Dolné Pršany - sčítanie obyvateľov, domov a hospodárskych zvierat k 31. decembru 1869

07.05.2012 22:13

     Zdrojom informácií sú tak isto ako v Malachove súpisné hárky zo sčítania obyvateľov, domov a hospodárskych zvierat z roku 1869.[1] Sčítacie hárky podľa jednotlivých domov sú identicky ako pri Malachove preložené pruhom papiera na ktorom na lícnej strane  je doslovne napísané: „Z Dolných Pršian, od Kalausza z Malachova, felűlvizsgáttán (prekontroloval) Radvánszky Andor (Radvanský Andrej)“. Andrej Radvanský pôsobil ako stoličný slúžny a bol synom zemepána Františka Radvanského stoličného pokladníka žijúceho v Radvani v kaštieli č. 78. Sčítanie v Dolných Pršanoch vykonal Andrej Kalauz, ktorý bol učiteľom v Malachove od roku 1860. V spoločnej škole pre Dolné Pršany a Malachov učil do roku 1880. Andrej Kalauz (vyučený krajčír) sa narodil 02.11.1830 vo Zvolene a so svojou manželkou Sofiou Veliačikovou a deťmi býval v Malachove v dome č. 43, v ktorom jedna miestnosť bola určená pre učenie detí.

     V čase sčítania bolo v obci Dolné Pršany (maď. Alsóprsán alebo Alsóperesény) postavených 19 domov, v ktorých žilo 32 rodín v počte 127 obyvateľov (60 mužského a 67 ženského pohlavia). V priemere teda žilo v jednom dome 6,68 obyvateľov. Podľa vierovyznania bolo v obci 120 evanjelikov a.v., 4 katolíci a 3 židia. Veková štruktúra  mužskej populácie bola nasledovná. Z celkového počtu 60 mužov (slobodní – 32, ženatí – 28, vdovci – 0) bolo v Dolných Pršanoch vo vekovej skupine podľa roku narodenia:

od 1770 do 1809 - 4 muži

od 1810 do 1839 - 19 mužov

od 1840 do 1869 - 37 mužov

Žien bolo 67 (slobodné – 32, vydaté – 36, vdovy – 3) a z toho vo vekovej skupine podľa roku narodenia nasledovne:

od 1770 do 1809 - 5 žien

od 1810 do 1839 - 21 žien

od 1840 do 1869 - 41 žien

     Sčítanie ľudu z roku 1869 nám poskytuje pohľad na ekonomicko-sociálny profil obce v druhej polovici 19. storočia. Prvoradým zdrojom obživy pre obyvateľstvo Dolných Pršian bolo poľnohospodárstvo a to sa odrážalo najmä v chove oviec (celkovo 65 ks), rožného statku (28 ks), ošípaných (8 ks), koní (8 ks) a v menšej miere aj vo včelárstve (7 ks včelích klátov). Doplnkovým zamestnaním zostávalo naďalej remeslo a nádenníctvo (tzv. denní robotníci), prípadne pôsobenie v službe v susedných obciach (najmä v Radvani).

     Na malachovskom potoku boli postavené tri mlyny, v tom hornom bol mlynárom v roku 1869 Fidicini Samuel (dom č. 8) mlynársky majster narodený v Očovej roku 1814. Táto domácnosť zamestnávala ešte mlynárskeho tovariša Štefana Škodu z Radvane (v roku 1876 sa oženil s majstrovou dcérou Amáliou) a sluhu Štefana Pažitku z Malachova. Typickým javom v 19. storočí bol príchod židov do okolitých obcí, ktorí boli predovšetkým obchodníci alebo krčmári. V dome č. 7 žila v tomto období jedna židovská rodina pochádzajúca z Trenčianskej stolice, hlavou ktorej bol Glözel Dávid - krčmár. Registrujeme v obci ešte jednu osobu s týmto druhom zamestnania a to vdovu Kubančekovú Zuzanu (dom č. 10).  

     Podobne ako pri Malachove tak aj zo sčítacích hárkov Dolných Pršian nie je známe kto zastával post richtára. Avšak v archíve Ev. a. v. cirk. zboru v Radvani sa nachádza žiadosť richtárov Malachova, Dolných a Horných Pršian adresovaná Slúžnovskému úradu, v ktorej žiadajú o odpustenie verejných cestných prác v súvislosti s rekonštrukciou a rozšírením učebných miestností v obecných školách v Malachove a Horných Pršanoch. Žiadosť bola napísaná v Malachove dňa 17. marca 1868 a uvedený je pod ňou každý richtár samostatne tj. za Malachov Pavol Kubiš (dom č. 49), za Horné Pršany Martin Dobrota a za Dolné Pršany Juraj Dvorský (pravdepodobne išlo o Juraja Dvorského /nar. 1822/, ktorý býval v dome č. 5). Škola pre Dolné Pršany bola postavená v Malachove v roku 1858 za finančnej podpory zemepanskej rodiny Radvanskovcov a pod patronátom Andreja Braxatorisa Sládkoviča. V tomto období v nej učil zvolenský rodák Andrej Kalauz (viď text vyššie).

     Pozoruhodná bola vzdelanostná úroveň. V obci ku koncu roka 1869 z 127 obyvateľov vedelo čítať len 14 (4 muži a 10 žien), úplne gramotných teda vedeli čítať a písať bolo 53 (25 mužov a 28 žien) a ostatných 31 mužov a 29 žien bolo absolútne negramotných. V percentuálnom vyjadrení malo teda 41 %  ľudí základné vzdelanie.

     Najstarším mužom v obci bol Dvorský Andrej (dom č. 9) a najstaršou ženou Zuzana Kapustová (dom č. 2), ktorá zároveň bola aj obecnou pôrodnou babou. Počet priezvisk s ktorými sa stretávame v obci je celkove 12. Najčastejším je jednoznačne priezvisko Dobrota. Pôvodne priezvisko charakteristické najmä pre Pršany sa stalo zlúčením oboch obcí snáď najtypickejším pre Malachov. Prvá zmienka tohto priezviska v obci Malachov je už v dikálnom (daňovom) súpise z roku 1786. Podľa archívneho výskumu cirkevných matrík pôvod tohto rodu je v Turčianskej stolici. Poradie rodov podľa ich početnosti v Dolných Pršanoch je preto nasledujúce: Dobrotovci (13 rodín), Dvorskí (6 rodín), Kapustovci (5 rodín),  Bušovskí (2 rodiny), ostatné rody boli v obci reprezentované jednou rodinou. Krátka poznámka k priezvisku Dvorský, ktoré sa aj v dnešnej dobe vyskytuje v obci. Pôvod tohto priezviska môžeme hľadať v miestnom názve šľachtického sudcu. Pomenovanie dvorský ako označenie tejto funkcie sa začalo používať na strednom Slovensku v priebehu 16. storočia. Neskôr sa pre túto funkciu rozšíril názov slúžnodvorský (maď. szolgabiró) a nakoniec len v skrátenej podobe ako slúžny, ktorý zastával funkciu prednostu stoličného okresu prakticky až do zániku monarchie.[2] Najbohatšími obyvateľmi obce v zmysle veľkosti hospodárstva a chovu zvierat bola rodina Bušovská (dom č. 1), rodina Dobrotová (dom č. 4) a rodina Dvorských (dom č. 5). Najväčší bol dom č. 5, najväčšia domácnosť čo do počtu ľudí bývala v dome č. 1 a v dome č. 4.

     V nasledujúcom texte sa môžeme podrobnejšie zoznámiť s obyvateľmi podľa jednotlivých domov, ktorí v obci Dolné Pršany žili na konci roku 1869 a prežívali tu svoje životné radosti ale aj útrapy.

    

Dom č. 1

rod. I. – Červen Tomáš (1830), nar. Liesek (Oravská stolica), roľník – manž. Anna (1815), nar. Malachov -  deti: Juraj (1855)

rod. II. – Bušovský Andrej (1830), nar. Malachov, roľník – manž. Zuzana (1831), nar. Podlavice – deti: Anna (1860), Juraj (1868)

rod. II. – Bušovský Ján (1835), nar. Malachov, roľník – manž. Anna (1836), nar. Kremnička – deti: Ján (1855), Zuzana (1860), Mária (1863), Anna ((1866), Andrej (1869)

Zloženie domu: izby – 1, komory – 2, kuchyne – 1, maštaľ – 1, ovčinec -1, humno - 1 

Statok: kravy – 4, ovce - 21

 

Dom č. 2

rod. I. – vdova Kapusta Zuzana (1804), nar. Pršany, obecná baba – zať Vozár Ján (1844), nar. Pršany, arestant (sedí v arešte v B. Bystrici) – manž. Mária (1844), nar. Pršany – deti: Ján (1864), Andrej (1869)

Zloženie domu: izby – 1, komory – 1, kuchyne – 1, maštaľ – 1

Statok: žiadny

 

Dom č. 3

rod. I. – Dvorský Ján (1809), nar. Malachov, nádenník – manž. Anna (1817), nar. Malachov – deti: Mária (1853)

rod. II. – vdova Valašťan Eva (1809), nar. Pršany, pod opaterou zaťa – zať Dobrota Ján (1840), nar. Pršany, valach – manž. Anna (1840), nar. Pršany – všetci traja v čase súpisu bývali v Hornej Mičinej

Zloženie domu: izby – 1, komory – 1, kuchyne – 1, maštaľ – 1

Statok: žiadny

 

Dom č. 4

rod. I. – Dobrota Juraj (1810), nar. Pršany, roľník – manž. Mária (1808), nar. Skubín – deti: Anna (1850 – slúži v Hámre)

rod. II. – Dobrota Andrej (1838), nar. Malachov, roľník - manž. Eva (1842), nar. Pršany – deti: Juraj (1864)

rod. III. – Dobrota Juraj (1840), nar. Malachov, roľník - manž. Mária (1840), nar. Pršany – deti: Andrej (1864), Anna (1866), Juraj (1868)

rod. IV. – Dobrota Ján (1844), nar. Radvaň, roľník - manž. Anna (1846), nar. Zvolen – deti: Anna (1868)

Zloženie domu: izby – 1, komory – 1, kuchyne – 1, maštaľ – 1, humno - 1

Statok: kravy – 5, ovce – 2, ošípané - 3

 

Dom č. 5

rod. I. – Dvorský Andrej (1812), nar. Pršany, roľník – zať Dvorský Ján (?), nar. Pršany, slúži v Bystrici – manž. Madlena (1826), nar. Pršany – deti: Ján (1869)

rod. II. – Dvorský Juraj (1822), nar. Pršany, roľník - manž. Zuzana (1828), nar. Malachov

rod. III. – vdova Dvorský Anna (1827), nar. Malachov, roľníčka – deti: Ján (1848), Andrej (1850), Juraj (1852), Anna (1856), Ján (1859), Zuzana (1867)

Zloženie domu: izby – 2, komory – 2, predizby – 1, kuchyne – 1, pivnica – 1, maštaľ – 1, ovčinec – 1, humno – 1

Statok: kone – 3, kravy – 3,

 

Dom č. 6

rod. I. – Kapusta Juraj (1820), nar. Malachov, nádenník – manž. Anna (1830), nar. Skubín – deti: Ján (1849), Mária (1860)

Zloženie domu: izby – 1, komory – 1, kuchyne – 1, maštaľ – 1

Statok: kravy – 1

 

Dom č. 7

rod. I. – Kapusta Martin (1828), nar. Pršany, roľník – manž. Anna (1827), nar. Pršany – deti: Andrej (1848 – vojak, tambor  /bubeník/ pri 70. regimente v Krakove), Zuzana (1852 – slúži v Radvani), Anna (1855 – slúži v Bystrici), Eva (1861), Ján (1864)

rod. II. – Glözel Dávid (1842 – kaprál zo 70. regimentu na urlaube /dovolenke/ ), nar. Varín (Trenčianska stolica), krčmár, izraelita (žid) – manž. Anna (1849), nar. Rajec (Trenčianska stolica) – sestra manželkina Záli ( 1851), nar. Rajec (Trenčianska stolica)

Zloženie domu: izby – 1, komory – 1, kuchyne – 1, pivnica – 1, maštaľ – 1, humno - 1

Statok: žiadny

 

Dom č. 8

rod. I. – Fidicini Samuel (1814), nar. Očová, mlynársky majster – manž. Františka (1811), nar. Turčianske kúpele – deti: Fany (1847) ←  jej syn Pepo (1869), Amália (1853) – mlynársky tovariš Štefan Škoda (1851), nar. Radvaň – sluha Štefan Pažitka (1854), nar. Malachov

Zloženie domu: izby – 2, komory – 1, kuchyne – 1, pivnica – 1, maštaľ – 1, humno - 1

Statok: kone – 2, kravy – 1, teľa – 1, včelia kláty - 4

 

Dom č. 9

rod. I. – Dvorský Andrej (1800), nar. Pršany, roľník – manž. Madlena (1820), nar. Malachov – deti: Anna (1851), Zuzana (1858), Eva (1852)

rod. II. – vdova Dvorský Zuzana (1816), nar. Podlavice, roľníčka – syn Dvorský Andrej (1844), nar. Pršany, pomocník pri gazdovstve - manž. Mária (1845), nar. Malachov – deti: Ján (1869) – sestra Zuzana (1852 – slúži v Radvani) - Anna (1855)

Zloženie domu: izby – 2, komory – 2, kuchyne – 1, maštaľ – 2, ovčinec – 1, humno - 1

Statok: kone – 3, kravy – 2, ovce - 6

 

Dom č. 10

rod. I. – vdova Kubanček Zuzana (1807), nar. Malachov, krčmárka – deti: Johana (1842), Mina (1848 – slúži v Bystrici)

Zloženie domu: izby – 1, komory – 1, kuchyne – 1, pivnica – 1,

Statok: žiadny

 

Dom č. 11

rod. I. – Dobrota Pavol (1807), nar. Malachov, roľník – manž. Anna (1820), nar. Malachov - deti: Mária (1852), Andrej (1856), v opatere Andrej (1867)

rod. II. – Dobrota Adam (1816), nar. Malachov, roľník - manž. Mária (1830), nar. Pršany – deti: Andrej (1854 –slúži v B. Bystrici)

rod. III. – Dobrota Ján (1840), nar. Skubín, nádenník - manž. Mária (1844), nar. Pršany – deti: Mária (1868)

rod. IV. – Dobrota Juraj (1844), nar. Pršany, nádenník, sluha (v čase sčítania slúžil v B. Bystrici), obecný vojak, urlauber od 70. regimentu,  - manž. Zuzana (1850), nar. Priechod

Zloženie domu: izby – 2, komory – 2, predizby – 1, kuchyne – 1, maštaľ – 2, ovčinec – 1, humno - 1

Statok: kravy – 1, ovce – 25, ošípané - 1

 

Dom č. 12

rod. I. – Dobrík Andrej (1818), nar. Podlavice, roľník – manž. Mária (1810), nar. Majer - deti: Mária (1830 – slúži v Ponikách), Matej (1848), Zuzana (1855)

Zloženie domu: izby – 1, komory – 1, kuchyne – 1, maštaľ – 1, humno - 1

Statok: kravy – 1

 

Dom č. 13

rod. I. – Kapusta Ján (1812), nar. Malachov, roľník – manž. Mária (1813), nar. Malachov - deti: Anna (1836 – slúži v Radvani)

rod. II. – syn Kapusta Ján (1840), nar. Pršany, tesársky tovariš – manž. Dorota (1840), nar. Rudlová - deti: Zuzana (1864), Ján (1867), Mária (1869) - sestra Mária (1854 – slúži v B. Bystrici)

Zloženie domu: izby – 1, komory – 2, kuchyne – 1, pivnica – 1,

Statok: žiadny

 

Dom č. 14

rod. I. – Dobrota Ján (1806), nar. Malachov, roľník – manž. Mária (1801), nar. Kremnička - deti: Ján (1835 – zrácovitý a na rozume chybný), Samuel (1842 – hluchý a výmluvu dobrú nemá)

Zloženie domu: izby – 1, komory – 1, kuchyne – 1, maštaľ – 1, humno - 1

Statok: kravy – 2, ošípané - 1

 

Dom č. 15

rod. I. – Dobrota Samuel (1822), nar. Pršany, roľník – manž. Anna (1827), nar. Králová – vdova manželkina matka Zuzana (1796) deti: Zuzana (1850 – slúži v Radvani), Juraj (1856), Anna (1858), Eva (1862)

Zloženie domu: izby – 1, komory – 1, kuchyne – 1, maštaľ – 1, humno - 1

Statok: kravy – 1, ovce – 2, ošípané - 1

 

Dom č. 16

rod. I. – Snopko Andrej (1814), nar. Pršany, roľník – manž. Madlena (1820), nar. Pršany - deti: Ján (1840 – slúži v Skubíne, od jäger batalionu ako obecný vojak s certifikátom prepustený), Andrej (1842), Juraj (1844 - ako obecný vojak s certifikátom prepustený), Samuel (1846), Martin (1852), Mária (1856 – slúži v Radvani), Anna (1858)

Zloženie domu: izby – 1, komory – 1, kuchyne – 1, maštaľ – 1, ovčinec – 1, humno - 1

Statok: kravy – 1

 

Dom č. 17

rod. I. – Dobrota Andrej (1825), nar. Pršany, roľník – manž. Anna (1820), nar. Zvolen

Zloženie domu: izby – 1, kuchyne – 1, humno - 1

Statok: kravy – 2

 

Dom č. 18

rod. I. – Dobrota Adam (1823), nar. Pršany, roľník – manž. Mária (1821), nar. Skubín – deti: Mária (1855), Andrej (1858), Anna (1862), Zuzana (1865)

Zloženie domu: izby – 1, komory – 1, kuchyne – 1, pivnica – 1, maštaľ – 1, ovčinec -1, humno – 1

Statok: kravy – 2, obce – 9, ošípané – 2, včelie kláty - 3

 

Dom č. 19

rod. I. – Dobrota Ján (1829), nar. Pršany, roľník – manž. Anna (1829), nar. Pršany – deti: Ján (1857), Mária (1863)

Zloženie domu: izby – 1, kuchyne – 1, maštaľ - 1

Statok: teľa – 1

 

Úvodná strana sčítacích hárkov obce Dolné Pršany z roku 1869


[1] Sčítanie obyvateľov, domov a hospodárskych zvierat z roku 1869, Zvolenská župa - podžupanské písomnosti 1869-1918 , ŠA BB, sign. 295-297

[2] Horváth, P.: O priezvisku Pavla Országha Hviezdoslava. In: Historická revue, ročník VIII., č.5, 1997, s.28, 29