Evidencia prostriedkov vysťahovalcov a tých ktorí získali cestovný pas pre vysťahovanie

14.06.2012 08:45

    Evidencia obyvateľov obce Malachov, ktorí získali cestovný pas pre vysťahovanie[1] je žiaľ len torzovitá a bez bližšieho datovania, predpokladám však že by mohlo ísť o 20. roky 20. storočia. Evidencia obsahuje  týchto 6 mien, pričom tie ženské (iba vydaté ženy) boli písané v tvare ku ktorému manželovi žena patrila:

Brichta Leopoldova, žena v domácnosti, 55 ročná, emigrácia do Rakúska

- Kubiš Anna, nádenníčka, 30 ročnáemigrácia do Maďarska

Bušovský Hermína, žena v domácnosti, emigrácia do Maďarska

Kubiš Janova, žena v domácnosti, 32 ročná, emigrácia do Ameriky (USA) cez prístav Antverpy + 2             chlapci mladší ako 12 rokov

Riečan Ondrej, robotník, 26 ročný, emigrácia do Ameriky (USA) cez prístav Brémy

Haring Ján, nádenník, 26 ročný, emigrácia do Argentíny (USA) cez prístav Brémy

 

Evidencia prostriedkov vysťahovalcov[2] zachytáva meno vysťahovalca s rokom narodenia a bydlisko a tiež meno a bydlisko sprostredkovateľa, ktorý sa zaručuje v prípade insolventnosti emigranta za pomoc a poskytnutie finančných prostriedkov. Aj tento prehľad je opäť bez bližšieho datovania a zahŕňa týchto obyvateľov Malachova:

 

Vysťahovalec                           bydlisko                       Sprostredkovateľ                           bydlisko

Krnáč Samuel, nar. 1892       Kremnička                   Krnáč Samuel starší                    Malachov

Štesko Ján, nar. 1896             Malachov                    Štesko Ondrej brat                       Malachov

Krnáč Ondrej, nar. 1884       Malachov                    Krnáč Ondrej Zozáhrady            Malachov 14

Terem Juraj, nar. 1898          Malachov                    Terem Mária rod. Bušovský       Malachov 2

Kapusta Ján, nar. 1900         Malachov                    Kapusta Mária manželka            Malachov

Klačan Ján, nar. 1905            Malachov                    Klačan Andrej otec                     Malachov

Dvorský Juraj, nar. 1901      Malachov                    Dvorský Zuzana rod. Kapusta    Malachov          

Haring Juraj, nar. 1913         Malachov                    Haring Ján                                   Malachov

Novák Pavel, nar. 1909          Malachov                    Plaj Samuel                                  Malachov

 

Podľa výkazu vysťahovalcov[3], ktorí majú vzťah k svojmu pôvodu a poslednému pobytu v obci boli v marci 1935 z Malachova vysťahovaný títo občania:

- Krnáč Ondrej na adrese: 5413 Berhoold W. Cleveland, Ohio, USA

- Handlovský Juraj na adrese: 914 E.6.st. Bethlehem PA, USA

Haring Ján na adrese: Chevillon, p. Gandolu Aisne, Francúzsko

 

Ten istý mesiac (marec) v roku 1935 bol vyhotovený výkaz navrátilcov, ktorí sa zdržovali v cudzine po dobu viac rokov. Za Malachov je v ňom uvedený iba Samuel Plaj.[4]


[1] Evidencia obyvateľov, ktorí získali cestovný pas pre vysťahovanie, Administratívne písomnosti, Odvodný notársky úrad Radvaň, ŠA BB, sign. 43, krab. 1

[2] Evidencia prostriedkov vysťahovalcov, Administratívne písomnosti, Odvodný notársky úrad Radvaň, ŠA BB, sign. 43, krab. 1

[3] Výkaz vysťahovaných občanov z obvodu notariátu Radvaň 1935, Administratívne písomnosti, Obvodný notársky úrad Radvaň, ŠA BB, sign. 266, krab. 23

[4] Výkaz navrátilcov z cudziny z obvodu notariátu Radvaň 1935, Administratívne písomnosti, Obvodný notársky úrad Radvaň, ŠA BB, sign. 266, krab. 23