Cholerové epidémie v Malachove v 19. storočí

05.09.2016 20:43

     

Cholera je nebezpečné infekčné ochorenie, ktorej pôvodcom je baktéria Vibrio cholerae. Od ostatných infekčných ochorení sa líši tým, že má krátku inkubačnú dobu (najviac 3 dni, najčastejšie však 24 hodín). Zdrojom nákazy je výhradne človek, ktorý sa infikuje pitnou vodou znečistenou výkalmi, kontaminovanými potravinami, bielizňou nakazených znečistenou výkalmi, prípadne prostredníctvom múch.[1] Ochorenie má veľmi rýchly priebeh, málokedy trvá cholera dlhšie ako dva až päť dní. Zvyčajne okolnosti vedúce k smrti človeka sa prejavujú už  v priebehu 24 hodín, často sa však stávalo, že ľudia nakazení týmto vysoko infekčným ochorením zomierali už po siedmich, desiatich alebo dvanástich hodinách. Cholera začína náhlymi kŕčovitými bolesťami v brušnej dutine a prudkými hnačkami, horúčkou, nevoľnosťou a zvracaním. Infikovaný človek umiera na obrovskú dehydratáciu, spôsobenú cholerovými vibriami.

     Cholera bola najničivejšou epidémiou, ktorá zasiahla v 19. storočí Uhorsko. Bola akýmsi masovým vrahom, ktorá kosila svoje obete v obrovských zástupoch. Ochorenie má svoj pôvod v Ázii v oblasti Prednej Indie, odkiaľ sa do Európy dostalo cez Rusko a postupne sa rozšírilo do ostatných európskych krajín. Územie Uhorska zasiahla cholera prvý krát  v lete roku 1831. Dostala sa sem cez Halič, najskôr do severovýchodných žúp a v krátkom čase sa rozšírila v priebehu mesiacov júl a august aj do zvyšných uhorských žúp.[2]

          

     Rovnako ako celý región Zvolenskej stolice aj samotný Malachov zasiahla v roku 1831 cholerová epidémia. Prvý prípad výskytu cholery v Uhorsku bol zaznamenaný 13. júna 1831 v Ugočskej župe a odtiaľ sa začiatkom augusta dostala aj do radvanskej farnosti.[3] Epidémia cholery tu vypukla 5. augusta 1831 v Iliaši. V priebehu niekoľkých dní sa cholera rozšírila do Radvane, Kremničky, Kráľovej, v Skubína. V Malachove bola prvá obeť zaznamenaná 14. augusta, kedy zomrela 27 ročná Eva Kapustová rod. Jelenčíková. Vypuknutie epidémie sa okamžite prejavilo v proticholerových opatreniach. Môžeme to pozorovať aj v matričných záznamoch, kedy sa pochovávalo v noci bez zvonenia, prítomnosti kňaza a príbuzných. Pohreb zabezpečil iba obecný hrobár. Telo bolo do zeme hlboko uložené a spolu s ním tam išiel aj popol z oblečenia a bielizne nebohého, ktoré muselo byť po smrti spálené. Nakoniec sa telo posypalo vápnom a potom bolo zasypané zeminou. 

     Všetky nasledujúce štatistické údaje z roku 1831 sa týkajú iba príslušníkov evanjelickej a. v. konfesie, pretože radvanské rímsko-katolícke matriky zomrelých z rokov 1821-1842 sú žiaľ nedostupné. V radvanskej farnosti zomrelo v roku 1831 celkovo 238 ľudí čo je skoro štvornásobne viac ako tomu bolo v roku 1830. Samotnej cholerovej epidémii podľahlo dohromady 109 nakazených ľudí. Pomer cholerových obetí z Malachova na týchto úmrtiach bol 11 % (12 ľudí: 3 muži, 7 žien a 2 deti).[4] Štatistika úmrtnosti (mortality) ukazuje, že najviac umierali ľudia v Malachove vo vekovej skupine 20-50 rokov (celkovo 6 obetí: 1 muž, 5 žien). Potom nasledovala veková skupina 60-90 rokov (celkovo 4 obete: 2 muži, 2 ženy). A výpočet uzatvárajú 2 deti v dojčenskom veku. Epidémia cholery kulminovala v auguste, septembri a utíchla až koncom októbra. Jej dôsledky sa prejavili aj v populačnom vývoji obce. Kým v roku 1830 sa narodilo v Malachove 16 detí a zomrelo 9 ľudí, tak v roku 1831 sa ich narodilo iba 8 a zároveň zomrelo 25 ľudí. Zaujímavé je, že v celej evanjelickej a. v. radvanskej farnosti sa v období medzi 22. augustom a 10. septembrom, kedy cholera najviac vrcholila, nenarodilo žiadne dieťa. V roku 1832 sa už populačný vývoj v Malachove stabilizoval, kedy počet narodení bol vyšší (11 detí) oproti počtu zomrelých (6 ľudí) v obci.

     Cholerová epidémia sa do konca 19. storočia v menších vlnách stále vracala medzi obyvateľstvo. Dôvodom bola najmä nedostatočná hygiena plynúca z neznalosti základných hygienických návykov. Najviac bolo postihnuté vidiecke obyvateľstvo, ktoré žilo v zlých sociálnych podmienkach. V roku 1849 sa cholera do Malachova opäť vrátila a vyžiadala si život 7 ľudí (1 muž, 3 ženy, 3 deti). O šesť rokov neskôr epidémia opakovane panovala v širšom okolí. V Malachove však v roku 1855 zomrela na choleru iba 2 ročná Zuzana Kontúrová.[5]

     Epidémia sa prehnala Malachovom aj v roku 1866. Vtedy na ňu zomrelo 13 obyvateľov obce (6 mužov, 3 ženy, 4 deti). Obeťami boli prevažne deti a starší ľudia, ktorých oslabený organizmus ľahšie podľahol epidémii.[6]

     V roku 1873 vypukla štvrtá veľká vlna epidémie. Svojou intenzitou by sa dala prirovnať k tej z roku 1831. Toho roku na ňu zomrelo v radvanskej farnosti 76 ľudí, z toho až 22 ľudí (5 muži, 10 žien a 7 detí) podľahlo cholere v Malachove, čo je takmer 29 %. Čo sa týka úmrtnosti v závislosti od veku, tak najpostihnutejšou skupinou bola v rozmedzí rokov 30-50 (celkovo 7 obetí: 3 muži, 4 ženy). Nasledovali skupiny ľudí v seniorskom a juniorskom veku. Cholera vypukla v Malachove v dobe žatvy (6. augusta) a utíchla o sedem týždňov 28. septembra 1873. Mnohé domy a rodiny boli výrazne zasiahnuté epidémiu. Tak napríklad rodina Žabková, v ktorej zomreli 3  ľudia.  Oveľa viac obetí bolo v rodine Roháčovej, ktorá bývala v dome č. 19. Prvým zosnulým v tomto dome bol 32 ročný Ondrej Roháč, ktorý zomrel 23. augusta. O štyri dni neskôr podľahla chorobe jeho manželka Mária a tiež aj synovec Ján. 1. septembra zomrel Ondrejov starší brat Juraj a napokon 3. septembra ja ich sestra Zuzana. Smrť neobišla ani Dolné Pršany, najmä rodinu Dvorských. V priebehu pätnástich dní zomreli v tomto dome č. 9 štyria ľudia. Prvý podľahol cholere Ondrej Dvorský, potom jeho manželka Magdaléna, a nakoniec dcéry Anna a Eva. Vôbec posledným obyvateľom Malachova, ktorý zomrel na následky cholery, bola 52 ročná Zuzana Haringová. Skonala 28. septembra 1873.[7]

     Posledná epidémia cholery vypukla v Uhorsku v lete a na jeseň roku 1892. Malachov a jeho širšie okolia však nezasiahla.

 

Obete cholerovej epidémie v Malachove a Dolných Pršanoch

 

Rok 1831

Eva Kapustová, rod. Jelenčíková, 27 ročná, dátum úmrtia: 14. august 1831

Eva Bušovská, 2 ročná, dátum úmrtia: 15. august 1831

Ondrej Dobrota, 60 ročný, dátum úmrtia: 17. august 1831

Anna Dobrotová, rod. Kollárová, 25 ročná, dátum úmrtia: 18. august 1831

Zuzana Šajdáková, rod. Drienková, 31 ročná, dátum úmrtia: 18. august 1831

Anna Jelenčíková, 60 ročná, dátum úmrtia: 20. august 1831, Malachov časť Pršany

Juraj Šajdák, 60 ročný, dátum úmrtia: 21. august 1831

Pavol Zelina, 40 ročný, dátum úmrtia: 25. august 1831, Malachov časť Pršany

Zuzana Roháčová, 42 ročná, dátum úmrtia: 26. august 1831

Mária Roháčová, 3 dňová, dátum úmrtia: 31. august 1831

Zuzana Krnáčová, 90 ročná, dátum úmrtia: 10. september 1831

Zuzana Šajdáková, 20 ročná, dátum úmrtia: 16. september 1831

 

Rok 1849

Ján Kapusta, 10 ročný, dátum úmrtia: 15. jún 1849

Ján Dobrota, 6 ročný, dátum úmrtia: 15. jún 1849

Ján Haring, 34 ročný, dátum úmrtia: 23. jún 1849

Zuzana Dobrotová, rod. Králiková, 65 ročná, dátum úmrtia: 24. jún 1849

Mária Kapustová, rod. Haringová, 38 ročná, dátum úmrtia: 24. jún 1849

Ondrej Chmelko, 9 ročný, dátum úmrtia: 10. júl 1849

Anna Jelenčíková, 20 ročná, dátum úmrtia: 25. júla 1849

 

Rok 1855

Zuzana Kontúr, 2 ročná, dátum úmrtia: 4. október 1855

 

Rok 1866

Matej Klinčok, 9 ročný, dátum úmrtia: 1. október 1866

Rozália Šajdáková, rod. Solivajsová, 28 ročná, dátum úmrtia: 6. október 1866

Anna Kollárová, rod. Mišurová, 76 ročná, dátum úmrtia: 8. október 1866

Ondrej Jelenčík, 70 ročný, dátum úmrtia: 8. október 1866

Ján Šajdák, 27 ročný, dátum úmrtia: 10. október 1866

Ondrej Kapusta, 34 ročný, dátum úmrtia: 10. október 1866

Mária Králiková, 9 ročná, dátum úmrtia: 11. október 1866

Pavol Králik, 6 ročný, dátum úmrtia: 11. október 1866

Ondrej Klačan, 61 ročný, dátum úmrtia: 14. október 1866

Ondrej Dvorský, 44 ročný, dátum úmrtia: 16. október 1866

Mária Handlovská, rod. Kollár, 56 ročná, dátum úmrtia: 16. október 1866

Zuzana Dvorská, 3 ročná, dátum úmrtia: 17. október 1866

Ján Dedina, 28 ročný, dátum úmrtia: 6. november 1866

 

Rok 1873

Juraj Kapusta, 5 ročný, dátum úmrtia:  17. január 1873

Štefan Žabka, 17 ročný, dátum úmrtia:  6. august 1873

Veronika Žabková, rod. Bírešová, 72 ročná, dátum úmrtia:  14. august 1873

Ondrej Roháč, 32 ročný, dátum úmrtia:  23. august 1873

Anna Jelenčíková, rod. Bušovská, 32 ročná, dátum úmrtia:  26. august 1873

Ján Roháč, 5 ročný, dátum úmrtia:  27. august 1873

Mária Roháčová, rod. Pažítková, 35 ročná, dátum úmrtia:  27. august 1873

Zuzana Bušovská, rod. Kollárová, 57 ročná, dátum úmrtia:  29. august 1873

Anna Kubišová, rod. Kártiková, 49 ročná, dátum úmrtia:  31. august 1873

Juraj Roháč, 40 ročný, dátum úmrtia:  1. september 1873

Zuzana Kubišová, rod. Roháčová, 46 ročná, dátum úmrtia:  1. september 1873

Veronika Pažítková, rod. Donovalová, 60 ročná, dátum úmrtia:  2. september 1873

Ondrej Krnáč, 30 ročný, dátum úmrtia:  4. september 1873

Zuzana Kubišová, 13 ročná, dátum úmrtia:  5. september 1873

Jozef Žabka, 2 ročný, dátum úmrtia:  5. september 1873

Ondrej Dvorský, 71 ročný, dátum úmrtia:  6. september 1873, Dolné Pršany 9

Ján Bečko, 5 mesačný, dátum úmrtia:  12. september 1873

Magdaléna Dvorská, rod. Šajdáková, 58 ročná, dátum úmrtia:  14. september 1873, Dolné Pršany 9

Ján Valašťan, 3 ročný, dátum úmrtia:  16. september 1873

Anna Dvorská, 24 ročná, dátum úmrtia:  16. september 1873, Dolné Pršany 9

Eva Dvorská, 13 ročná, dátum úmrtia:  21. september 1873, Dolné Pršany 9

Zuzana Haringová, rod. Hatalčíková, 52 ročná, dátum úmrtia:  28. september 1873

 [1] Liška, A.: Cholerová epidémia z roku 1831 a jej priebeh v Prešovskej eparchii. Prešov, 2012, s.11.

[2] Liška, A.: Cholerová epidémia z roku 1831 a jej priebeh v Prešovskej eparchii. Prešov, 2012, s.18.

[3] Primárnym archívnym prameňom pre štatistické údaje sú cirkevné matriky radvanskej farnosti evanjelickej a.v. a rímsko-katolíckej konfesie. Žiaľ pre presný výpočet obetí cholery v roku 1831 absentuje rímsko-katolícka matrika zomrelých z rokov 1821-1842. Z tohto dôvodu zahŕňa sumár obetí cholery v Malachove v roku 1831 iba príslušníkov evanjelického aug. vyznania. 

[4] ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, mikrofilm sign. 270; Radvaň – evanjelická a. v. konfesia, Matrika zomrelých 1785-1854, str. 284-304.

[5] ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, mikrofilm sign. 271; Radvaň – evanjelická a. v. konfesia, Matrika zomrelých 1854-1902, str. 98-103.

ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, mikrofilm sign. 268; Radvaň – rímsko-katolícka konfesia, Matrika zomrelých 1843-1875, str. 331-365.

[6] ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, mikrofilm sign. 271; Radvaň – evanjelická a. v. konfesia, Matrika zomrelých 1854-1902, str. 163-172.

ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, mikrofilm sign. 268; Radvaň – rímsko-katolícka konfesia, Matrika zomrelých 1843-1875, str. 404-409.

[7] ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, mikrofilm sign. 271; Radvaň – evanjelická a. v. konfesia, Matrika zomrelých 1854-1902, str. 209-223.

ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, mikrofilm sign. 268; Radvaň – rímsko-katolícka konfesia, Matrika zomrelých 1843-1875, str. 454-466.