelcov č. 29, VHÚ BA./

 

Pamätník v obci venovaný pamiatke obetiam Prvej svetovej vojny.