Svadba bez muziky - zlúčenie obcí Dolné Pršany a Malachov

22.05.2012 22:19

Autor textu: Michal Kiššimon.

V Uhorsku v roku 1886 uzrel svetlo sveta zákon XXII.  a  jeho § 162, na základe ktorého  boli obce vyzvané - u ktorých to bolo možné a mali reálne predpoklady k lepšej prosperite, mali k sebe blízko a mali rovnaký charakter hospodárenia, aby sa zlučovali v jeden administratívny celok. Cieľom bolo aj zoštíhľovanie administratívnej správy ako aj možné zníženie priamej dane i pomocnej dane. Túto možnosť mnohé obce využili už do roku 1898, ale prevažná časť obcí túto mierne nátlakovú akciu realizovala až v roku 1906 alebo ešte neskoršie. A to je aj náš prípad. A ako to všetko v obciach Malachov a Dolné Pršany prebiehalo? Odpoveď nám dajú archívne materiály a hlavne zápisnice.

Rok 1908

 • Dolné Pršany, 24. marca 1908, - riadne jarné zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Pomocný obvodný notár Alexander Taub v neprítomnosti hlavného notára Kneppa, prečítal žiadosť daňových poplatníkov obce Dolné Pršany o administratívne  zlúčenie s obcou Malachov podľa citovaného zákona. V zdôvodnení sa po zlúčení zruší samostatnosť obce, zrušia sa všetky platené funkcie, všetok hnuteľný i nehnuteľný majetok prejde do zlúčenej obce. Obvodného notára a všetky jeho náležitosti bude finančne znášať obec Malachov. Pri určení názvu obce bude prenechaná voľná ruka väčšej obci, avšak zastupiteľstvo považuje za dôležité vyhlásiť, aby meno zlúčenej obce bolo pri maďarsky lepšie znejúcej -  Peresény a popri jeho zachovaní aby zlúčená obec niesla meno: NAGYPERESÉNY, / čiže v preklade : VEĽKÉ PRŠANY /. Toto dôležité rozhodnutie bude k nahliadnutiu vyvesené po dobu 15 dní k možnému pripomienkovaniu. Hlasovalo sa jednotlivo a menovite. Za zlúčenie hlasovali:  Ján Maciak, Juraj Solivajs, Matej Dobrík, Matej Oravec, Ján Bušovský a Andrej Kubiš. Proti nehlasoval nik
 • Malachov, 25. marca 1908, - riadne jarné zasadnutie  Obecného zastupiteľstva. Obvodný notár Daniel Kneppo predložil rozhodnutie Obecného zastupiteľstva  v Dolných Pršanoch vo veci zlúčenia dvoch obcí, podľa citovaného zákona. Na tomto základe zastupiteľstvo obce Malachov súhlasí so zlúčením, aby v budúcnosti vytvorili jeden celok. Po zlúčení plat notára a všetky jeho náležitosti budú hradené z príjmu Dolných Pršian. Administratívne záležitosti bude obhospodarovať Malachov. V otázke názvu obce sa prikláňajú k tomu, že namiesto Malakó, ktoré nie je maďarského pôvodu, bude ustanovený názov: PERESÉNY / v preklade PRŠANY / podľa zákona z roku 1898 odsek IV. Toto dôležité rozhodnutie bude vyvesené na Obecnom úrade  po dobu 15 dní, k možnému pripomienkovaniu. Hlasovalo sa menovite a jednotlivo.  Za zlúčenie hlasovali: Juraj Strelec, Samuel Krnáč, Ján Kapusta, Pavel Kubiš, Pavel Kubiš mladší, Ján Kubiš, Ján Kapusta – badinec, Leopold Brichta, Matej Kľačan, Ján Pazsítka a Daniel Kneppo notár, spolu 11. Proti nehlasoval nik.
 • Malachov, 24. apríla 1908. Adresované zákonodarnej komisii. Žiadosť o zaslanie rozhodnutia oboch obcí o zlúčenie v jednu  administratívnu obec na schválenie Ministrovi vnútra. Obce delí od seba len potok Malachov a pozemky sú obhospodarované chudobnými roľníkmi, ktorí platia daň aj v susednej obci a naopak, lebo i tam majú nehnuteľnosti. Ani v jednej obci nie je žiaden veľkostatkár a občania v Dolných Pršanoch platia 65 % náhradnú daň a v Malachove 60 %. Láskavo prosíme o názov obce na maďarsky znejúce: NAGYPERESÉNY. Pečiatky a  podpisy predstaviteľov oboch obcí.
 • Banská Bystrica, 10. augusta 1908 úrad okresného hlavného slúžneho. Prešetrovanie sťažnosti obyvateľov obce Dolné Pršany, na činnosť obvodného notára Daniela Kneppa a pomocného notára Alexandra Tauba, v záležitosti falšovania  zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  24. marca 1908, tak,  že zápisnica nebola spísaná a overená v deň zasadnutia, ale o 3 – 4 dni neskôr a predložená k podpisu spolu s prázdnou blanketou zápisnice  prísažnému, v neprítomnosti richtára Jána Maciaka. Notár Daniel Kneppo už v roku 1907 zbieral v obci podpisy za zlúčenie oboch obcí. Sťažnosť podali: Ján Maciak –  obecný richtár, Juraj Solivajs, Matej Oravec a Juraj Kapusta. Notár Daniel Kneppo uviedol, že problémy robí richtár, ktorý terorizuje obyvateľstvo, lebo sa bojí, že po zlúčení stratí svoj vplyv a hlavne svoj úrad. Alexander Taub uviedol, že si nevšimol že blanketa zápisnice nie je vyplnená!  / Alexandra Tauba to stálo úrad! /.
 • Radvaň, 5. decembra 1908 – kancelária Obvodného notára. V dňoch od 23. novembra do 8. decembra 1908 bolo na Obecnom úrade Dolné Pršany vyvesené uznesenie Obecného zastupiteľstva z jarného zasadnutia   24. marca 1908 na ktorom bolo schválené zlúčenie obcí Dolné Pršany a Malachov. V zákonnom termíne sa dostavili aby sa odvolali proti uzneseniu a vyslovili s ním nesúhlas: Juraj Solivajs, Andrej Vesel, Andrej Kubiš a Andrej Dvorský. Vo svojom odvolaní uviedli, že oni si zo svojho pohľadu zlúčenie obcí neželajú a ani ho nevidia za účelné a na prospech obce. Všetci štyria dokument podpísali aj s dodatkom:  V mene celej obci podpisujeme toto. Podpísaný je aj notár Kneppo.
 • Dolné Pršany, 9. decembra 1908. Úradne vyvesené rozhodnutie na 15 dní o zlúčení obcí na Obecnom úrtade, proti ktorému sa odvolal Juraj Solivajs a jeho druhovia, odmietol podpísať richtár Ján Maciak, ale oznámenie opečiatkoval!

Rok 1909

 • Banská Bystrica, 2. februára 1909, - úrad hlavného slúžneho. Bol prizvaný Ján Maciak, richtár z obce Dolné Pršany, aby vysvetlil, prečo nepodpísal oznámenie o zlúčení obcí dňa 9. decembra 1908. Ján Maciak na položené otázky neodpovedal a zaryto mlčal. Nakoniec prehlásil, že dokument ani nepodpíše, ale dôvody odmietol udať.
 • Banská Bystrica, 9. marca 1909, hlavný slúžny Ujhelyi píše Podžupanovi Zvolenskej župy. Informuje ho o situácii v otázke zlúčenia obcí Malachov a Dolné Pršany. O odvolaní sa proti rozhodnutiu o zlúčení Jurajom Solivajsom a jeho druhmi, o mlčanlivosti bývalého richtára obce Dolné Pršany pri jeho vypočúvaní. Hlavný slúžny i napriek tomu všetkému navrhuje a považuje za prospešné zlúčenie obcí do jedného administratívneho celku.
 • Banská Bystrica, 4. apríl 1909, Stanovisko právnika Kolomana Burkovského v záležitosti zlúčenia obcí Malachov a Dolné Pršany. I napriek tomu, žeby zlúčenie oboch obcí bolo žiadúce, záležitosť má procesné nedostatky. K zápisnici z obce Dolné Pršany 24. marca 1908 nie je priložená písomná žiadosť žiadateľov o zlúčenie obcí, jeden z dokumentov nie je podpísaný richtárom, údajne zlúčenie žiada len 14 obyvateľov, ktorí platia najmenšie dane, proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie v zákonnej lehote. V 6. bodoch navrhuje čo treba urobiť, medzi iným i písomný súhlas k zlúčeniu všetkých dospelých obyvateľov, nie len daňovníkov, poveriť podrichtára viesť zasadnutie, ak to richtár odmietne a pod.
 • Dolné Pršany, 4. mája 1909, žiadosť právnej komisii Zvolenskej župy o pripojenie obce Dolné Pršany k obci Malachov. V žiadosti sa okrem už známych skutočností zdôvodňuje, že obec má len dvoch predstaviteľov Obecného zastupiteľstva, lebo nikto nechce funkcie robiť, že obec nemá historickú minulosť,  že už aj tak má spoločnú školu aj hasičstvo, aj dopravu. Podpísaní obyvatelia obce Dolné Pršany:  Ján Kubiš, Mária Kubišová, Anna Kapustová, Juraj Strelec, Samuel Krnáč, Ján Pažítka, Samuel Klimo a Ján Haring.
 • Malachov, 4. mája 1909, žiadosť obce Malachov zákonodarnej komisii  o zlúčení obce Malachov  a Dolné Pršany v jeden administratívny celok. Predkladajú sa už známe argumenty o výhode zjednotenia, lebo už aj tak spoločne funguje škola, hasičstvo, nočný strážnik,  pôrodná baba aj cesty. Podpísaný richtár obce Ján Pažítka a ďalších 25 občanov.
 • Malachov, 24. júna 1909, - mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Obvodný notár predkladá žiadosť miestnych občanov – daňových poplatníkov o zlúčení obcí Malachov a Dolné Pršany. Čítajú sa už niekoľkokrát opakované argumenty v prospech zlúčenia. Obecný richtár Ján Pažítka jednotlivo a menovite žiada hlasovať 9 prítomných zástupcov. Za zjednotenie hlasovali: Juraj Strelec, Ján Kubiš, Ján Krnáč, Pavel Kubiš, Ján Kapusta – badinec, Ján Kapusta – Andraškov, Samuel Krnáč a Ján Pažítka. Proti zjednoteniu nehlasoval nikto!
 • Dolné Pršany, 30. júna 1909,mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Obvodný notár predložil žiadosť niekoľkých daňových poplatníkov obce, ktorí žiadajú o zlúčenie obce s Malachovom. Obecné zastupiteľstvo toto rozhodne odmieta a odmieta aj požiadavku obce Malachov o zlúčenie. Argumentom je, že o zlúčenie žiada len niekoľko daňovníkov s menšinovým podielom platenia daní. Obecný richtár ako predsedajúci nariadil menovité hlasovanie. Proti zjednoteniu hlasovali:  Juraj Dvorský, Matej Oravec, Ján Maciak, Andrej Kubiš, Juraj Bušovský, Juraj Kubiš a Ján Kubiš. Za zjednotenie nehlasoval nikto!
 • Malachov, 16. júla 1909, - žiadosť obce Malachov zákonodarnej komisii  vo veci zlúčenia obcí Malachov a Dolné Pršany v jednu administratívnu obec predkladajú sa už známe argumenty.
 • Banská Bystrica, 26. októbra 1909, - riadne jesenné zasadnutie zákonodarnej komisie. Komisia doporučí Ministrovi vnútra schváliť zjednotenie obcí Malachov a Dolné Pršany v jeden administratívny celok a to i napriek nesúhlasu Obecného zastupiteľstva obce Dolné Pršany. Predkladajú sa známe argumenty v prospech zlúčenia oboch obcí, ako aj to, že Dolné Pršany majú len 281 katastrálnych jutár pôdy, 24 domov a 140 obyvateľov a Malachov má 677 katastrálnych jutár pôdy, 67 domov a 458 obyvateľov a že o zlúčenie žiada aj časť daňových poplatníkov z obce Dolné Pršany. Odvolať sa možno do 15 dní.
 • Dolné Pršany, 27. novembra 1909 – prípis a apelácia občanov obce Dolné Pršany m.k. Ministrovi vnútra, proti zlúčeniu obcí Malachov a Dolné Pršany. Protestujú proti zjednoteniu a rozhodnutie považujú za svoju urážku a žiadajú rozhodnutie o zlúčení anulovať v plnom rozsahu, ešte skôr, ako nadobudne zákonnú moc. Podpísaný Arnold Púchy, obecný richtár a ďalších 25 občanov!

Rok 1910

 • Figyelö /Pozorovateľ/, 27. November 1910. Z dvoch obcí jedna. Noviny prinášajú oznámenie, že m. k. Minister vnútra oznamuje verejnosti Zvolenskej župy pod číslom 149.408, zároveň nariadenie číslo 88.901 / 1910 zlúčenie obcí Malachov a Dolné Pršany a pre novozriadenú obec stanovil názov na základe zákona 1908. IV zákonný článok:  MALAKÓPERESÉNY  /Malachov - Pršany/.
 • Malachov - Pršany, 8. december 1910, spoločná mimoriadna verejná schôdza. Zasadnutie viedol predseda Kneppo Daniel. Ako predkladajúci Obvodný notár zdôraznil závažnosť zasadnutia a prečítal nariadenie hlavného slúžneho, podľa ktorého m. k. Minister vnútra svojim nariadením č. 86 691/1910 z 26. septembra 1910 vyhovel žiadosti zákonodarnej komisie Zvolenskej župy zo dňa 26. októbra 1909 o zlúčení obcí Malachov a Dolné Pršany v jednu obec a názov novej obce stanovil na MALAKÓPERESÉNY. Nová administratíva obce zaháji  svoju činnosť 1. januára 1911 a staré samosprávy oboch obcí zaniknú ku koncu roka 1910. Podľa počtu obyvateľov stanovil, že nový zastupiteľský zbor malej obce bude mať  12 riadnych zástupcov a štyroch náhradníkov, tak,  že polovicu budú tvoriť najviac daní platiaci občania a polovica bude volená občanmi. Podpísaný Ján Pažítka richtár, Arnold Púchy richtár, Ján Maciak, Ján Kubiš a Daniel Kneppo, notár.
 • Banská Bystrica, 30. december 1910, hlavný slúžny Ujhelyi hlási podžupanovi, že všetky náležitosti v novej obci MALAKÓPERESÉNY boli splnené a nová administratíva obce začne svoju činnosť 1. januára 1911.  Za predstaviteľov obce boli zvolení:  Ján Pažítka – richtár, Arnold Púchy – I, prísažný a Andrej Krnáč -  II. prísažný. Boli objednané aj všetky potrebné pečiatky.

Rok 1911

 • Malachov - Pršany, 18. január 1911, mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Zasadnutie viedol richtár obce Ján Pažítka. Prítomní boli: Andrej Krnáč – prísažný, Arnold Púchy -  podrichtár, Juraj Strelec, Ján Kubiš, Andrej Kapusta filan,  Ján Kapusta hadinec, Juraj Solivajs a Juraj Bušovský. Zasadnutie prejednávalo vytvorenie rozpočtu obce a Štatút obce podľa predpísaného vzoru. Pozrime aspoň na platené funkcie: 1. Plat Obvodného notára 174.64 K,  2. Nájom bytu Obvodného notára 47.40 K, 3. Náklady na jeho kanceláriu 39.88 K, 4. Plat obecného richtára 100.00 K, . Nájomné za byt richtára 4.00 K, 6. Náklady na kanceláriu richtára 4.00 K, 7. Plat I. radcu /podrichtár/ 26.00 K, 8. Plat II. radcu 16.00 K, 9. Plat obecnej babice 120.00 K, 10. Plat sirotského otca 6.00 K, 11. Plat obhliadača mŕtvol 8.00 K, 12. Plat nočného strážnika 70.00 K, 13. Plat obecného sluhu 44.00 K, 14. Plat sluhu Obvodného notára 47.90 K, 15. Plat listonoša 16.00 K.
 • Banská Bystrica, 2. január 1911.  Vyhláška. Oznamuje verejnosti už známe skutočnosti o vytvorení novej obce s názvom  MALAKÓPERESÉNY a že nová organizácia zahájila svoju činnosť 1. januára 1911. Podpísaný podžupan Zvolenskej župy Dr. Matej Répáši.

Slovo na záver. Po mnohých peripetiách predsa len došlo k fúzii dvoch obcí. Svadba teda predsa len bola, ale bez muziky!

Autor ďakuje Štátnemu Oblastnému archívu v Banskej Bystrici a menovite Majke Uharčekovej za nezištnú pomoc pri štúdiu podkladového materiálu.